31.12.1992

543

31.12.1992

ZÁKON

31.12.1992

z 13. novembra 1992

31.12.1992

o zrušení Federálnej bezpečnostnej informačnej služby

31.12.1992

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:


31.12.1992

§ 1

31.12.1992

Úvodné ustanovenie

31.12.1992

Federálna bezpečnostná informačná služba sa zrušuje uplynutím 31. decembra 1992.

31.12.1992

§ 2

31.12.1992

Rozdelenie nehnuteľného majetku

31.12.1992

Nehnuteľný majetok Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ku ktorému prislúcha právo hospodárenia Federálnej bezpečnostnej informačnej službe, prechádza na Českú republiku, ak sa nachádza na území Českej republiky, a na Slovenskú republiku, ak sa nachádza na území Slovenskej republiky.

31.12.1992

§ 3

31.12.1992

Rozdelenie hnuteľného majetku

31.12.1992

(1) Hnuteľný majetok Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ku ktorému prislúcha právo hospodárenia Federálnej bezpečnostnej informačnej službe a ktorý tvorí vzhľadom na svoje určenie, účel, použitie, prípadne povahu príslušenstvo nehnuteľnej veci, prechádza na Českú republiku alebo na Slovenskú republiku spolu s touto nehnuteľnosťou.

31.12.1992

(2) Hnuteľný majetok Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ku ktorému prislúcha právo hospodárenia Federálnej bezpečnostnej informačnej službe a ktorý neprechádza na republiky podľa odseku 1, prechádza na Českú republiku a na Slovenskú republiku v pomere dva ku jednej.

31.12.1992

§ 4

31.12.1992

Rozdelenie majetkových práv a záväzkov

31.12.1992

(1) Majetkové práva Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ku ktorým prislúcha právo hospodárenia Federálnej bezpečnostnej informačnej službe, a záväzky Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktoré je povinná splniť Federálna bezpečnostná informačná služba, prechádzajú na Českú republiku a na Slovenskú republiku spolu s majetkom, ku ktorému sa vzťahujú.

31.12.1992

(2) Majetkové práva Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ku ktorým prislúcha právo hospodárenia Federálnej bezpečnostnej informačnej službe, a záväzky Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktoré je povinná splniť Federálna bezpečnostná informačná služba, ktoré neprechádzajú na republiky podľa odseku 1, prechádzajú na Českú republiku a na Slovenskú republiku v pomere dva ku jednej.

31.12.1992

§ 5

31.12.1992

Rozhodným stavom pre rozdelenie majetku, majetkových práv a záväzkov podľa § 2 až 4 je stav ku dňu zrušenia Federálnej bezpečnostnej informačnej služby.

31.12.1992

§ 6

31.12.1992

Majetok, majetkové práva a záväzky, ktoré podľa § 2 až 4 a § 9 ods. 4 prechádzajú na Českú republiku, prevezme štátny orgán, ktorý bude určený zákonom Českej národnej rady1) (ďalej len „príslušný orgán Českej republiky“), a ktoré podľa § 2 až 4 a § 9 ods. 4 prechádzajú na Slovenskú republiku, prevezme štátny orgán, ktorý bude určený zákonom Slovenskej národnej rady2) (ďalej len „príslušný orgán Slovenskej republiky“).

31.12.1992

§ 7

31.12.1992

Rozdelenie informácií v evidenciách

31.12.1992

Informácie zaradené do evidencií Federálnej bezpečnostnej informačnej služby sa delia medzi príslušný orgán Českej republiky a príslušný orgán Slovenskej republiky podľa dohody uzavretej medzi týmito orgánmi s rešpektovaním štátnobezpečnostných záujmov oboch republík.

