Nariadenie vlády č. 130/1994 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o jednorazovom mimoriadnom odškodnení za ujmu na zdraví alebo smrť v súvislosti s pomocou poskytnutou pri plnení úloh civilnej ochrany obyvateľstva

(v znení č. 326/2006 Z. z.)

Čiastka 37/1994
Platnosť od 01.06.1994
Účinnosť od 01.06.2006

OBSAH

01.06.1994

130

01.06.1994

NARIADENIE VLÁDY

01.06.1994

Slovenskej republiky

01.06.1994

z 26. apríla 1994

01.06.1994

jednorazovom mimoriadnom odškodnení za ujmu na zdraví alebo smrť v súvislosti s pomocou poskytnutou pri plnení úloh civilnej ochrany obyvateľstva

01.06.1994

Vláda Slovenskej republiky podľa § 28 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva nariaďuje:


01.06.1994

§ 1

01.06.1994

(1) Jednorazové mimoriadne odškodnenie patrí

01.06.2006

a) vojakovi,1) civilnému personálu ozbrojených síl Slovenskej republiky,1a) zamestnancovi v pracovnom pomere k zložkám civilnej ochrany a príslušníkovi jednotky civilnej ochrany, ktorý

01.06.1994

1. pri cvičení v civilnej ochrane,

01.06.2006

2. pri plnení úloh civilnej ochrany spojených s odstraňovaním následkov živelnej pohromy, havárie, katastrofy alebo teroristického útoku,

01.06.1994

3. alebo v priamej súvislosti s plnením týchto úloh;

01.06.1994

b) osobe, ktorá poskytla pomoc

01.06.1994

1. v súvislosti s činnosťou bezprostredne súvisiacou so záchranou osôb alebo majetku pri mimoriadnej udalosti,

01.06.1994

2. pri záchranných prácach pri mimoriadnych udalostiach jednotkám civilnej ochrany na výzvu oprávnenej osoby2) alebo s jej vedomím, alebo na výzvu obce,

01.06.1994

pričom utrpeli ujmu na zdraví úrazom alebo chorobou, ktorá sa podľa osobitných predpisov3) považuje za chorobu z povolania, a následkom toho sa stali osobami so zmenenou pracovnou schopnosťou, čiastočne invalidnými alebo invalidnými (ďalej len „poškodený“).

01.06.2006

(2) Jednorazové mimoriadne odškodnenie podľa odseku 1 sa poskytuje od 50 000 Sk do 250 000 Sk podľa stupňa ujmy na zdraví, najmä s prihliadnutím na mieru sťaženia spoločenského uplatnenia a podiel poškodeného pri poskytnutí pomoci.

01.06.1994

§ 2

01.06.2006

(1) Ak poškodený zomrel následkom úrazu alebo choroby, ktorá sa podľa osobitných predpisov3) považuje za chorobu z povolania za podmienok uvedených v § 1 ods. 1, zvyšuje sa jeho manželovi a deťom, ktoré majú nárok na sirotský dôchodok, jednorazové odškodnenie patriace im podľa osobitného predpisu4) na dvojnásobok. V odôvodnených prípadoch možno jednorazové odškodnenie takto zvýšiť aj rodičom zomretého.

01.06.2006

(2) Osobám výživou odkázaným na poškodeného, ktorý zomrel následkom úrazu alebo choroby, ktorá sa podľa osobitných predpisov3) považuje za chorobu z povolania, za podmienok uvedených v § 1 ods. 1, možno v odôvodnených prípadoch poskytnúť jednorazové mimoriadne odškodnenie do 50 000 Sk.


01.06.1994

§ 3

01.06.1994

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júnom 1994.


01.06.1994

Jozef Moravčík v. r.

Poznámky pod čiarou

01.06.2006

1) § 2 písm. d) zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.06.2006

1a) § 2 ods. 3 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky.

01.06.2006

2) § 13 ods. 1 písm. g) a § 14 ods. 1 písm. h) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 568/2005 Z. z.

01.06.2006

3) Príloha č. 1 k zákonu č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

01.06.2006

4) § 94 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 721/2004 Z. z.