Zákon č. 500/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti obcí vo veciach nájmu a podnájmu nebytových priestorov

Čiastka 95/1991
Platnosť od 11.12.1991
Účinnosť od 01.07.2004

OBSAH