Nariadenie vlády č. 128/1992 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite

Čiastka 30/1992
Platnosť od 03.04.1992
Účinnosť od 03.04.1992

OBSAH

03.04.1992

128

03.04.1992

NARIADENIE VLÁDY

03.04.1992

Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

03.04.1992

z 20. februára 1992

03.04.1992

o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite

03.04.1992

Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky podľa § 447 ods. 3 Občianskeho zákonníka nariaďuje:


03.04.1992

§ 1

03.04.1992

(1) Náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite patriaca podľa občianskoprávnych predpisov sa upravuje tak, že priemerný zárobok rozhodný pre výpočet tejto náhrady sa zvyšuje o takto ustanovené percentá:

03.04.1992

a) 2 % za každý kalendárny rok nasledujúci po vzniku nároku na túto náhradu do 31. decembra 1989,

03.04.1992

b) 5 % za kalendárny rok 1990,

03.04.1992

c) 5 % za I. polrok roka 1991.

03.04.1992

(2) Náhrada podľa odseku 1 písm. a) neprislúcha poškodenému za dobu, za ktorú mu na úpravu náhrady za stratu na zárobku vznikol nárok podľa nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 17/1983 Zb. o úprave niektorých náhrad za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite.

03.04.1992

(3) Úprava podľa odseku 1 sa vykoná na žiadosť poškodeného aj v prípadoch, keď po 31. decembri 1980 mu náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite neprislúchala, pretože to neumožňovali právne predpisy o sumách obmedzujúcich spôsob výpočtu a poskytovanie týchto náhrad.

03.04.1992

§ 2

03.04.1992

(1) Pre náhradu za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite platí aj po úprave vykonanej podľa § 1 ustanovenie § 447 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

03.04.1992

(2) Na zvýšenie invalidného, prípadne čiastočného invalidného dôchodku podľa právnych predpisov o sociálnom zabezpečení sa pri úprave náhrady za stratu na zárobku podľa § 1 neprihliada.

03.04.1992

§ 3

03.04.1992

Náhrada za stratu na zárobku upravená podľa tohto nariadenia vlády prislúcha od 1. decembra 1991.


03.04.1992

§ 4

03.04.1992

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


03.04.1992

Čalfa v. r