Zákon č. 51/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štandarde prezidenta Slovenskej republiky

Čiastka 13/1993
Platnosť od 01.03.1993
Účinnosť od 01.03.1993
01.03.1993

51

01.03.1993

ZÁKON

01.03.1993

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

01.03.1993

z 19. januára 1993

01.03.1993

o štandarde prezidenta Slovenskej republiky

01.03.1993

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.03.1993

§ 1

01.03.1993

Prezident Slovenskej republiky používa štandardu prezidenta Slovenskej republiky ako symbol svojej funkcie.

01.03.1993

§ 2

01.03.1993

(1) Štandarda prezidenta Slovenskej republiky má podobu červeného štvorca, z ktorého spodného okraja vyrastá modré trojvršie s bielym dvojitým krížom v proporciách štátneho znaku Slovenskej republiky. Bielo-modro-červený lem vychádza bielou farbou z horného rohu štandardy od žrde. Kresba znamenia je strieborná, strieborná linka lemuje červený štvorec aj celú štandardu.

01.03.1993

(2) Farebné vyobrazenie štandardy prezidenta Slovenskej republiky je prílohou tohto zákona.

01.03.1993

§ 3

01.03.1993

(1) Štandarda prezidenta Slovenskej republiky sa používa na označenie jeho trvalého alebo dočasného sídla.

01.03.1993

(2) Štandarda prezidenta Slovenskej republiky sa môže použiť pri výkone funkcií prezidenta Slovenskej republiky.


01.03.1993

§ 4

01.03.1993

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


01.03.1993

Ivan Gašparovič v. r.

01.03.1993

Vladimír Mečiar v. r.


01.03.1993

Obrázok