Zákon č. 308/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o emisii štátnych dlhopisov Slovenskej republiky na krytie schodku štátneho rozpočtu Slovenskej republiky za rok 1991

Čiastka 63/1992
Platnosť od 25.06.1992
Účinnosť od 25.06.1992

OBSAH

25.06.1992

308

25.06.1992

ZÁKON

25.06.1992

Slovenskej národnej rady

25.06.1992

zo 6. mája 1992

25.06.1992

o emisii štátnych dlhopisov Slovenskej republiky na krytie schodku štátneho rozpočtu Slovenskej republiky za rok 1991

25.06.1992

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


25.06.1992

§ 1

25.06.1992

Na krytie schodku štátneho rozpočtu Slovenskej republiky za rok 1991 sa vydávajú štátne dlhopisy1) v rozsahu 6 mld Kčs s dobou splatnosti do 4 rokov od účinnosti tohto zákona.

25.06.1992

§ 2

25.06.1992

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydá štátne dlhopisy zaknihovaním v nominálnej hodnote 1 000 000 a 10 000 000 Kčs a určí ich emisné podmienky do 1 mesiaca od účinnosti tohto zákona s tým, že tieto môžu nakupovať len právnické osoby a prednostne so sídlom v Slovenskej republike.


25.06.1992

§ 3

25.06.1992

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


25.06.1992

F. Mikloško v. r.

25.06.1992

J. Čarnogurský v. r.

Poznámky pod čiarou

25.06.1992

1) Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch.