Opatrenie č. 158/1993 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Čiastka 42/1993
Platnosť od 23.07.1993 do30.06.2002
Účinnosť od 01.08.1993 do30.06.2002
Zrušený 339/2002 Z. z.

OBSAH

01.08.199330.06.2002

158

01.08.199330.06.2002

OPATRENIE

01.08.199330.06.2002

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny

01.08.199330.06.2002

Slovenskej republiky

01.08.199330.06.2002

z 8. júla 1993

o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

01.08.199330.06.2002

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 1 a 2 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách ustanovuje:


01.08.199330.06.2002

Čl. I

01.08.199330.06.2002

V zmysle § 8 ods. 2 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách výška sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel1) sa mení takto:

01.08.199330.06.2002

1. V § 7 ods. 2 písm. a) sa suma „0,65 Sk“ nahrádza sumou „0,70 Sk“.

01.08.199330.06.2002

2. V § 7 ods. 2 písm. b) sa suma „2,45 Sk“ nahrádza sumou „2,60 Sk“.


01.08.199330.06.2002

Čl. II

01.08.199330.06.2002

Upravené sadzby náhrad patria zamestnancom od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli zverejnené v Zbierke zákonov.


01.08.199330.06.2002

Oľga Keltošová v. r.

Poznámky pod čiarou

01.08.199330.06.2002

1) Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 84/1993 Z. z. o úprave výšky stravného a základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.