Zákon č. 292/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o zmene názvu Vysokej školy ekonomickej v Bratislave

Čiastka 61/1992
Platnosť od 11.06.1992
Účinnosť od 01.07.1992

OBSAH

01.07.1992

292

01.07.1992

ZÁKON

01.07.1992

Slovenskej národnej rady

01.07.1992

z 28. apríla 1992

01.07.1992

o zmene názvu Vysokej školy ekonomickej v Bratislave

01.07.1992

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


01.07.1992

§ 1

01.07.1992

Názov „Vysoká škola ekonomická v Bratislave“ sa mení a znie „Ekonomická univerzita v Bratislave“.


01.07.1992

§ 2

01.07.1992

Zrušuje sa s platnosťou pre Slovenskú republiku § 3 zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 166/1964 Zb. o pedagogických fakultách.

01.07.1992

§ 3

01.07.1992

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1992.


01.07.1992

F. Mikloško v. r.

01.07.1992

J. Čarnogurský v. r.