Zákon č. 455/1991 Zb.Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)

(v znení č. r1/c48/1992 Zb., 231/1992 Zb., 231/1992 Zb., 600/1992 Zb., 132/1994 Z. z., 200/1995 Z. z., 216/1995 Z. z., 233/1995 Z. z., 123/1996 Z. z., 164/1996 Z. z., 222/1996 Z. z., 289/1996 Z. z., 290/1996 Z. z., 288/1997 Z. z., 379/1997 Z. z., 70/1998 Z. z., 76/1998 Z. z., 126/1998 Z. z., 129/1998 Z. z., 140/1998 Z. z., 143/1998 Z. z., 144/1998 Z. z., 161/1998 Z. z., 178/1998 Z. z., 179/1998 Z. z., 194/1998 Z. z., 263/1999 Z. z., 264/1999 Z. z., 119/2000 Z. z., 142/2000 Z. z., 236/2000 Z. z., 238/2000 Z. z., 268/2000 Z. z., 338/2000 Z. z., 223/2001 Z. z., 279/2001 Z. z., 279/2001 Z. z., 279/2001 Z. z., 488/2001 Z. z., 554/2001 Z. z., 261/2002 Z. z., 284/2002 Z. z., 506/2002 Z. z., 190/2003 Z. z., 219/2003 Z. z., 245/2003 Z. z., 423/2003 Z. z., 515/2003 Z. z., 586/2003 Z. z., 602/2003 Z. z., 347/2004 Z. z., 350/2004 Z. z., 365/2004 Z. z., 420/2004 Z. z., 533/2004 Z. z., 544/2004 Z. z., 578/2004 Z. z., 624/2004 Z. z., 650/2004 Z. z., 656/2004 Z. z., 725/2004 Z. z., 8/2005 Z. z., 93/2005 Z. z., 331/2005 Z. z., 340/2005 Z. z., 351/2005 Z. z., 470/2005 Z. z., 473/2005 Z. z., 491/2005 Z. z., 555/2005 Z. z., 567/2005 Z. z., 124/2006 Z. z., 126/2006 Z. z., 17/2007 Z. z., 99/2007 Z. z., 193/2007 Z. z., 218/2007 Z. z., 358/2007 Z. z., 358/2007 Z. z., 577/2007 Z. z., 112/2008 Z. z., 445/2008 Z. z., 448/2008 Z. z., 186/2009 Z. z., 492/2009 Z. z., 568/2009 Z. z., 568/2009 Z. z., 129/2010 Z. z., 129/2010 Z. z., 136/2010 Z. z., 136/2010 Z. z., 556/2010 Z. z., 249/2011 Z. z., 324/2011 Z. z., 362/2011 Z. z., 392/2011 Z. z., 395/2011 Z. z., 251/2012 Z. z., 314/2012 Z. z., 321/2012 Z. z., 351/2012 Z. z., 447/2012 Z. z., 39/2013 Z. z., 94/2013 Z. z., 95/2013 Z. z., 180/2013 Z. z., 218/2013 Z. z., 1/2014 Z. z., 35/2014 Z. z., 58/2014 Z. z., 182/2014 Z. z., 204/2014 Z. z., 219/2014 Z. z., 321/2014 Z. z., 333/2014 Z. z., 399/2014 Z. z., 77/2015 Z. z., 79/2015 Z. z., 128/2015 Z. z., 266/2015 Z. z., 272/2015 Z. z., 274/2015 Z. z., 278/2015 Z. z., 331/2015 Z. z., 348/2015 Z. z., 387/2015 Z. z., 412/2015 Z. z., 440/2015 Z. z., 89/2016 Z. z., 91/2016 Z. z., 125/2016 Z. z., 276/2017 Z. z., 289/2017 Z. z., 292/2017 Z. z.)

Čiastka 87/1991
Platnosť od 15.11.1991
Účinnosť od 01.01.2018 do31.12.2018 (za 10 mesiacov)
01.01.1992

455

01.01.1992

ZÁKON

01.01.1992

z 2. októbra 1991

01.01.1992

o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)

01.01.1992

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:


01.01.1992

PRVÁ ČASŤ

01.01.1992

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

01.01.1992

HLAVA I

01.01.1992

PREDMET ÚPRAVY

01.01.1992

§ 1

01.01.1992

Tento zákon upravuje podmienky živnostenského podnikania (ďalej len „živnosť“) a kontrolu nad ich dodržiavaním.

01.01.1992

Živnosť

01.01.1992

§ 2

01.01.1992

Živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených týmto zákonom.

01.01.1992

§ 3

01.01.1992

(1) Živnosťou nie je:

01.01.1992

a) prevádzkovanie činností vyhradených zákonom štátu alebo právnickej osobe určenej osobitným právnym predpisom,1)

01.01.1992

b) využívanie výsledkov duševnej tvorivej činnosti chránených osobitnými zákonmi2) ich pôvodcami včítane vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych a iných diel na vlastné náklady,

01.09.2005

c) vykonávanie liečiteľskej činnosti,

01.09.2005

d) činnosť pri výkone povolaní

01.08.2014

1. psychológov a zdravotníckych pracovníkov podľa osobitných predpisov2a) okrem verejných zdravotníkov, ktorí vykonávajú zdravotný dohľad nad pracovnými podmienkami, očných optikov a zubných technikov podľa tohto zákona,

01.01.1992

2. veterinárnych lekárov, veterinárnych pracovníkov a osôb vykonávajúcich odborné práce pri šľachtiteľskej a plemenárskej činnosti v chove hospodárskych zvierat,3)

01.01.2004

3. advokátov,4) notárov,5a) patentových zástupcov6) a súdnych exekútorov,6a)

01.01.1992

4. znalcov a tlmočníkov,7)

01.01.1992

5. overovateľov (audítorov)8) a daňových poradcov,

01.01.2010

6. burzových dohodcov, samostatných finančných agentov a finančných poradcov a iných fyzických osôb oprávnených vykonávať finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo podľa osobitného predpisu,8a)

01.01.2010

7. sprostredkovateľov a rozhodcov kolektívnych sporov,9) mediátorov,9a)

01.01.2005

8. autorizovaných architektov, autorizovaných krajinných architektov a autorizovaných stavebných inžinierov,9b)

01.01.2005

9. autorizovaných geodetov a kartografov10),

01.08.2011

10. reštaurátorov kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami výtvarného umenia,

01.10.2015

11. audítorov bezpečnosti pozemných komunikácií,11)

01.01.2016

12. sociálnych pracovníkov podľa osobitného predpisu,11a)

01.01.2016

e) činnosť športovca a športového odborníka podľa osobitného predpisu,11b)

01.01.2016

f) prevádzkovanie vzdelávacích zariadení na prípravu a overenie odbornej spôsobilosti športových odborníkov.

