Zákon č. 563/1992 Zb.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o rozdelení Nitrianskej univerzity

(v znení č. 324/1996 Z. z.)

Čiastka 113/1992
Platnosť od 11.12.1992
Účinnosť od 20.11.1996

OBSAH

11.12.1992

563

11.12.1992

ZÁKON

11.12.1992

Národnej rady Slovenskej republiky

11.12.1992

z 18. novembra 1992

11.12.1992

o rozdelení Nitrianskej univerzity

11.12.1992

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


11.12.1992

§ 1

20.11.1996

(1) Nitrianska univerzita so sídlom v Nitre sa rozdeľuje na dve vysoké školy, ktoré majú názov: „Slovenská poľnohospodárska univerzita“ a „Univerzita Konštantína Filozofa“.

11.12.1992

(2) Sídlom oboch vysokých škôl je Nitra.


11.12.1992

§ 2

11.12.1992

Zrušuje sa zákon č. 140/1992 Zb. o zlúčení Pedagogickej fakulty v Nitre a Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre, o zriadení Nitrianskej univerzity a ustanovení jej názvu a sídla.

11.12.1992

§ 3

11.12.1992

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


11.12.1992

I. Gašparovič v. r.

11.12.1992

V. Mečiar v. r.