Zákon č. 295/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o niektorých opatreniach v miestnej samospráve a v štátnej správe

Čiastka 61/1992
Platnosť od 11.06.1992
Účinnosť od 01.01.2004
01.07.1992

295

01.07.1992

ZÁKON

01.07.1992

Slovenskej národnej rady

01.07.1992

z 28. apríla 1992

01.07.1992

o niektorých opatreniach v miestnej samospráve a v štátnej správe

01.07.1992

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


01.07.1992

Čl. I

01.07.1992

Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 421/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 500/1991 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

01.07.1992

1. V § 1 ods. 1 sa slová „so svojimi finančnými zdrojmi“ nahrádzajú slovami „s vlastnými príjmami (§ 7)“.

01.07.1992

2. Poznámka pod čiarou č. 1 znie:

01.07.1992

1) Zákon Slovenskej národnej rady č. 517/1990 Zb. o územnom a správnom členení Slovenskej republiky.“.

01.07.1992

3. Poznámka pod čiarou č. 2 znie:

01.07.1992

2) Zákon SNR č. 517/1990 Zb.“.

01.07.1992

4. V § 1 ods. 4 v prvej vete sa vypúšťajú slová „a právo na svoj znak“.

01.07.1992

5. V § 1 sa za odsek 4 pripája nový odsek 5, ktorý znie:

01.07.1992

(5) Obec má právo na svoj znak a právo používať ho pri výkone samosprávy obce.“.

01.07.1992

6. V § 4 ods. 3 písm. d) sa za slová „fyzických osôb“ vkladajú slová „ak osobitný zákon neustanovuje inak.5a)“.

01.07.1992

Poznámka pod čiarou č. 5a znie:

01.07.1992

5a) Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon).
Zákon Slovenskej národnej rady č. 494/1991 o štátnej správe v odpadovou hospodárstve.“.

01.07.1992

7. V § 5 ods. 2 sa na koniec pripája odkaz 8a).

01.07.1992

Poznámka pod čiarou č. 8a znie:

01.07.1992

8a) § 14 a nasl. zákona č. 60/1965 Zb. o prokuratúre v znení neskorších predpisov.
Štvrtá časť zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).“.

01.07.1992

8. V § 5 ods. 3 sa na koniec pripája nová veta, ktorá znie: „Obce poskytujú orgánom štátu potrebné údaje pre jednotlivé evidencie vedené orgánmi štátu alebo pre úradné konania v rozsahu vymedzenom osobitnými zákonmi.9a)“.

01.07.1992

Poznámka pod čiarou č. 9a znie:

01.07.1992

9a) Napr. § 11 ods. 1 zákona SNR č. 517/1990 Zb., § 128 Občianskeho súdneho poriadku (úplné znenie č. 70/1992 Zb.).“.

01.07.1992

9. V § 5 sa vypúšťa odsek 4.

01.07.1992

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

01.07.1992

10. V § 7 ods. 4 sa pripája nová veta, ktorá znie: „Na plnenie úloh spoločných pre viac obcí alebo z iného dôvodu môžu obce zriadiť spoločný regionálny alebo záujmový fond; správu fondu vykonáva rada fondu ustanovená obcami, ktoré fond zriadili, a to podľa dohodnutých pravidiel.“.

01.07.1992

11. V § 8 ods. 3 sa vypúšťa odkaz 9) a poznámka pod čiarou č. 9.

01.07.1992

12. V § 9 ods. 6 sa na koniec pripája nová veta, ktorá znie: „Ročnú účtovnú závierku overuje audítor.10a)“.

01.07.1992

Poznámka pod čiarou č. 10a znie:

01.07.1992

10a) § 20 ods. 1 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve.
§ 2 ods. 2 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 73/1992 Zb. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov.“.

01.07.1992

13. V § 11 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa slová „ak ide o obec s počtom obyvateľov menej ako 40, je potrebných najmenej päť poslancov obecného zastupiteľstva.“.

01.07.1992

14. V § 11 ods. 3 sa v písmene i) pripájajú na konci slová „a vymenúvať ich vedúcich (riaditeľov),“.

01.07.1992

15. V § 11 ods. 3 sa v písmene j) pripájajú na konci slová „ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,“.

01.07.1992

16. V § 11 doterajšie odseky 4 až 10 a odsek 12 sa zaraďujú ako odseky 1 až 8 do nového § 11a s nadpisom „Hlasovanie obyvateľov obce“ a odsek 11 sa zaraďuje ako § 11b s nadpisom „Verejné zhromaždenie obyvateľov obce“.

01.07.1992

17. V § 12 ods. 1 sa na konci pripájajú slová „alebo ak ide o mimoriadne zvolané zasadnutie, aspoň 24 hodín pred jeho konaním.“.

01.07.1992

18. V § 12 ods. 4 sa vypúšťa druhá veta.

01.07.1992

19. V § 13 sa vypúšťajú odseky 6 a 7.

01.07.1992

20. Za § 13 sa vkladajú nové § 13a a 13b, ktoré znejú:

01.07.1992

㤠13a

01.07.1992

(1) Starosta obce môže uložiť právnickej osobe pokutu do výšky 100 000 Kčs, ak právnická osoba

01.07.1992

a) poruší nariadenie obce,

01.07.1992

b) nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú starostom poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti.

01.07.1992

(2) Pokuta je príjmom obce.

01.07.1992

(3) Pokutu možno uložiť do dvoch mesiacov odo dňa, kedy sa starosta dozvedel o tom, kto sa konania podľa odseku 1 dopustil; najneskôr však do jedného roka od konania opodstatňujúceho uloženie pokuty. Pri ukladaní pokút sa postupuje podľa všeobecných predpisov o správnom konaní.15a)

01.07.1992

§ 13b

01.07.1992

Zastupovanie starostu

01.07.1992

(1) Starostu počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje jeho zástupca, ktorého na tento účel zvolí spravidla na celé funkčné obdobie obecné zastupiteľstvo z poslancov obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať a zvoliť nového.

01.07.1992

(2) Ak je v obci zriadená obecná rada, zástupca starostu je po celý čas jej existencie po celé svoje funkčné obdobie jej členom. Zástupca starostu v čase, keď zastupuje starostu, zvoláva a vedie zasadnutie obecnej rady.

01.07.1992

(3) Obecné zastupiteľstvo ustanoví okruh úkonov a činností, ktoré je zástupca starostu oprávnený vykonávať.

01.07.1992

(4) Ak starosta zomrel, vzdal sa funkcie, bol súdom pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola súdom obmedzená, plní úlohy starostu v plnom rozsahu zvolený zástupca starostu s pomocou obecnej rady. Ak obecná rada nie je zriadená, obecné zastupiteľstvo určí dvoch svojich poslancov na pomoc zástupcovi starostu. Zastupovanie končí zložením sľubu nového starostu.

01.07.1992

(5) Ak je neprítomnosť alebo nespôsobilosť starostu na výkon funkcie dlhodobá, spravidla presahujúca šesť mesiacov alebo ak starosta

01.07.1992

a) nezvolá obecné zastupiteľstvo viac ako štyri mesiace,

01.07.1992

b) dlhodobo alebo hrubo a opakovane zanedbáva povinnosti starostu, a tým vznikajú vážne nedostatky v správe obce, v nakladaní s majetkom obce a vo finančnom hospodárení obce,

01.07.1992

c) požaduje to petícia11) skupiny obyvateľov obce v počte 20 % všetkých oprávnených voličov v obci,

01.07.1992

obecné zastupiteľstvo sa môže trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov uzniesť na voľbe nového starostu, a tým odvolať doterajšieho starostu. Zároveň sa môže uzniesť na tom, že funkciu starostu bude do zvolenia nového starostu vykonávať zástupca starostu. Na toto zastupovanie sa vzťahuje odsek 4.