01.01.1992

(2) Živnosťou ďalej nie je:

11.06.2010

a) činnosť bánk a pobočiek zahraničných bánk,12) inštitúcií elektronických peňazí,12a) platobných inštitúcií,12b) alebo iných poskytovateľov platobných služieb,12c) prevádzkovateľov platobných systémov,12d) poisťovní,13)  dôchodkových správcovských spoločností,9c) doplnkových dôchodkových spoločností,9d) búrz, organizátorov verejných trhov, obchodníkov s cennými papiermi a zriaďovanie a správa kolektívnych majetkových účastí,14) ratingových agentúr,14a) osôb poskytujúcich spotrebiteľské úvery14b) a iných právnických osôb oprávnených poskytovať finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo podľa osobitného predpisu8a) ani vykonávanie obchodov s peňažnými prostriedkami v cudzej mene,12f)

01.10.2007

b) prevádzkovanie hazardných hier,15)

01.07.1994

c) banská činnosť a dobývanie ložísk nevyhradených nerastov včítane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov, ako aj vyhľadávanie a prieskum ložísk nevyhradených nerastov16),

01.09.2012

d) výroba, prenos, distribúcia, dodávka elektriny, činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou, výroba, preprava, distribúcia, dodávka a uskladňovanie plynu, prevádzkovanie potrubí na prepravu pohonných látok alebo ropy, prevádzkovanie zariadenia na plnenie tlakových nádob a prevádzkovanie zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka,17)

01.10.2007

e) poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja,

01.01.2001

f) vnútrozemská verejná vodná doprava, námorná plavba a morský rybolov,18)

01.10.1996

g) prevádzkovanie dráhy, prevádzkovanie dopravy na dráhe a súvisiace činnosti vykonávané prevádzkovateľom dráhy alebo prevádzkovateľom dopravy na dráhe,19)

01.10.2007

h) poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete a verejnej elektronickej komunikačnej služby a prevádzkovanie verejného telekomunikačného zariadenia podľa osobitného predpisu,20)

01.12.2011

i) výroba humánnych liekov a veterinárnych liekov, veľkodistribúcia humánnych liekov a veterinárnych liekov,

18.08.2005

j) zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami22) a určenými látkami kategórie 1, určenými látkami kategórie 2 a vývoz určených látok kategórie 3,22a)

01.01.1992

k) rozhlasové a televízne vysielanie,

01.01.2012

l) poskytovanie poštových služieb a univerzálnej poštovej služby,

01.06.2010

m) pravidelná autobusová doprava, medzinárodná nepravidelná autobusová doprava, medzinárodná nákladná cestná doprava a medzinárodná taxislužba,23a) cestná motorová doprava [vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava, vnútroštátna nákladná cestná doprava, vnútroštátna taxislužba,23a)]

01.01.2005

n) projektovanie, vykonávanie a vyhodnocovanie geologických prác23c),

01.11.2015

o) využívanie jadrovej energie,23d)

01.01.2005

p) výroba liehu a jeho uvádzanie do obehu okrem uvádzania liehu do obehu v spotrebiteľskom balení,

01.01.2005

r) nakladanie so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,

01.06.2006

s) prevádzkovanie súkromnej bezpečnostnej služby a prevádzkovanie technickej služby na ochranu majetku a osôb,23e)

01.06.2006

t) používanie vysoko rizikových chemických látok,

01.06.2006

u) letecká doprava, prevádzkovanie civilných letísk alebo leteckých pozemných zariadení, poskytovanie letových prevádzkových služieb, vykonávanie leteckej informačnej služby, vykonávanie leteckej meteorologickej služby, vykonávanie leteckej telekomunikačnej služby a spojovej služby pre leteckú meteorologickú službu, činnosť leteckej školy, letecké práce, vývoj, výroba, vykonávanie modifikácií a skúšanie výrobkov leteckej techniky, opravy a údržba výrobkov leteckej techniky, poskytovanie služieb na vybavenie cestujúcich a nákladu, pozemná obsluha lietadiel a údržba pohybových plôch letísk,23f)

01.12.2011

v) obchod s výrobkami obranného priemyslu vrátane poskytovania služieb podľa osobitného predpisu,23fa)

01.10.2007

w) projektovanie, konštrukcia, výroba, montáž, prehliadky, údržba, opravy, rekonštrukcie, revízie a skúšky určených technických zariadení, zváranie a nedeštruktívne skúšanie dráhových oceľových mostných konštrukcií, konštrukcií podobných mostom, koľajníc, dráhových vozidiel, plnenie kovových tlakových nádob používaných na dráhach plynmi, plnenie nádržkových vozňov, nádržkových kontajnerov a vymeniteľných nadstavieb plynmi a ostatnými nebezpečnými látkami,23g)

01.06.2010

x) poskytovanie služieb zamestnanosti,23ha) okrem sprostredkovania zamestnania za úhradu a odbornej poradenskej služby,

01.01.2016

y) správa práv podľa osobitného predpisu,23i)

01.10.2007

z) výchova a vzdelávanie v školách, predškolských a školských zariadeniach zaradených do siete škôl, vzdelávanie na vysokých školách,

01.10.2007

za) prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia a poskytovanie zdravotnej starostlivosti ako samostatnej zdravotníckej praxe alebo výkon odborného zástupcu právnickej osoby prevádzkujúcej zdravotnícke zariadenie,2a)

01.10.2007

zb) vykonávanie technických kontrol vozidiel,23k)

01.10.2007

zc) vykonávanie emisných kontrol motorových vozidiel,23l)

01.10.2007

zd) posudzovanie vplyvu zdrojov znečisťovania ovzdušia,23m)

01.10.2007

ze) vydávanie odborných posudkov z hľadiska ochrany životného prostredia,23n)

01.01.2015

zf) vykonávanie environmentálneho overovania,

01.10.2007

zg) poskytovanie právnych služieb za odmenu,

01.10.2007

zh) vykonávanie činnosti poverenej technickej služby overovania vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek a overovania ich zhodnosti, overovania typu spaľovacích motorov inštalovaných v necestných strojoch a overovania ich zhodnosti,23pb)

01.10.2007

zi) vykonávanie činnosti poverenej technickej služby kontroly technického stavu vozidiel,23pc)

01.10.2007

zj) vykonávanie činnosti poverenej technickej služby emisnej kontroly motorových vozidiel,23pd)

01.10.2007

zk) vykonávanie činnosti poverenej technickej služby kontroly originality vozidiel,23pe)

01.10.2007

zl) vykonávanie činnosti poverenej technickej služby montáže plynových zariadení,23pf)

01.10.2007

zm) vykonávanie kontrol originality vozidiel,23pg)

01.06.2010

zn) výkon správcovskej činnosti správcom podľa osobitného predpisu,23q)

01.06.2010

zo) overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení,2b)

01.06.2010

zp) výroba tepla, výroba a rozvod tepla alebo rozvod tepla pre odberateľa alebo konečného spotrebiteľa,

01.06.2010

zq) zaobchádzanie s vysoko rizikovým biologickým agensom a toxínom.

01.09.2001

(3) Živnosťou nie je ani činnosť, ktorá svojou povahou spĺňa znaky živnosti podľa § 2, ale je v rozpore s dobrými mravmi.

01.09.2001

(4) Živnosťou takisto nie je predaj nespracovaných alebo spracovaných rastlinných a živočíšnych výrobkov z vlastnej drobnej pestovateľskej a chovateľskej činnosti fyzickými osobami a predaj lesných plodín; na predaj ovocia, zeleniny a kvetov, ktoré sa predávajú na prenajatom mieste na trhovisku alebo v tržnici,23p) ak doba prenájmu je dlhšia ako 30 dní v kalendárnom roku, alebo v pojazdnej predajni, prípadne iným ambulantným spôsobom, ak sa predaj uskutočňuje viac ako 30 dní v kalendárnom roku, vzťahuje sa osobitný zákon.23r)

01.01.1992

§ 4

01.01.1992

Činnosti spojené s prenájmom nehnuteľností

01.01.1992

(1) Prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov je živnosťou, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom.

01.01.1992

(2) Prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá je živnosťou, ak sú splnené podmienky podľa odseku 1 alebo ak garáže, prípadne odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti.

01.01.1992

HLAVA II

01.01.1992

PREVÁDZKOVANIE ŽIVNOSTI

01.09.2001

§ 5

01.09.2001

Osoby oprávnené prevádzkovať živnosť

01.06.2010

(1) Živnosť môže prevádzkovať fyzická osoba (živnostník) alebo právnická osoba, ak splní podmienky ustanovené týmto zákonom (ďalej len „podnikateľ“).

01.09.2001

(2) Fyzické osoby a právnické osoby môžu prevádzkovať živnosť, ak to neobmedzujú alebo nevylučujú osobitné zákony.24)

01.10.2007

(3) Fyzická osoba s bydliskom alebo právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky (ďalej len „zahraničná osoba") môže na území Slovenskej republiky prevádzkovať živnosť za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako slovenská fyzická osoba alebo slovenská právnická osoba, ak z tohto zákona alebo z iného osobitného predpisu nevyplýva niečo iné. Na účely tohto zákona sa slovenskou fyzickou osobou rozumie fyzická osoba s bydliskom na území Slovenskej republiky a slovenskou právnickou osobou právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky.

01.10.2007

(4) Bydliskom na území Slovenskej republiky sa na účely tohto zákona rozumie trvalý pobyt24a) na území Slovenskej republiky alebo trvalý pobyt na území Slovenskej republiky na základe udeleného povolenia podľa osobitného predpisu.24b)

01.07.2004

§ 5a

01.07.2004

(1) Práva ustanovené týmto zákonom sa zaručujú rovnako všetkým osobám v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych a obdobných právnych vzťahoch ustanovenou osobitným zákonom.24f) V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania sa zakazuje diskriminácia aj z dôvodu manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, odborovej činnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, zdravotného postihnutia, veku, majetku, rodu alebo iného postavenia.

01.07.2004

(2) Osoba, ktorá sa domnieva, že jej práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté nedodržaním zásady rovnakého zaobchádzania, môže sa obrátiť na súd a domáhať sa právnej ochrany ustanovenej osobitným zákonom.24f)

01.07.2004

(3) Živnostenský úrad nesmie osobu postihovať alebo znevýhodňovať preto, že táto uplatňuje svoje práva vyplývajúce z tohto zákona.

01.09.2001

§ 6

01.09.2001

Všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti

01.09.2001

(1) Všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti fyzickými osobami sú:

01.09.2001

a) dosiahnutie veku 18 rokov,

01.09.2001

b) spôsobilosť na právne úkony,

01.09.2001

c) bezúhonnosť,

01.09.2001

ak tento zákon neustanovuje inak.

01.06.2014

(2) Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania, ak sa naňho nehľadí, akoby nebol odsúdený.24e) Za bezúhonného sa nepovažuje osoba, ktorá vo vzťahu k predmetu podnikania nespĺňa ani podmienky bezúhonnosti podľa osobitného predpisu.24f)

01.07.2016

(3) U slovenskej právnickej osoby musí všeobecné podmienky podľa odseku 1 spĺňať fyzická osoba alebo osoby, ktoré sú jej štatutárnym orgánom. Podmienku podľa odseku 1 písm. c) musí spĺňať aj právnická osoba.

01.10.2007

(4) U podniku zahraničnej osoby musí všeobecné podmienky podľa odseku 1 spĺňať osoba vedúceho podniku zahraničnej osoby a u organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby osoba vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby.

01.09.2001

(5) Ak sa v konaní pred súdom, ktorý právoplatne rozhodol o skutočnostiach uvedených v odseku 2, preukázalo, že ide o podnikateľa na základe živnostenského oprávnenia alebo o osobu oprávnenú konať za právnickú osobu, ktorá prevádzkuje živnosť, súd to oznámi príslušnému živnostenskému úradu.

01.01.1992

§ 7

01.01.1992

Osobitné podmienky prevádzkovania živnosti

01.07.1994

(1) Osobitnými podmienkami prevádzkovania živnosti sú odborná alebo iná spôsobilosť podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov, ak ju tento zákon vyžaduje.

01.09.2001

(2) U právnickej osoby musí osobitné podmienky spĺňať jej zodpovedný zástupca, ak tento zákon neustanovuje inak.

01.01.2003

§ 7a

01.01.2003

Osobitná odborná spôsobilosť

01.10.2007

(1) Osobitná odborná spôsobilosť je súhrn teoretických vedomostí, praktických schopností a ovládanie technických alebo technologických postupov, ktoré musí spĺňať každý, kto vykonáva činnosti uvedené v prílohe č. 4.

01.10.2007

(2) Osobitnú odbornú spôsobilosť spĺňa ten, kto spĺňa odbornú spôsobilosť podľa § 7 ods. 1 alebo podmienky vzdelania uvedené v § 21 alebo v § 22 ods. 1 písm. a) až d), alebo nadobudol osvedčenie o získanom vzdelaní v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni a osvedčenie o vykonaní kvalifikačnej skúšky pred skúšobnou komisiou podľa § 22 ods. 1 písm. e).

