Zákon č. 274/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa

Čiastka 68/1993
Platnosť od 26.11.1993 do31.08.2004
Účinnosť od 01.01.2003 do31.08.2004
Zrušený 634/1992 Zb.
01.12.199331.08.2004

274

01.12.199331.08.2004

ZÁKON

01.12.199331.08.2004

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

01.12.199331.08.2004

z 20. októbra 1993

01.12.199331.08.2004

o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa

01.12.199331.08.2004

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.12.199331.08.2004

§ 1

01.12.199331.08.2004

Pôsobnosť vo veciach ochrany spotrebiteľa podľa zákona o ochrane spotrebiteľa1) a tohto zákona vykonávajú

01.12.199331.08.2004

a) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo hospodárstva“),

01.12.199331.08.2004

b) iné ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy Slovenskej republiky,

01.12.199331.08.2004

c) Slovenská obchodná inšpekcia,

01.12.199331.08.2004

d) obce.

01.12.199331.08.2004

§ 2

01.12.199331.08.2004

Ministerstvo hospodárstva vo veciach ochrany spotrebiteľa

01.12.199331.08.2004

a) riadi výkon štátnej správy,

01.12.199331.08.2004

b) vypracúva a predkladá vláde Slovenskej republiky návrhy koncepcie štátnej spotrebiteľskej politiky; pritom spolupracuje s príslušnými ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy Slovenskej republiky, so združeniami spotrebiteľov a s inými právnickými osobami založenými na ochranu spotrebiteľa,

01.12.199331.08.2004

§ 3

01.12.199331.08.2004

Iné ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy Slovenskej republiky vo veciach ochrany spotrebiteľa

01.01.200331.08.2004

spolupracujú s ministerstvom hospodárstva pri tvorbe koncepcie štátnej spotrebiteľskej politiky.

01.04.200231.08.2004

§ 7

01.04.200231.08.2004

Obec

01.04.200231.08.2004

a) vykonáva na trhoviskách a trhových miestach dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených v zákone o ochrane spotrebiteľa;1) vydáva trhový poriadok, v ktorom ustanoví zákaz predaja nekvalitného tovaru10) a predaja tovaru, pri ktorom sa nepreukáže spôsob jeho nadobudnutia alebo pôvod,

01.01.200331.08.2004

b) ukladá pokuty podľa zákona o ochrane spotrebiteľa.9)

01.12.199331.08.2004

§ 9

01.12.199331.08.2004

Združenie spotrebiteľov a iné právnické osoby založené na ochranu spotrebiteľa sú oprávnené

01.12.199331.08.2004

a) spolupracovať s príslušnými orgánmi štátnej správy pri tvorbe a kontrole plnenia štátnej spotrebiteľskej politiky,

01.12.199331.08.2004

b) zúčastňovať sa na tvorbe právnych predpisov vo veciach ochrany spotrebiteľa,

01.12.199331.08.2004

c) podávať podnety orgánom štátnej správy a obciam v súvislosti s plnením ich úloh vo veciach ochrany spotrebiteľa.15)

01.12.199331.08.2004

§ 10

01.12.199331.08.2004

Týmto zákonom nie sú dotknuté práva a povinnosti orgánov štátnej správy, ktoré im vo veciach ochrany spotrebiteľa ustanovujú osobitné predpisy.16)


01.12.199331.08.2004

§ 11

01.12.199331.08.2004

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembrom 1993.


01.12.199331.08.2004

Michal Kováč v. r.

01.12.199331.08.2004

Ivan Gašparovič v. r.

01.12.199331.08.2004

Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky pod čiarou

01.12.199331.08.2004

1) Zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa.

01.12.199331.08.2004

2) § 22 ods. 4, 5, 7 až 9 zákona č. 634/1992 Zb.

01.12.199331.08.2004

3) § 23 ods. 1 písm. a) a ods. 3 zákona č. 634/1992 Zb.

01.12.199331.08.2004

4) § 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 197/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 298/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 294/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 453/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 2/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 61/1993 Z. z.

01.12.199331.08.2004

5) Zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

01.12.199331.08.2004

6) Napr. zákon Slovenskej národnej rady č. 70/1986 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 271/1991 Zb., zákon č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 239/1991 Zb. (úplné znenie č. 215/1992 Zb.), zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu v znení neskorších predpisov, zákon č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 505/1990 Zb. o metrológii, zákon Slovenskej národnej rady č. 127/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky v oblasti cien.

01.12.199331.08.2004

7) § 24 zákona č. 634/1992 Zb.

01.12.199331.08.2004

8) § 58 ods. 1 a 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon).

01.12.199331.08.2004

9) § 24 ods. 1, 3 až 7 zákona č. 634/1992 Zb.

01.12.199331.08.2004

10) § 3 písm. b) zákona č. 634/1992 Zb.

01.12.199331.08.2004

11) § 22 ods. 4, 6 až 9 zákona č. 634/1992 Zb.

01.12.199331.08.2004

12) Zákon Slovenskej národnej rady č. 418/1991 Zb. o štátnej kontrole.

01.12.199331.08.2004

13) § 23 ods. 1 písm. b) zákona č. 634/1992 Zb.

01.12.199331.08.2004

14) § 28 zákona č. 634/1992 Zb.

01.12.199331.08.2004

15) § 26 ods. 1 zákona č. 634/1992 Zb.

01.12.199331.08.2004

16) Napr. zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 417/1991 Zb. (úplné znenie č. 32/1992 Zb), zákon Slovenskej národnej rady č. 70/1986 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 271/1991 Zb., zákon č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 239/1991 Zb. (úplné znenie č. 215/1992 Zb.), zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu v znení neskorších predpisov, zákon č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 505/1990 Zb. o metrológii, zákon Slovenskej národnej rady č. 127/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky v oblasti cien, zákon Slovenskej národnej rady č. 572/1991 Zb. o štátnej správe v živnostenskom podnikaní.