Oznámenie č. 402/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva dopravy o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa úprava, ktorou sa určujú pevné sumy za poškodenie železničných vozňov a zariadení

Čiastka 81/1992
Platnosť od 24.07.1992
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. augustom 1992