01.01.1992

§ 8

01.01.1992

Prekážky prevádzkovania živnosti

01.09.2001

(1) Živnosť nemôže prevádzkovať fyzická osoba ani právnická osoba, na ktorej majetok bol ukončený konkurz, po dobu troch rokov po ukončení konkurzu alebo po opätovnom potvrdení núteného vyrovnania, nie však skôr ako po jednom roku od vyporiadania jej záväzkov, ktoré sa viažu ku konkurzu podľa právoplatného rozvrhového uznesenia súdu26). Ak podnikateľ spôsobil konkurz alebo nútené vyrovnanie úmyselne, môže prevádzkovať živnosť najskôr po piatich rokoch od úplného vyporiadania jeho záväzkov, ktoré sa viažu ku konkurzu podľa právoplatného rozvrhového uznesenia súdu.

01.01.1992

(2) Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje aj na fyzickú alebo právnickú osobu, voči ktorej sa v uvedenej dobe navrhlo vyhlásenie konkurzu, návrh sa však zamietol pre nedostatok majetku dostačujúceho aspoň na úhradu trov konania.27)

01.01.1992

(3) Na prekážku podľa odsekov 1 a 2 sa neprihliada, ak došlo ku konkurzu alebo k nútenému vyrovnaniu v dôsledku úpadku alebo trestného činu tretej osoby.

01.07.1998

(4) Živnostenský úrad môže odpustiť prekážku uvedenú v odsekoch 1 a 2, ak hospodárske pomery osoby a jej správanie nasvedčujú, že pri prevádzkovaní živnosti bude riadne plniť svoje záväzky; pred rozhodnutím si vyžiada vyjadrenie Slovenskej živnostenskej komory. Prekážku uvedenú v odsekoch 1 a 2 nemožno odpustiť, ak na podnikateľov majetok vyhlásil súd počas piatich rokov dvakrát konkurz alebo ak konkurz bol vyvolaný úmyselne.

01.07.2016

(5) Živnosť nemôže prevádzkovať osoba, ktorej uložil súd alebo správny orgán28) zákaz činnosti týkajúci sa prevádzkovania živnosti, dokiaľ zákaz trvá.

01.06.2010

(6) Súdy a správne orgány, ktoré rozhodli o skutočnostiach uvedených v odsekoch 1, 2 a 5, oznámia to živnostenskému úradu, ktorý vydal osvedčenie o živnostenskom oprávnení fyzickej osobe alebo právnickej osobe uvedenej v týchto odsekoch, v lehote 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia.

01.01.1992

§ 10

01.01.1992

Živnostenské oprávnenie

01.06.2010

(1) Oprávnenie prevádzkovať živnosť (ďalej len „živnostenské oprávnenie“) vzniká právnickým osobám už zapísaným do obchodného registra, právnickým osobám, ktoré sa do obchodného registra nezapisujú, a fyzickým osobám s bydliskom v členskom štáte Európskej únie alebo v členskom štáte Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj dňom ohlásenia, alebo ak je v ohlásení uvedený neskorší deň začatia živnosti, týmto dňom; za deň ohlásenia sa považuje deň, ktorým má ohlásenie všetky náležitosti podľa § 45, 45a a 46. Podanie, ktoré spĺňa náležitosti ohlásenia a obsahuje predmet podnikania, na ktorý už podnikateľovi vzniklo živnostenské oprávnenie alebo ktorý nie je živnosťou, nie je ohlásením.

01.06.2010

(2) Preukazom živnostenského oprávnenia je

01.06.2010

a) osvedčenie o splnení podmienok ustanovených týmto zákonom na prevádzkovanie živností (ďalej len „osvedčenie o živnostenskom oprávnení“); do vydania osvedčenia o živnostenskom oprávnení rovnopis ohlásenia s preukázaným doručením,

01.06.2010

b) výpis zo živnostenského registra.

01.06.2010

(3) Ak tento zákon neustanovuje inak, zahraničným osobám28a) a fyzickým osobám, ktoré sa podľa osobitného predpisu povinne zapisujú do obchodného registra, sa pri splnení určených podmienok vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení pred zápisom do obchodného registra. Pri nesplnení určených podmienok sa im o tom vydá rozhodnutie.

01.07.2016

(4) Na žiadosť zakladateľov, prípadne orgánov alebo osôb oprávnených podať návrh na zápis slovenskej právnickej osoby do obchodného registra, vydá živnostenský úrad osvedčenie o živnostenskom oprávnení pred zápisom do tohto registra, ak je preukázané, že právnická osoba bola založená a spĺňa určené podmienky; ustanovenie § 6 ods. 3 druhej vety sa v tomto prípade nepoužije. Pri nesplnení určených podmienok sa im o tom vydá rozhodnutie.

01.10.2007

(5) Osobám uvedeným v odsekoch 3 a 4 vzniká živnostenské oprávnenie dňom zápisu do obchodného registra.

01.01.1992

(6) Živnostenské oprávnenie nemožno preniesť na inú osobu. Iná osoba ho môže vykonávať, len ak to ustanovuje tento zákon.

01.07.1994

(7) Živnostenské oprávnenie možno vykonávať na celom území Slovenskej republiky.

01.06.2010

(8) Ohlásenie, ktorým vzniklo živnostenské oprávnenie, nemožno vziať späť.

01.07.1994

Prevádzkovanie živnosti prostredníctvom zodpovedného zástupcu

01.07.1994

§ 11

01.10.2007

(1) Zodpovedný zástupca je fyzická osoba ustanovená podnikateľom, ktorej prostredníctvom zabezpečuje odborné vykonávanie činnosti počas prevádzkovania živnosti. Zodpovedný zástupca musí byť pri prevádzkovaní živnosti v pracovnom pomere k podnikateľovi; to neplatí, ak je ním za podmienok upravených osobitným zákonom28aa) manžel (manželka) podnikateľa alebo podnikateľov príbuzný v priamom rade alebo súrodenec, alebo ak ide o právnickú osobu, jej spoločník alebo člen, a ak ide o obec, jej starosta.

01.07.1994

(2) Zodpovedný zástupca musí spĺňať všeobecné i osobitné podmienky prevádzkovania živnosti (§ 6 a 7).

01.10.2007

(3) Zodpovedný zástupca musí mať bydlisko na území Slovenskej republiky alebo iné oprávnenie na pobyt podľa osobitného predpisu.28ab)

01.06.2010

(4) Zodpovedným zástupcom právnickej osoby nemôže byť člen dozornej rady, prípadne iného kontrolného orgánu tejto právnickej osoby. Zodpovedným zástupcom fyzickej osoby ani právnickej osoby nemôže byť osoba, ktorej bolo zrušené živnostenské oprávnenie podľa § 58 ods. 1 písm. c) alebo ods. 2 písm. a), a to počas troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia o zrušení živnostenského oprávnenia.

01.07.1994

(5) Funkciu zodpovedného zástupcu nemožno vykonávať vo viacerých ako v jednej prevádzkarni. V opodstatnených prípadoch môže živnostenský úrad povoliť výnimku.

01.06.2010

(6) Ak je podnikateľom právnická osoba, je povinná ustanoviť zodpovedného zástupcu, ak prevádzkuje remeselnú alebo viazanú živnosť alebo v prípadoch podľa odseku 8.

01.06.2010

(7) Ak je podnikateľom fyzická osoba, môže ustanoviť zodpovedného zástupcu, ktorého prostredníctvom bude živnosť prevádzkovať. Ak podnikateľ nespĺňa osobitné podmienky prevádzkovania remeselnej živnosti alebo viazanej živnosti (§ 7), alebo ak tieto podmienky spĺňa, ale nemá bydlisko na území Slovenskej republiky alebo oprávnenie na pobyt podľa odseku 3, je povinný ustanoviť zodpovedného zástupcu, ak tento zákon neustanovuje inak. Fyzická osoba musí tiež ustanoviť zodpovedného zástupcu v prípadoch podľa odseku 8.

01.06.2010

(8) Podnikateľ, ktorý má zriadených viac prevádzkarní ako jednu prevádzkareň alebo združenú prevádzkareň (§ 17 ods. 2) a v nich prevádzkuje remeselnú živnosť alebo viazanú živnosť, je povinný ustanoviť jedného zodpovedného zástupcu, prípadne viacerých zodpovedných zástupcov pre každú takúto prevádzkareň, ak nejde o podnikateľa podľa odseku 12; podnikateľ, ktorý je fyzickou osobou a spĺňa osobitné podmienky na prevádzkovanie živnosti (§ 7), môže úlohy spojené s výkonom funkcie zodpovedného zástupcu vykonávať aj osobne v jednej takejto prevádzkarni alebo za podmienok ustanovených v odseku 5 vo viacerých takýchto prevádzkarňach.

01.07.1994

(9) Ustanovenie zodpovedného zástupcu, ako aj ukončenie výkonu jeho funkcie oznámi podnikateľ živnostenskému úradu v lehote 15 dní. To neplatí pre podnikateľov uvedených v odseku 8.

01.07.1994

(10) Ak zodpovedný zástupca prestane vykonávať funkciu, musí podnikateľ v lehote 15 dní ustanoviť nového zodpovedného zástupcu. Do ustanovenia nového zodpovedného zástupcu môže pokračovať v prevádzkovaní živnosti, ak tým neohrozí život, zdravie a bezpečnosť ľudí.

01.07.1994

(11) Ustanovenie odseku 10 sa nepoužije, ak v živnosti pokračuje podnikateľ, ktorý je fyzickou osobou, má bydlisko na území Slovenskej republiky a spĺňa všeobecné i osobitné podmienky na prevádzkovanie živnosti.

01.09.2001

(12) Zodpovedného zástupcu netreba ustanoviť v prípade, ak podľa osobitného predpisu28b) možno odbornú alebo inú spôsobilosť preukázať iba dokladom vydaným na meno podnikateľa.

01.01.1992

§ 12

01.01.1992

(1) V mene a na účet fyzickej osoby, ktorá z dôvodu nedostatku veku alebo rozhodnutia súdu nemá plnú spôsobilosť na právne úkony, možno živnosť prevádzkovať so súhlasom súdu, ak to navrhne jej zákonný zástupca.

01.06.2010

(2) Zodpovedného zástupcu v takom prípade ustanoví zákonný zástupca so súhlasom súdu; živnosť ohlási zákonný zástupca.

01.09.2001

§ 13

01.09.2001

Pokračovanie v živnosti pri úmrtí fyzickej osoby (živnostníka)

01.09.2001

(1) Ak fyzická osoba (živnostník) zomrie, môžu v živnosti pokračovať až do skončenia konania o prejednaní dedičstva

01.09.2001

a) dedičia zo zákona, ak niet dedičov zo závetu,

01.09.2001

b) dedičia zo závetu a pozostalý manžel, aj keď nie je dedičom, ak je spoluvlastníkom majetku používaného na prevádzkovanie živnosti,

01.09.2001

c) pozostalý manžel spĺňajúci podmienku uvedenú v písmene b), ak v živnosti nepokračujú dedičia,

01.07.2016

d) správca dedičstva, ak ho ustanovil súd.

01.09.2001

(2) Pokračovanie v živnosti sú osoby uvedené v odseku 1 písm. a) až c) povinné oznámiť živnostenskému úradu v lehote jedného mesiaca od úmrtia podnikateľa. Správca dedičstva je povinný oznámiť živnostenskému úradu pokračovanie v živnosti do jedného mesiaca od ustanovenia do funkcie.

01.09.2001

(3) Ak osoba podľa odseku 1 písm. a) až c) nespĺňa podmienky ustanovené v § 6 a 7 ods. 1 a 2, musí bez meškania ustanoviť zodpovedného zástupcu.

01.09.2001

(4) Ak správca dedičstva podľa odseku 1 písm. d) nespĺňa podmienky ustanovené v § 7 ods. 1 a 2, musí bez meškania ustanoviť zodpovedného zástupcu.

01.09.2001

(5) Po skončení konania o dedičstve môžu pokračovať v živnosti osoby uvedené v odseku 1 písm. a) až c), ak nadobudli majetkový podiel používaný na prevádzkovanie živnosti; ustanovenie odseku 3 platí obdobne. Pokračovanie v živnosti oznámia živnostenskému úradu do jedného mesiaca od skončenia konania o dedičstve. Ak však do šiestich mesiacov od skončenia konania o dedičstve nezískajú vlastné živnostenské oprávnenie, nemôžu ďalej živnosť prevádzkovať.

01.09.2001

(6) Pozostalý manžel, ktorý bol spoluvlastníkom majetku používaného na prevádzkovanie živnosti alebo ktorý tento majetok alebo podiel na ňom dedičstvom nadobudol, môže pokračovať v živnosti aj po tejto lehote na základe živnostenského oprávnenia poručiteľa.

01.06.2010

(7) Ak je pozostalý manžel podnikateľom, oznámi živnostenskému úradu v lehote podľa odseku 5 obchodné meno, pod ktorým bude pokračovať v živnosti, a ďalšie údaje podľa § 45 potrebné na vydanie nového osvedčenia o živnostenskom oprávnení.

01.01.1992

§ 14

01.01.1992

Pokračovanie v živnosti pri premene obchodnej spoločnosti

01.01.1992

(1) Pri premene obchodnej spoločnosti (ďalej len „spoločnosť“) na inú formu spoločnosti alebo na družstvo môže nová spoločnosť, prípadne družstvo pokračovať v prevádzkovaní živnosti zaniknutej spoločnosti.

01.01.1992

(2) Pri zlúčení alebo splynutí spoločnosti platí ustanovenie odseku 1 obdobne.

01.06.2010

(3) Pri rozdelení spoločnosti môžu pokračovať v živnosti zaniknutej spoločnosti všetky novovzniknuté spoločnosti, na ktoré prešla prevádzkáreň, v ktorej sa príslušná živnosť zaniknutej spoločnosti prevádzkovala. Osoby oprávnené konať v mene rozdeľovanej spoločnosti oznámia v lehote 15 dní odo dňa výmazu spoločnosti z obchodného registra živnostenskému úradu, v akom rozsahu bude každá z novovzniknutých spoločností v živnosti pokračovať, ako aj údaje, ktoré sa zapisujú do živnostenského registra. Živnostenský úrad na základe tohto oznámenia vydá nové osvedčenia o živnostenskom oprávnení.

01.01.1992

§ 15

01.01.1992

Pokračovanie v živnosti pri premene družstva

01.01.1992

Pri premene družstva na spoločnosť, pri zlúčení alebo splynutí družstiev alebo pri rozdelení družstva platia ustanovenia § 14 obdobne.

01.01.1992

§ 16

01.01.1992

Prevádzkovanie väčšieho počtu živností jedným podnikateľom

01.01.1992

Podnikateľ môže prevádzkovať viac živností, ak má pre každú z nich živnostenské oprávnenie.

01.01.1992

Prevádzkárne

01.09.2001

§ 17

01.09.2001

Prevádzkareň

01.09.2001

(1) Prevádzkarňou sa rozumie priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť; nie je ním priestor súvisiaci s prevádzkovaním živnosti ani technické a technologické zariadenie určené na prevádzkovanie živnosti alebo súvisiace s prevádzkovaním živnosti.

01.09.2001

(2) Združenou prevádzkarňou sa na účely tohto zákona rozumie trvalo zriadený, spravidla uzavretý priestor, v ktorom sa prevádzkuje výrobná živnosť zahŕňajúca súbor činností spĺňajúcich znaky samostatných živností v prípade, ak pracovný, technický alebo technologický postup prác nadväzuje na seba alebo inak spolu súvisí na účel výroby finálneho produktu.

01.09.2001

(3) Za priestory súvisiace s prevádzkovaním živnosti sa považujú najmä:

01.09.2001

a) priestor určený na uskladnenie surovín a tovaru podnikateľa,

01.09.2001

b) stanovištia, odstavné plochy pre motorové vozidlá, garáže a priestory určené na zabezpečenie údržby a technickú kontrolu vozidiel,

01.09.2001

c) miesto podnikania fyzickej osoby, sídlo právnickej osoby,

01.09.2001

d) výstavné priestory a vzorkové predajne,

01.09.2001

e) priestor na prijímanie zákaziek alebo tovaru a na jeho vydávanie.

01.09.2001

(4) Za technické a technologické zariadenia určené na prevádzkovanie živnosti alebo súvisiace s prevádzkovaním živnosti sa považujú najmä:

01.09.2001

a) stánky, pulty a prenosné predajné zariadenia na trhových miestach, ak sa na ich zriadenie nevyžaduje stavebné povolenie podľa osobitného predpisu,29a)

01.09.2001

b) zariadenie a priestor na poskytovanie ľudovej technickej zábavy; ľudovou technickou zábavou sa na účely tohto zákona rozumie najmä prevádzkovanie kolotočov, hojdačiek, zábavných strelníc a iných podobných technických prostriedkov na hromadnú zábavu,29b)

01.09.2001

c) vozidlá cestnej motorovej dopravy a ich prípojné vozidlá, ktoré slúžia na prevádzkovanie živnosti,

01.09.2001

d) pojazdné predajne,

01.09.2001

e) zariadenia na poskytovanie reklamy,

01.09.2001

f) predajné automaty.

01.10.2007

(5) Na základe živnostenského oprávnenia možno živnosť prevádzkovať aj v neskôr zriadených prevádzkarňach. Podnikateľ oznámi túto skutočnosť najneskôr v deň jej zriadenia príslušnému živnostenskému úradu.

01.10.2007

(6) Zrušenie prevádzkarne je podnikateľ povinný oznámiť príslušnému živnostenskému úradu do 15 dní od zrušenia.

01.07.2004

(7) Ustanovenia o označovaní prevádzkarne sa primerane vzťahujú aj na združené prevádzkarne, na priestory súvisiace s prevádzkovaním živnosti a na technické a technologické zariadenia určené na prevádzkovanie živnosti alebo súvisiace s prevádzkovaním živnosti. Ustanovenia o oznamovaní zriaďovania a zrušovania prevádzkarne sa vzťahujú aj na združené prevádzkarne a na priestory súvisiace s prevádzkovaním živnosti uvedené v odseku 3 písm. a) a d).

01.01.1992

DRUHÁ ČASŤ

01.01.1992

DRUHY ŽIVNOSTÍ

01.01.1992

HLAVA I

01.06.2010

DRUHY ŽIVNOSTÍ

01.01.1992

§ 19

01.06.2010

Živnosti sú:

01.01.1992

a) remeselné, ak je podmienkou prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť získaná vyučením v odbore,

01.01.1992

b) viazané, ak je podmienkou prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť získaná inak,

01.01.1992

c) voľné, ak nie je ako podmienka prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť ustanovená.

01.01.1992

Diel 1

01.01.1992

Remeselné živnosti

01.01.1992

§ 20

01.01.1992

Remeselné živnosti sú živnosti uvedené v prílohe č. 1 zákona.

01.09.2001

Preukazovanie odbornej spôsobilosti

01.10.2007

§ 21

01.10.2007

Odborná spôsobilosť sa preukazuje výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru.

01.09.2001

§ 22

01.10.2007

(1) Doklady o odbornej spôsobilosti uvedené v § 21 sa pre potreby tohto zákona nahrádzajú

01.10.2007

a) výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príbuzného odboru a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore alebo

01.10.2007

b) vysvedčením o maturitnej skúške na strednej odbornej škole alebo na strednom odbornom učilišti alebo na gymnáziu s predmetmi odbornej výchovy alebo na nadstavbovom alebo pomaturitnom štúdiu v rovnakom odbore a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore31) alebo

01.06.2010

c) dokladom o ukončení najmenej strednej školy, ak nejde o prípady uvedené v písmenách a) a b) a osvedčením o získanom vzdelaní pre príslušnú živnosť v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni31a) a dokladom o vykonaní následnej najmenej dvojročnej praxe v odbore alebo trojročnej praxe v príbuznom odbore alebo

01.10.2007

d) diplomom o absolvovaní vysokej školy v príslušnom odbore31b) a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore alebo

01.01.2012

e) osvedčením o čiastočnej kvalifikácii alebo osvedčením o úplnej kvalifikácii podľa osobitného predpisu31c) alebo

01.10.2007

f) dokladom o vykonaní najmenej desaťročnej praxe v odbore, od ktorej ukončenia neuplynuli viac ako tri roky.

01.10.2007

(2) Praxou v odbore alebo v príbuznom odbore podľa odseku 1 sa rozumie skutočné vykonávanie príslušnej činnosti, ktoré je v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi.

01.01.1992

Diel 2

01.01.1992

Viazané živnosti

01.01.1992

§ 23

01.01.1992

Viazané živnosti sú živnosti uvedené v prílohe č. 2 zákona.

01.01.1992

§ 24

01.01.1992

Odborná spôsobilosť

01.01.1992

Odborná spôsobilosť pre viazané živnosti je upravená osobitnými predpismi uvedenými v prílohe č. 2 zákona alebo ustanovená touto prílohou.

01.01.1992

Diel 3

01.01.1992

Voľné živnosti

01.01.1992

§ 25

01.06.2010

(1) Voľné živnosti sú živnosti, ktoré nie sú uvedené v prílohách č. 1 a 2 a ich označenie nezodpovedá obsahu živností uvedených v týchto prílohách.

01.01.1992

(2) Pre prevádzkovanie týchto živností musia byť splnené všeobecné podmienky. Preukazovanie odbornej ani inej spôsobilosti sa nevyžaduje.

01.10.2007

(3) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zverejní na svojej internetovej stránke zoznam odporúčaných označení najčastejšie používaných voľných živností a ich obsahové vymedzenie. Ohlasovateľ živnosti si môže zvoliť aj inú živnosť, ktorá nie je uvedená v zozname.

01.01.1992

TRETIA ČASŤ

01.01.1992

ROZSAH ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNENIA

01.01.1992

HLAVA I

01.01.1992

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

01.01.1992

§ 28

01.06.2010

(1) Rozsah živnostenského oprávnenia (ďalej len „rozsah oprávnenia“) sa posudzuje podľa znenia predmetu podnikania s prihliadnutím na ustanovenia tejto časti.

01.07.2004

(2) Živnostenské oprávnenie zahŕňa aj oprávnenie na cestnú dopravu nákladu a osôb súvisiacu s vykonávaním živnosti.

01.01.1992

Povinnosti podnikateľa

01.09.2001

§ 29

01.09.2001

(1) Podnikateľ je povinný pri prevádzkovaní živnosti dodržiavať podmienky ustanovené týmto zákonom a osobitnými predpismi.32)

01.09.2001

(2) Podnikateľ je povinný prevádzkovať živnosť riadne, poctivo a odborne. Tejto povinnosti sa nemôže zbaviť ani v prípade, ak podnikateľskú činnosť prevádzkuje prostredníctvom zodpovedného zástupcu.

01.09.2001

(3) Riadne, poctivo a odborne nie sú vykonávané živnosti, pri ktorých prevádzkovaní opakovane dochádza k poskytovaniu nekvalitných tovarov a služieb z dôvodov porušovania osobitných predpisov, najmä technických noriem a profesijných zvyklostí.

01.09.2001

(4) Riadne a poctivo nevykonáva živnosť podnikateľ, ktorý

01.09.2001

a) bez závažných dôvodov neplní svoje daňové, poplatkové a odvodové povinnosti podľa osobitných predpisov,

01.09.2001

b) zabezpečuje činnosť, ktorá je predmetom jeho podnikania, fyzickými osobami bez povinne uzavretého pracovnoprávneho vzťahu.

01.09.2001

§ 30

01.06.2010

(1) Podnikateľ je povinný prevádzkareň označiť najneskôr v deň začatia prevádzkovania živnosti. Spôsob označenia prevádzkarne určujú osobitné predpisy.33)

01.09.2001

(2) Kategorizáciu ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried upraví Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom.

01.09.2001

(3) Podnikateľ zodpovedá za hodnoverné preukázanie spôsobu nadobudnutia tovaru a materiálu. Nadobudnutie tovaru a materiálu sa preukazuje dokladmi obsahujúcimi údaje identifikujúce dodávateľa, odberateľa, komoditu tovaru alebo materiálu, jeho množstvo a termín dodania. Podnikateľ preukazuje pôvod tovaru sám alebo prostredníctvom osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne.

01.09.2001

(4) Podnikateľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci spĺňajú spôsobilosť na výkon povolania ustanovenú osobitnými predpismi, ako aj znalosť hygienických a bezpečnostných predpisov. Ak to vyžaduje povaha práce alebo inej činnosti, zodpovedá aj za to, že sa zamestnanci podrobili prehliadkam podľa predpisov o opatreniach proti prenosným chorobám.36)

01.10.2007

(5) Podnikateľ podľa § 11 ods. 8 je povinný zabezpečiť, aby doklady alebo ich kópie o ustanovení zodpovedného zástupcu a jeho odbornej spôsobilosti boli v každej prevádzkarni a v združenej prevádzkarni.

01.01.1992

§ 32

01.01.1992

Z hľadiska predmetu podnikania sú živnosti:

01.01.1992

a) obchodné,

01.01.1992

b) výrobné,

01.01.1992

c) poskytujúce služby.

01.01.1992

HLAVA II

01.01.1992

OBCHODNÉ ŽIVNOSTI

01.09.2001

§ 33

01.09.2001

Všeobecné ustanovenie

01.09.2001

Obchodné živnosti sú najmä:

01.09.2001

a) kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

01.09.2001

b) pohostinská činnosť.

01.09.2001

Rozsah oprávnenia

01.09.2001

§ 34

01.09.2001

(1) Podnikateľ živnosti uvedenej v § 33 písm. a) môže v rámci svojho živnostenského oprávnenia tiež

01.09.2001

a) prenajímať tovar,

01.09.2001

b) sprostredkúvať kúpu a predaj tovaru v jednotlivých prípadoch,

01.09.2001

c) vykonávať na tovare drobné zmeny, ktorými tovar prispôsobuje potrebám kupujúceho,

01.09.2001

d) vykonávať montáž tovaru dodaného zákazníkovi, ak sa môže vykonať jednoduchými operáciami bez osobitných odborných znalostí,

01.09.2001

e) vykonávať výmenu vadných súčastí pri dodanom tovare, ak sa môže vykonať jednoduchým spôsobom bez osobitných odborných znalostí,

01.09.2001

f) vykonávať servis dodaného tovaru za predpokladu, že na to použije odborne spôsobilé osoby,

01.09.2001

g) prijímať objednávky na zhotovenie, spracovanie alebo úpravy tovaru, na ktorého predaj je oprávnený, a dať tieto práce vykonať oprávneným výrobcom,

01.09.2001

h) cez sviatky, pri slávnostiach, športových podujatiach alebo pri iných podobných akciách predávať aj mimo prevádzkarne potraviny a iný tovar, ktoré sa pri týchto príležitostiach obvykle ponúkajú a ktorých predaj je predmetom jeho podnikania,

01.09.2001

i) predávať tovar aj v pojazdných predajniach,

01.06.2010

j) predávať tovar, pomocou automatov obsluhovaných zákazníkom,

01.09.2001

k) uskutočňovať podomový a zásielkový predaj.36c)

01.09.2001

(2) Umiestnenie automatov obsluhovaných zákazníkom mimo prevádzkarne ohlási podnikateľ vopred živnostenskému úradu, keď si predtým vyžiadal súhlas obce; pre ich označenie platí primerane ustanovenie § 30 ods. 1.

