Zákon č. 191/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o zriadení Trnavskej univerzity so sídlom v Trnave

Čiastka 40/1992
Platnosť od 13.05.1992
Účinnosť od 01.07.1992

OBSAH

01.07.1992

191

01.07.1992

ZÁKON

01.07.1992

Slovenskej národnej rady

01.07.1992

z 25. marca 1992

01.07.1992

o zriadení Trnavskej univerzity so sídlom v Trnave

01.07.1992

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


01.07.1992

§ 1

01.07.1992

Zriaďuje sa Trnavská univerzita so sídlom v Trnave.


01.07.1992

§ 2

01.07.1992

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1992.


01.07.1992

F. Mikloško v. r.

01.07.1992

J. Čarnogurský v. r.