Vyhláška č. 59/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva spojov, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva dopravy a spojov č. 78/1989 Zb. o právach a povinnostiach pošty a jej používateľov (poštový poriadok)

Čiastka 13/1991
Platnosť od 01.03.1991 do31.08.1996
Účinnosť od 01.03.1991 do31.08.1996
Zrušený 168/1996 Z. z.

59

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva spojov

z 25. januára 1991,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva dopravy a spojov č. 78/1989 Zb. o právach a povinnostiach pošty a jej používateľov (poštový poriadok)

Federálne ministerstvo spojov podľa § 7 ods. 1 zákona č. 222/1946 Zb. o pošte (poštový zákon) a § 2 vládneho nariadenia č. 240/1949 Zb., ktorým sa vykonáva poštový zákon, ustanovuje


Článok I

Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy a spojov č. 78/1989 Zb. o právach a povinnostiach pošty a jej používateľov (poštový poriadok) sa mení a dopĺňa takto:

1. § 2 sa dopĺňa o odsek 4, ktorý znie:

(4) Pri vybraných poštách možno do krajín, pri ktorých je to uvedené v poštovom sadzobníku, podávať zásielky medzinárodnej zrýchlenej pošty (Express Mail Service), ďalej len „zásielky EMS“. Tieto zásielky sa dopravujú s najväčšou prednosťou, a to najrýchlejšími dopravnými prostredkami. Informácie o zasielacích podmienkach zásielok EMS a o poštách, ktoré tieto zásielky prijímajú je povinná poskytovať každá pošta.“.

2. § 4 ods. 2 písm. b) znie:

b) skaze podliehajúce biologické látky, s výnimkou uvedenou v bode 42 prílohy č. 1 tejto vyhlášky,“.

3. § 4 ods. 7 sa dopĺňa vetou: „Prevzatie vecí prepadajúcich v prospech štátu5a) pošte potvrdí orgán štátnej správy, ktorý ich prevzal.“.

4. Za poznámku5) sa dopĺňa poznámka5a), ktorá znie:

5a) § 6 ods. 4 vládneho nariadenia č. 240/1949 Zb.“

5. § 11 ods. 1 znie:

(1) Adresa adresáta musí byť uvedená na všetkých zásielkach, s výnimkou letákových zásielok (§ 19). Odosielateľ môže vyznačiť svoju adresu na každej zásielke, musí ju však uviesť na všetkých zapísaných zásielkach a na staničných listoch; odporúča sa uvádzať ju na všetkých obyčajných listových zásielkach do cudziny. Ak sa v zapísanej zásielke tuzemského styku zasielajú návrhy na súťaž, môže odosielateľ svoju adresu nahradiť poznámkou „Anonymná súťaž“ a svoju adresu uviesť len na podacej potvrdenke.“.

6. § 11 ods. 6 znie:

(6) Na zásielkach do cudziny sa adresa píše podľa zvyklostí krajiny, do ktorej je zásielka určená; miesto a krajina určenia sa uvádzajú veľkými písmenami. Na zásielkach poste restante sa má uviesť aj názov pošty, na ktorej sa má zásielka uložiť, a poznámka „POSTE RESTANTE“ písaná veľkými písmenami. Vzory správneho písania adries do niektorých krajín a dovolené skratky pre vyznačenie krajiny určenia sú uvedené v Poštovom sadzobníku.“.

7. § 15 ods. 2 znie:

(2) Ako novinové zásielky nemožno zasielať tlač

a) ak sa pri jednom podaní na poštovú dopravu podáva menej ako 100 zhodných výtlačkov,

b) s prevažne reklamným obsahom,

c) do cudziny.“.

8. Z § 15 ods. 7 sa vypúšťa tretia veta.

9. Do § 16 ods. 2 sa dopĺňa písmeno g), ktoré znie:

g) uviesť v adrese za menom adresáta poznámku „Ou tout autre occupant des lieux“ (alebo inému obyvateľovi v mieste), alebo rovnakú poznámku v jazyku známom v krajine určenia.“.

10. § 17 ods. 1 znie:

(1) V balíčkoch možno zasielať tovar a iné veci včítane písomností, ktoré majú povahu aktuálneho oznámenia; tie však nesmú tvoriť viac ako polovicu hmotnosti zásielky, inak sa zásielka považuje za list.“.

11. § 21 ods. 2 sa dopĺňa ďalšou vetou, ktorá znie: „Vnútorné balenie cenných listov, obsahujúcich bankovky a cenné papiere s hodnotou vyššou ako 2000 Kčs, musí byť z kartónu, umelej hmoty, kovu, alebo iného materiálu, pevnejšieho ako papier.“.

12. Prvá veta § 23 ods. 1 znie: „V tuzemskom styku sa poštovými poukážkami môžu odosielať neobmedzené peňažné sumy; telegrafickými poštovými poukážkami adresovanými poste restante, však len peňažné sumy do 5000 Kčs včítane.“.

