Vyhláška č. 224/1993 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o stiahnutí mincí po 2 Kčs vzoru 1972 a 1991 a mincí po 5 Kčs vzoru 1966 a 1991 z obehu

Čiastka 58/1993
Platnosť od 14.10.1993
Účinnosť od 15.10.1993

OBSAH

15.10.1993

224

15.10.1993

VYHLÁŠKA

15.10.1993

Národnej banky Slovenska

15.10.1993

z 27. septembra 1993

15.10.1993

o stiahnutí mincí po 2 Kčs vzoru 1972 a 1991 a mincí po 5 Kčs vzoru 1966 a 1991 z obehu

15.10.1993

Národná banka Slovenska podľa § 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ustanovuje:


15.10.1993

§ 1

15.10.1993

(1) Dňom 30. novembra 1993 sa na území Slovenskej republiky sťahujú z obehu mince vydané Štátnou bankou česko-slovenskou

15.10.1993

a) po 2 Kčs vzoru 19721) so štátnym znakom Československej socialistickej republiky a s názvom štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“ a vzoru 19912) so štátnym znakom Českej a Slovenskej Federatívnej republiky a so skratkou názvu štátu „ČSFR“ na lícnej strane,

15.10.1993

b) po 5 Kčs vzoru 19663) so štátnym znakom Československej socialistickej republiky a s názvom štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“ a vzoru 19912) so štátnym znakom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a so skratkou názvu štátu „ČSFR“ na lícnej strane.

15.10.1993

(2) Mince uvedené v odseku 1 prestávajú byť zákonnými peniazmi na území Slovenskej republiky 30. novembrom 1993.

15.10.1993

§ 2

15.10.1993

Národná banka Slovenska a banky4) so sídlom v Slovenskej republike vymieňajú mince uvedené v § 1 ods. 1 za zákonné peniaze od 1. decembra 1993 do 28. februára 1994.


15.10.1993

§ 3

15.10.1993

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. októbrom 1993.


15.10.1993

Vladimír Masár v. r.

Poznámky pod čiarou

15.10.1993

1) Vyhláška ministra financií Československej socialistickej republiky č. 62/1972 Zb. o vydaní mincí po 20 halieroch a 2 Kčs.

15.10.1993

2) Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej č. 60/1991 Zb. o vydávaní mincí po 1 halieri, 5 halieroch, 10 halieroch, 20 halieroch, 50 halieroch, 1 Kčs, 2 Kčs a 5 Kčs so štátnym znakom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

15.10.1993

3) Vyhláška ministra financií č. 61/1966 Zb. o vydaní mincí po 5 Kčs a o vydaní pamätných strieborných desaťkorunáčok „VEĽKÁ MORAVA - 1100 LET“.

15.10.1993

4) § 1 ods. 1 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách.