01.01.1993

264

01.01.1993

ZÁKON

01.01.1993

z 28. apríla 1992,

01.01.1993

ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník, zrušuje zákon o štátnom notárstve a o konaní pred štátnym notárstvom (notársky poriadok) a menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony

01.01.1993

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:


01.01.1993

Čl. I

01.01.1993

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:

01.01.1993

1. § 47 ods. 2 sa vypúšťa. Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2 a vypúšťa sa odkaz na odsek 2.

01.01.1993

2. § 133 ods. 2 znie:

01.01.1993

(2) Ak sa prevádza nehnuteľná vec na základe zmluvy, nadobúda sa vlastníctvo vkladom do katastra nehnuteľností podľa osobitných predpisov, ak osobitný zákon neustanovuje inak.2a)“.

01.01.1993

Poznámka č. 2a) pod čiarou znie:

01.01.1993

2a) Zákon č. 265/1992 Zb. o zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam.
Zákon SNR č. 266/1992 Zb. o katastri nehnuteľností v Slovenskej republike.

01.01.1993

㤠149a

01.01.1993

Pokiaľ sa dohody medzi manželmi podľa ustanovení § 143 a 149 týkajú nehnuteľností, musia mať písomnú formu a nadobúdajú účinnosť vkladom do katastra.“.

01.01.1993

4. § 151b ods. 2 znie:

01.01.1993

(2) Záložné právo vzniká, ak ide o nehnuteľnosť, vkladom do katastra nehnuteľností.“.

01.01.1993

Odsek 6 sa vypúšťa.

01.01.1993

5. V § 151o ods. 1 tretia veta znie: „Na nadobudnutie práva zodpovedajúceho vecným bremenám je potrebný vklad do katastra nehnuteľností.“.

01.01.1993

6. V § 151p ods. 1 sa v prvej vete vypúšťajú slová „písomnou zmluvou“. Druhá veta znie: „K zániku práva zodpovedajúceho vecnému bremenu zmluvou je treba vklad do katastra nehnuteľností.“.

01.01.1993

7. § 151r sa vypúšťa.

01.01.1993

8. § 460 ods. 2 sa vypúšťa a zrušuje sa číslovanie odsekov.

01.01.1993

9. V § 463 ods. 1 druhej vete sa slová „štátnom notárstve“ nahrádzajú slovami „súde“.

01.01.1993

10. V § 464 prvej vete sa slová „štátnym notárstvom“ nahrádzajú slovom „súdom“ a v druhej vete sa slová „štátne notárstvo“ nahrádzajú slovom „súd“.

01.01.1993

11. V § 468 sa slová „štátneho notárstva“ nahrádzajú slovom „súdu“.

01.01.1993

12. V § 471 ods. 1 a 2 sa slová „štátne notárstvo“ nahrádzajú slovom „súd“ a v § 471 ods. 2 sa slová „notárskeho poriadku“ nahrádzajú slovami „Občianskeho súdneho poriadku“.

01.01.1993

13. V § 481 sa slová „štátne notárstvo“ nahrádzajú slovom „súd“.

01.01.1993

14. V § 482 ods. 1 sa slová „štátnom notárstve“ nahrádzajú slovom „súde“.

01.01.1993

15. V § 482 ods. 2, § 483 a 484 sa slová „štátne notárstvo“ nahrádzajú slovom „súd“.

01.01.1993

16. V § 512 ods. 2 sa slovo „notárskej“ nahrádza slovom „súdnej“.

01.01.1993

17. § 568 znie:

01.01.1993

㤠568

01.01.1993

Ak dlžník nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný alebo je v omeškaní alebo ak dlžník má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak jeho predmet dlžník uloží do úradnej úschovy. Vynaložené potrebné náklady s tým spojené znáša veriteľ.“.

01.01.1993

18. V § 588 sa vypúšťa odsek 2 a zrušuje sa číslovanie odsekov.

01.01.1993

19. V § 603 ods. 2 druhá veta znie: „Zmluva sa musí uzavrieť písomne a predkupné právo sa nadobúda vkladom do katastra nehnuteľností.“.

01.01.1993

Tretia veta sa vypúšťa.

01.01.1993

20. V § 628 ods. 2 sa druhá veta vypúšťa.

01.01.1993

21. V § 707 ods. 2 sa slová „štátne notárstvo“ nahrádzajú slovom „súd“.

01.01.1993

22. § 711 ods. 1 sa dopĺňa o ďalšie písmeno i), ktoré znie:

01.01.1993

i) ak ide o byt osobitného určenia alebo o byt v dome osobitného určenia a nájomca nie je zdravotne postihnutá osoba.“.

01.01.1993

Za odsek 3 sa vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

01.01.1993

(4) Ak ide o byt osobitného určenia alebo o byt v dome osobitného určenia, možno vypovedať nájom podľa odseku 1 len po predchádzajúcom súhlase toho, kto svojím nákladom takýto byt zriadil, alebo jeho právneho nástupcu alebo súhlase príslušného orgánu republiky, ktorý podľa zákonov národných rád uzavretie zmluvy o jeho nájme odporučil.“.

01.01.1993

23. V § 811 ods. 1 sa slová „záložná zmluva je registrovaná na štátnom notárstve“ nahrádzajú slovami „záložné právo vzniklo vkladom do katastra nehnuteľností“.

01.01.1993

V odseku 2 sa slovo „notárskej“ nahrádza slovom „súdnej“.

01.01.1993

24. V § 875 ods. 1 sa vypúšťajú slová „§ 360a a“.

01.01.1993

25. V § 876 ods. 2 sa slovo „zápožičke“ nahradzuje slovom „výpožičke“.

01.01.1993

26. Za § 879 sa vkladá § 879a, ktorý znie:

01.01.1993

㤠879a

01.01.1993

Podrobnejšie predpisy na vykonanie Občianskeho zákonníka vydajú príslušné ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy. Vláda Českej republiky a vláda Slovenskej republiky môžu vydať podrobnejšie predpisy na vykonanie Občianskeho zákonníka, ak ide o veci, ktoré patria do pôsobnosti Českej republiky a do pôsobnosti Slovenskej republiky.“.

01.01.1993

Čl. II

01.01.1993

Zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorších predpisov sa mení takto:

01.01.1993

1. § 5 ods. 3 znie:

01.01.1993

(3) Ak je predmetom dohody o vydaní veci nehnuteľnosť, použije sa § 133 ods. 2 Občianskeho zákonníka.“.

01.01.1993

2. § 8 znie:

01.01.1993

㤠8

01.01.1993

K návrhu na vklad do katastra nehnuteľností je oprávnená osoba povinná predložiť príslušnému orgánu republiky6a) doklad o odvedení súm uvedených v § 7, prípadne o tom, že sa uzavrela dohoda o splátkach.“.

01.01.1993

Poznámka č. 6a) pod čiarou znie:

01.01.1993

6a) Zákon č. 265/1992 Zb. o zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam.“.

01.01.1993

Čl. III

01.01.1993

Zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách sa mení takto:

01.01.1993

V § 5 ods. 3 druhá veta znie: „Ak je predmetom dohody o vydaní veci nehnuteľnosť, použije sa § 133 ods. 2 Občianskeho zákonníka.“.

01.01.1993

Čl. V

01.01.1993

Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov sa mení takto:

01.01.1993

1. V § 44 až 46 sa slová „notárstvo“ a „štátne notárstvo“ nahrádzajú slovom „súd“.

01.01.1993

2. V § 47 a 48 sa slová „notárstva“ vypúšťajú.

01.01.1993

Čl. VII

01.01.1993

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník sa mení takto:

01.01.1993

1. V § 60 ods. 1 posledná veta znie: „Vlastnícke právo k nehnuteľnosti nadobúda spoločnosť vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na základe písomného vyhlásenia vkladateľa s úradne overeným podpisom.“.

01.01.1993

2. § 297 ods. 2 znie:

01.01.1993

(2) Záložné právo vznikne vkladom do katastra nehnuteľností na základe návrhu vystaviteľa dlhopisu a vlastníka nehnuteľnosti podľa osobitného predpisu. Vystaviteľ hypotekárnych záložných listov je oprávnený odovzdať ich do obehu až po vklade záložného práva do katastra nehnuteľností.“.

01.01.1993

3. V § 483 ods. 3 druhá veta znie: „Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam prechádza vkladom do katastra nehnuteľností.“.

01.01.1993

4. V § 493 ods. 1 druhá veta znie: „Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam prechádza vkladom do katastra nehnuteľností.“.

01.01.1993

5. V § 546 ods. 1 sa citácia „(§ 536 ods. 2)“ mení na citáciu „(§ 536 ods. 3)“.

01.01.1993

6. V § 565 v prvej vete sa slovo „zhotoviteľ“ nahradzuje slovom „objednávateľ“.

01.01.1993

Čl. XI

01.01.1993

Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 Zb. sa mení takto:

01.01.1993

V § 19 ods. 3 sa slová „registrácia podľa osobitných predpisov8) sa nevyžaduje“ nahradzujú slovami „vlastnícke právo k nehnuteľnostiam prechádza vkladom do katastra nehnuteľností“.


01.01.1993

Čl. XII

01.01.1993

(1) Zrušuje sa zákon č. 95/1963 Zb. o štátnom notárstve a o konaní pred štátnym notárstvom (notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.

01.01.1993

(2) Osobitné zákony ustanovia, kto vykonáva činnosti patriace podľa doterajších predpisov do pôsobnosti štátnych notárstiev.

01.01.1993

(3) Okresný súd, v obvode ktorého pôsobilo štátne notárstvo, prevezme dňom účinnosti tohto zákona spisy, písomnosti, predmety úschovy, evidenčné pomôcky a úradné pečiatky štátneho notárstva, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak.

01.01.1993

(4) Zrušuje sa vládne nariadenie č. 15/1953 Zb. o overovaní listín a podpisov na listinách národnými výbormi.

01.01.1993

Čl. XIII

01.01.1993

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1993.


01.01.1993

Havel v. r.

01.01.1993

Dubček v. r.

01.01.1993

Čalfa v. r.