29.11.199130.06.1998

463

29.11.199130.06.1998

ZÁKON

29.11.199130.06.1998

z 29. októbra 1991

29.11.199130.06.1998

o životnom minime

29.11.199130.06.1998

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:


29.11.199130.06.1998

§ 1

29.11.199130.06.1998

Tento zákon určuje životné minimum ako spoločensky uznanú minimálnu hranicu príjmov občana, pod ktorou nastáva stav jeho hmotnej núdze.1)

29.11.199130.06.1998

§ 2

29.11.199130.06.1998

(1) Životné potreby občanov sa uspokojujú predovšetkým príjmami zo zárobkovej činnosti, výnosmi z majetku a dávkami nemocenského a dôchodkového zabezpečenia alebo inými štátnymi dávkami.

29.11.199130.06.1998

(2) Občanom, ktorých príjmy nedosahujú životné minimum a ktorí si nemôžu tieto príjmy zvýšiť vzhľadom na svoj vek, zdravotný stav alebo z iných vážnych dôvodov vlastným pričinením, najmä vlastnou prácou, sa poskytuje pomoc; spôsob a formu poskytovania, ďalšie podmienky a úroveň tejto pomoci ustanovujú osobitné predpisy.

29.11.199130.06.1998

§ 3

29.11.199130.06.1998

(1) Za životné minimum občana alebo občanov, ktorých príjmy sa posudzujú podľa § 4 spoločne, sa považuje úhrn súm určených týmto zákonom na zabezpečenie výživy a ostatných základných osobných potrieb a na zabezpečenie nevyhnutných nákladov na domácnosť.

01.11.199730.06.1998

(2) Za sumu potrebnú na zabezpečenie výživy a ostatných základných osobných potrieb občana sa považuje

01.11.199730.06.1998

a) 1 250 Sk mesačne, ak ide o dieťa do 6 rokov veku,

01.11.199730.06.1998

b) 1 400 Sk mesačne, ak ide o dieťa od 6 rokov do 10 rokov veku,

01.11.199730.06.1998

c) 1 630 Sk mesačne, ak ide o dieťa od 10 rokov do 15 rokov veku,

01.11.199730.06.1998

d) 1 760 Sk mesačne, ak ide o dieťa nad 15 rokov veku, ktoré spĺňa podmienku nezaopatrenosti,

01.11.199730.06.1998

e) 1 630 Sk mesačne u ostatných občanov.

01.11.199730.06.1998

(3) Za sumu potrebnú na zabezpečenie nevyhnutných nákladov na domácnosť sa považuje

01.11.199730.06.1998

a) 780 Sk mesačne, ak ide o jednotlivca,

01.11.199730.06.1998

b) 1 000 Sk mesačne, ak v domácnosti2) žijú dve osoby,

01.11.199730.06.1998

c) 1 230 Sk mesačne, ak v domácnosti žijú tri alebo štyri osoby,

01.11.199730.06.1998

d) 1 360 Sk mesačne, ak v domácnosti žije päť a viac osôb.

29.11.199130.06.1998

(4) Ak v domácnosti žije viac osôb, ktorých príjmy sa posudzujú podľa § 4 spoločne, započítava sa suma potrebná na úhradu nevyhnutných nákladov na domácnosť iba raz.

29.11.199130.06.1998

§ 4

29.11.199130.06.1998

Pre zistenie príjmu občana sa započítavajú

29.11.199130.06.1998

a) u posudzovaného občana jeho príjem a príjem jeho manžela (druha),

29.11.199130.06.1998

b) u rodičov s nezaopatrenými deťmi príjmy týchto rodičov a nezaopatrených detí žijúcich s nimi v domácnosti,

26.11.199330.06.1998

c) u rodičov, ktorí sú ešte sami nezaopatrenými deťmi, ich vlastné príjmy a príjmy, ktoré na ne poberá iná osoba,

29.11.199130.06.1998

d) u nezaopatreného dieťaťa jeho vlastný príjem a príjem jeho rodičov, ak s ním žijú v domácnosti; ak toto dieťa žije v domácnosti len s jedným z rodičov, s iným občanom alebo samostatne, vlastný príjem dieťaťa, príjem tohto rodiča a príjem, ktorý na dieťa poberá iná osoba.

