(aktualizované 27.02.2013)

Aktuálne znenie


 

578

ZÁKON

z 21. decembra 1991

o štátnom rozpočte federácie na rok 1992 a o zmene daňových a niektorých ďalších zákonov

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:


PRVÁ ČASŤ

Štátny rozpočet federácie na rok 1992

§ 1

(1) Celkové príjmy štátneho rozpočtu federácie sa určujú sumou 134 700 000 tis. Kčs, celkové výdavky štátneho rozpočtu federácie sa určujú sumou 134 700 000 tis. Kčs.

(2) Celkový prehľad príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu federácie je uvedený v prílohe č. 1.

(3) Rozdelenie určených rozpočtových výdavkov do jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu federácie je uvedené v prílohe č. 2. Rozdelenie určených odvodov príspevkových organizácií a príjmov rozpočtových organizácií do jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu federácie je uvedené v prílohe č. 3.

(4) V celkových výdavkoch štátneho rozpočtu federácie sú zahrnuté

a) prostriedky na úhradu štátneho vyrovnávacieho príspevku obyvateľstvu vo výške 21 100 000 tis. Kčs;

b) prostriedky na zabezpečenie štátnej politiky zamestnanosti vo výške 11 000 000 tis. Kčs;

c) prostriedky na zabezpečenie potrieb národností a na celoštátnu regionálnu politiku vo výške 3 300 000 tis. Kčs;

d) dotácie do Federálneho fondu trhovej regulácie v poľnohospodárstve vo výške 5 000 000 tis. Kčs;

e) prostriedky na federálne programy štrukturálnych zmien v hospodárstve vo výške 3 000 000 tis. Kčs;

f) dotácie na úhradu rozdielov cien tepla vo výške 7 000 000 tis. Kčs;

g) dispozičné fondy prezidenta Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vo výške 1000 tis. Kčs, predsedu Federálneho zhromaždenia vo výške 1 000 tis. Kčs a predsedu vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vo výške 2 680 tis. Kčs;

h) výdavky spojené s vládnymi úvermi vo výške 6 880 200 tis. Kčs;

i) výdavky na dlhovú službu štátneho dlhu federácie vo výške 7 950 114 tis. Kčs;

j) rozpočtová rezerva vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vo výške 500 000 tis. Kčs;

k) dotácie do štátneho rozpočtu Českej republiky vo výške 3 300 000 tis. Kčs;

l) dotácie do štátneho rozpočtu Slovenskej republiky vo výške 1 700 000 tis. Kčs.

(5) V roku 1992 možno použiť štátne finančné aktíva federácie na úhradu finančných potrieb, ktoré federácii vzniknú v súvislosti s vyúčtovaním investičných akcií realizovaných na základe dohôd medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík z 24. septembra 1985 o spolupráci pri výstavbe Krivorožského ťažobno-úpravárenského kombinátu a zo 16. decembra 1985 o spolupráci pri výstavbe niektorých plynárenských objektov vo Zväze sovietskych socialistických republík, a to až do výšky 4,2 mld Kčs.

§ 2

(1) Rozpočtovo nezabezpečené úhrady možno zabezpečiť spôsobom uvedeným v § 13 zákona o rozpočtových pravidlách federácie. Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky zabezpečí úhradu vyššími než rozpočtovanými príjmami alebo úsporami na iných výdavkoch v štátnom rozpočte federácie, a to za predpokladu, že týmito opatreniami nezvýši celkové výdavky príslušnej kapitoly štátneho rozpočtu federácie podľa prílohy č. 2 o viac ako 10 %; toto obmedzenie neplatí v prípade, že zvýšené výdavky priamo zabezpečujú vyšší príjem.

(2) Presun prostriedkov medzi ústrednými orgánmi je možný iba v dôsledku organizačných zmien.

§ 3

(1) Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky alebo na základe jej splnomocnenia minister financií môže na prekonanie dočasnej nezhody medzi príjmami a výdavkami štátneho rozpočtu federácie v priebehu roka obstarávať prostriedky na tuzemskom peňažnom trhu; ak tieto prostriedky nebudú splatené do konca roka, môžu sa použiť na krytie schodku štátneho rozpočtu federácie až do doby, než Federálne zhromaždenie rozhodne o spôsobe jeho úhrady.

(2) Na opatrenia podľa odseku 1 môže minister financií Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vydávať tiež pokladničné poukážky Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky ako štátne dlhopisy Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, splatné do 180 dní odo dňa vydania.

§ 14

Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 557/1990 Zb. o mimoriadnom poskytovaní starobného dôchodku niektorým baníkom sa mení a dopĺňa takto:

V § 6 sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „zamestnaním sa rozumie aj činnosť samostatne zárobkovo činnej osoby bez ohľadu na to, či je zúčastnená na sociálnom zabezpečení.“.


JEDENÁSTA ČASŤ

Prechodné ustanovenia

§ 17

(1) Ak bolo zamestnanie pred účinnosťou tohto zákona dojednané na určitú dobu dlhšiu ako jeden rok, považuje sa podmienka dojednania zamestnania na dobu najdlhšie jedného roka do 31. decembra 1992 za splnenú.

(2) Organizácia, v ktorej je po 31. decembri 1992 zamestnaný požívateľ starobného dôchodku v zamestnaní dojednanom na dobu dlhšiu ako jeden rok, je povinná túto skutočnosť ohlásiť príslušnému orgánu sociálneho zabezpečenia do 10. januára 1993.

(3) Ustanovenie § 7 sa použije po prvý raz pri zdanení miezd vyúčtovaných za mesiac január 1992.

(4) Nároky na hmotné zabezpečenie vzniknuté uchádzačom o zamestnanie predo dňom účinnosti tohto zákona sa posudzujú podľa doterajších predpisov, výška hmotného zabezpečenia a doba jeho poskytovania sa však odo dňa účinnosti tohto zákona spravuje ustanoveniami tohto zákona.

(5) Uchádzačom o zamestnanie, ktorým vznikol nárok na hmotné zabezpečenie predo dňom účinnosti tohto zákona iba započítaním iných dôb než doby zamestnania, ktoré sa nezapočítavajú podľa tohto zákona rovnako ako zamestnanie, sa odo dňa jeho účinnosti hmotné zabezpečenie ustanoví z fiktívneho zárobku obdobne podľa § 17 ods. 6 zákona o zamestnanosti.

DVANÁSTA ČASŤ

Zrušovacie ustanovenia

§ 18

Zrušujú sa:

1. nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 142/1983 Zb. o poskytovaní dôchodkov niektorým pracujúcim dôchodcom,

2. § 1 ods. 2 vyhlášky Federálneho ministerstva financií č. 215/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o poľnohospodárskej dani, v znení vyhlášky č. 559/1990 Zb.,

3. § 2, § 3 ods. 5 a § 4 ods. 3 vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 235/1990 Zb., ktorou sa vykonáva zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 206/1990 Zb. o štátnom vyrovnávacom príspevku, v znení vyhlášky č. 313/1990 Zb.,

4. § 63 ods. 2 a § 119 ods. 1 až 3 a 6 až 10 vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení, v znení vyhlášky č. 123/1990 Zb., vyhlášky č. 260/1990 Zb. a vyhlášky č. 20/1991 Zb.,

5. vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Českej republiky č. 20/1991 Zb., ktorou sa ustanovujú bližšie podmienky poskytovania hmotného zabezpečenia uchádzačom o zamestnanie, v znení vyhlášky č. 348/1991 Zb.,

6. vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 50/1991 Zb., ktorou sa ustanovujú bližšie podmienky poskytovania hmotného zabezpečenia uchádzačom o zamestnanie, v znení vyhlášky č. 277/1991 Zb.

TRINÁSTA ČASŤ

§ 19

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1992.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.


Príloha č. 1 zákona č. 578/1991 Zb.

CELKOVÝ PREHĽAD PRÍJMOV A VÝDAVKOV ŠTÁTNEHO ROZPOČTU FEDERÁCIE
v tisícoch Kčs

Príjmy

Podiel na celoštátnom výnose dane z obratu

50 700 000

Podiel na celoštátnom výnose odvodov zo zisku a poľnohospodárskej dane zo zisku

40 500 000

Príjmy federálnych ústredných orgánov, príjmy rozpočtových
a odvody príspevkových organizácií v ich pôsobnosti

7 904 787

Odvody Štátnej banky česko-slovenskej

1 200 000

Clo a dovozná prirážka

14 600 000

Príjmy z vládnych úverov poskytnutých do zahraničia a obdobné príjmy

19 045 213

Dane a odvody od subjektov so sídlom v cudzine

450 000

Správne poplatky

300 000

Príjmy súhrnne

134 700 000

Výdavky

Neinvestičné výdavky na činnosť federálnych ústredných orgánov a rozpočtových
a príspevkových organizácií v ich pôsobnosti, vč. účelových prostriedkov

52 605 675

z toho: na obranu a bezpečnosť

32 233 000

Neinvestičné dotácie organizáciám v pôsobnosti federálnych ústredných orgánov

5 320 000

Neinvestičné dotácie do Federálneho fondu trhovej regulácie v poľnohospodárstve

5 000 000

Neinvestičné dotácie na úhradu rozdielov cien tepla a na štrukturálne programy

10 000 000

Štátny vyrovnávací príspevok

21 100 000

Prostriedky na zabezpečenie štátnej politiky zamestnanosti

11 000 000

Výdavky na zabezpečenie potrieb národností a na celoštátnu regionálnu politiku

3 300 000

Výdavky spojené s vládnymi úvermi do zahraničia

6 880 200

Výdavky na dlhovú službu

7 950 114

Výdavky na verejné investície

6 044 011

Rozpočtová rezerva vlády ČSFR

500 000

Výdavky spolu

129 700 000

Dotácia do štátneho rozpočtu Českej republiky

3 300 000

Dotácia do štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

1 700 000

Výdavky súhrnne

134 700 000

Príloha č. 2 zákona č. 578/1991 Zb.

VÝDAVKY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU FEDERÁCIE PODĽA KAPITOL
v tisícoch Kčs

Kapitola

Výdavky spolu

Výdavky rozpočtových organizácii

Príspevky príspev. a pod. org.

Dotácie hospodárskym organizáciám

Investičné výdavky

Neinvestičné výdavky

z toho: mzdové prostriedky

Príspevok na činnosť

Dotácie na činnosť

Ostatné príspevky

Investičné

neinvestičné

Kancelária prezidenta

273 060

127 100

143 260

37 400

 

2 600

100

   

Kancelária Federálneho

                 

zhromaždenia

326 242

100 611

222 131

67 000

   

3 500

   

Úrad vlády

176 198

35 100

139 867

49 822

1 231

       

Fed. bezpečnostná a Informačná služba

655 800

83 800

572 000

200 000

         

Fed. min. zahr. vecí

2 423 516

275 100

1 280 187

103 718

4 307

 

863 922

   

Fed. min. obrany

27914 000

1 619 500

26 294 500

7 600 000

         

Fed. min. zahr. obchodu

2 842 630

528 600

2 314 030

677 520

         

Fed. min. financií

83 222

13 300

69 922

38 200

         

Fed. min. práce a sociálnych vecí

50 642

2 900

45 390

27 520

   

2 352

   

Fed. min. vnútra

5 711 700

241 700

5 470 000

2 000 000

         

Fed. min. pre strategické plánovanie

97 661

12 100

70 061

34 271

   

15 500

   

Fed. min. hospodárstva

1 254 634

394 000

755 172

43 976

72 172

1 800

31 490

   

Fed. min. dopravy

8 080 162

281 000

806 114

68 418

35 748

203 800

23 100

1 410 400

5 320 000

Fed. min. spojov

402 915

20 000

174 865

47 441

   

28 050

180 000

 

Najvyšší súd

27 188

2 500

24 188

12 773

   

500

   

Ústavný súd

30355

4 000

26 355

8 552

         

Fed. úrad pre normalizáciu a meranie

386 324

156 100

216 693

53 303

3 410

 

10 121

   

Fed. úrad pre vynálezy

107 022

12 700

84 322

32 616

   

10 000

   

Fed. štatistický úrad

141 221

26 800

114 389

51 100

   

32

   

Fed. úrad pre hospodársku súťaž

14 668

1 300

13 368

5 881

         

Fed. výbor pre životné prostredie

361 107

17 200

290 578

14 816

8 426

 

44 903

   

Fed. min. kontroly

39 814

8 200

31 359

19 375

   

75

   

Generálna prokuratúra

17 917

1 400

16 502

11 942

   

15

   

Štátna banka čs.

