Zákon č. 241/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o meste Martin ako centre národnej kultúry Slovákov

(v znení č. 182/2009 Z. z.)

Čiastka 69/1994
Platnosť od 13.09.1994
Účinnosť od 01.01.2010
01.10.1994

241

01.10.1994

ZÁKON

01.10.1994

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

01.10.1994

z 24. augusta 1994

01.10.1994

o meste Martin ako centre národnej kultúry Slovákov

01.10.1994

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.10.1994

Postavenie mesta Martin

01.10.1994

§ 1

01.10.1994

Základné ustanovenie

01.10.1994

(1) Mesto Martin (ďalej len „mesto“) je centrum národnej kultúry Slovákov žijúcich v Slovenskej republike aj v zahraničí (ďalej len „centrum národnej kultúry“). Je sídlom celoslovenských kultúrnych ustanovizní podľa osobitných predpisov.1)

01.10.1994

(2) Na území mesta sú pamätné miesta a budovy spojené s osobnosťami a s historickými udalosťami formovania slovenského národa.

01.10.1994

(3) Mesto utvára podmienky na stretávanie Slovákov žijúcich v zahraničí.

01.10.1994

(4) Na právne postavenie a na hospodárenie mesta sa vzťahujú osobitné predpisy.2)

01.10.1994

§ 2

01.10.1994

Územie mesta

01.10.1994

(1) Územie mesta tvoria katastrálne územia Martin, Priekopa, Záturčie a Tomčany. V prípade potreby urbanistického rozvoja mesta sa jeho územie môže rozšíriť o ďalšie obce so súhlasom alebo na návrh ich obyvateľov.3)

01.10.1994

(2) Vo veciach národnej kultúry a v iných veciach spoločného záujmu sa medzi mestom a okolitými obcami postupuje podľa vzájomnej dohody.

01.10.1994

§ 3

01.10.1994

Vzťah štátu k mestu ako centru národnej kultúry Slovákov

01.01.2010

Národná rada Slovenskej republiky, vláda Slovenskej republiky, ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy Slovenskej republiky všestranne pomáhajú mestu plniť jeho poslanie a funkcie podľa tohto zákona.

01.10.1994

§ 4

01.10.1994

Poslanie a funkcie mesta ako centra národnej kultúry

01.10.1994

(1) Mesto ako centrum národnej kultúry najmä

01.10.1994

a) pôsobí ako stredisko a národný symbol Slovákov doma aj v zahraničí,

01.10.1994

b) ochraňuje a rozvíja národnú kultúru a národnokultúrne pamiatky na svojom území,

01.10.1994

c) koordinuje snahy jestvujúcich národných ustanovizní a spolkov o udržiavanie a rozvíjanie amatérskej i profesionálnej kultúrnej činnosti,

01.10.1994

d) udržiava a propaguje v spolupráci so štátnymi orgánmi národne významné priestory, budovy, námestia, sochy, zbierkové fondy, tabule a iné pamätihodnosti na svojom území,

01.10.1994

e) utvára podľa svojich možností podmienky na činnosť ustanovizní (§ 1 ods. 1) a na ochranu miest a budov podľa § 1 ods. 2,

01.10.1994

f) koordinuje snahy existujúcich národných kultúrnych ustanovizní, spolkov a združení smerom k Slovákom žijúcim v zahraničí,

01.10.1994

g) utvára podmienky na umiestnenie ďalších ustanovizní na území mesta v oblasti školstva, vedy a kultúry.

01.10.1994

(2) Na plnenie poslania a funkcií centra národnej kultúry zriadi mestské zastupiteľstvo stály poradný orgán zložený zo zástupcov samosprávy, štátnej správy a celonárodných kultúrnych ustanovizní a významných kultúrnych pracovníkov. Úlohy a pôsobnosť poradného orgánu vymedzí mestské zastupiteľstvo v štatúte mesta.

01.01.2010

§ 4a

01.01.2010

Národný cintorín v Martine

01.01.2010

(1) Národný cintorín v Martine tvoria hroby a náhrobníky významných osobností národného života.

01.01.2010

(2) Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky poskytne mestu dotáciu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v rámci schváleného limitu výdavkov na príslušný rozpočtový rok na úhradu nákladov na prevádzku, údržbu a rekonštrukciu Národného cintorína v Martine najmenej vo výške finančného príspevku mesta schváleného na tento účel v rozpočte mesta na príslušný rozpočtový rok a najviac vo výške trojnásobku tohto finančného príspevku mesta.


01.10.1994

Spoločné a záverečné ustanovenia

01.10.1994

§ 5

01.10.1994

(1) Ak nie je v tomto zákone ustanovené inak, vzťahuje sa na mesto ako sídlo centra národnej kultúry osobitný zákon.4)

01.10.1994

(2) Týmto zákonom nie je dotknutá pôsobnosť zriaďovateľov alebo zakladateľov kultúrnych ustanovizní vo vzťahu k nim podľa osobitných predpisov.5)

01.10.1994

§ 6

01.10.1994

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbrom 1994.


01.10.1994

Michal Kováč v. r.

01.10.1994

Ivan Gašparovič v. r.

01.10.1994

Jozef Moravčík v. r.

Poznámky pod čiarou

01.10.1994

1) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 196/1991 Zb. o Matici slovenskej.

01.10.1994

2) § 1 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.
§ 21 ods. 2 a § 23 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky.

01.10.1994

3) Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve.

01.10.1994

4) Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

01.10.1994

5) Napríklad § 4 ods. 3 písm. j) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb., § 28 ods. 1 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb.