Opatrenie č. p1/c112/1992 Zb.Opatrenie Federálneho ministerstva financií, ktorým sa menia opatrenia Federálneho ministerstva financií z 27. marca 1992 a 10. júla 1992, ktorými sa ustanovuje výška stravného pri zahraničných pracovných cestách v cudzej mene

Čiastka 112/1992
Platnosť od 10.12.1992
Účinnosť od 10.12.1992

OBSAH