Oznámenie č. 538/1991 Zb.Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu o platových pomeroch prokurátorov, vyšetrovateľov prokuratúry a právnych čakateľov prokuratúry

Čiastka 102/1991
Platnosť od 20.12.1991 do30.03.1994
Zrušený 66/1994 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januárom 1992.

538

Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky

vydalo podľa § 123 ods. 2 písm. b) č. 1 a ods. 3 Zákonníka práce (úplné znenie č. 167/1991 Zb.) výnos z 19. novembra 1991 č. 2349/1991-SM o platových pomeroch prokurátorov, vyšetrovateľov prokuratúry a právnych čakateľov prokuratúry.

Výnos nadobúda účinnosť 1. januárom 1992 a určuje sadzby základných platov v platových skupinách a platových stupňoch, podmienky na priznávanie príplatkov a ich výšku a platy právnych čakateľov. Súčasne určuje pravidlá na započítanie doby praxe rozhodnej pre zaradenie do príslušného platového stupňa.

Týmto výnosom sa zrušuje výnos Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky z 31. júla 1990 č. 351/1990, ktorým sa vydáva platový poriadok pre prokurátorov a vyšetrovateľov krajských a okresných prokuratúr a právnych čakateľov prokuratúry v Slovenskej republike (č. 336/1990 Zb.), a výnos Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky z 29. januára 1991 č. 3396/90-OM, ktorým sa vydáva platový poriadok pre prokurátorov a vyšetrovateľov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky (č. 152/1991 Zb.).

Do výnosu je možné nahliadnuť na Ministerstve práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky a na Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky.