Opatrenie č. 234/1993 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Čiastka 60/1993
Platnosť od 22.10.1993 do30.06.2002
Účinnosť od 01.11.1993 do30.06.2002
Zrušený 339/2002 Z. z.

OBSAH

01.11.199330.06.2002

234

01.11.199330.06.2002

OPATRENIE

01.11.199330.06.2002

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

01.11.199330.06.2002

z 12. októbra 1993

01.11.199330.06.2002

o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

01.11.199330.06.2002

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 1 a 2 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách ustanovuje:


01.11.199330.06.2002

Čl. I

01.11.199330.06.2002

V zmysle § 8 ods. 2 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách výška sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel1) sa mení takto:

01.11.199330.06.2002

1. V § 7 ods. 2 písm. a) sa suma „0,70 Sk“ nahrádza sumou „0,75 Sk“.

01.11.199330.06.2002

2. V § 7 ods. 2 písm. b) sa suma „2,60 Sk“ nahrádza sumou „2,80 Sk“.


01.11.199330.06.2002

Čl. II

01.11.199330.06.2002

Upravené sadzby náhrad patria zamestnancom od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli uverejnené v Zbierke zákonov.


01.11.199330.06.2002

Oľga Keltošová v. r.

Poznámky pod čiarou

01.11.199330.06.2002

1) Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 158/1993 Z. z. o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.