Zákon č. 601/1992 Zb.Zákon o zrušení Federálneho fondu trhovej regulácie v poľnohospodárstve

Čiastka 122/1992
Platnosť od 28.12.1992
Účinnosť od 31.12.1992
31.12.1992

601

31.12.1992

ZÁKON

31.12.1992

z 2. decembra 1992

31.12.1992

o zrušení Federálneho fondu trhovej regulácie v poľnohospodárstve

31.12.1992

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:


31.12.1992

§ 1

31.12.1992

Federálny fond trhovej regulácie v poľnohospodárstve (ďalej len „Fond“) sa 31. decembrom 1992 zrušuje.

31.12.1992

§ 2

31.12.1992

Dňom zrušenia prechádzajú práva a povinnosti Fondu z majetkových vzťahov

31.12.1992

a) na Štátny fond trhovej regulácie v poľnohospodárstve1) (ďalej len „český fond“), ak je účastníkom týchto vzťahov právnická alebo fyzická osoba, ktorá má v deň účinnosti tohto zákona sídlo alebo bydlisko na území Českej republiky,

31.12.1992

b) na Štátny fond trhovej regulácie v poľnohospodárstve Slovenskej republiky2) (ďalej len „slovenský fond“), ak je účastníkom týchto vzťahov právnická alebo fyzická osoba, ktorá má v deň účinnosti tohto zákona sídlo alebo bydlisko na území Slovenskej republiky.

31.12.1992

§ 3

31.12.1992

(1) Zásoby poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov (ďalej len „zásoby“) nakúpené Fondom od výrobcov z Českej republiky sa dňom zrušenia Fondu prevádzajú do vlastníctva Českej republiky.

31.12.1992

(2) Zásoby nakúpené Fondom od výrobcov zo Slovenskej republiky sa dňom zrušenia Fondu prevádzajú do vlastníctva Slovenskej republiky.

31.12.1992

§ 4

31.12.1992

Ostatný hnuteľný majetok, ku ktorému má Fond právo hospodárenia, a zostatok finančných prostriedkov sa dňom zrušenia Fondu prevádza na český fond a slovenský fond v pomere dva ku jednej.


31.12.1992

§ 5

31.12.1992

Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 340/1991 Zb. o Federálnom fonde trhovej regulácie v poľnohospodárstve sa zrušuje.

31.12.1992

§ 6

31.12.1992

Tento zákon nadobúda účinnosť 31. decembrom 1992.


31.12.1992

Stráský v. r.

31.12.1992

Kováč v. r.

Poznámky pod čiarou

31.12.1992

1) Zákon ČNR č. 472/1992 Zb. o Štátnom fonde trhovej regulácie v poľnohospodárstve.

31.12.1992

2) Zákon SNR č. 270/1991 Zb. o Štátnom fonde trhovej regulácie v poľnohospodárstve Slovenskej republiky.