Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 1994>Predpis č. 2/1994 Z. z.

Predpis č. 2/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú hygienické požiadavky na cudzorodé látky v požívatinách

Zo dňa10.12.1993
Čiastka001/1994
Platnosť od21.01.1994
Účinnosť od21.01.1994
Zaradené v právnych oblastiach
Trvalý odkaz Tlačená verzia Stiahnuť PDF
(aktualizované 22.04.2012)

Aktuálne znenie


2

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 10. decembra 1993,

ktorou sa ustanovujú hygienické požiadavky na cudzorodé látky v požívatinách

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“) podľa § 70 ods. 1 písm. b) zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 305/1992 Zb. ustanovuje:


§ 1

(1) Touto vyhláškou sa ustanovujú hygienické požiadavky na cudzorodé látky v potravinách, v potravinárskych surovinách, polotovaroch, polovýrobkoch, hotových pokrmoch, v poľnohospodárskych produktoch, v pochutinách a v nápojoch, a to tuzemských i dovážaných (ďalej len „požívatiny“).

(2) Vyhláška sa nevzťahuje na hygienické požiadavky na cudzorodé látky v pitnej vode a v prírodných minerálnych vodách.

§ 2

(1) Za cudzorodé látky v požívatinách sa považujú látky, ktoré nie sú prirodzenou zložkou požívatín, látky, ktoré sa nepoužívajú samostatne ako požívatiny alebo typické potravinárske prísady, látky, ktoré nie sú pre daný druh požívatiny charakteristické, a látky, ktorých prítomnosť v požívatine alebo ich zvýšené množstvo v nej môže mať vplyv na zdravie človeka. Ide o látky aditívne, kontaminujúce, rezíduá pesticídov a farmakologicky aktívnych látok a endogénne cudzorodé látky.

(2) Aditívna cudzorodá látka je látka, ktorá sa úmyselne pridáva do požívatín z dôvodov technologických, senzorických, prepravných alebo skladovacích, čím sa sama alebo jej vedľajšie produkty stávajú alebo môžu stať súčasťou požívatiny, či inak ovplyvniť jej vlastnosti.

(3) Kontaminujúca cudzorodá látka je látka, ktorá sa do požívatiny dostala neúmyselne pri výrobe, spracúvaní, balení, preprave alebo skladovaní. Mechanické znečisteniny, mikroorganizmy, živí a mŕtvi živočíšni škodcovia a časti ich tiel sa nepovažujú za kontaminujúcu cudzorodú látku.

(4) Rezíduá pesticídov sú zvyšky látok používaných úmyselne proti škodcom pri výrobe požívatín alebo zvyšky produktov rozkladu, metabolizmu alebo iných reakcií týchto látok.

(5) Rezíduá farmakologicky aktívnych látok sú zvyšky látok alebo ich metabolitov, ktoré boli úmyselne podávané zvieratám určeným na produkciu potravín z dôvodov preventívnych, liečebných alebo na ovplyvňovanie fyziologických funkcií a úžitkovosti.

(6) Endogénne cudzorodé látky sú látky vznikajúce v požívatinách pôsobením fyzikálnych, chemických, biochemických a biologických faktorov alebo interakciou zložiek požívatín počas ich výroby, spracúvania a distribúcie.

§ 3

(1) Cudzorodé látky, ktoré sa môžu vyskytovať v požívatinách, ich najvyššie prípustné množstvo alebo maximálny limit rezíduí a podmienky ich použitia v požívatinách sú uvedené v prílohách č. 1 až 4, ktoré sú súčasťou tejto vyhlášky.

(2) Najvyššie prípustné množstvo alebo maximálny limit rezíduí predstavuje celkový obsah cudzorodej látky v požívatine, vzťahujúci sa na produkt v prirodzenom stave, ak v prílohách tejto vyhlášky alebo v technickej norme nie je uvedené inak.

(3) Cudzorodé látky, pre ktoré nie je ustanovené najvyššie prípustné množstvo alebo maximálny limit rezíduí, môžu sa používať podľa zásad správnej výrobnej praxe bez osobitného obmedzenia.

(4) Ak pre určitú požívatinu nie je v prílohách tejto vyhlášky ustanovené najvyššie prípustné množstvo alebo maximálny limit rezíduí cudzorodej látky, je najvyšším prípustným množstvom alebo maximálnym limitom rezíduí cudzorodej látky,

a) ak ide o požívatinu zloženú z viacerých zložiek, súčet najvyšších prípustných množstiev alebo maximálnych limitov rezíduí cudzorodej látky ustanovených pre tieto zložky, prepočítaných na hmotnosť zložky v požívatine,

b) ak ide o požívatinu, ktorá je odvoditeľná od formy požívatiny uvedenej v prílohe alebo patrí do skupiny požívatín uvedenej v prílohe, najvyššie prípustné množstvo alebo maximálny limit rezíduí cudzorodej látky požívatiny uvedenej v prílohe, znížený alebo zvýšený podľa zmeny hodnoty sušiny alebo obsahu tuku pri technologickom procese.

§ 4

(1) Cudzorodé látky možno použiť len v zdravotne nezávadných požívatinách, ak sa v požívatine rovnomerne rozptýlia a ak slúžia na

a) zachovanie výživnej hodnoty požívatiny,

b) cielené pridávanie látok do požívatín alebo odoberanie látok z požívatín určených pre osobitné skupiny spotrebiteľov,

c) zníženie zdravotného rizika, predĺženie doby skladovania, zvýšenie odolnosti a stability a nevyhnutného ošetrenia požívatín proti škodlivým vplyvom,

d) zlepšenie podmienok výroby, spracovania, úpravy, balenia, prepravy a uchovania požívatín,

e) zlepšenie senzorických vlastností požívatín pri zachovaní ich charakteru, štandardnosti, výživnej hodnoty a akosti.

(2) Cudzorodé látky sa môžu používať len v čistote uvedenej v technickej norme. Ak pre cudzorodú látku nie sú kritériá čistoty uvedené v technickej norme, postupuje sa podľa kritérií Potravinárskej a poľnohospodárskej organizácie (FAO) a Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO)1).

(3) Použitím cudzorodej látky v požívatine sa nesmie nahradzovať starostlivosť o požívatinu vyplývajúca z príslušných hygienických požiadaviek, ani sa nesmie požívatina falšovať.

§ 5

Na spotrebiteľskom balení požívatiny musia byť čitateľne a nezmazateľne vyznačené

a) menovite alebo kódom značenia podľa prílohy č. 1 tejto vyhlášky v požívatine použité cudzorodé látky aditívne a ich množstvo, a to v zostupnom poradí podľa množstva, a

b) údaje o zákaze alebo nevhodnosti podávania výrobku určitým skupinám spotrebiteľov.

§ 6

K návrhom technických noriem požívatín, ktoré sú v súlade s touto vyhláškou a mikrobiologickými a ostatnými hygienickými požiadavkami stanovenými inými všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickou normou, ktorá obsahuje spoločné ustanovenia pre skupiny požívatín, nie je potrebný záväzný posudok ministerstva zdravotníctva2).

§ 7

(1) Použitie cudzorodej látky, ktorá nie je uvedená v prílohách tejto vyhlášky, a výnimky z ustanovených podmienok použitia cudzorodých látok v požívatinách môže povoliť ministerstvo zdravotníctva z dôvodov osobitného zreteľa, a to na základe žiadosti výrobcu alebo dovozcu požívatín.

(2) Žiadosť musí obsahovať

a) podrobnú špecifikáciu a charakteristiku navrhovanej cudzorodej látky,

b) dokumentáciu obsahujúcu skutočnosti potrebné na zdravotné posúdenie navrhovanej látky, najmä údaje o toxicite, s dôkazom, že navrhovaná látka neporuší zdravotnú nezávadnosť požívatiny sama alebo reakciou či interakciou látky s požívatinou, obalom alebo inými cudzorodými látkami, ktoré sú v požívatine použité, prípadne ich znečistenín,

c) odôvodnenie nevyhnutnosti použitia navrhovanej látky,

d) uvedenie druhov požívatín, v ktorých sa má navrhovaná látka použiť,

e) uvedenie spôsobu aplikácie, navrhovaného najvyššieho prípustného množstva alebo maximálneho limitu rezíduí cudzorodej látky v požívatine,

f) predpokladaný okruh spotrebiteľov,

g) návrh metódy na zisťovanie navrhovanej cudzorodej látky v požívatinách s dostatočnou citlivosťou na požadované najvyššie prípustné množstvo alebo maximálny limit rezíduí,

h) dostupnú tuzemskú i zahraničnú dokumentáciu o navrhovanej cudzorodej látke,

i) doklad o hygienicko-toxikologickom preskúšaní a vyhodnotení navrhovanej cudzorodej látky odborným zdravotníckym pracoviskom.

§ 8

(1) Technické normy požívatín, ktoré boli vydané pred účinnosťou tejto vyhlášky, sa musia upraviť podľa tejto vyhlášky do 31. decembra 1996.

(2) Spotrebiteľské balenie požívatiny, na ktorom je prítomnosť cudzorodých látok vyznačená podľa doterajších predpisov, sa musí upraviť podľa tejto vyhlášky do 31. decembra 1996.


§ 9

Zrušuje sa úprava Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky - hlavného hygienika Slovenskej socialistickej republiky z 15.novembra 1977 č. Z-6342/1977-B/3-08 o hygienických požiadavkách na cudzorodé látky v požívatinách, reg. v čiastke 17/1978 Zb., v znení úpravy Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky - hlavného hygienika Slovenskej socialistickej republiky z 30. decembra 1983 č. Z-5173/1983-B/2-08, reg. v čiastke 11/1985 Zb., úpravy Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky - hlavného hygienika Slovenskej socialistickej republiky z 12. mája 1986 č. 7-3742/1986-B/2-08, reg. v čiastke 16/1986 Zb., a výnosu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 26. júna 1992 č. Z-1874/1992-HE/08, reg. v čiastke 82/1992 Zb.

§ 10

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Irena Belohorská v. r.


Príloha č. 1 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 2/1994 Z. z.

CUDZORODÉ LÁTKY ADITÍVNE

Tabuľka 01

Príloha č. 2 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 2/1994 Z. z.

CUDZORODÉ LÁTKY KONTAMINUJÚCE

I

CHEMICKÉ PRVKY

Chemickými prvkami na účely tejto vyhlášky sa rozumejú prvky, ktoré pri výskyte v požívatinách v množstve presahujúcom najvyššie prípustné hodnoty môžu svojim dlhodobým účinkom negatívne ovplyvniť zdravie človeka. Pri posudzovaní určeného obsahu chemických prvkov v požívatinách nerozhoduje spôsob, akým sa do požívatín dostali a či sa vyskytujú v čistej forme alebo sú obsiahnuté v zlúčeninách. Na posudzovanie rádionuklidov v požívatinách platia osobitné predpisy.

Chemický prvok

Najvyššie prípustné množstvo
mg.kg-1

Požívatina

Antimón

0,05

mlieko a mliečne výrobky

 

0,2

múka, nápoje

 

0,3

zelenina a ovocie, morské ryby a výrobky z nich

 

0,5

mäkkýše, kôrovce

 

0,3

ostatné požívatiny

Arzén

0,05

mlieko, dojčenská a detská mliečna výživa v konzumnej

   

forme

 

0,1

mäso a mäsové výrobky, múka, vajcia a vaječné výrobky,

   

rastlinné a živočíšne tuky, dojčenská a detská na ovocnom

   

a zeleninovom základe

 

0,2

zverina a výrobky z nej, cereálie, ocot, ovocné a zeleninové

   

šťavy, nápoje

 

0,25

mliečne výrobky

 

0,3

tvrdé syry, zemiaky

 

0,5

ovocie a ovocné výrobky, zelenina a zeleninové výrobky,

   

strukoviny, huby, čokoláda a čokoládové výrobky

 

1,0

vnútornosti a výrobky z nich, ryby sladkovodné a výrobky z

   

nich, cukor, cukrovinky, kakaový prášok, čaj, kávové

   

výťažky, aromatické esencie

 

2,0

mäkkýše, kôrovce, ulitníky, droždie pekárske, ovsené vločky

   

a výrobky z nich, chmeľ, želatína

 

5,0

ryby a morské výrobky z nich, koreniny

 

1,0

ostatné požívatiny

Cín

20,0

dojčenská a detská výživa konzervovaná v skle

 

40,0

potravinárske výrobky konzervované v skle

 

100,0

ostatné nápoje

 

200,0

potravinárske výrobky konzervované v plechu, nápoje

   

v plechu

 

25,0

ostatné požívatiny

Fluór

1,5

mlieko a mliečne výrobky, ostatné nealkoholické nápoje,

   

alkoholické nápoje

 

2,5

mäso, obilniny, ovocie, zelenina a zeleninové výrobky,

   

ovocné šťavy

 

7,5

tavené syry

 

30,0

morské syry a výrobky z nich, mäkkýše, kôrovce

 

100,0

čaj

 

2,5

ostatné požívatiny

Hliník

1,0

mlieko a mliečne výrobky

 

5,0

ostatné nápoje

 

10,0

mäso, ovocné šťavy

 

20,0

ovocie

 

30,0

ryby, zelenina

 

100,0

múka a výrobky z nej

 

200,0

obilniny, strukoviny, konzervy v hliníkových fóliách

 

100,0

ostatné požívatiny

Chróm

0,1

mlieko a mliečne výrobky, dojčenská a detská mliečna výživa

   

v konzumnej forme, ovocie, nealkoholické nápoje,

 

0,2

mäso, zelenina

 

0,3

ryby

 

0,4

múka a výrobky z nej

 

0,5

vnútornosti, ostatné požívatiny

Jód

0,1

mlieko a mliečne výrobky

 

1,0

nápoje

 

5,0

morské ryby a výrobky z nich, mäkkýše, kôrovce

 

1,0

ostatné požívatiny

Kadmium

0,003

dojčenská a detská mliečna výživa v konzumnej forme

 

0,01

mlieko, pivo

 

0,02

vajcia a vaječné výrobky, cukor

 

0,03

mliečne výrobky, ovocie a ovocné výrobky, stužené tuky,

   

dojčenská a detská výživa na ovocnom a zeleninovom

   

základe, nealkoholické nápoje, ostatné alkoholické nápoje

 

0,05

tvrdé syry, zelenina a zeleninové výrobky, ovocné a

   

zeleninové šťavy, zemiaky, mäso a mäsové výrobky, múka a

   

výrobky z nej

 

0,07

ocot, cereálie, celozrnné výrobky

 

0,1

strukoviny, ryby a rybie výrobky, zverina a výrobky z nej,

   

víno

 

0,5

olejnaté plody a semená, vnútornosti vrátane vnútorností z

   

rýb a výrobky z nich, kôrovce, mäkkýše, ulitníky, ovocné

   

konzervy sterilizované, mak, kakaový prášok, čokoláda a

   

čokoládové výrobky

 

1,0

obličky, tresčia pečeň, huby, čaj, kosti, želatína

 

0,1

ostatné požívatiny

Meď

0,1

rastlinné oleje

 

0,3

detská a dojčenská mliečna výživa v konzumnej forme

 

0,4

mlieko, rastlinné a živočíšne tuky, cukor, ocot

 

2,5

mliečne výrobky

 

3,0

droždie pekárske, zemiaky, vajcia a vaječné výrobky,

   

nealkoholické nápoje

 

5,0

mäso a mäsové výrobky, zverina a výrobky z nej, múka a

   

výrobky z nej, detská dojčenská výživa na ovocnom a

   

zeleninovom základe, víno, pivo

 

10,0

ryby a výrobky z nich, cereálie, ovocie a zelenina a výrobky

   

z nich, huby, zemiakový škrob

 

15,0

cukrovinky, strukoviny

 

20,0

tvrdé syry

 

30,0

ovocné a zeleninové pretlaky, pulpy, pyré, koncentráty,

   

želatína, mäkkýše, kôrovce, ulitníky, čokoláda a čokoládové

   

výrobky, káva, hrozienka, aromatické a chuťové esencie,

   

ostatné alkoholické nápoje

 

50,0

kakaový prášok

 

80,0

vnútornosti a výrobky z nich

 

100,0

čaj

 

25,0

ostatné požívatiny

Nikel

0,1

dojčenská a detská mliečna výživa v konzumnej forme,

   

mlieko a mliečne výrobky, rastlinné oleje

 

0,3

nápoje

 

0,4

dojčenská a detská výživa na báze ovocia a zeleniny

 

0,5

mäso a mäsové výrobky, ryby, ovocie a ovocné výrobky,

   

zelenina a zeleninové výrobky, zemiaky

 

1,0

stužené tuky, zverina

 

3,0

cereálie, strukoviny

 

5,0

sója a výrobky z nej na detskú výživu, orechy, čokoláda a

   

čokoládové výrobky

 

8,0

kakao, sója a výrobky z nej, čaj, káva

 

2,0

ostatné požívatiny

Olovo

0,05

dojčenská a detská mliečna výživa v konzumnej forme

 

0,1

mlieko, stužené tuky, rastlinné oleje, dojčenská a detská

   

výživa na báze ovocia a zeleniny

 

0,2

nealkoholické nápoje, ovocné a zeleninové šťavy, ostatné

   

alkoholické nápoje

 

0,3

zemiaky, mliečne výrobky, vajcia a vaječné výrobky, víno

 

0,4

ovocie, ocot

 

0,5

mäso, mäkké syry, cukor, múka a výrobky z múky, zelenina

   

a zeleninové výrobky, strukoviny, huby

 

0,7

tvrdé syry, ovocné výrobky

 

1,0

cereálie, celozrnné výrobky, mäsové výrobky, ryby a rybie

   

výrobky, vnútornosti a výrobky z nich, špenát, cukrovinky,

   

čokoláda a čokoládové výrobky

 

2,0

zverina a výrobky z nej, tresčia pečeň, tekuté ovocie, pulpy,

   

koncentrované ovocné šťavy, koreniny, zeleninové

   

koncentráty

 

3,0

kakaový prášok

 

5,0

droždie pekárske

 

10,0

mäkkýše, kôrovce, ulitníky, čaj, želatína, kosti

 

1,0

ostatné požívatiny

Ortuť

0,002

dojčenská a detská mliečna výživa v konzumnej forme

 

0,01

mlieko, ovocie, ocot, dojčenská a detská výživa na ovocnom

   

a zeleninovom základe, nápoje, ovocné a zeleninové šťavy

 

0,02

mliečne výrobky, múka a výrobky z nej, zelenina, zemiaky,

   

vajcia a vaječné výrobky, kakaový prášok, čokoláda a

   

čokoládové výrobky, stužené tuky, cukor

 

0,03

mäso a mäsové výrobky, tvrdé syry, strukoviny, cereálie a

   

celozrnné výrobky, ovocné a zeleninové výrobky

 

0,05

zverina a výrobky z nej, cukrovinky, želatína

 

0,1

huby, vnútornosti a výrobky z nich

 

0,2

ryby sladkovodné - nedravé a výrobky z nich

 

0,5

mäkkýše, kôrovce, ulitníky, ryby morské a výrobky z nich

 

0,6

ryby sladkovodné - dravé a výrobky z nich

 

0,7

tresčia pečeň, ryby morské - dravé

 

0,05

ostatné požívatiny

Zinok

2,5

ocot

 

3,0

cukor

 

5,0

dojčenská a detská mliečna výživa v konzumnej forme,

   

cukrovinky

 

8,0

mlieko

 

10,0

rastlinné oleje, stužené tuky ovocie a ovocné výrobky,

   

zelenina a zeleninové výrobky, marinády, zemiaky, nápoje

 

20,0

marmelády, džemy, rôsoly, pulpy, pyré, pretlaky, huby

 

25,0

mliečne výrobky, dojčenská a detská výživa ovocná a zeleninová,

   

múka a výrobky z nej, vajcia a výrobky z nich

 

50,0

syry, mäso a mäsové výrobky, želatína, ryby a výrobky z

   

nich, cereálie, čokoláda a čokoládové výrobky, strukoviny

 

60,0

mäso hovädzie a zverina a výrobky z nich

 

70,0

kakaový prášok

 

80,0

vnútornosti a výrobky z nich, syry tvrdé

 

100,0

ovocné a zeleninové koncentráty, droždie pekárske, želatína

 

200,0

mäkkýše, kôrovce, ulitníky

 

80,0

ostatné požívatiny

Železo

1,5

rastlinné oleje a stužené tuky

 

15,0

ovocné a zeleninové šťavy, nápoje

 

25,0

víno

 

BOO

ostatné požívatiny

II

DUSIČNANY

1. Dusičnanmi na účely tejto vyhlášky sa rozumejú sodné a draselné soli kyseliny dusičnej, ktoré sa do požívatín dostávajú ako znečisťujúce látky prevažne z pôdy a vody v množstve, ktoré za určitých podmienok môže svojím účinkom ohroziť ľudské zdravie.

2. Dusičnany a dusitany ako aditívne látky sú uvedené v časti IV prílohy č. 1

Požívatiny

Najvyššie prípustné množstvo mg.kg-1
(vyjadrené ako NaNO3)

Dojčenská mliečna výživa v konzumnej forme

15

Ovocné a zeleninové šťavy, konzervárenské výrobky z ovocia, zeleniny a mäsa, cereálne výrobky na dojčenskú a detskú výživu od 4 mesiacov do 3 rokov, nealkoholické nápoje, pivo.