480

         

480

   

Čs. tlačová kancelária

32 070

     

32 000

 

70

   

Čs. komisia pre atómovú energiu

162 388

700

125 485

8 267

24 150

 

11 053

1 000

 

Správa federálnych hmotných rezerv

2 774 650

175 000

2 599 650

39 139

         

Všeob. pokladničná správa

80 312 414

103 700

63 702 714

     

1 506 000

 

15 000 000

Spolu

134 700 000

4 244 411

105 603 282

11 259 433

181 444

208 200

2 551 263

1 591 400

20 320 000

Príloha 03

Príloha č. 3 zákona č. 578/1991 Zb.

PRÍJMY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU FEDERÁCIE PODĽA KAPITOL
v tisícoch Kčs

Kapitola

Odvody príspevkových
organizácií a vedľajších
hospodárstiev spolu

Príjmy rozpočtových
organizácií spolu

Kancelária prezidenta

5 000

21 710

Kancelária Federálneho zhromaždenia

&nbsp

1 500

Úrad vlády

&nbsp

3 100

Federálna bezpečnostná a informačná služba

&nbsp

700

Federálne ministerstvo zahraničných vecí

152 000

142 716

Federálne ministerstvo obrany

&nbsp

1 625 200

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu

&nbsp

15 631 231

Federálne ministerstvo financií

&nbsp

5 200

Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí

&nbsp

2 135

Federálne ministerstvo vnútra

&nbsp

141 200

Federálne ministerstvo pre strategické plánovanie

&nbsp

3 350

Federálne ministerstvo hospodárstva

4 500

11 990

Federálne ministerstvo dopravy

75 883

166 240

Federálne ministerstvo spojov

&nbsp

27 050

Najvyšší súd

&nbsp

470

Federálny úrad pre normalizáciu a meranie

19 000

35 357

Federálny úrad pre vynálezy

&nbsp

28 205

Federálny štatistický úrad

&nbsp

4 200

Federálny výbor pre životné prostredie

&nbsp

550

Federálne ministerstvo kontroly

&nbsp

1 780

Generálna prokuratúra

&nbsp

270

Čs. komisia pre atómovú energiu

&nbsp

550

Správa federálnych hmotných rezerv

&nbsp

108 700

Spolu

256 383

17 963 404


10) Zákon č. 162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve.
§ 106zd Hospodárskeho zákonníka.
§ 76, 93, 105, 154 a 221 Obchodného zákonníka.

26) Zákon č. 76/1952 Zb. o dani zo mzdy v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 389/1990 Zb. o dani z príjmov obyvateľstva.
Zákon č. 36/1965 Zb. o dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti v znení neskorších predpisov.

9) Zákon č. 382/1990 Zb. o rodičovskom príspevku.

19) Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 171/1990 Zb. a zákona č. 552/1990 Zb.
Zákon č. 172/1990 Zb. o vysokých školách.

20) § 116 vyhlášky č. 149/1988 Zb.

9) § 121a vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení, v znení vyhlášky č. 123/1990 Zb.

21) Zákon č. 195/1991 Zb. o odstupnom poskytovanom pri skončení pracovného pomeru.
Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 19/1991 Zb. o pracovnom uplatnení a hmotnom zabezpečení pracovníkov v baníctve dlhodobo nespôsobilých na doterajšiu prácu.

22) § 31 ods. 4 zákona č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení neskorších predpisov.
§ 108 zákona č. 100/1970 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti.
§ 96 zákona č. 334/1991 Zb. o služobnom pomere policajtov zaradených vo Federálnom policajnom zbore a v Zbore hradnej polície.
§ 117 zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky.

10) Zákon č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku.

23) § 11 ods. 6 vyhlášky č. 149/1988 Zb. v znení zákona č. 306/1991 Zb.

24) § 49 ods. 2 zákona č. 100/1988 Zb.

25) Napríklad § 61 a 130 Zákonníka práce.

Presunúť na začiatok