01.07.199530.06.1998

§ 5

01.07.199530.06.1998

(1) Za príjem na účely tohto zákona sa považujú

01.07.199530.06.1998

a) príjmy fyzických osôb podľa osobitného predpisu2a) po odpočítaní

01.07.199530.06.1998

1. poistného na povinné zdravotné poistenie,

01.07.199530.06.1998

2. poistného na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie,

01.07.199530.06.1998

3. príspevku do Fondu zamestnanosti Slovenskej republiky,

01.07.199530.06.1998

4. preddavku na daň alebo dane z príjmov fyzických osôb,

01.07.199530.06.1998

5. ďalších výdavkov vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov fyzických osôb podľa osobitného predpisu,2b)

01.07.199530.06.1998

b) príjmy oslobodené od dane z príjmov fyzických osôb podľa osobitného predpisu2b) okrem

01.07.199530.06.1998

1. prijatej náhrady škody, plnenia z poistenia majetku a plnenia z poistenia zodpovednosti za škody,

01.07.199530.06.1998

2. odmeny vyplácanej darcom za odber krvi a iných biologických materiálov z ľudského organizmu,

01.07.199530.06.1998

3. plnenia poskytovaného občanom v súvislosti s výkonom civilnej služby a

01.07.199530.06.1998

4. úrokov z vkladov zo stavebného sporenia vrátane úrokov zo štátnej podpory,

01.07.199530.06.1998

c) príjmy, z ktorých sa daň vyberá osobitnou sadzbou dane podľa osobitného predpisu2c) po odpočítaní dane.

01.07.199530.06.1998

(2) Za príjem sa nepovažujú

01.07.199530.06.1998

a) prospechové štipendium žiaka,2d) konkurzné a mimoriadne štipendium študenta vysokej školy,2e) mesačná odmena žiaka stredného odborného učilišťa, špeciálneho stredného odborného učilišťa, odborného učilišťa a učilišťa poskytovaná na základe zhodnotenia jeho prospechu a správania,2f)

01.07.199530.06.1998

b) zárobok nezaopatrených detí za práce vykonávané v čase školských prázdnin a z príležitostného zamestnania, ktoré nezakladá pravidelný príjem,

01.07.199530.06.1998

c) jednorazové dávky nemocenského a dôchodkového zabezpečenia,

01.07.199530.06.1998

d) dávky sociálnej starostlivosti poskytované vzhľadom na zdravotný stav bez ohľadu na sociálnu odkázanosť a jednorazové dávky sociálnej starostlivosti,

01.07.199530.06.1998

e) zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť,

01.07.199530.06.1998

f) príplatok k prídavkom na deti.

01.09.199430.06.1998

§ 6

01.09.199430.06.1998

Nezaopatrenosť dieťaťa sa posudzuje podľa osobitných predpisov.3)

29.11.199130.06.1998

§ 7

26.11.199330.06.1998

Vláda Slovenskej republiky zvýši nariadením sumy ustanovené v § 3 ods. 2 a 3, len čo index životných nákladov zamestnaneckých domácností v nízkom príjmovom pásme vzrastie od predchádzajúceho určenia týchto súm aspoň o 10 %. Zvýšenie sa vykoná tak, aby podiely súm životného minima pre jednotlivé typy domácností na osobu vo vzťahu k priemerným čistým peňažným príjmom na obyvateľa za posledný rok zostali primerane zachované.

01.01.199530.06.1998

§ 7a

01.01.199530.06.1998

V prvom štvrťroku roku 1995 sa ustanovenie § 7 nepoužije.


29.11.199130.06.1998

§ 8

29.11.199130.06.1998

Zrušujú sa § 139 až 142 a § 182 ods. 1 vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení, v znení neskorších predpisov.

29.11.199130.06.1998

§ 9

29.11.199130.06.1998

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


29.11.199130.06.1998

Havel v. r.

29.11.199130.06.1998

Dubček v. r.

29.11.199130.06.1998

Čalfa v. r.

Poznámky pod čiarou

29.11.199130.06.1998

1) Čl. 30 ods. 2 Listiny základných práv a slobôd uvádzanej ústavným zákonom Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 23/1991 Zb.

29.11.199130.06.1998

2) § 115 Občianskeho zákonníka.

01.07.199530.06.1998

2a) § 6 až 10 zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.

01.07.199530.06.1998

2b) Zákon č. 286/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

01.07.199530.06.1998

2c) § 36 zákona č. 286/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

01.07.199530.06.1998

2d) § 9 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 88/1984 Zb. o poskytovaní štipendií a hmotného zabezpečenia žiakom gymnázií a stredných odborných škôl.

01.07.199530.06.1998

2e) § 3 a 4 vyhlášky Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej republiky č. 326/1990 Zb. o poskytovaní štipendií študentom vysokých škôl.

01.07.199530.06.1998

2f) § 3 ods. 3 a § 4 vyhlášky Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 245/1993 Z. z. o finančnom a hmotnom zabezpečení žiakov stredných odborných učilíšť, špeciálnych stredných odborných učilíšť, odborných učilíšť a učilíšť.

26.11.199330.06.1998

2g) § 3 ods. 3 a § 4 vyhlášky Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 245/1993 Z. z. o finančnom a hmotnom zabezpečení žiakov stredných odborných učilíšť, špeciálnych stredných odborných učilíšť, odborných učilíšť a učilíšť.

26.11.199330.06.1998

2h) Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 250/1993 Z. z. o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania služieb v ústavoch sociálnej starostlivosti, o úhrade za služby a o vreckovom.

01.09.199430.06.1998

3) § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z. o prídavkoch na deti a o príplatku k prídavkom na deti.