50

Cibuľa (hľúza)

100

Zemiaky, cesnak, pór, plodová zelenina (paprika, rajčiny, uhorky apod.)

200

Skoré zemiaky do 15. júla roku zberu, struková zelenina

300

Rajčiny skleníkové a rýchlené, uhorky skleníkové a rýchlené

400

Koreňová zelenina (mrkva, petržlen, zeler)

600

Hlúbová zelenina (kel, kapusta, karfiol, kaleráb), tekvica, cuketa

700

Rýchlená mrkva

1 000

Listová zelenina (špenát, šalát, vňate), reďkovka, kaleráb skleníkový a rýchlený

1 500

Cvikla, reďkovka skleníková a rýchlená, šalát skleníkový a rýchlený

3 000


III

POLYAROMATICKÉ UHĽOVODÍKY

1. Na účely tejto vyhlášky sa do polyaromatických uhľovodíkov zaraďuje naftalén, fenantrén, pyrén, benzo(a)antracén, benzo(b)fluorantén a benzo(a)pyrén.

2. V bode 1. vymenované látky sú vyjadrené ako najvyššie prípustné množstvo benzo(a)pyrénu.

Látka

Najvyššie prípustné množstvo
mg.kg-1

Požívatina

benzo(a)pyrén

0,001

údené mäsové a rybie výrobky, káva pražená

&nbsp

0,01

rastlinné tuky všeobecne


IV

POLYCHLÓROVANÉ BIFENYLY

Polychlórované bifenyly na účely tejto vyhlášky sú chlórované zlúčeniny, chemickou štruktúrou podobné chlórovaným pesticídom. Do požívatín sa dostávajú ako kontaminujúce látky.

Kongenér kód značenia
(IUPAC)13)

Najvyššie prípustné množstvo
mg.kg-1

Požívatina
 

0,008A

mäso kuracie, morčacie,

28

 

králičie, teľacie, konské, mäso

52 z každého

 

pernatej a srstnatej zveriny

101 jednotlivo

 

a výrobky z neho, mäso ostatných

180

 

teplokrvných jatočných zvierat a diviačej zveri s obsahom

   

tuku v analyzovanom tkanive do 10 % a výrobky z nich

 

0,02E

vajcia a výrobky z nich

 

0,03B

dojčenská a detská mliečna výživa

 

0,04B

mlieko a výrobky z neho

 

0,08B

mäso teplokrvných a tučných zvierat s obsahom tuku

   

v analyzovanom tkanive vyšším než 10 % a výrobky z neho,

   

jedlé živočíšne tuky (s výnimkou mliečneho tuku)

 

0,15B

mäso hovädzie a výrobky z neho

 

0,2C

ryby morské a sladkovodné a výrobky z nich, kôrovce,

   

mäkkýše a stavovce

 

0,4D

tresčia pečeň a výrobky z nej

138 z každého

0,01A

mäso kuracie, morčacie,

153 jednotlivo

 

králičie, teľacie, konské a mäso pernatej a srstnatej zveriny

   

a výrobky z neho, mäso ostatných teplokrvných a jatočných

   

zvierat s obsahom tuku v analyzovanom tkanive do 10 %

   

a výrobky z neho

 

0,02E

vajcia a výrobky z nich

 

0,04B

dojčenská a detská mliečna výživa

 

0,05B

mlieko a výrobky z neho

 

0,1B

mäso teplokrvných jatočných zvierat s obsahom tuku

   

v analyzovanom tkanive vyšším než 10 % a výrobky z neho,

   

jedlé živočíšne tuky (s výnimkou mliečneho tuku)

 

0,2B

mäso hovädzie a výrobky z neho

 

0,3C

ryby morské a sladkovodné a výrobky z nich, kôrovce,

   

mäkkýše a stavovce

 

0,6D

tresčia pečeň a výrobky z nej

V

RÔZNE

Látka

Najvyššie prípustné množstvo
mg.kg-1

Poživatina

dibutylftalát

1

alkoholické nápoje


Príloha č. 3 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 2/1994 Z. z.

REZÍDUÁ PESTICÍDOV A FARMAKOLOGICKY ÚČINNÝCH LÁTOK

Tabuľka 03

Príloha č. 4 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 2/1994 Z. z.

ENDOGÉNNE CUDZORODÉ LÁTKY

I

N – NITROZAMÍNY

Na účely tejto vyhlášky sú stanovené najvyššie prípustné množstvá pre dimetylnitrozamín (DMN) a pre sumu prchavých a neprchavých nitrozamínov (suma).

N-nitrozamíny

Najvyššie prípustné množstvo

Požívatina

mg.kg-1

DMN

0,0005

&nbsp

suma

0,002

mäsové výrobky

DMN

0,002

&nbsp

suma

0,01

slanina

DMN

0,0002

&nbsp

suma

0,004

pivo

DMN

0,001

&nbsp

suma

0,005

údené ryby

DMN

0,0002

&nbsp

suma

0,002

všeobecne


II

ESTERY KYSELINY FTALOVEJ (EKF)

Na účely tejto vyhlášky je stanovené najväčšie prípustné množstvo esterov kyseliny ftalovej, vyjadrené ako suma dietylhexylesterov a dibutylesterov kyseliny ftalovej (DEHE+DBE).

EFK

Najvyššie prípustné množstvo
mg.kg-1

Požívatina

DEHE + DBE

0,7

koreňová zelenina, zemiaky

&nbsp

1,0

ovocie, múka, listová zelenina, liehoviny


III

MYKOTOXÍNY

Mykotoxíny na účely tejto vyhlášky sú látky, ktoré vznikajú ako produkty látkovej premeny mikroskopických húb (plesní) a ktoré majú toxické účinky.

Mykotoxín

Najvyššie prípustné množstvo
mg.kg-1

Požívatina

aflatoxín B1

0,005

všeobecne

&nbsp

0,0001

mliečna dojčenská výživa v konzumnej forme

&nbsp

0,001

detská a ostatná dojčenská výživa

aflatoxín M1

0,005

všeobecne

&nbsp

0,0005

mlieko a mliečne výrobky

&nbsp

0,0001

mliečna dojčenská výživa v konzumnej forme

&nbsp

0,001

detská a ostatná dojčenská výživa

ostatné

0,01

všeobecne

aflatoxíny

0,0002

mliečna dojčenská výživa

(suma B1, B2,

&nbsp

v konzumnej forme

G1, G2)

0,002

detská a ostatná dojčenská výživa

patulín

0,05

všeobecne

&nbsp

0,03

detská výživa

&nbsp

0,02

dojčenská výživa

ochratoxín A

0,01

všeobecne

&nbsp

0,001

dojčenská výživa

&nbsp

0,005

detská výživa


IV

INÉ ENDOGÉNNE CUDZORODÉk LÁTKY

V tejto skupine látok sú určené najvyššie prípustné množstvá najčastejšie sledovaných toxikologických významných látok vyskytujúcich sa prirodzene alebo vznikajúcich pôsobením fyzikálnych alebo biologických faktorov. Ide o biogénne amíny, glykoalkaloidy a peroxidy.

Látka

Najvyššie prípustné množstvo
mg.kg-1

Požívatina

Histamín  

20

pivo

 

200

ryby a rybie výrobky

Tyramín

200

tvrdé syry

Solanín

200

zemiaky, rajčiny

Peroxidy

1019)

slnečnicový a repkový olej

 

1619)

bravčová masť

1) Kritériá Potravinárskej a poľnohospodárskej organizácie a Svetovej zdravotníckej organizácie sú dostupné na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstve poľnohospodárstva Slovenskej republiky, kde do nich možno nahliadnuť.

2) § 28 ods. 1 bod 2 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 45/1966 Zb. o vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok.

13) Kód značenia kongenérov IUPAC pochádza z registrácie „International Union of Pure and Applied Chemistry“
28-2,4,4'-trichlórbifenyl
52-2,2',5,5'-tetrachlórbifenyl
101-2,2',4,5,5'-pentachlórbifenyl
180-2,2',3,4,4',5,5'-heptachlórbifenyl
138-2,2',3,4,4',5 -hexachlórbifenyl
153-2,2',4,4',5,5'-hexachlórbifenyl


A – vyjadrené na celkovú hmotnosť bez kostí
B – vyjadrené na tuk
C – vyjadrené na jedlý podiel
D – vyjadrené na celý obsah konzervy
E – vyjadrené na celé vajce bez škrupiny

19) Vyjadrené v miliekvivalentoch periodicky viazaného kyslíka na kg tepelne neošetreného tuku.

Presunúť na začiatok