Zákon č. 173/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o niektorých náhradách v súvislosti s prevodom majetku štátu na iné osoby

(v znení č. 564/2003 Z. z., 375/2015 Z. z.)

Čiastka 47/1993
Platnosť od 09.08.1993
Účinnosť od 01.01.2016
09.08.1993

173

09.08.1993

ZÁKON

09.08.1993

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

09.08.1993

z 13. júla 1993

09.08.1993

o niektorých náhradách v súvislosti s prevodom majetku štátu na iné osoby

09.08.1993

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


09.08.1993

§ 1

01.01.2016

Tento zákon upravuje výšku náhrady poskytovanej Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) povinnej osobe, ktorá uspokojila reštitučný nárok oprávnenej osoby vydaním majetku,1) ako aj niektoré s tým súvisiace otázky.

09.08.1993

§ 2

01.01.2016

Povinnej osobe, ktorá podľa osobitného predpisu2) vydala oprávnenej osobe majetok nadobudnutý podľa osobitného predpisu3) alebo jeho časť, poskytne ministerstvo peňažnú náhradu vo výške vypočítanej podľa vzorca

09.08.1993

Vzorec 01

09.08.1993

kde N je peňažná náhrada za vydaný majetok,

09.08.1993

C je kúpna cena celého majetku nadobudnutého povinnou osobou,

09.08.1993

H je účtovná hodnota celého majetku nadobudnutého povinnou osobou v čase prevodu (prechodu) majetku na povinnú osobu,

09.08.1993

Z je účtovná hodnota vydávaného majetku v čase prevodu (prechodu) na povinnú osobu.

09.08.1993

§ 3

01.01.2016

Ak ministerstvo vložilo majetok, ktorý je predmetom vydania, do obchodnej spoločnosti, poskytne tejto obchodnej spoločnosti alebo jej právnemu nástupcovi peňažnú náhradu, ktorej nominálna hodnota zodpovedá účtovnej hodnote, v akej bol vydaný majetok vložený do obchodnej spoločnosti.

09.08.1993

§ 4

01.01.2016

(1) Nárok na poskytnutie náhrady podľa § 2 a 3 uplatní povinná osoba na ministerstve písomne do šiestich mesiacov odo dňa vydania majetku oprávnenej osobe, inak právo zaniká; k žiadosti je povinná pripojiť doklady preukazujúce, že majetok vydala oprávnenej osobe v súlade s osobitnými predpismi.4)

01.01.2016

(2) Ministerstvo poskytne povinnej osobe náhradu do troch mesiacov od uplatnenia nároku podľa odseku 1.

09.08.1993

§ 5

09.08.1993

Ak povinná osoba nadobudla majetok, ktorým uspokojila reštitučný nárok oprávnenej osoby, od Slovenského pozemkového fondu, poskytne jej náhradu podľa tohto zákona Slovenský pozemkový fond.5)

01.01.2016

§ 5a

01.01.2016

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016

01.01.2016

(1) Ak je nárok na poskytnutie náhrady uplatnený povinnou osobou na Fonde národného majetku Slovenskej republiky, ktorý neposkytol finančnú náhradu do 31. decembra 2015, o náhrade rozhodne ministerstvo.

01.01.2016

(2) Právnická osoba podľa osobitného predpisu,6) ako právny nástupca Fondu národného majetku postúpi dokumentáciu súvisiacu s konaniami podľa odseku 1 ministerstvu do 31. januára 2016.


09.08.1993

§ 6

09.08.1993

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


09.08.1993

Michal Kováč v. r.

09.08.1993

Ivan Gašparovič v. r.

09.08.1993

Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky pod čiarou

09.08.1993

1) § 3 ods. 3 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., ústavného zákona č. 541/1992 Zb., zákona č. 544/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 17/1993 Z. z.

09.08.1993

2) § 3 ods. 2 zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

09.08.1993

3) § 14 ods. 1 zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

09.08.1993

4) Napr. zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení zákona č. 458/1990 Zb., zákona č. 528/1990 Zb., zákona č. 137/1991 Zb. a zákona č. 264/1992 Zb.
Zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 267/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1993 Z. z.
Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení zákona č. 42/1992 Zb. a zákona č. 93/1992 Zb.

09.08.1993

5) § 2 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/1993 Z. z., ktorým sa podrobnejšie upravuje postup pri uplatňovaní a vyporiadaní reštitučných nárokov k poľnohospodárskemu majetku.

01.01.2016

6) § 2 ods. 2 zákona č. 375/2015 Z. z. o zrušení Fondu národného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.