Zákon č. 26/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o zmene názvu Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene

Čiastka 6/1992
Platnosť od 23.01.1992
Účinnosť od 23.01.1992

OBSAH

23.01.1992

26

23.01.1992

ZÁKON

23.01.1992

Slovenskej národnej rady

23.01.1992

zo 17. decembra 1991

23.01.1992

o zmene názvu Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene

23.01.1992

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


23.01.1992

§ 1

23.01.1992

Názov „Vysoká škola lesnícka a drevárska vo Zvolene“ sa mení a znie: „Technická univerzita vo Zvolene“.


23.01.1992

§ 2

23.01.1992

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


23.01.1992

F. Mikloško v. r.

23.01.1992

J. Čarnogurský v. r.