Zákon č. 185/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zriadení Vojenskej akadémie v Liptovskom Mikuláši, o zmene názvu Vysokej vojenskej leteckej školy Slovenského národného povstania v Košiciach a o vojenskom školstve Armády Slovenskej republiky

(v znení č. 324/1996 Z. z.)

Čiastka 50/1993
Platnosť od 22.08.1993 do31.08.2004
Účinnosť od 20.11.1996 do31.08.2004
Zrušený 455/2004 Z. z.
01.09.199331.08.2004

185

01.09.199331.08.2004

ZÁKON

01.09.199331.08.2004

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

01.09.199331.08.2004

z 15. júla 1993

01.09.199331.08.2004

o zriadení Vojenskej akadémie v Liptovskom Mikuláši, o zmene názvu Vysokej vojenskej leteckej školy Slovenského národného povstania v Košiciach a o vojenskom školstve Armády Slovenskej republiky

01.09.199331.08.2004

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.09.199331.08.2004

§ 1

01.09.199331.08.2004

(1) Vysoká vojenská technická škola v Liptovskom Mikuláši a Vysoká vojenská pedagogická škola v Bratislave sa zlučujú.

01.09.199331.08.2004

(2) Zlúčením vojenských vysokých škôl podľa odseku 1 sa zriaďuje vojenská vysoká škola s názvom Vojenská akadémia.

01.09.199331.08.2004

(3) Sídlom Vojenskej akadémie je Liptovský Mikuláš.

01.09.199331.08.2004

(4) Vojenská akadémia sa člení na fakulty

01.09.199331.08.2004

a) pozemného vojska,

01.09.199331.08.2004

b) protivzdušnej obrany,

01.09.199331.08.2004

c) logistiky,

01.09.199331.08.2004

d) zabezpečenia velenia.

01.09.199331.08.2004

§ 2

01.09.199331.08.2004

(1) Vojenská akadémia v Liptovskom Mikuláši je rozpočtová organizácia.

01.09.199331.08.2004

(2) Vojenská akadémia v Liptovskom Mikuláši je právnym nástupcom Vysokej vojenskej technickej školy v Liptovskom Mikuláši a Vysokej vojenskej pedagogickej školy v Bratislave.

01.09.199331.08.2004

§ 3

20.11.199631.08.2004

(1) Názov Vysoká vojenská letecká škola Slovenského národného povstania v Košiciach sa mení a znie Vojenská letecká akadémia generála Milana Rastislava Štefánika.

20.11.199631.08.2004

(2) Sídlom Vojenskej leteckej akadémie generála Milana Rastislava Štefánika sú Košice.

01.09.199331.08.2004

§ 4

20.11.199631.08.2004

(1) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky môže pri Vojenskej akadémii v Liptovskom Mikuláši a Vojenskej leteckej akadémii generála Milana Rastislava Štefánika zriaďovať účelové vzdelávacie zariadenia.

01.09.199331.08.2004

(2) Účelové vzdelávacie zariadenia zabezpečujú pomaturitnú a zdokonaľovaciu prípravu vojakov v činnej službe a ďalších občanov pre profesionálnu službu v Armáde Slovenskej Republiky (ďalej len „armáda“).

20.11.199631.08.2004

(3) Vojenská akadémia v Liptovskom Mikuláši, Vojenská letecká akadémia generála Milana Rastislava Štefánika v Košiciach a pri nich zriadené účelové vzdelávacie zariadenia tvoria sústavu vojenského školstva Armády Slovenskej republiky (ďalej len „vojenské školstvo“).

01.09.199331.08.2004

(4) Pod pojmom vojenské školstvo sa rozumie sústava vzdelávacích a vedeckých ustanovizní na integrovanú prípravu vojakov v činnej službe a ďalších občanov ako odborníkov na výkon funkcií v armáde a pre vojakov po skončení činnej služby i v civilnom živote.

01.09.199331.08.2004

§ 5

01.09.199331.08.2004

(1) Študenti, ktorí pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona začali štúdium na Vysokej vojenskej technickej škole v Liptovskom Mikuláši a na Vysokej vojenskej pedagogickej škole v Bratislave, sa stávajú študentmi Vojenskej akadémie v Liptovskom Mikuláši.

01.09.199331.08.2004

(2) Študenti, príslušníci Armády Slovenskej republiky, ktorí pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona začali štúdium na Vojenskej akadémii v Brne a na Vysokej vojenskej škole pozemného vojska vo Vyškove, sa stávajú študentmi Vojenskej akadémie v Liptovskom Mikuláši.


01.09.199331.08.2004

§ 6

01.09.199331.08.2004

Zrušuje sa vyhláška Federálneho ministerstva národnej obrany č. 87/1983 Zb., ktorou sa vyhlasuje Rozkaz prezidenta Česko-slovenskej socialistickej republiky z 15. júla 1980 na vykonanie zákona č. 39/1980 Zb. o vysokých školách na vojenských vysokých školách v znení Rozkazov prezidenta Česko-slovenskej socialistickej republiky zo 14. júna 1982 a z 12.júla 1983.

01.09.199331.08.2004

§ 7

01.09.199331.08.2004

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembrom 1993.


01.09.199331.08.2004

Michal Kováč v. r.

01.09.199331.08.2004

Ivan Gašparovič v. r.

01.09.199331.08.2004

Vladimír Mečiar v. r.