Zákon č. 137/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o zmene názvu Vysokej školy veterinárskej v Košiciach

Čiastka 31/1992
Platnosť od 01.04.1992
Účinnosť od 01.04.1992

OBSAH

01.04.1992

137

01.04.1992

ZÁKON

01.04.1992

Slovenskej národnej rady

01.04.1992

z 27. februára 1992

01.04.1992

o zmene názvu Vysokej školy veterinárskej v Košiciach

01.04.1992

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


01.04.1992

§ 1

01.04.1992

Názov „Vysoká škola veterinárska v Košiciach“ sa mení a znie: „Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach“.


01.04.1992

§ 2

01.04.1992

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. aprílom 1992.


01.04.1992

F. Mikloško v. r.

01.04.1992

J. Čarnogurský v. r