01.07.1992

(6) V prípadoch ustanovených v odsekoch 4 a 5 zvolá obecné zastupiteľstvo obecná rada; ak nie je zriadená, zástupca starostu a poslanci, ktorých obecné zastupiteľstvo určilo na pomoc zástupcovi starostu.“.

01.07.1992

Poznámka pod čiarou č. 15a znie:

01.07.1992

15a) Zákon č. 71/1967 Zb.“.

01.07.1992

21. V § 16 ods. 3 sa v písmene a) na koniec pripájajú slová „a obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,“.

01.07.1992

22. Za § 16 sa vkladá nový § 16a, ktorý znie:

01.07.1992

㤠16a

01.07.1992

Spoločný obecný úrad

01.07.1992

Ak na základe dohody medzi obcami zriadi viac obcí spoločný obecný úrad, súčasťou dohody sú aj pravidlá financovania jeho činnosti, určenie jeho sídla a počtu pracovníkov, vymedzenie vzťahov k orgánom jednotlivých obcí a určenie, ktorý starosta obce bude štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych veciach týkajúcich sa činnosti spoločného obecného úradu a v pracovnoprávnych vzťahoch týkajúcich sa pracovníkov v spoločnom obecnom úrade, ako aj ďalšie potrebné veci. Na platnosť dohody je potrebná trojpätinová väčšina všetkých členov obecného zastupiteľstva každej obce, ktorá je účastníkom dohody.“.

01.07.1992

23. V § 18 ods. 2 prvá veta znie: „Do funkcie ho volí16) obecné zastupiteľstvo.“.

01.07.1992

Poznámka pod čiarou č. 16 znie:

01.07.1992

16) § 27 ods. 3 Zákonníka práce.“.

01.07.1992

24. § 21 ods. 2 znie:

01.07.1992

(2) Zakladanie združení upravuje osobitný predpis.17)“.

01.07.1992

Poznámka pod čiarou č. 17 znie:

01.07.1992

17) § 20f až 20j Občianskeho zákonníka.“.

01.07.1992

25. V § 22 ods. 1 sa vypúšťajú slová „boli za mestá vyhlásené podľa predpisov platných predo dňom účinnosti tohto zákona, a obce, ktoré“.

01.07.1992

26. V § 25 ods. 2 sa na koniec pripája veta: „Mandát poslanca obecného zastupiteľstva alebo starostu obce zanikne vzdaním sa len vtedy, keď vzdanie sa bolo urobené písomne a doručené obecnému zastupiteľstvu alebo bolo urobené na rokovaní obecného zastupiteľstva ústne do zápisnice.“.

01.07.1992

27. § 25 ods. 7 znie:

01.07.1992

(7) Poslancovi a starostovi, ktorý je dlhodobo plne uvoľnený na výkon funkcie zo zamestnania, patrí namiesto mzdy alebo inej odmeny v zamestnaní primeraná odmena od obce. Ich pracovný vzťah v doterajšom zamestnaní zostáva zachovaný za podmienok podľa osobitných predpisov.18a)".

01.07.1992

Poznámka pod čiarou č. 18a znie:

01.07.1992

18a) § 48 ods. 1 písm. c) a § 49 písm. a) Zákonníka práce.“.

01.07.1992

28. § 25 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

01.07.1992

(8) Ustanovenia odsekov 4 a 5 sa vzťahujú aj na starostu, ktorý nie je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie.“.

01.07.1992

29. Doterajší text § 27 sa označuje ako odsek 1 a v ňom uvedený odkaz 19) sa mení na odkaz 15a. Za odsek 1 sa dopĺňa odsek 2, ktorý znie:

01.07.1992

(2) Na výkon všeobecného dozoru nad dôsledným vykonávaním a zachovávaním zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov obcami sa vzťahujú všeobecné predpisy o výkone prokurátorského dozoru19) s týmito odchýlkami:

01.07.1992

1. nepoužijú sa § 15 ods. 4 a 6 prvá veta zákona o prokuratúre,

01.07.1992

2. protest prokurátora podaný proti nariadeniu obce alebo uzneseniu obecného zastupiteľstva, ako aj upozornenie prokurátora na nečinnosť alebo na porušovanie zákonov obecným zastupiteľstvom a jeho orgánmi (§ 10 ods. 2), prerokuje obecné zastupiteľstvo za účasti prokurátora,

01.07.1992

3. ak starosta obce nevyhovie protestu prokurátora podanému proti nezákonnému rozhodnutiu, opatreniu alebo inému aktu starostu obce, na ktorý sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,15a) rozhodne o proteste prokurátora orgán štátu podľa odseku 1 body 3 a 4.“.

