Opatrenie č. 36/1993 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky základnej náhrady za používanie osobného cestného motorového vozidla pri pracovných cestách

Čiastka 9/1993
Platnosť od 12.02.1993 do30.06.2002
Účinnosť od 27.02.1993 do30.06.2002
Zrušený 339/2002 Z. z.

OBSAH

27.02.199330.06.2002

36

27.02.199330.06.2002

OPATRENIE

27.02.199330.06.2002

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

27.02.199330.06.2002

z 20. januára 1993

27.02.199330.06.2002

o úprave výšky základnej náhrady za používanie osobného cestného motorového vozidla pri pracovných cestách

27.02.199330.06.2002

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 1 a 2 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách a podľa § 33 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z. o Fonde zamestnanosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov ustanovuje:


27.02.199330.06.2002

Čl. I

27.02.199330.06.2002

V zmysle § 8 ods. 2 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách sa mení výška základnej náhrady za používanie osobného cestného motorového vozidla takto:

27.02.199330.06.2002

1. V § 7 ods. 2 písm. b) sa suma „2,00 Kčs“ nahrádza sumou „2,15 Kčs“.


27.02.199330.06.2002

Čl. II

27.02.199330.06.2002

Upravená sadzba náhrady patrí zamestnancovi od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola zverejnená v Zbierke zákonov.


27.02.199330.06.2002

Oľga Keltošová v. r.