Zákon č. 10/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Fonde zamestnanosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov

Čiastka 2/1993
Platnosť od 01.01.1993
Účinnosť od 01.04.2002
01.01.1993

10

01.01.1993

ZÁKON

01.01.1993

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

01.01.1993

zo 17. decembra 1992

01.01.1993

o Fonde zamestnanosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov

01.01.1993

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.01.1993

PIATA ČASŤ

01.01.1993

Prechodné ustanovenia

01.08.1994

§ 32a

01.08.1994

Príspevok za príslušný kalendárny mesiac, ktorého platiteľom je samostatne zárobkovo činná osoba (§ 20 ods. 2), sa od 1. júla do 31. decembra 1994 určí z vymeriavacieho základu podľa § 18 ods. 4 a 6, aj keď samostatne zárobkovo činná osoba alebo spolupracujúca osoba v rozhodujúcom období prevádzkovala zárobkovú činnosť po dobu dlhšiu ako šesť mesiacov. Ustanovenie § 18 ods. 4 druhej vety tu neplatí.

01.01.1993

§ 33

01.01.1993

Pokiaľ sa v Zákonníku práce a v ostatných všeobecne záväzných právnych predpisoch v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a zamestnanosti používa názov vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, rozumie sa tým vláda Slovenskej republiky, pokiaľ sa používa názov Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí, rozumie sa tým Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, pokiaľ sa používa názov Federálne ministerstvo financií, rozumie sa tým Ministerstvo financií Slovenskej republiky a pokiaľ sa používa názov Federálny štatistický úrad, rozumie sa tým Slovenský štatistický úrad.

01.01.1993

§ 34

01.01.1997

(1) Na účely zisťovania priemerného mesačného čistého zárobku z posledného kalendárneho štvrťroka roku 1992 sa od priemerného mesačného hrubého zárobku odpočíta poistné na zdravotné poistenie, nemocenské poistenie a dôchodkové poistenie, príspevok do fondu zamestnanosti a preddavok na daň z príjmov fyzických osôb, vypočítané podľa podmienok a sadzieb platných pre zamestnanca v mesiaci, v ktorom sa tento zárobok zisťuje. Podľa prvej vety sa postupuje i v prípade, ak sa zisťuje pravdepodobný zárobok.

01.01.1993

(2) Na účely výpočtu náhrady za stratu na zárobku vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania sa použije odo dňa účinnosti tohto zákona priemerný mesačný hrubý zárobok i v prípadoch, keď náhrada bola poskytnutá pred 1. januárom 1993. U členov poľnohospodárskeho družstva, kde súčasťou členstva je tiež pracovný vzťah, sa priemerným hrubým mesačným zárobkom pred vznikom škody, ak k nej došlo pred 1. januárom 1993, rozumie skutočne zistený priemerný zárobok upravený podľa osobitných predpisov,14) zvýšený o 17,5 %. To platí i vtedy, ak bolo o výške náhrady právoplatne rozhodnuté.

01.01.1993

§ 35

01.01.1993

U členov poľnohospodárskeho družstva v členskom pomere, kde súčasťou členstva je tiež pracovný vzťah, sa priemerný zárobok na pracovnoprávne účely určený podľa § 17 ods. 2 zákona č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku k 1. januáru 1993 zvýši o 17,5 %.

01.01.1993

ŠIESTA ČASŤ

01.01.1993

Zrušovacie ustanovenia

01.01.1993

§ 36

01.01.1993

Zrušujú sa:

01.01.1993

2. vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 58/1991 Zb. o vymedzení obsahu mzdových prostriedkov v znení vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 24/1992 Zb.

01.01.1993

SIEDMA ČASŤ

01.01.1993

§ 37

01.01.1993

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1993.

01.01.1995

Čl. II

01.01.1995

Príspevok za príslušný kalendárny mesiac, ktorého platiteľom je samostatne zárobkovo činná osoba (§ 20 ods. 2), sa od 1. januára 1995 určí z vymeriavacieho základu podľa § 18 ods. 3 a 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z., ak samostatná zárobková činnosť bola v rozhodujúcom období prevádzkovaná po dobu dlhšiu ako šesť mesiacov.


01.01.1993

I. Gašparovič v. r.

01.01.1993

V. Mečiar v. r.

Poznámky pod čiarou

01.01.1993

1) Napríklad § 4 ods. 3 až 5, § 12 písm. e), f),m), § 13 písm. e) č. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 194/1992 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 488/1992 Zb.

01.01.1994

1a) § 272 ods. 5 Zákonníka práce.
§ 16 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení zákona č. 300/1990 Zb. a zákona č. 513/1991 Zb.

01.01.1994

1b) § 16 zákona č. 83/1990 Zb. v znení zákona č. 300/1990 Zb. a zákona č. 513/1991 Zb.

01.01.1993

2) § 124 Zákonníka práce.

01.01.1993

3) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky.

01.01.1993

4) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky.

01.01.1993

5) § 9 zákona Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb.

01.01.1994

5a) § 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1994 a o zmenách niektorých ďalších zákonov.

01.08.1994

6) § 20 ods. 3 a 4 zákona č. 1/1991 Zb. o zamestnanosti v znení zákona č. 231/1992 Zb.

01.10.1995

6a) § 20a ods. 1 a 2 zákona č. 1/1991 Zb. o zamestnanosti v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 197/1995 Z. z.

01.01.1993

7) § 20 ods. 3 a 4 zákona č. 1/1991 Zb. v znení zákona č. 231/1992 Zb.

01.01.1995

7a) Napr. zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní,
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni.

01.10.1995

8) § 4a zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 194/1994 Z. z.

01.01.1993

9) § 29 ods. 2 písm. d) zákona č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.

01.01.1995

9a) Napr. § 4 ods. 2 zákona č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku.§ 3 ods. 2 zákona č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky.

01.01.1993

10) § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov.

01.01.1995

10a) § 110b), § 117 ods. 3, § 124, § 128 až 130 Zákonníka práce.§ 6 zákona č. 1/1992 Zb.§ 14 zákona č. 143/1992 Zb.

01.01.1995

10b) § 97 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky.

01.01.1995

10c) § 194 a nasledujúce Zákonníka práce.

01.01.1993

11) § 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 286/1992 Zb.

01.01.1993

12) Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 53/1992 Zb. o minimálnej mzde v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 645/1992 Zb.

01.09.1996

12a) § 8 až 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.

01.01.1993

13) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 418/1991 Zb. o štátnej kontrole.

01.08.1993

13a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1993 a o zmene zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia a niektorých ďalších zákonov.

01.01.1993

14) Nariadenie vlády ČSSR č. 138/1976 Zb. o úprave niektorých náhrad za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania.
Nariadenie vlády ČSSR č. 60/1982 Zb. o úprave niektorých náhrad za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania.
Zákon č. 297/1991 Zb. o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania.