Vyhláška č. 576/1991 Zb.Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky o zřízení poboček některých krajských a okresních soudů

Čiastka 109/1991
Platnosť od 31.12.1991
Účinnosť od 01.04.1992
Redakčná poznámka

Ustanovení § 1 a 2 nabývají účinnosti dnem 1. dubna 1992.

576

VYHLÁŠKA

ministerstva spravedlnosti České republiky

ze dne 16. prosince 1991

o zřízení poboček některých krajských a okresních soudů

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podle § 33 odst. 4 zákona č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, stanoví:


Krajský soud v Praze – pobočka v Mladé Boleslavi

§ 1

V obvodu krajského soudu v Praze se zřizuje jeho pobočka se sídlem v Mladé Boleslavi.

§ 2

Krajský soud v Praze – pobočka v Mladé Boleslavi

a) rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím okresních soudů v Mladé Boleslavi a v Nymburce v občanském soudním řízení,

b) rozhoduje v občanském soudním řízení ve věcech, o nichž zvláštní zákon1) stanoví, že v nich rozhodují krajské soudy jako soudy prvního stupně, je-li obecným soudem účastníka, jímž se řídí místní příslušnost, okresní soud v Mladé Boleslavi nebo v Nymburce,

c) přezkoumává ve správním soudnictví zákonnost rozhodování orgánů veřejné správy, v nichž je obecným soudem účastníka, jímž se řídí místní příslušnost, okresní soud v Mladé Boleslavi nebo v Nymburce.

Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci

§ 3

V obvodu krajského soudu v Ústí nad Labem se zřizuje jeho pobočka se sídlem v Liberci.

§ 4

Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci

a) rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím okresních soudů v Liberci a v Jablonci nad Nisou v trestním řízení, s výjimkou věcí týkajících se cizích státních příslušníků,

b) koná v prvním stupni řízení o trestných činech, je-li dána zvláštním předpisem2) věcná příslušnost krajského soudu s místní příslušností v obvodech okresního soudu v Liberci a v Jablonci nad Nisou,

c) rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím okresních soudů v Liberci a v Jablonci nad Nisou v občanském soudním řízení, s výjimkou rozhodnutí ve věcech obchodních,

d) rozhoduje v občanském soudním řízení ve věcech, o nichž zvláštní zákon3) stanoví, že v nich rozhodují krajské soudy jako soudy prvního stupně, je-li obecným soudem účastníka, jímž se řídí místní příslušnost, okresní soud v Liberci nebo v Jablonci nad Nisou,

e) rozhoduje o přikázání věci jinému soudu téhož stupně, jsou-li podle zvláštního předpisu1),2) z projednávání věci vyloučeni soudci okresního soudu v Liberci nebo v Jablonci nad Nisou.

Okresní soud v Karviné – pobočka v Havířově

§ 5

V obvodu okresního soudu v Karviné se zřizuje jeho pobočka se sídlem v Havířově.

§ 6

Okresní soud v Karviné – pobočka v Havířově

a) koná řízení o trestných činech, v nichž zvláštní zákon2) stanoví věcnou příslušnost okresních soudů, pokud byl trestný čin spáchán, nebo je z jiných důvodů dána místní příslušnost podle zvláštního předpisu,2) v obcích Havířov, Horní Suchá, Albrechtice a Těrlicko,

b) rozhoduje v občanském soudním řízení ve věcech, v nichž bydlištěm nebo sídlem účastníka, jímž se podle zvláštního předpisu1) řídí místní příslušnost, jsou obce Havířov, Horní Suchá, Albrechtice a Těrlicko.


§ 7

Účinnost

Ustanovení § 3 až 6 nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1992.

Ustanovení § 1 a 2 nabývají účinnosti dnem 1. dubna 1992.


Ministr:

JUDr. Richter v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

2) Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů.

3) § 9 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů.