15.02.1993

39

15.02.1993

ZÁKON

15.02.1993

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

15.02.1993

z 19. januára 1993

15.02.1993

o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky

15.02.1993

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


15.02.1993

§ 1

15.02.1993

Postavenie Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky

01.01.2001

(1) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „Úrad“) je štátny orgán, ktorý je vo svojej kontrolnej činnosti nezávislý, viazaný len zákonom.

01.01.2001

(2) Sídlom Úradu je Bratislava.

01.01.2002

Pôsobnosť Úradu

01.01.2002

§ 2

13.05.2006

(1) Úrad kontroluje hospodárenie s

13.05.2006

a) prostriedkami rozpočtov, ktoré podľa zákona schvaľuje Národná rada Slovenskej republiky alebo vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda"),1)

01.01.2016

b) majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami a pohľadávkami štátu verejnoprávnych inštitúcií, obcí, vyšších územných celkov, právnických osôb s majetkovou účasťou štátu, právnických osôb s majetkovou účasťou verejnoprávnych inštitúcií, právnických osôb s majetkovou účasťou obcí, právnických osôb s majetkovou účasťou vyšších územných celkov, právnických osôb zriadených obcami alebo právnických osôb zriadených vyššími územnými celkami,1b)

13.05.2006

c) majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami a pohľadávkami, ktoré sa poskytli Slovenskej republike, právnickým osobám alebo fyzickým osobám v rámci rozvojových programov alebo z iných obdobných dôvodov zo zahraničia,

13.05.2006

d) majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, pohľadávkami a záväzkami, za ktoré Slovenská republika prevzala záruku,

13.05.2006

e) majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, pohľadávkami a záväzkami právnických osôb vykonávajúcich činnosti vo verejnom záujme.

03.07.2004

(2) Úrad v rámci svojej pôsobnosti kontroluje aj

13.05.2006

a) spôsob vyrubovania a vymáhania daní, ciel, odvodov, poplatkov a pokút, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu republiky, rozpočtov obcí a rozpočtov vyšších územných celkov,

01.01.2002

b) výkon a uplatňovanie práv a dodržiavanie povinností vyplývajúcich z finančno-ekonomických vzťahov vznikajúcich pri hospodárení podľa odseku 1, ktorých účastníkom je subjekt uvedený v § 4.

01.01.2002

(3) Na účely tohto zákona sa za prostriedky štátneho rozpočtu považujú aj prostriedky Európskych spoločenstiev a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na financovanie projektov na základe medzinárodných zmlúv.

01.01.2001

§ 2a

01.01.2001

Medzinárodná spolupráca

01.01.2001

(1) Úrad zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných organizáciách združujúcich najvyššie kontrolné inštitúcie členských štátov.

01.01.2001

(2) Úrad spolupracuje s najvyššími kontrolnými inštitúciami v zahraničí v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Na tento účel môže vysielať svojich kontrolných pracovníkov do medzinárodných kontrolných orgánov.

01.01.2001

(3) Úrad prispôsobuje a uplatňuje medzinárodné štandardy kontrolnej činnosti používané v Európskej únii na podmienky v Slovenskej republike na účely potrebnej kvality kontrolnej činnosti a odbornej spôsobilosti.

15.02.1993

§ 3

13.05.2006

Úrad vykonáva kontrolu z hľadiska dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti.1c)

01.01.2002

§ 4

01.01.2002

Kontrolná pôsobnosť Úradu sa vzťahuje v rozsahu uvedenom v § 2 na

01.01.2002

a) vládu, ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy Slovenskej republiky (ďalej len „ústredné orgány štátnej správy“) a orgány im podriadené,

01.01.2002

b) štátne orgány, ako aj právnické osoby, ku ktorým vykonávajú funkciu zakladateľa alebo zriaďovateľa ústredné orgány štátnej správy alebo iné štátne orgány,

13.05.2006

c) obce a vyššie územné celky, právnické osoby zriadené obcami, právnické osoby zriadené vyššími územnými celkami, právnické osoby s majetkovou účasťou obcí a právnické osoby s majetkovou účasťou vyšších územných celkov,

01.01.2002

d) štátne účelové fondy, verejnoprávne inštitúcie zriadené zákonom, právnické osoby, v ktorých majú majetkovú účasť verejnoprávne inštitúcie, na právnické osoby s majetkovou účasťou štátu,

01.01.2016

e) fyzické osoby a právnické osoby.

15.02.1993

§ 5

13.05.2006

(1) Úrad vypracúva stanovisko k návrhu štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, v ktorom hodnotí aj návrh rozpočtu verejnej správy a stanovisko k návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky. Stanovisko k návrhu štátneho rozpočtu Slovenskej republiky Úrad predkladá Národnej rade Slovenskej republiky v lehote podľa osobitného predpisu.1e) Stanovisko k návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky Úrad predkladá Národnej rade Slovenskej republiky v lehote 30 dní po rozhodnutí vlády Slovenskej republiky.

03.07.2004

(2) Úrad plní úlohy orgánu vydávajúceho vyhlásenia o ukončení pomoci zo štrukturálnych fondov1f) a úlohy orgánu vydávajúceho vyhlásenia o ukončení projektu a pomoci z kohézneho fondu,1g) zodpovedá za obsah týchto vyhlásení a predkladá ich príslušným orgánom.

03.07.2004

(3) Úrad plní úlohy certifikačného orgánu pre Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond – záručná sekcia.1h)

03.07.2004

(4) Úrad vykoná na základe uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky pre jej potreby kontrolu v rozsahu svojej pôsobnosti.

03.07.2004

(5) Úrad predkladá Národnej rade Slovenskej republiky najneskôr do konca marca správu o výsledkoch kontrolnej činnosti za uplynulý kalendárny rok. Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti predkladá vždy, keď o to Národná rada Slovenskej republiky požiada.2)

15.02.1993

Organizácia Úradu

15.02.1993

§ 6

01.01.2001

(1) Úrad vykonáva svoju činnosť prostredníctvom svojich orgánov, zamestnancov, ktorí vykonávajú kontrolu (ďalej len „kontrolóri“), a ďalších svojich zamestnancov.

03.07.2004

(2) Úrad môže na zmluvnom základe pribrať k účasti na kontrole osoby, ktoré nie sú zamestnancami Úradu (ďalej len „pribraté osoby“).

15.02.1993

§ 7

15.02.1993

Orgánmi Úradu sú:

15.02.1993

a) predseda Úradu (ďalej len „predseda“),

15.02.1993

b) podpredsedovia Úradu (ďalej len „podpredsedovia“).

15.02.1993

§ 8

15.02.1993

(1) Na čele Úradu je predseda ako štatutárny orgán. Predsedu zastupuje určený podpredseda.

26.05.2011

(2) Predsedu a dvoch podpredsedov volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky.

01.01.2002

(3) Funkčné obdobie predsedu a podpredsedov je sedem rokov.

15.02.1993

(4) Predseda a podpredsedovia môžu byť zvolení najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.

15.02.1993

(5) Predseda ostáva vo funkcii aj po uplynutí funkčného obdobia, kým Národná rada Slovenskej republiky nezvolí nového predsedu.

15.02.1993

§ 9

15.02.1993

Za predsedu a podpredsedu môže byť zvolený každý občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný do Národnej rady Slovenskej republiky.

15.02.1993

§ 10

01.01.2002

(1) Funkcia predsedu Úradu a funkcia podpredsedu Úradu sú nezlučiteľné s výkonom funkcie v inom orgáne verejnej moci, s pracovným pomerom alebo s obdobným pracovným vzťahom, s podnikateľskou činnosťou, s členstvom v riadiacom alebo kontrolnom orgáne právnickej osoby, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť, ani s inou hospodárskou alebo zárobkovou činnosťou okrem správy vlastného majetku, vedeckej, pedagogickej, literárnej alebo umeleckej činnosti. Predseda Úradu a podpredseda Úradu nesmú vykonávať ani funkcie a činnosť upravené v osobitnom zákone.4)

01.01.2002

(2) Ak je zvolený predseda Úradu alebo podpredseda Úradu členom politickej strany alebo politického hnutia, je povinný vzdať sa členstva v nich do 30 dní po zvolení do funkcie.

15.02.1993

§ 11

01.01.2001

Kontrolóri musia byť občiansky bezúhonní, musia mať príslušné vzdelanie a prax v oblasti patriacej do kontrolnej pôsobnosti Úradu.

15.02.1993

§ 12

15.02.1993

(1) Výkon funkcie predsedu a podpredsedov sa skončí

15.02.1993

a) uplynutím funkčného obdobia, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak,

15.02.1993

b) vzdaním sa funkcie,

15.02.1993

c) odvolaním z funkcie.

15.02.1993

(2) Národná rada Slovenskej republiky odvolá predsedu alebo podpredsedu z funkcie, ak

15.02.1993

a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,

15.02.1993

b) vykonáva funkciu alebo činnosť nezlučiteľnú s funkciou predsedu alebo podpredsedu podľa § 10,

15.02.1993

c) ak neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom.

15.02.1993

(3) Národná rada Slovenskej republiky môže odvolať predsedu alebo podpredsedu, ak nevykonáva svoju funkciu po dobu dlhšiu ako šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.

01.05.2007

§ 12a

01.05.2007

(1) Ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahuje sa na štátnych zamestnancov Úradu osobitný predpis.4a)

01.05.2007

(2) Štátni zamestnanci v Úrade sú odmeňovaní podľa osobitného predpisu,4b) charakteristík platových tried štátneho zamestnanca v Úrade a platových taríf štátnych zamestnancov v Úrade. Charakteristiky platových tried štátneho zamestnanca v Úrade sú uvedené v prílohe č. 1 a platové tarify štátnych zamestnancov v Úrade sú uvedené v prílohe č. 2.

01.05.2007

§ 12b

01.05.2007

Zvýšenie platových taríf štátnych zamestnancov v Úrade sa upravuje v súlade s výškou určenou podľa osobitného predpisu.4c) Zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov v Úrade a termín ich platnosti určí služobný predpis.

15.02.1993

Práva a povinnosti Úradu a kontrolovaných subjektov

15.02.1993

§ 13

13.05.2006

(1) O osobitne dôležitých zisteniach a poznatkoch vyplývajúcich z pôsobnosti Úradu informuje predseda Národnú radu Slovenskej republiky a príslušné orgány.

13.05.2006

(2) Úrad môže predkladať kontrolovaným subjektom a príslušným orgánom odporúčania na riešenie nedostatkov zistených v rámci uplatňovania jeho pôsobnosti.

15.02.1993

§ 14

01.11.2010

Predseda má právo zúčastniť sa na rokovaniach Národnej rady Slovenskej republiky a jej orgánov.

15.02.1993

§ 15

01.01.2001

(1) Kontrolóri sú pri výkone kontroly povinní

01.01.2001

a) oznámiť najneskôr pri začatí kontroly štatutárnemu orgánu kontrolovaného subjektu predmet a účel kontroly a preukázať sa písomným poverením na výkon kontroly,

01.01.2001

b) uvádzať kontrolné zistenia pravdivo, úplne a preukázateľne,

01.01.2001

c) vypracovať protokol o výsledku kontroly a v prípade potreby tiež čiastkový protokol, ako aj ich prípadné dodatky. Tieto dokumenty musia obsahovať najmä opis zistených skutočností a v prípade, že došlo k porušeniu právnych predpisov, označenie tých ich ustanovení, ktoré boli porušené. Zistené nedostatky, ktoré sú uvedené v čiastkovom protokole, musia byť obsiahnuté aj v protokole o výsledku kontroly s odvolaním sa na čiastkový protokol,

01.01.2002

d) predložiť protokol o výsledku kontroly (čiastkový protokol) a dodatok k protokolu, ak je vyhotovený, štatutárnemu orgánu kontrolovaného subjektu na oboznámenie sa s jeho obsahom,

01.01.2001

e) umožniť štatutárnemu orgánu kontrolovaného subjektu po oboznámení sa s obsahom protokolu o výsledku kontroly (s obsahom čiastkového protokolu) vzniesť v určenom termíne písomné námietky proti pravdivosti, úplnosti a preukázateľnosti kontrolných zistení,

13.05.2006

f) opodstatnenosť námietok preveriť a výsledok písomne oznámiť štatutárnemu orgánu kontrolovaného subjektu; oznámenie je súčasťou protokolu o výsledku kontroly (čiastkového protokolu), ak sa preverením námietok preukáže ich čiastočná alebo úplná opodstatnenosť alebo sa dodatočne zistia skutočnosti, ktoré majú podstatný vplyv na obsah protokolu o výsledku kontroly (čiastkového protokolu), vypracuje sa dodatok k protokolu o výsledku kontroly (dodatok k čiastkovému protokolu),

01.01.2001

g) prerokovať obsah protokolu vrátane jeho prípadného dodatku so štatutárnym orgánom kontrolovaného subjektu a o ich prerokovaní vyhotoviť zápisnicu, v ktorej Úrad uloží štatutárnemu orgánu kontrolovaného subjektu v určených termínoch písomne predložiť Úradu prijaté opatrenia na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov a písomnú správu o stave plnenia prijatých opatrení,

01.01.2001

h) vypracovať záznam o výsledku kontroly a s jeho obsahom oboznámiť štatutárny orgán kontrolovaného subjektu, ak sa pri kontrole nezistili žiadne nedostatky,

01.01.2001

i) vypracovať priebežný protokol kontroly stavu priamo na kontrolovanom mieste, ak nemožno kontrolné zistenie doložiť z písomných dokladov; tento protokol dať podpísať všetkým osobám, ktoré sa na kontrole stavu priamo podieľali,

13.05.2006

j) odovzdať štatutárnemu orgánu kontrolovaného subjektu jedno vyhotovenie protokolu o výsledku kontroly (čiastkového protokolu, priebežného protokolu, záznamu o výsledku kontroly), a tiež ich dodatok, ak sa vyhotovuje, a zápisnicu o prerokovaní protokolu o výsledku kontroly,

01.01.2001

k) rešpektovať práva kontrolovaných subjektov, ich zamestnancov a dotknutých tretích osôb.

01.01.2002

(2) Povinnosti kontrolórov upravené v odseku 1 sa primerane vzťahujú aj na pribraté osoby.

01.01.2002

(3) Kontrola je skončená v deň prerokovania protokolu vyhotovením zápisnice o prerokovaní protokolu alebo odovzdaním záznamu o výsledku kontroly štatutárnemu orgánu kontrolovaného subjektu. Protokol sa považuje za prerokovaný aj vtedy, ak štatutárny orgán kontrolovaného subjektu odmietne podpísať zápisnicu o prerokovaní protokolu. Táto skutočnosť sa uvedie v zápisnici o prerokovaní protokolu. Odmietnutie podpísania protokolu o výsledku kontroly, čiastkového protokolu, ich prípadného dodatku a zápisnice o prerokovaní protokolu štatutárnym orgánom kontrolovaného subjektu nemá vplyv na dôsledky vyplývajúce z obsahu týchto dokumentov.

01.01.2001

§ 16

01.01.2002

(1) Predseda a podpredsedovia zachovávajú mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojich funkcií. Vo verejnom záujme, na účely informovanosti verejnosti, predseda alebo ním poverený podpredseda pravidelne, najmenej však raz za tri mesiace, uverejňuje informácie získané z kontrolnej činnosti. Predseda alebo ním poverený podpredseda je na žiadosť povinný sprístupniť výsledky z určitej kontroly a opatrenia prijaté na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov a písomnú správu o plnení alebo splnení týchto opatrení [§ 18 písm. e)] podľa osobitného predpisu.5)

01.01.2001

(2) Kontrolóri a pribraté osoby sú povinné zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone kontroly, ak ich od tejto povinnosti vo verejnom záujme, na účely informovanosti verejnosti, písomne neoslobodí predseda alebo ním poverený podpredseda.

01.01.2001

(3) Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení funkcie, pracovného pomeru alebo výkonu činnosti.

03.07.2004

(4) Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o utajovaných skutočnostiach6) týmto nie je dotknutá.

15.02.1993

§ 17

01.01.2001

(1) Kontrolóri sú pri výkone kontroly oprávnení

15.02.1993

a) vstupovať do objektov, zariadení a na pozemky kontrolovaných subjektov,

01.01.2002

b) požadovať v primeranej lehote určenej Úradom od kontrolovaných subjektov predloženie súhrnných dokladov, predloženie iných dokladov a písomností vrátane dát spracúvaných prostriedkami výpočtovej techniky bez rozdielu stupňa ich utajenia,

15.02.1993

c) preberať originály dokladov a ďalšie materiály, pokiaľ je to pre výkon kontroly potrebné, a ich prevzatie potvrdiť,

01.01.2002

d) požadovať v primeranej lehote určenej Úradom od kontrolovaných subjektov a ich zamestnancov úplné a pravdivé ústne a písomné informácie, vyjadrenia a vysvetlenia ku kontrolovaným skutočnostiam a zisteným nedostatkom.

01.01.2002

(2) Oprávnenia kontrolórov upravené v odseku 1 sa primerane vzťahujú aj na pribraté osoby.

15.02.1993

§ 18

01.01.2001

Kontrolované subjekty a ich zamestnanci sú povinní

01.01.2001

a) poskytovať kontrolórom potrebnú súčinnosť v súlade s ich oprávneniami podľa § 17 tohto zákona,

01.01.2001

b) vytvoriť kontrolórom primerané podmienky na výkon kontroly a spracovanie kontrolných zistení,

15.02.1993

c) zdržať sa konania, ktoré by mohlo mariť výkon kontroly,

13.05.2006

d) dostaviť sa v určenom termíne na prerokovanie protokolu o výsledku kontroly (čiastkového protokolu) alebo ich dodatkov na miesto určené Úradom,

13.05.2006

e) prijať opatrenia na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov a písomne ich predložiť Úradu v ním určených lehotách a predložiť Úradu v ním určených lehotách písomnú správu o plnení alebo splnení týchto opatrení; ak prijaté opatrenia na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov sú nedostatočné alebo neodstraňujú všetky kontrolou zistené nedostatky, je Úrad oprávnený vrátiť prijaté opatrenia štatutárnemu orgánu kontrolovaného subjektu, ktorý je povinný ich doplniť v lehote určenej Úradom.

15.02.1993

§ 19

01.01.2001

(1) Kontrolu nemôžu vykonávať kontrolóri alebo pribraté osoby, o ktorých so zreteľom na ich vzťah k predmetu kontroly alebo na vzťah ku kontrolovaným subjektom a ich zamestnancom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti.

01.01.2001

(2) Kontrolóri alebo pribraté osoby sú povinné bezprostredne po tom, ako sa dozvedia o skutočnostiach zakladajúcich pochybnosť o ich nezaujatosti, oznámiť tieto skutočnosti predsedovi.

01.01.2001

(3) Kontrolovaný subjekt môže vzniesť písomne námietky o zaujatosti kontrolóra alebo pribratej osoby. Podanie námietok nemá odkladný účinok.

01.01.2001

(4) Kontrolór alebo pribratá osoba môže do rozhodnutia o námietkach o zaujatosti vykonať pri kontrole len úkony, ktoré nedovoľujú odklad.

01.01.2001

(5) O námietkach o zaujatosti rozhodne predseda do troch pracovných dní.

01.01.2001

(6) Na rozhodovanie podľa odseku 5 sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.8)

01.01.2001

§ 20

13.05.2006

(1) Úrad oznámi kontrolou zistené nedostatky tomu orgánu, ktorý koná v mene štátu v súvislosti s činnosťou kontrolovaného subjektu. Nedostatky v činnosti orgánov štátnej správy oznámi príslušnému orgánu štátnej správy. Nedostatky v činnosti ústredných orgánov štátnej správy oznámi vláde prostredníctvom predsedu vlády.

01.01.2002

(2) Orgán, ktorému Úrad oznámil kontrolou zistené nedostatky, je povinný v rozsahu svojej pôsobnosti a v lehote určenej Úradom zabezpečiť odstránenie oznámených nedostatkov a bez odkladu podať o tom Úradu písomnú správu.

01.01.2001

(3) Ak svoje povinnosti podľa odseku 2 nesplní vláda, predseda prerokuje vec s predsedom vlády. Ak nedôjde medzi nimi k dohode, predseda predloží vec Národnej rade Slovenskej republiky.

13.05.2006

(4) Ak Úrad oznámil kontrolou zistené nedostatky inému orgánu ako vláde a tento orgán nezabezpečí svoje povinnosti podľa odseku 2, predseda prerokuje vec s vedúcim tohto orgánu. Ak medzi nimi nedôjde k dohode, predseda predloží prostredníctvom predsedu vlády vec vláde na zabezpečenie opatrení na vyriešenie veci. Vláda o prijatých opatreniach informuje Úrad. Ak vláda neprijme opatrenia na vyriešenie veci, predseda predloží vec Národnej rade Slovenskej republiky.

01.01.2002

(5) Ak Úrad zistí u kontrolovaného subjektu neplnenie opatrení prijatých na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov, postupuje podľa ustanovení odseku 1. Orgán, ktorému Úrad oznámil neplnenie opatrení, je povinný v lehote určenej Úradom zabezpečiť nápravu. Ak tento orgán nápravu nezabezpečí, Úrad postupuje podľa ustanovení odsekov 3 a 4.

13.05.2006

§ 20a

13.05.2006

(1) Úrad oznámi kontrolou zistené nedostatky tomu orgánu obce alebo vyššieho územného celku, ktorý koná v mene obce alebo vyššieho územného celku v súvislosti s činnosťou kontrolovaného subjektu. Ak je kontrolovaným subjektom obec alebo vyšší územný celok, Úrad oznámi kontrolou zistené nedostatky zastupiteľstvu obce alebo zastupiteľstvu vyššieho územného celku.

13.05.2006

(2) Orgán, ktorému Úrad oznámil kontrolou zistené nedostatky, je povinný v rozsahu svojej pôsobnosti a v lehote určenej Úradom zabezpečiť odstránenie oznámených nedostatkov a bezodkladne poslať o tom Úradu správu.

13.05.2006

(3) Ak svoje povinnosti podľa odseku 2 nesplní starosta obce (primátor mesta) alebo predseda vyššieho územného celku, Úrad predloží vec zastupiteľstvu obce alebo zastupiteľstvu vyššieho územného celku.

13.05.2006

(4) Ak Úrad zistí u kontrolovaného subjektu neplnenie opatrení prijatých na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov, postupuje podľa odseku 1. Orgán, ktorému Úrad oznámil neplnenie opatrení, je povinný v lehote určenej Úradom zabezpečiť nápravu. Ak tento orgán nápravu nezabezpečí, Úrad postupuje podľa odseku 3.

15.02.1993

§ 21

01.11.2009

(1) Úrad môže fyzickým osobám, ktoré maria výkon kontroly tým, že neplnia povinnosti podľa § 18 a § 22 ods. 1 tohto zákona, uložiť poriadkovú pokutu do 3 319 eur.

15.02.1993

(2) Poriadková pokuta môže byť uložená aj opakovane, ak povinnosť nebola splnená ani v novourčenej lehote.

15.02.1993

(3) Poriadkovú pokutu možno uložiť do dvoch mesiacov odo dňa zistenia porušenia právnej povinnosti, najneskoršie do jedného roka od porušenia právnej povinnosti.

01.11.2009

(4) Úhrn poriadkových pokút uložených podľa odseku 1 a 2 nesmie prevýšiť 6 638 eur.

15.02.1993

(5) Pri rozhodovaní o poriadkových pokutách postupuje Úrad ako ústredný orgán štátnej správy. Pre konanie o uložení poriadkovej pokuty platia všeobecné predpisy o správnom konaní.

15.02.1993

(6) Poriadkové pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

01.05.2007

Rozpočet Úradu

01.05.2007

§ 21a

01.05.2007

(1) Rozpočet Úradu tvorí v štátnom rozpočte Slovenskej republiky samostatnú kapitolu.

01.05.2007

(2) Návrh rozpočtu kapitoly Úradu predloží Úrad na schválenie príslušnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Príslušný výbor Národnej rady Slovenskej republiky predloží schválený návrh rozpočtu kapitoly Úradu vláde do 30. júna bežného roka. Vláda rozhodne o návrhu rozpočtu kapitoly Úradu. Ak vláda vykoná v návrhu rozpočtu kapitoly Úradu zmeny, pri predkladaní návrhu zákona o štátnom rozpočte Národnej rade Slovenskej republiky ich odôvodní.

01.05.2007

(3) Úrad zodpovedá Národnej rade Slovenskej republiky za hospodárenie s prostriedkami štátneho rozpočtu kapitoly Úradu.

01.05.2007

(4) Národná rada Slovenskej republiky kontroluje hospodárenie Úradu s majetkom štátu vrátane prostriedkov štátneho rozpočtu kapitoly Úradu.


01.01.2002

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

03.07.2004

§ 22

13.05.2006

(1) Subjekty podľa § 4 sú povinné na vyžiadanie Úradu poskytnúť informácie, predkladať doklady a podať vysvetlenie súvisiace s uplatňovaním pôsobnosti Úradu v ním určenej primeranej lehote; sú povinné spolupracovať s Úradom, najmä na vyžiadanie zabezpečiť vykonanie kontroly a sú povinné predkladať výsledné materiály z kontrol.

13.05.2006

(2) Subjekty podľa § 4 sú povinné na vyžiadanie Úradu v ním určenej primeranej lehote zabezpečiť priame pripojenie Úradu do informačných systémov nimi prevádzkovaných a prístup k údajom spracovávaným v týchto systémoch, v celom rozsahu uplatňovania pôsobnosti Úradu.

13.05.2006

(3) Štátna pokladnica9) je povinná na vyžiadanie Úradu zabezpečiť priame pripojenie Úradu na informačný systém Štátnej pokladnice a prístup k údajom spracovávaným v tomto systéme, na účely uplatňovania pôsobnosti Úradu vo vzťahu k subjektom podľa § 4, ktoré sú klientmi Štátnej pokladnice.

13.05.2006

(4) Kontrolóri a ďalší zamestnanci Úradu sú povinní zachovávať vo vzťahu k tretím osobám mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s poskytovaním informácií vyžiadaných podľa odsekov 1 až 3.

13.05.2006

(5) Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení štátnozamestnaneckého pomeru.

15.02.1993

§ 23

13.05.2006

Subjekty oprávnené vykonávať rozpočtové opatrenia, povoliť výdavky nezabezpečené v štátnom rozpočte a viazať prostriedky štátneho rozpočtu sú povinné o uskutočnení týchto úkonov informovať Úrad najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli vykonané.

15.02.1993

§ 24

15.02.1993

Predseda vydá organizačný poriadok Úradu, ktorý upraví vzájomné vzťahy jeho orgánov a organizačných útvarov.

01.05.2007

§ 24a

01.05.2007

Štátnemu zamestnancovi sa k 1. máju 2007 určí nová funkcia a nový funkčný plat. Výška funkčného platu priznaná štátnemu zamestnancovi pred účinnosťou tohto zákona zostáva zachovaná.

01.01.2008

§ 24b

01.01.2008

Spoločné a prechodné ustanovenia účinné odo dňa zavedenia eura v Slovenskej republike

01.01.2008

Odo dňa zavedenia eura v Slovenskej republike právomoc určovať audítora na overovanie účtových závierok Národnej banky Slovenska prechádza z Úradu na Radu Európskej únie, pričom Úrad sa na požiadanie Národnej banky Slovenska podieľa na procese navrhovania nezávislého externého audítora na overovanie účtových závierok Národnej banky Slovenska, ak to umožnia pravidlá platné v eurozóne pre proces navrhovania nezávislých externých audítorov národných centrálnych bánk v rámci Európskeho systému centrálnych bánk;10) týmto nie je dotknutá právomoc Úradu určiť audítora na overenie účtovnej závierky Národnej banky Slovenska za účtovné obdobie pred zavedením eura v Slovenskej republike.

15.02.1993

§ 25

15.02.1993

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


15.02.1993

Ivan Gašparovič v. r.

15.02.1993

Vladimír Mečiar v. r.


01.05.2007

Príloha č. 1 k zákonu č. 39/1993 Z. z.

01.05.2007

Charakteristiky platových tried štátneho zamestnanca na Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky

01.05.2007

3. PLATOVÁ TRIEDA

01.11.2009

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.05.2007

Funkcia: odborný referent

01.05.2007

Činnosti:

01.05.2007

3.01 Vykonávanie čiastkovej odbornej činnosti alebo samostatné zabezpečovanie menej zložitých agend vo vecne vymedzenej oblasti v služobnom úrade tvoriacej podklad na riadenie, na rozhodovanie alebo na kontrolu.

01.05.2007

3.02 Vybavovanie a vedenie čiastkovej odbornej agendy vo vecne vymedzenej oblasti tvoriacej podklad na riadenie, na rozhodovanie, na kontrolu alebo príprava podkladov k odborným stanoviskám.

01.05.2007

3.03 Vedenie centrálnej evidencie petícií a sťažností vrátane evidencie ich vybavenia.

01.05.2007

3.04 Vykonávanie odbornej agendy spojenej so sprístupňovaním informácií.

01.05.2007

4. PLATOVÁ TRIEDA

01.11.2009

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.05.2007

Funkcia: hlavný referent

01.05.2007

Činnosti:

01.05.2007

4.01 Samostatné vybavovanie a vedenie ucelenej odbornej agendy vo vecne vymedzenej oblasti tvoriacej podklad na riadenie, na rozhodovanie, na kontrolu alebo prípravu podkladov na odborné stanoviská.

01.05.2007

4.02 Samostatné vybavovanie odbornej agendy uplatňovania zamestnaneckých vzťahov vo vecne vymedzenej oblasti v služobnom úrade.

01.05.2007

4.03 Samostatné vybavovanie agendy o kontrolnej činnosti spojenej s ochranou utajovaných skutočností v Úrade.

01.05.2007

5. PLATOVÁ TRIEDA

01.05.2007

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.05.2007

Funkcia: radca

01.05.2007

Činnosti:

01.05.2007

5.01 Samostatná odborná čiastková činnosť vo vymedzenej oblasti alebo odborná činnosť súvisiaca s vypracúvaním čiastkových podkladov na odborné stanoviská.

01.05.2007

5.02 Zostavovanie rozpočtu v určenom rozsahu a sledovanie plnenia príjmov a čerpania výdavkov v služobnom úrade.

01.05.2007

5.03 Odborná príprava rozhodnutí v služobnom úrade.

01.05.2007

5.04 Odborná činnosť pri vykonávaní ucelenej agendy v oblasti rozpočtovania alebo financovania v štátnej službe.

01.05.2007

5.05 Protokolárne zabezpečovanie oficiálnych návštev a služobných zahraničných návštev.

01.05.2007

6. PLATOVÁ TRIEDA

01.05.2007

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.05.2007

Funkcia: samostatný radca

01.05.2007

Činnosti:

01.05.2007

6.01 Samostatná odborná činnosť pri navrhovaní opatrení alebo samostatné posudzovanie alebo vypracúvanie odborných stanovísk vo vecne vymedzenej oblasti.

01.05.2007

6.02 Samostatná odborná činnosť pri vykonávaní ucelenej agendy v oblasti rozpočtovania alebo financovania v štátnej službe.

01.05.2007

6.03 Tvorba služobných predpisov a samostatná odborná činnosť pri zabezpečovaní právnych vzťahov zamestnancov v služobnom úrade.

01.05.2007

6.04 Tvorba plánu a koordinácia zahraničných aktivít Úradu, tvorba podkladov a stanovísk v oblasti zahraničných vzťahov; organizačné zabezpečovanie medzinárodných podujatí v SR a zahraničí, vysielanie zamestnancov Úradu do zahraničia a prijatie zahraničných delegácií; zabezpečovanie prekladov a tlmočenie pre potreby Úradu.

01.05.2007

6.05 Systémová a aplikačná činnosť pri riešení jednotlivých úloh informačného systému verejnej správy.

01.05.2007

6.06 Spracúvanie masmediálnej politiky a koordinovanie výstupov vo vzťahu k verejnosti a k ostatným orgánom, aktívne sprostredkovávanie výsledkov kontrolnej činnosti smerom k verejnosti; vybavovanie žiadostí o poskytnutie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

01.05.2007

6.07 Koordinačná a metodická činnosť pri zabezpečovaní uplatňovania právnych vzťahov zamestnancov v služobnom úrade.

01.05.2007

6.08 Samostatná kontrolná činnosť v čiastkovej oblasti alebo kontrolná činnosť pod odborným vedením v ucelenej oblasti. Táto činnosť môže byť spojená s vedením kontrolnej skupiny (kontrolór).

01.05.2007

7. PLATOVÁ TRIEDA

01.05.2007

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.05.2007

Funkcia: odborný radca

01.05.2007

Činnosti:

01.05.2007

7.01 Samostatné odborné špecializované činnosti spočívajúce najmä v analytickej, koordinačnej a metodickej činnosti, vyhodnocovanie výsledkov, a v príprave podkladov na rozhodovanie vo vecne vymedzenej oblasti.

01.05.2007

7.02 Koordinačná a metodická činnosť na úseku rozpočtovania a financovania.

01.05.2007

7.03 Analytická činnosť, vrátane vyhodnocovania výsledkov, príprava návrhu rozpočtu a vyhodnocovanie čerpania rozpočtových prostriedkov vo vecne vymedzenej oblasti na majetkovom a prevádzkovom úseku.

01.05.2007

7.04 Koordinovanie, metodické usmerňovanie a zabezpečovanie civilnej ochrany, obrany, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci; ochrana utajovaných skutočností.

01.05.2007

7.05 Tvorba, systémová a aplikačná činnosť pri projektovaní časti informačného systému verejnej správy; tvorba koncepcie, koordinovanie vývoja a realizácie informačného systému verejnej správy.

01.05.2007

7.06 Audítorská a usmerňovacia činnosť, vykonávanie vnútorného auditu v oblasti finančného riadenia vrátane jeho analýzy a predkladanie návrhov riešení pri vykonávaní vnútorného auditu.

01.05.2007

7.07 Koncepčná, koordinačná a rozhodovacia činnosť v oblasti vybavovania sťažností a petícií.

01.05.2007

7.08 Koordinovanie zahraničných vzťahov na úrovni Úradu, spolupráca s najvyššími kontrolnými úradmi v zahraničí, vypracovávanie návrhov koncepcie rozvoja zahraničných vzťahov Úradu; spracovávanie zahraničných materiálov pre potreby Úradu a ich preklady.

01.05.2007

7.09 Čiastkové činnosti pri tvorbe koncepcií a plánov kontrolnej činnosti, programov dlhodobého rozvoja predmetu činnosti Úradu, vypracúvaní stanovísk k návrhu štátneho rozpočtu a návrhu štátneho záverečného účtu SR vrátane účasti na tvorbe plánu kontrol.

01.05.2007

7.10 Samostatná kontrolná činnosť v ucelenej oblasti. Táto činnosť môže byť spojená s vedením kontrolnej skupiny alebo kontrolnej akcie (samostatný kontrolór).

01.05.2007

8. PLATOVÁ TRIEDA

01.05.2007

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.05.2007

Funkcia: hlavný radca

01.05.2007

Činnosti:

01.05.2007

8.01 Koncepčné systémové alebo metodické činnosti vo vecne vymedzenej oblasti.

01.05.2007

8.02 Tvorba koncepcie zamestnaneckých vzťahov v služobnom úrade a koordinačná a metodická činnosť osobného úradu.

01.05.2007

8.03 Koncepčná a koordinačná činnosť na úseku rozpočtovania a financovania, príprava návrhov rozpočtu a záverečného účtu za rozpočtovú kapitolu.

01.05.2007

8.04 Koncepčná a usmerňovacia činnosť, tvorba všeobecne záväzných právnych predpisov, interných predpisov, právne zastupovanie a právne poradenstvo.

01.05.2007

8.05 Koncepčná a metodická činnosť Úradu v oblasti zahraničných vzťahov, koordinovanie zahraničných vzťahov na úrovni Úradu; zostavovanie výhľadových a ročných plánov zamerania zahraničných stykov Úradu.

01.05.2007

8.06 Tvorba koncepcií a plánov kontrolnej činnosti, programov dlhodobého rozvoja predmetu činnosti Úradu, vypracúvanie stanovísk k návrhu štátneho rozpočtu a návrhu štátneho záverečného účtu SR vrátane účasti na tvorbe plánu kontrol.

01.05.2007

8.07 Samostatné vykonávanie kontrolnej činnosti vrátane metodicko-analytickej činnosti v oblasti kontroly. Táto činnosť môže byť spojená s vedením kontrolnej skupiny alebo kontrolnej akcie (kontrolór špecialista).

01.05.2007

9. PLATOVÁ TRIEDA

01.05.2007

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.05.2007

Funkcia: štátny radca

01.05.2007

Činnosti:

01.05.2007

9.01 Tvorba zložitých a rozsiahlych koncepcií, odborných stanovísk, analýz a komplexných informačných materiálov.

01.05.2007

9.02 Odborná koordinačno-metodická a riadiaca činnosť pri zabezpečovaní činnosti viacerých útvarov.

01.05.2007

9.03 Tvorba návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov a zásadných legislatívnych opatrení súvisiacich s pôsobnosťou Úradu a koncepčná, koordinačná a usmerňovacia činnosť súvisiaca s vypracúvaním odborných právnych stanovísk a analýz.

01.05.2007

9.04 Koordinačná, koncepčná a metodicko-analytická činnosť vrátane vedenia prípravy, vykonávania a realizácie kontrolnej činnosti (kontrolór analytik).

01.06.2017

Príloha č. 2 k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z.

01.06.2017

PLATOVÉ TARIFY ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV NA NAJVYŠŠOM KONTROLNOM ÚRADE SLOVENSKEJ REPUBLIKY (v eurách mesačne)

01.06.2017
Platová triedaPlatová tarifa
3.545,00
4.583,00
5.694,50
6.745,00
7.834,00
8.992,00
9.1 145,50

Poznámky pod čiarou

13.05.2006

1) Napríklad zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov, zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 11 ods. 10 a § 28 ods. 4 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

13.05.2006

1b) § 21 zákona č. 523/2004 Z. z.

13.05.2006

1c) § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.01.2002

1d) § 10 zákona č. 92/1991 Zb.

01.01.2002

1e) § 87 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

03.07.2004

1f) Nariadenie Rady (ES) č. 1260/1999 z 21. júna 1999 ustanovujúce všeobecné pravidlá o štrukturálnych fondoch (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 161, 26. 06. 1999) v platnom znení.Nariadenie Komisie (ES) č. 438/2001 z 2. marca 2001 ustanovujúce podrobné pravidlá implementácie Nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999 pokiaľ ide o systémy riadenia a kontroly pomoci poskytovanej v rámci štrukturálnych fondov (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 063, 03. 03. 2001) v platnom znení.

03.07.2004

1g) Nariadenie Rady (ES) č. 1164/94 zo 16. mája 1994, ktorým sa zriaďuje kohézny fond (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 130, 25. 05.1994) v platnom znení.Nariadenie Komisie (ES) č. 1386/2002, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie Nariadenia Rady (ES) č. 1164/94 ohľadne systémov riadenia a kontroly pomoci poskytovanej v rámci kohézneho fondu a postupy pre vykonávanie finančných úprav (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 201, 31. 07. 2002).

03.07.2004

1h) Nariadenie Komisie (ES) č. 1663/95 zo 7. júla 1995 stanovujúce podrobné pravidlá pre uplatnenie Nariadenia Rady (EHS) č. 729/70 týkajúceho sa postupu pri zúčtovaní v sekcii záruk Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EAGGF) (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 158, 08. 07. 1995) v platnom znení.

01.01.2001

2) Čl. 62 Ústavy Slovenskej republiky.
§ 114 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

13.05.2006

4) Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

01.06.2017

4a) Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.06.2017

4b) Zákon č. 55/2017 Z. z.

01.06.2017

4c) § 159 zákona č. 55/2017 Z. z.

01.01.2001

5) § 14 až 22 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

03.07.2004

6) Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.01.2001

8) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

13.05.2006

9) Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.01.2008

10) Čl. 27 ods. 27.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ C 321E, 29. 12. 2006).