Nariadenie vlády č. 464/1991 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o určení najnižšej mesačnej mzdy na účely Trestného zákona

Čiastka 90/1991
Platnosť od 29.11.1991 do30.09.1994
Účinnosť od 29.11.1991 do30.09.1994
Zrušený 248/1994 Z. z.

OBSAH

29.11.199130.09.1994

464

29.11.199130.09.1994

NARIADENIE VLÁDY

29.11.199130.09.1994

Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

29.11.199130.09.1994

z 3. októbra 1991

29.11.199130.09.1994

o určení najnižšej mesačnej mzdy na účely Trestného zákona

29.11.199130.09.1994

Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky podľa čl. IV bodu 2 zákona č. 175/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon, nariaďuje:


29.11.199130.09.1994

§ 1

29.11.199130.09.1994

Na účely Trestného zákona sa za najnižšiu mesačnú mzdu považuje suma 2000,– Kčs.


29.11.199130.09.1994

§ 2

29.11.199130.09.1994

Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 258/1990 Zb. o určení najnižšej mesačnej mzdy na účely Trestného zákona sa zrušuje.

29.11.199130.09.1994

§ 3

29.11.199130.09.1994

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


29.11.199130.09.1994

Čalfa v. r.