Zákon č. 313/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o príslušnosti orgánov Slovenskej republiky na udeľovanie výnimiek zo zákazu niektorých majetkových úkonov poľnohospodárskych, výrobných a spotrebných družstiev

Čiastka 63/1992
Platnosť od 25.06.1992
Účinnosť od 25.06.1992

OBSAH

25.06.1992

313

25.06.1992

ZÁKON

25.06.1992

Slovenskej národnej rady

25.06.1992

zo 7. mája 1992

25.06.1992

o príslušnosti orgánov Slovenskej republiky na udeľovanie výnimiek zo zákazu niektorých majetkových úkonov poľnohospodárskych, výrobných a spotrebných družstiev

25.06.1992

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


25.06.1992

§ 1

25.06.1992

Na udelenie výnimky podľa § 30 ods. 3 zákona č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách sú v odôvodnených prípadoch na základe žiadosti družstva príslušné

25.06.1992

a) Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky, ak je žiadateľom poľnohospodárske družstvo,

25.06.1992

b) Ministerstvo obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky, ak je žiadateľom spotrebné družstvo,

25.06.1992

c) Ministerstvo priemyslu Slovenskej republiky, ak je žiadateľom výrobné družstvo.


25.06.1992

§ 2

25.06.1992

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 559/1991 Zb. o výnimkách z § 33 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku.

25.06.1992

§ 3

25.06.1992

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


25.06.1992

F. Mikloško v. r.

25.06.1992

J. Čarnogurský v. r.