Nariadenie vlády č. 607/1992 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o jednorazovom mimoriadnom odškodnení za ujmu na zdraví alebo smrť v súvislosti s pomocou poskytnutou Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky

Čiastka 124/1992
Platnosť od 30.12.1992
Účinnosť od 30.12.1992

OBSAH

30.12.1992

607

30.12.1992

NARIADENIE VLÁDY

30.12.1992

Slovenskej republiky

30.12.1992

zo 17. novembra 1992

30.12.1992

o jednorazovom mimoriadnom odškodnení za ujmu na zdraví alebo smrť v súvislosti s pomocou poskytnutou Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky

30.12.1992

Vláda Slovenskej republiky podľa § 23 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 79/1992 Zb. o Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky nariaďuje:


30.12.1992

§ 1

30.12.1992

Osobe, ktorá poskytla pomoc Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a jeho príslušníkom na ich žiadosť alebo s ich vedomím a utrpela v tejto súvislosti ujmu na zdraví úrazom alebo chorobou, ktorá sa považuje podľa pracovnoprávnych predpisov za chorobu z povolania a následkom ktorých sa stala osobou so zmenenou pracovnou schopnosťou, čiastočne invalidnou alebo invalidnou (ďalej len „poškodený“), patrí popri nárokoch na náhradu škody podľa pracovnoprávnych predpisov jednorazové mimoriadne odškodnenie.

30.12.1992

§ 2

30.12.1992

Jednorazové mimoriadne odškodnenie podľa § 1 sa poskytuje vo výške od 10 000,- Kčs do 50 000,- Kčs podľa stupňa ujmy na zdraví a s prihliadnutím na mieru sťaženia spoločenského uplatnenia a poskytnutú pomoc.

30.12.1992

§ 3

30.12.1992

(1) Ak poškodený zomrel následkom úrazu alebo choroby za podmienok uvedených v § 1, zvyšuje sa jeho manželovi a deťom, ktoré majú nárok na sirotský dôchodok, jednorazové odškodnenie patriace im podľa pracovnoprávnych predpisov1) na dvojnásobok. V odôvodnených prípadoch možno jednorazové odškodnenie takto zvýšiť aj rodičom zomretého.

30.12.1992

(2) Osobám, ktoré boli odkázané výživou na poškodeného, ktorý zomrel následkom úrazu alebo choroby za podmienok uvedených v § 1, možno v odôvodnených prípadoch poskytnúť jednorazové odškodnenie do výšky 10 000,- Kčs.


30.12.1992

§ 4

30.12.1992

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


30.12.1992

Mečiar v. r.

Poznámky pod čiarou

30.12.1992

1) § 200 ods. 1 Zákonníka práce.