26.08.1994

221

26.08.1994

ZÁKON

26.08.1994

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

26.08.1994

z 10. augusta 1994

26.08.1994

o preukazovaní pôvodu finančných prostriedkov pri privatizácii

26.08.1994

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


26.08.1994

§ 1

26.08.1994

Tento zákon ustanovuje povinnosť právnickej osoby a fyzickej osoby (ďalej len „kupujúci”) preukázať pôvod finančných prostriedkov pri privatizácii1) a upravuje spôsob tohto preukazovania.

26.08.1994

§ 2

26.08.1994

Kupujúci je povinný pred odplatným nadobudnutím vlastníctva majetku v privatizácii od Fondu národného majetku Slovenskej republiky (ďalej len „fond národného majetku”) alebo od Slovenského pozemkového fondu (ďalej len „pozemkový fond”) preukázať pôvod finančných prostriedkov, ktoré chce použiť na jeho nadobudnutie.

26.08.1994

§ 3

26.08.1994

Pôvod finančných prostriedkov kupujúci preukazuje

26.08.1994

a) Ministerstvu pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky, ak ide o priamy predaj mimo verejnej obchodnej súťaže alebo verejnej dražby, pred predložením návrhu na rozhodnutie o privatizácii2) a fondu národného majetku alebo pozemkovému fondu pred uzavretím zmluvy o predaji privatizovaného majetku3) v súlade s rozhodnutím o privatizácii,

26.08.1994

b) fondu národného majetku alebo pozemkovému fondu, ak ide o predaj

26.08.1994

1. vo verejnej obchodnej súťaži, pred uzavretím zmluvy o predaji privatizovaného majetku,3)

26.08.1994

2. na verejnej dražbe, pred jej konaním, ak je dražobná zábezpeka vyššia ako 100 000 Sk.

26.08.1994

§ 4

26.08.1994

Kupujúci preukazuje pôvod finančných prostriedkov čestným vyhlásením o ich zdroji, ktoré doloží

26.08.1994

a) potvrdením príslušného správcu dane o splnení daňovej povinnosti voči štátnemu rozpočtu Slovenskej republiky, vzťahujúcej sa na zdroj finančných prostriedkov uvedených v čestnom vyhlásení, alebo

26.08.1994

b) dokladom banky4) o poskytnutí úveru, pôžičky alebo o ich prísľube, alebo

26.08.1994

c) dokladom o plnení poisťovne na základe poistnej zmluvy, alebo

26.08.1994

d) výpisom z účtu v banke potvrdzujúcim sumu finančných prostriedkov uvedených v čestnom vyhlásení vo výške, ktorá je potrebná na uskutočnenie kúpy,

26.08.1994

e) potvrdením banky o výške vkladu na vkladnej knižke potrebnej na uskutočnenie kúpy.

26.08.1994

§ 5

26.08.1994

Fond národného majetku alebo pozemkový fond uzavrie zmluvu o predaji privatizovaného majetku len vtedy, ak sú splnené povinnosti podľa tohto zákona, inak je zmluva neplatná.

26.08.1994

§ 6

26.08.1994

(1) V prípade porušenia ustanovení tohto zákona pri prechode vlastníctva predajom na verejnej dražbe je štát oprávnený podať návrh na určenie neplatnosti prechodu vlastníctva. Pri podaní návrhu v konaní pred súdom zastupuje štát prokurátor.

26.08.1994

(2) Návrh na začatie konania možno podať do jedného roka od prechodu vlastníctva.


26.08.1994

§ 7

26.08.1994

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


26.08.1994

Michal Kováč v. r.

26.08.1994

Ivan Gašparovič v. r.

26.08.1994

Jozef Moravčík v. r.

Poznámky pod čiarou

26.08.1994

1) § 12 ods. 2 písm. b) a e) a § 28 ods. 5 a 6 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., ústavného zákona č. 541/1992 Zb., zákona č. 544/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 17/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z.

26.08.1994

2) § 10 ods. 1 zákona č. 92/1991 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1994 Z. z.

26.08.1994

3) § 14 ods. 1 zákona č. 92/1991 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1994 Z. z.

26.08.1994

4) Zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona č. 264/1992 Zb.