Zákon č. 544/1992 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov

(v znení č. 92/1991 Zb.)

Čiastka 110/1992
Platnosť od 08.12.1992
Účinnosť od 01.01.2016

OBSAH

08.12.1992

544

08.12.1992

ZÁKON

08.12.1992

z 13. novembra 1992,

08.12.1992

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení v neskorších predpisov

08.12.1992

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:


08.12.1992

Čl. I

08.12.1992

Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 Zb. a zákona č. 264/1992 Zb.*) sa mení a dopĺňa takto:

08.12.1992

1. § 10 sa dopĺňa novým odsekom 4, ktorý znie:

08.12.1992

(4) Na schvaľovanie privatizačných projektov sa nevzťahuje správny poriadok.“.

08.12.1992

2. § 15 ods. 3 znie:

08.12.1992

(3) Na prechod záväzku sa nevyžaduje súhlas veriteľa, fond však ručí až do výšky získanej hodnoty privatizovaného majetku svojím majetkom za splnenie záväzku nadobúdateľom privatizovaného majetku, a to po dobu jedného roka od okamihu prechodu záväzku na nadobúdateľa privatizovaného majetku.“.

08.12.1992

3. § 23 ods. 1 písm. a) znie:

08.12.1992

a) meno, rodné číslo a miesto trvalého pobytu občana,“.

08.12.1992

4. § 23 ods. 2 a 3 znejú:

08.12.1992

(2) Vydavateľom kupónov je príslušný orgán štátnej správy republiky.

08.12.1992

(3) Čistý výnos z predaja kupónov sa prevedie na príslušný fond republiky.“.

08.12.1992

5. § 24 znie:

08.12.1992

㤠24

08.12.1992

Česká národná rada a Slovenská národná rada1b) upravia svojimi zákonmi nadobúdanie kupónov, ktoré možno použiť na území danej republiky.“.

08.12.1992

Poznámka č. 1b) znie:

08.12.1992

1b) Národná rada Slovenskej republiky podľa čl. 154 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb.“.

08.12.1992

6. § 25 ods. 1 až 3 znejú:

08.12.1992

(1) Kupóny príslušnej emisie možno použiť:

08.12.1992

a) na kúpu akcií ktorejkoľvek akciovej spoločnosti, ktorej akcionárom je fond príslušnej republiky, zaradenej na tento účel do republikového zoznamu privatizačných projektov,

08.12.1992

b) na kúpu akcií ktorejkoľvek akciovej spoločnosti, ktorej akcionárom je pozemkový fond príslušnej republiky, zaradenej na tento účel do republikového zoznamu privatizačných projektov,

08.12.1992

c) na získanie účasti na akciových spoločnostiach na tento účel v príslušnej republike osobitne založených a zapísaných v obchodnom registri vedenom na území príslušnej republiky,

08.12.1992

pokiaľ občan uplatní svoj nárok v lehote ustanovenej na základe všeobecne záväzného právneho predpisu.

08.12.1992

(2) Spôsoby uvedené v odseku 1 možno použiť súbežne.

08.12.1992

(3) Kúpa akcií za kupóny alebo získanie účasti na akciových spoločnostiach podľa odseku 1 sa uskutočňuje oddelene na území každej republiky.“.

08.12.1992

7. § 26 sa vypúšťa.

08.12.1992

8. V § 45 ods. 3 sa vypúšťajú slová „po 28. februári 1992.“

08.12.1992

9. § 45 ods. 5 znie:

08.12.1992

(5) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na právnické osoby uvedené v § 1 ods. 2. Na rozpočtové a príspevkové organizácie sa ustanovenia odsekov 1 a 2 vzťahujú, len pokiaľ ide o odplatné prevody majetku s výnimkou pozemkov. Rozpočtové a príspevkové organizácie postupujú pri bezodplatných prevodoch majetku a pri odplatných prevodoch pozemkov podľa osobitných predpisov.10a)“.

08.12.1992

Poznámka č. 10a) znie:

08.12.1992

10a) § 14 ods. 4 a 8 a § 35 vyhlášky Federálneho ministerstva financií č. 119/1988 Zb. o hospodárení s národným majetkom.“.

08.12.1992

10. § 46 ods. 2 znie:

08.12.1992

(2) Vláda Českej republiky a vláda Slovenskej republiky ustanovia svojimi nariadeniami spôsob vydávania kupónov, nadobúdaciu cenu kupónov, spôsob vyjadrenia rozsahu nároku na akcie a spôsob použitia kupónov.“.

08.12.1992

11. V § 47b sa slová „na verejnej dražbe“ nahrádzajú slovami „na dražbe vykonanej príslušnými orgánmi republík“.


08.12.1992

Čl. IV

08.12.1992

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


08.12.1992

Stráský v. r.

08.12.1992

Kováč v. r.

Poznámky pod čiarou

08.12.1992

*) Zákon č. 264/1992 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník, zrušuje zákon o štátnom notárstve a o konaní pred štátnym notárstvom (notársky poriadok) a menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony, nadobúda účinnosť 1. januárom 1993.