Vyhláška č. 135/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vyhosťovaní osôb, ktorým bol súdom uložený trest vyhostenia

Čiastka 39/1994
Platnosť od 13.06.1994
Účinnosť od 13.06.1994
13.06.1994

135

13.06.1994

VYHLÁŠKA

13.06.1994

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

13.06.1994

z 30. mája 1994

13.06.1994

o vyhosťovaní osôb, ktorým bol súdom uložený trest vyhostenia

13.06.1994

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 391a ods. 3 Trestného poriadku po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky ustanovuje:


13.06.1994

§ 1

13.06.1994

Táto vyhláška upravuje postup Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo spravodlivosti“), súdov, Policajného zboru a Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky pri výkone trestu vyhostenia z územia Slovenskej republiky tých osôb, ktorým bol tento trest uložený podľa § 57 Trestného zákona.

13.06.1994

§ 2

13.06.1994

(1) Súd, ktorý uložil trest vyhostenia, zašle po vyhotovení rozsudku jeho odpis ministerstvu spravodlivosti, príslušnému orgánu Policajného zboru, a ak je odsúdený vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody, aj príslušnému ústavu Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky (ďalej len „ústav“).

13.06.1994

(2) Po právoplatnosti rozsudku, ktorým bol uložený trest vyhostenia, súd zašle jeho odpis s doložkou o právoplatnosti príslušnému orgánu Policajného zboru na účely vykonania trestu vyhostenia; ak je odsúdený v ústave, súd zašle odpis rozsudku s nariadením výkonu trestu aj príslušnému ústavu.

13.06.1994

§ 3

13.06.1994

(1) Ak bol odsúdenému uložený samostatný trest vyhostenia a nebol vzatý do väzby z dôvodov uvedených v § 67 ods. 1 písm. a) Trestného poriadku, príslušný orgán Policajného zboru po nariadení výkonu trestu vyhostenia zabezpečí jeho vykonanie v čo najkratšom čase.

13.06.1994

(2) Ústav, v ktorom je odsúdený, ktorý má byť vyhostený, oznámi príslušnému orgánu Policajného zboru predpokladaný dátum jeho prepustenia a dobu platnosti jeho cestovného dokladu. V prípade, že odsúdený nemá platný cestovný doklad alebo tento doklad stratí platnosť pred predpokladaným dňom prepustenia na slobodu, zašle ho spolu s tromi fotografiami a oznámi osobné údaje odsúdeného potrebné na účely zabezpečenia nového cestovného dokladu.

13.06.1994

(3) V prípade zmeny predpokladaného dátumu prepustenia odsúdeného na slobodu alebo inej zmeny orgán, ktorý o zmene rozhodol, bezodkladne oznámi ministerstvu spravodlivosti, súdu, ústavu a príslušnému orgánu Policajného zboru predpokladaný čas prepustenia.

13.06.1994

§ 4

13.06.1994

(1) Príslušný orgán Policajného zboru určí deň, čas a miesto vyhostenia odsúdeného, oznámi to najneskôr 14 dní pred predpokladaným dňom vyhostenia ministerstvu spravodlivosti a ústavu, v ktorom sa odsúdený nachádza, a vykoná všetky opatrenia, aby odsúdený bol v určený deň vyhostený.

13.06.1994

(2) Odsúdený na základe právoplatného rozsudku, nariadenia výkonu trestu vyhostenia a tam, kde je to odôvodnené, aj uznesenia o prepustení odsúdeného z väzby alebo rozhodnutia ministra spravodlivosti Slovenskej republiky o upustení od výkonu trestu odňatia slobody podľa § 327 ods. 1 Trestného poriadku sa spravidla sedem dní pred predpokladaným dňom výkonu trestu vyhostenia prepraví hromadným eskortným zvozom Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky do ústavu najbližšieho určenému miestu vyhostenia. Tento ústav zabezpečí odovzdanie odsúdeného orgánom Policajného zboru v primeranom čase pred určeným termínom výkonu trestu vyhostenia.

13.06.1994

§ 5

13.06.1994

(1) O prepustení z väzby takej osoby, ktorá má byť vyhostená, rozhodne príslušný súd tak, aby v čase jej odovzdania orgánu Policajného zboru bola väzba ukončená.

13.06.1994

(2) V rozhodnutí ministra spravodlivosti Slovenskej republiky o upustení od výkonu trestu odňatia slobody sa termín odovzdania odsúdeného orgánu Policajného zboru musí zhodovať s termínom skončenia výkonu trestu odňatia slobody.

13.06.1994

§ 6

13.06.1994

(1) O odovzdaní odsúdeného orgánmi Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky príslušnému orgánu Policajného zboru sa spíše protokol.

13.06.1994

(2) O vykonaní trestu vyhostenia vyhotoví príslušný orgán Policajného zboru protokol, ktorého odpis zašle ministerstvu spravodlivosti, súdu, ktorý výkon tohto trestu nariadil, a ústavu.

13.06.1994

§ 7

13.06.1994

Ak príslušný orgán Policajného zboru v určenom čase nezabezpečí výkon trestu vyhostenia a nezabezpečí prevzatie odsúdeného ani iným orgánom Policajného zboru, orgán Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky prepustí odsúdeného, pokiaľ je vo väzbe, na slobodu, o čom bezodkladne upovedomí ministerstvo spravodlivosti, súd, ktorý trest vyhostenia nariadil, a príslušný orgán Policajného zboru. Odsúdeného, u ktorého minister spravodlivosti Slovenskej republiky upustil od výkonu trestu odňatia slobody, odovzdá v takom prípade orgán Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky na konanie podľa § 327 ods. 1 Trestného poriadku najbližšiemu okresnému súdu s dokladmi, ktoré sa týkajú výkonu trestu vyhostenia.

13.06.1994

§ 8

13.06.1994

(1) Výdavky spojené s odovzdaním odsúdeného, ktorý je vo väzbe alebo výkone trestu odňatia slobody, príslušnému orgánu Policajného zboru znáša Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky.

13.06.1994

(2) Osobné výdavky a cestovné náklady spojené s výkonom trestu vyhostenia hradí odsúdený z vlastných prostriedkov, ak ich za neho neuhradí iná fyzická osoba alebo právnická osoba.

13.06.1994

(3) Ak odsúdený nemá vlastné finančné prostriedky na úhradu nákladov výkonu trestu vyhostenia, hradí ich Policajný zbor.


13.06.1994

§ 9

13.06.1994

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


13.06.1994

Milan Hanzel v. r.