31.12.1992

§ 8

31.12.1992

Spisová agenda

31.12.1992

(1) Spisová agenda Federálnej bezpečnostnej informačnej služby administratívneho a technického charakteru (ďalej len „spisová agenda“) sa odovzdáva príslušnému orgánu Českej republiky a príslušnému orgánu Slovenskej republiky podľa toho, na ktorú republiku prechádza majetok, právo alebo záväzok, ktorých sa týka. Ak sa spisová agenda týka majetku, práv a záväzkov, ktoré prechádzajú tak na Českú republiku, ako aj na Slovenskú republiku, vyhotoví sa kópia spisovej agendy a spisová agenda sa odovzdáva príslušnému orgánu Českej republiky i príslušnému orgánu Slovenskej republiky.

31.12.1992

(2) Spisová agenda s personálnym zameraním sa odovzdáva príslušnému orgánu Českej republiky, ak sa týka osôb, ktoré sú ku dňu účinnosti tohto zákona štátnymi občanmi Českej republiky, a príslušnému orgánu Slovenskej republiky, ak sa týka osôb, ktoré sú ku dňu účinnosti tohto zákona štátnymi občanmi Slovenskej republiky. Pokiaľ sa však osoba, ktorej sa táto spisová agenda týka, má stať k 1. januáru 1993 príslušníkom alebo pracovníkom príslušného orgánu Českej republiky alebo príslušného orgánu Slovenskej republiky, spisová agenda sa odovzdá tomuto orgánu na jeho žiadosť.

31.12.1992

§ 9

31.12.1992

Služobné pomery a pracovnoprávne vzťahy

31.12.1992

(1) Služobné pomery príslušníkov Federálnej bezpečnostnej informačnej služby, pracovné pomery pracovníkov Federálnej bezpečnostnej informačnej služby a pracovné vzťahy na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sa končia uplynutím 31. decembra 1992 z dôvodu zrušenia Federálnej bezpečnostnej informačnej služby.

31.12.1992

(2) Príslušníkom a pracovníkom, ktorým služobný alebo pracovný pomer skončil podľa odseku 1, patrí finančné vyrovnanie vo výške trojnásobku posledného hrubého mesačného platu. Odchodné ani odstupné podľa osobitných predpisov3) v týchto prípadoch nepatrí.

31.12.1992

(3) Finančné vyrovnanie podľa odseku 2 vyplatí Federálna bezpečnostná informačná služba jednorazovo, najneskôr do 31. decembra 1992.

31.12.1992

(4) Práva a povinnosti zo skončených služobných a pracovných pomerov k Federálnej bezpečnostnej informačnej službe a zo vzťahov s nimi súvisiacich, ktoré ku dňu účinnosti tohto zákona Federálna bezpečnostná informačná služba nevyporiada, prechádzajú na Českú republiku, ak sa týkajú štátnych občanov Českej republiky, a na Slovenskú republiku, ak sa týkajú štátnych občanov Slovenskej republiky.

31.12.1992

§ 10

31.12.1992

Pokiaľ sa v iných všeobecne záväzných právnych predpisoch hovorí o Federálnej bezpečnostnej informačnej službe, rozumie sa tým pre územie Českej republiky príslušný orgán Českej republiky a pre územie Slovenskej republiky príslušný orgán Slovenskej republiky.


31.12.1992

§ 11

31.12.1992

Zrušovacie ustanovenie

31.12.1992

Zrušuje sa zákon č. 244/1991 Zb. o Federálnej bezpečnostnej informačnej službe a o používaní spravodajských prostriedkov.

31.12.1992

§ 12

31.12.1992

Účinnosť

31.12.1992

Tento zákon nadobúda účinnosť 31. decembrom 1992.


31.12.1992

Stráský v. r.

31.12.1992

v z. Benda v. r.

Poznámky pod čiarou

31.12.1992

)

31.12.1992

1) Zákon ČNR č. 527/1992 Zb. o Bezpečnostnej informačnej službe Českej republiky.

31.12.1992

2) Národná rada Slovenskej republiky podľa čl. 154 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb.

31.12.1992

3) Zákon č. 100/1970 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 195/1991 Zb. o odstupnom poskytovanom pri skončení pracovného pomeru.