Zákon č. 491/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o druhej emisii štátnych dlhopisov Slovenskej republiky na krytie schodku štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 1991

Čiastka 97/1992
Platnosť od 27. 10. 1992
Účinnosť od 27. 10. 1992

OBSAH

27. 10. 1992

491

27. 10. 1992

ZÁKON

27. 10. 1992

Slovenskej národnej rady

27. 10. 1992

z 30. septembra 1992

27. 10. 1992

o druhej emisii štátnych dlhopisov Slovenskej republiky na krytie schodku štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 1991

27. 10. 1992

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


27. 10. 1992

§ 1

27. 10. 1992

Na krytie schodku štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 1992 1) sa vydávajú štátne dlhopisy2) v rozsahu 2 mld Kčs s dobou splatnosti do 3 rokov od účinnosti tohto zákona.

27. 10. 1992

§ 2

27. 10. 1992

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydá štátne dlhopisy zaknihovaním a určí ich emisné podmienky do 1 mesiaca od účinnosti tohto zákona.


27. 10. 1992

§ 3

27. 10. 1992

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


27. 10. 1992

I. Gašparovič v. r.

27. 10. 1992

V. Mečiar v. r.

Poznámky pod čiarou

27. 10. 1992

1) Zákon SNR č. 308/1992 Zb. o emisii štátnych dlhopisov Slovenskej republiky na krytie schodku štátneho rozpočtu Slovenskej republiky za rok 1991.

27. 10. 1992

2) Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch.