Zákon č. 125/1992 Zb.Zákon o zriadení Sekretariátu Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe a o výsadách a imunitách tohto sekretariátu a ďalších inštitúcií Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe

Čiastka 30/1992
Platnosť od 03.04.1992
Účinnosť od 03.04.1992
03.04.1992

125

03.04.1992

ZÁKON

03.04.1992

z 5. marca 1992

03.04.1992

o zriadení Sekretariátu Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe a o výsadách a imunitách tohto sekretariátu a ďalších inštitúcií Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe

03.04.1992

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky berúc do úvahy ustanovenia Parížskej charty pre novú Európu prijatej 21. novembra 1990 sa uznieslo na tomto zákone:


03.04.1992

§ 1

03.04.1992

Sekretariát Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe (ďalej len „sekretariát“) je právnickou osobou so sídlom v Prahe.

03.04.1992

§ 2

03.04.1992

(1) Sekretariátu a jeho úradníkom a administratívnemu a technickému personálu sa poskytujú výsady a imunity v rozsahu ustanovenom v článkoch II, III a V Dohovoru o výsadách a imunitách Organizácie Spojených národov z 13. februára 1946.1)

03.04.1992

(2) Ustanovenie odseku 1 nebráni výsadám a imunitám, ktoré môžu požívať zamestnanci sekretariátu podľa Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch z 18. apríla 1961.2)

03.04.1992

§ 3

03.04.1992

Delegáciám účastníckych štátov Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe na konferenciách uskutočňovaných v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike v rámci helsinského procesu, ako aj delegáciám účastníckych štátov Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe vyslaným na rokovania v sekretariáte sa poskytujú výsady a imunity v rozsahu ustanovenom v článku IV Dohovoru o výsadách a imunitách Organizácie Spojených národov z 13. februára 1946.1)

03.04.1992

§ 4

03.04.1992

Úradníkom a administratívnemu a technickému personálu Strediska pre predchádzanie konfliktom vo Viedni, Úradu pre demokratické inštitúcie a ľudské práva vo Varšave, ako aj ďalších inštitúcií Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe, ktoré budú zriadené, sa poskytujú výsady a imunity v rozsahu zodpovedajúcom článku VI Dohovoru o výsadách a imunitách Organizácie Spojených národov z 13. februára 1946.1)


03.04.1992

§ 5

03.04.1992

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


03.04.1992

Havel v. r.

03.04.1992

Dubček v. r.

03.04.1992

Čalfa v. r.

Poznámky pod čiarou

03.04.1992

1) Slovenský preklad Dohovoru vyhlásený v prílohe vyhlášky ministra zahraničných vecí č. 52/1956 Zb. o prístupe Československej republiky k Dohovoru o výsadách a imunitách Organizácie Spojených národov schválenému Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov 13. februára 1946.

03.04.1992

2) Slovenský preklad Dohovoru vyhlásený spolu s vyhláškou ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch.