Zákon č. 139/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o zriadení Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Čiastka 31/1992
Platnosť od 01.04.1992
Účinnosť od 01.06.1992

OBSAH

01.06.1992

139

01.06.1992

ZÁKON

01.06.1992

Slovenskej národnej rady

01.06.1992

z 27. februára 1992

01.06.1992

o zriadení Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

01.06.1992

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


01.06.1992

§ 1

01.06.1992

Vysoká škola ekonomická v Bratislave sa 30. júnom 1992 rozdeľuje na Vysokú školu ekonomickú v Bratislave a Vysokú školu ekonomiky služieb a cestovného ruchu so sídlom v Banskej Bystrici, ktorá vznikne z doterajšej Fakulty ekonomiky služieb a cestovného ruchu v Banskej Bystrici.

01.06.1992

§ 2

01.06.1992

K 1. júlu 1992 sa zriaďuje vysoká škola s názvom „Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici“ so sídlom v Banskej Bystrici zlúčením Vysokej školy ekonomiky služieb a cestovného ruchu v Banskej Bystrici a Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici.


01.06.1992

§ 3

01.06.1992

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júnom 1992.


01.06.1992

F. Mikloško v. r.

01.06.1992

J. Čarnogurský v. r.