Nariadenie vlády č. 175/1993 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o finančnom hospodárení štátnych podnikov

Čiastka 47/1993
Platnosť od 09.08.1993
Účinnosť od 09.08.1993
09.08.1993

175

09.08.1993

NARIADENIE VLÁDY

09.08.1993

Slovenskej republiky

09.08.1993

z 27. júla 1993

09.08.1993

o finančnom hospodárení štátnych podnikov

09.08.1993

Vláda Slovenskej republiky podľa § 36 ods. 1 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1993 a o zmene zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia a niektorých ďalších zákonov a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 174/1993 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


09.08.1993

Finančné hospodárenie štátneho podniku

09.08.1993

§ 1

09.08.1993

Vlastné finančné zdroje štátneho podniku

09.08.1993

Vlastnými finančnými zdrojmi štátneho podniku (ďalej len „podnik“) sú

09.08.1993

a) základné imanie a rezervný fond,

09.08.1993

b) zisk vytvorený z celej činnosti podniku zistený z účtovnej závierky (ďalej len „zisk“) a z neho vytvárané fondy,

09.08.1993

c) odpisy hmotného a nehmotného majetku1).

09.08.1993

§ 2

09.08.1993

Základné imanie

09.08.1993

(1) Základné imanie je dlhodobý vlastný finančný zdroj na krytie majetku podniku.

09.08.1993

(2) Základné imanie sa ku koncu roka zvyšuje podľa § 3 ods. 3 alebo znižuje podľa § 6 písm. d).

09.08.1993

§ 3

09.08.1993

Rezervný fond

09.08.1993

(1) Rezervný fond vytvára podnik podľa § 9 ods. 1 zákona.

09.08.1993

(2) Minimálna výška doplnenia rezervného fondu zo zisku ročne je až do doby dosiahnutia minimálneho zostatku tohto fondu 5 %. Minimálny zostatok rezervného fondu je 20 % základného imania podniku.

09.08.1993

(3) Zostatok rezervného fondu, ktorý koncom roka prevyšuje minimálny zostatok určený podľa odseku 2, môže podnik použiť na zvýšenie základného imania.

09.08.1993

§ 4

09.08.1993

Použitie zisku

09.08.1993

Podnik používa zisk v tomto poradí:

09.08.1993

a) na doplnenie rezervného fondu,

09.08.1993

b) na poskytnutie príspevku alebo jeho pomernej časti pracovníkovi, ak tak ustanovuje osobitný predpis2),

09.08.1993

c) na prídely do fondov vytváraných podľa § 9 ods. 3 zákona,

09.08.1993

d) na prevody nerozdeleného zisku do ďalšieho roka.

09.08.1993

§ 5

09.08.1993

Prostriedky fondov môže podnik čerpať len do výšky vytvorených zdrojov týchto fondov.

09.08.1993

§ 6

09.08.1993

Strata vo finančnom hospodárení ku koncu bežného roka

09.08.1993

Stratu zistenú z účtovnej závierky vyrovná podnik v tomto poradí:

09.08.1993

a) z nerozdeleného zisku minulých rokov,

09.08.1993

b) z rezervného fondu,

09.08.1993

c) zo zostatkov ďalších fondov vytvorených podľa § 9 ods. 3 zákona,

09.08.1993

d) zo základného imania.


09.08.1993

Záverečné ustanovenia

09.08.1993

§ 7

09.08.1993

Zrušuje sa nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 577/1990 Zb. o finančnom hospodárení štátnych podnikov.

09.08.1993

§ 8

09.08.1993

Účinnosť

09.08.1993

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


09.08.1993

Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky pod čiarou

09.08.1993

1) § 28 zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení zákona č. 626/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/1993 Z. z.

09.08.1993

2) § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1993 a o zmene zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia a niektorých ďalších zákonov.