Zákon č. 233/1992 Zb.Zákon o použití prebytku štátneho rozpočtu federácie za rok 1991

Čiastka 48/1992
Platnosť od 29.05.1992
Účinnosť od 29.05.1992

OBSAH

29.05.1992

233

29.05.1992

ZÁKON

29.05.1992

z 28. apríla 1992

29.05.1992

o použití prebytku štátneho rozpočtu federácie za rok 1991

29.05.1992

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:


29.05.1992

§ 1

29.05.1992

Prebytok štátneho rozpočtu federácie za rok 1991, vykázaný vo výške 6 389 460 tis. Kčs, sa použije takto:

29.05.1992
1. na úhradu polovice odložených odvodov z objemu miezd a odmien poľnohospodárskych organizácií za november a december 1991 formou dotácií štátnym rozpočtom Českej republiky a Slovenskej republiky na krytie schodkov ich rozpočtového hospodárenia
  v roku 1991 2 275 831 tis. Kčs
v tom: Českej republike 1 342 059 tis. Kčs
  Slovenskej republike 933 772 tis. Kčs,
2. na riešenie platobnej neschopnosti štátnej organizácie ČSD z roka 1991 2 000 000 tis. Kčs,
3. na čiastočnú úhradu úveru poskytnutého Investičnou bankou štátnej organizácii ČSD 1 200 000 tis. Kčs,
4. na vytvorenie rezervy v osobitných účelových prostriedkoch v rámci štátnych finančných aktív federácie 913 629 tis. Kčs z toho:
  a) na krytie strát česko-slovenských podnikov v dôsledku embarga voči Iraku 800 000 tis. Kčs,
b) na úhradu nevyhnutných rozpočtovo nezabezpečených potrieb federácie na základe schválenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky 113 629 tis. Kčs.


29.05.1992

§ 2

29.05.1992

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


29.05.1992

Havel v. r.

29.05.1992

Dubček v. r.

29.05.1992

Čalfa v. r.