01.07.1992

Poznámka pod čiarou č. 19 znie:

01.07.1992

19) Zákon č. 60/1965 Zb. o prokuratúre v znení neskorších predpisov.“.

01.07.1992

30. V § 28 ods. 1 sa na koniec pripája odkaz 20).

01.07.1992

Poznámka pod čiarou č. 20 znie:

01.07.1992

20) § 14 ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 472/1990 Zb. o organizácii miestnej štátnej správy.
§ 13 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 595/1990 Zb. o štátnej správe pre životné prostredie.“.

01.07.1992

31. § 30 sa vypúšťa.

01.07.1992

32. Príloha A sa vypúšťa.

01.07.1992

33. V prílohe B sa vypúšťajú položky 10 až 12, 14, 15 a 18 až 24.

01.07.1992

Čl. III

01.07.1992

Zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 523/1990 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

01.07.1992

1. V § 2 ods. 1 sa slová „so svojimi finančnými zdrojmi“ nahrádzajú slovami „s vlastnými príjmami“.

01.07.1992

2. V § 2 ods. 2 sa slová „zdrojmi a vlastnými finančnými zdrojmi“ nahrádzajú slovami „prostriedkami a s vlastnými príjmami“.

01.07.1992

3. V § 6 ods. 5 sa slová „vymenúva na návrh primátora“ nahrádzajú slovom „volí“.

01.07.1992

4. V § 7 ods. 4 sa slová „vymenúva na návrh starostu“ nahrádzajú slovom „volí“.

01.07.1992

5. V § 15 ods. 2 písm. b) sa slovo „zdrojmi“ nahrádza slovom „príjmami“ a slovo „zdrojov“ slovom „príjmov“.

01.07.1992

Čl. IV

01.07.1992

Zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

01.07.1992

1. V § 2 ods. 1 a 2 sa slovo „zdrojmi“ nahrádza slovom „príjmami“.

01.07.1992

2. V § 6 ods. 5 sa slová „vymenúva na návrh primátora“ nahrádzajú slovom „volí“.

01.07.1992

3. V § 7 ods. 4 sa slová „vymenúva na návrh starostu“ nahrádzajú slovom „volí“.

01.07.1992

4. V § 14 ods. 2 písm. b) sa slovo „zdrojmi“ nahrádza slovom „príjmami“ a slovo „zdrojov“ slovom „príjmov“.

01.07.1992

Čl. VII

01.07.1992

Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 524/1990 Zb. sa dopĺňa takto:

01.07.1992

§ 88 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

01.07.1992

(3) Rozhodnutie o uložení pokuty za priestupok, ktorá je príjmom obce (§ 13 ods. 3), vykonáva obvodný úrad.“.


01.07.1992

Čl. IX

01.07.1992

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásilo úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona Slovenskej národnej rady č. 472/1990 Zb. o organizácii miestnej štátnej správy, ako vyplýva z neskorších zákonov.

01.07.1992

Čl. X

01.07.1992

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1992.


01.07.1992

F. Mikloško v. r.

01.07.1992

J. Čarnogurský v. r.

Poznámky pod čiarou

01.07.1992

1) Čl. 139a ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii v znení ústavného zákona č. 294/1990 Zb.

01.07.1992

2) § 7 ods. 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 472/1990 Zb. o organizácii miestnej štátnej správy.

01.07.1992

3) § 27 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 525/1990 Zb.
§ 4 písm. f) zákona Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb. o štátnej správe v odpadovom hospodárstve.