Zákon č. 199/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov

(v znení č. 578/2004 Z. z.)

Čiastka 58/1994
Platnosť od 09.08.1994
Účinnosť od 01.01.2005
01.09.1994

199

01.09.1994

ZÁKON

01.09.1994

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

01.09.1994

z 13. júla 1994

01.09.1994

o psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov

01.09.1994

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.09.1994

PRVÁ ČASŤ

01.09.1994

PSYCHOLOGICKÁ ČINNOSŤ

01.09.1994

§ 1

01.09.1994

Psychologická činnosť je

01.09.1994

a) skúmanie, výklad, ovplyvňovanie a prognostické hodnotenie správania človeka alebo skupiny ľudí psychologickými metódami, technikami a postupmi zodpovedajúcimi súčasným poznatkom psychologických vied a stavu praxe,

01.09.1994

b) psychoterapia,

01.09.1994

c) psychologické poradenstvo,

01.09.1994

d) používanie psychodiagnostických metód a testov.

01.09.1994

Vykonávanie psychologickej činnosti

01.09.1994

§ 2

01.09.1994

(1) Psychologickú činnosť môžu vykonávať len osoby, ktoré absolvovali vysokoškolské štúdium v odbore psychológia a spĺňajú ďalšie podmienky ustanovené týmto zákonom. Tým nie je dotknuté oprávnenie lekárov vykonávať psychoterapeutickú činnosť podľa osobitných predpisov.1)

01.09.1994

(2) Psychologickú činnosť podľa tohto zákona môžu vykonávať samostatne, vo svojom mene, na vlastnú zodpovednosť a za odmenu alebo v neštátnych zariadeniach2) (ďalej len „psychologická činnosť") iba psychológovia, ktorí získajú na túto činnosť osvedčenie (§ 12 ods. 3). Psychologická činnosť nie je živnosťou.3)

01.09.1994

(3) Psychológ, ktorý vykonáva psychologickú činnosť, môže v súlade so svojím osvedčením (odsek 2) používať označenie „psychológ" a „psychoterapeut". Tým nie je dotknuté oprávnenie na vykonávanie psychologickej činnosti a používanie označenia „psychológ" podľa osobitných predpisov.4)

01.09.1994

§ 3

01.09.1994

Povinnosť mlčanlivosti

01.09.1994

(1) Psychológ je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s psychologickou činnosťou s klientom.

01.09.1994

(2) Povinnosti mlčanlivosti môže zbaviť psychológa len klient alebo jeho zákonný zástupca. Ak by to malo byť na škodu klienta, psychológ dodrží princíp mlčanlivosti aj napriek súhlasu na jeho porušenie.

01.09.1994

(3) Vo verejnom záujme môže bez súhlasu klienta alebo jeho zákonného zástupcu zbaviť psychológa povinnosti mlčanlivosti Predsedníctvo Slovenskej komory psychológov.

01.09.1994

DRUHÁ ČASŤ

01.09.1994

SLOVENSKÁ KOMORA PSYCHOLÓGOV


01.09.1994

§ 25

01.09.1994

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembrom 1994.


01.09.1994

Michal Kováč v. r.

01.09.1994

Ivan Gašparovič v. r.

01.09.1994

Jozef Moravčík v. r.

Poznámky pod čiarou

01.09.1994

1) Napr. zákon č. 20/1966 o starostlivosti o zdravie ľudu v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 13/1992 Zb. o Slovenskej lekárskej komore, Slovenskej komore zubných lekárov a Slovenskej lekárnickej komore.

01.09.1994

2) Napr. § 2 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach.

01.09.1994

3) § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon).

01.09.1994

4) Napr. § 2 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z., § 53 ods. 1 písm. d) zákona č. 20/1966 Zb. v znení neskorších predpisov.