13. § 33 ods. 1 sa dopĺňa ďalšou vetou, ktorá znie: „Adresa odosielateľa zásielok podávaných hromadne musí byť v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike.“.

14. § 39 sa dopĺňa o odsek 15, ktorý znie:

(15) Obyčajné tlačoviny, došlé z cudziny s poznámkou „Ou tout autre occupant des lieux“ za označením adresáta, doručí pošta do odovzdávacieho miesta, aj keď v ňom adresát zásielky nebýva.“.

15. § 46 ods. 5 znie:

(5) Ak nemožno zistit adresáta zásielky podľa domovej schránky alebo z prehľadu užívateľov bytov, pri organizáciách z označenia na objekte, postupuje pošta podľa § 54 ods. 2; výnimkou sú zásielky uvedené v § 39 ods. 15.“.

16. § 55 ods. 5 písm. e) znie:

e) medzinárodného styku, ktoré odosielateľ na adresnej strane označil poznámkou „Ne pas réexpédier“ alebo ,Ou tout autre occupant des lieux'.“.

17. § 62 ods. 3 znie:

(3) Pri podaní reklamácie, s výnimkou reklamácie obyčajnej listovej zásielky alebo potvrdenej doručenky, vyberá pošta sadzbu podľa Poštového sadzobníka. Ak reklamujúci žiada, aby sa reklamácia dopravovala telekomunikačnými zariadeniami alebo zásielkou EMS, musí uhradiť ešte príslušnú sadzbu.“.

18. V § 62 ods. 6 sa časť vety za bodkočiarkou mení na: „; sadzba za osobitnú dopravu reklamácie sa nevracia.“.

19. § 63 ods. 2 znie:

(2) Pri doporučenej zásielke medzinárodného styku zodpovedá pošta za stratu, úbytok a poškodenie. Za stratenú doporučenú zásielku medzinárodného styku vyplatí pošta náhradu vo výške 973 Kčs bez ohľadu na hodnotu obsahu zásielky. Ak však odosielateľ alebo adresát požaduje nižšiu náhradu, vyplatí sa len požadovaná suma.“.

20. V § 63 sa dopĺňa odsek 2a, ktorý znie:

(2a) Za poškodenie alebo úbytok obsahu doporučenej zásielky medzinárodného styku vyplatí pošta náhradu obdobne podľa odseku 3, najviac však 973 Kčs. Náhradu vyplatí za predpokladu, že

a) obal a uzávera zásielky vyhovovali § 8 ods. 1 a 2,

b) nejde o tlačivá podávané v otvorených obaloch,

c) úbytok alebo poškodenie obsahu sa zistilo najneskôr pri dodaní zásielky.“.

21. § 63 ods. 4 znie:

(4) Za balíky bez udanej ceny nesmie náhrada prevyšovať

a) v tuzemskom styku sumu 15 Kčs za každých i začatých 500 g hmotnosti vyznačenej na podacej potvrdenke alebo balíku,

b) v medzinárodnom styku za balík

do hmotnosti 5 kg ............ sumu 1751 Kčs

s hmotnosťou nad 5 kg
do 10 kg .......................... sumu 2594 Kčs

s hmotnosťou nad 10 kg ... sumu 3502 Kčs.“.

22. Príloha č. 1 bod 42 včítane nadpisu znie:

„Skaze podliehajúce biologické látky

42. Skaze podliehajúce biologické látky možno, okrem látok zasielaných na vyšetrenie podľa bodov 43 až 47, zasielať len medzi ústavmi a úradne uznanými laboratóriami. V tuzemskom styku sa zasielajú v súrnych krehkých balíkoch; do hmotnosti 250 g ich možno zasielať tiež v doporučených zásielkách. V medzinárodnom styku možno skaze podliehajúce biologické látky zasielať len do krajín, pri ktorých je to uvedené v Poštovom sadzobníku, a to len v zásielkach EMS. Obal zásielky musí mať na adresnej strane fialovú nálepku pošty „Skaze podliehajúce biologické látky“ a poznámku o obsahu (napr. „Krv na skúšku“, „Biologický materiál“, „Nákazlivé látky“). Každá zásielka musí byť na všetkých stranách označená nápadným čiernym krížom.“.

23. Z prílohy č. 1 sa vypúšťa bod 48 včítane nadpisu.

24. V prílohe č. 3 bod 1 písm. e) v stĺpci „Najvyššia dovolená hmotnosť pre medzinárodný styk“ znie: „2 kg; do niektorých krajín podľa Poštového sadzobníka len 1 kg, príp. 500 g.“.


Článok II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marcom 1991.


Minister:

Prof. Ing. Petrík CSc. v. r.