01.09.2001

(3) Pri vykonávaní zmien podľa odseku 1 písm. c) alebo úprav podľa odseku 1 písm. g) je podnikateľ povinný dbať na to, aby zmenami alebo úpravami nedošlo k odstráneniu alebo znehodnoteniu označenia výrobného pôvodu výrobku, najmä ochrannej známky.

01.07.1994

§ 38

01.07.1994

Pohostinská činnosť

01.10.2007

(1) Pohostinskou činnosťou sa rozumie príprava a predaj jedál a nápojov, ak sa podávajú na priamu konzumáciu na mieste (ďalej len „predaj na priamu konzumáciu"). Súčasťou oprávnenia na pohostinskú činnosť je aj s ňou spojený predaj polotovarov alebo doplnkového tovaru a predaj na priamu konzumáciu podľa odseku 2.

01.07.1994

(2) Pohostinskou činnosťou nie je na účely tohto zákona predaj na priamu konzumáciu

01.09.2001

a) nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov,

01.07.1994

b) zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy,

01.09.2001

c) tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál,

01.07.1994

d) jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok.

01.07.1994

(3) Pohostinskou činnosťou nie je ani predaj na priamu konzumáciu po domácky vyrobeného vína a s ním spojený predaj sezónnych jedál na priamu konzumáciu, ak sa nevykonáva viac ako 4 mesiace v roku.

01.01.1992

HLAVA III

01.01.1992

VÝROBNÉ ŽIVNOSTI

01.01.1992

§ 42

01.01.1992

Rozsah oprávnenia

01.09.2001

(1) Podnikateľ má právo v rámci živnostenského oprávnenia

01.09.2001

a) vykonávať súbor nadväzných činností súvisiacich so zabezpečením výroby finálneho produktu,

01.09.2001

b) zhotovovať stroje, náradie a prípravky určené na výrobu finálneho produktu,

01.09.2001

c) predávať a opravovať výrobky, ak zostane zachovaná povaha živnosti.

01.01.1992

(2) Podnikateľ má ďalej právo:

01.01.1992

a) nakupovať za účelom ďalšieho predaja a predávať výrobky aj iných výrobcov a príslušenstvo, pokiaľ sú rovnakého druhu ako výrobky vlastnej výroby, alebo v jednotlivých prípadoch sprostredkúvať predaj cudzích výrobkov a príslušenstva,

01.01.1992

b) vyrábať a potláčať obaly, etikety a iné pomocné prostriedky umožňujúce predaj výrobkov, ktoré vyrába,

01.01.1992

c) prenajímať výrobky vlastnej výroby i výrobky iných výrobcov rovnakého druhu, ako aj príslušenstvo,

01.01.1992

d) vykonávať montáž, nastavenie a údržbu výrobkov.

01.01.1992

(3) Nákup, predaj, sprostredkovanie predaja a prenájom cudzích výrobkov podľa odseku 2 písm. a) a c) možno vykonávať len v rozsahu, pri ktorom zostane zachovaná povaha výrobnej živnosti.

01.01.1992

HLAVA IV

01.01.1992

ŽIVNOSTI POSKYTUJÚCE SLUŽBY

01.01.1992

§ 43

01.01.1992

Službami sa na účel tohto zákona rozumie poskytovanie opráv a údržby vecí, preprava osôb a tovaru, iné práce a výkony na uspokojovanie ďalších potrieb.

01.01.1992

§ 44

01.01.1992

Rozsah oprávnenia

01.09.2001

(1) Ustanovenia § 42 ods. 2 a 3, ako aj ustanovenie § 34 ods. 1 písm. i) platia pre podnikateľov poskytujúcich služby primerane, ak sa pritom zachová povaha ich živnosti.

01.07.1994

(2) Podnikateľ poskytujúci služby je oprávnený poskytovať aj malé občerstvenie. Malým občerstvením sa rozumie predaj nealkoholických nápojov (káva, čaj, limonády), ak sú určené na priamu konzumáciu na mieste.

01.07.1994

(3) Podnikateľ oprávnený na prepravu osôb a tovaru môže vykonávať činnosti súvisiace so zaistením bezpečnosti a pohodlia cestujúcich, prekladať, skladovať a baliť zásielky, prevádzkovať úschovu a poskytovať pohostinstvo v dopravných prostriedkoch.

01.07.1994

(4) Podnikateľ oprávnený na prevádzkovanie garáží a odstavných plôch (§ 4 ods. 2) môže predávať za podmienok ustanovených osobitnými predpismi pohonné látky, mastivá a súčasti výzbroje a výstroja pre vozidlá. Obdobné právo má podnikateľ prevádzkujúci opravy motorových vozidiel.

01.06.2010

ŠTVRTÁ ČASŤ

01.06.2010

OHLÁSENIE ŽIVNOSTI, ŽIVNOSTENSKÝ REGISTER

01.06.2010

HLAVA I

01.06.2010

OHLÁSENIE ŽIVNOSTI NÁLEŽITOSTI OHLÁSENIA ŽIVNOSTI

01.01.1992

Náležitosti ohlásenia živnosti

01.10.2007

§ 45

01.10.2013

(1) Kto hodlá prevádzkovať živnosť, je povinný to ohlásiť živnostenskému úradu miestne príslušnému podľa sídla právnickej osoby alebo bydliska fyzickej osoby. Pre zahraničnú osobu je príslušným živnostenský úrad podľa adresy miesta činnosti podniku zahraničnej osoby alebo adresy miesta činnosti organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby. Ak je na území Slovenskej republiky zriadených niekoľko organizačných zložiek podniku zahraničnej osoby, príslušnosť živnostenského úradu sa riadi podľa voľby zahraničnej osoby.

01.10.2007

(2) Slovenská fyzická osoba v ohlásení uvedie

01.10.2007

a) meno a priezvisko, akademický titul, bydlisko (ďalej len „osobné údaje"), rodné priezvisko, štátnu príslušnosť, miesto narodenia, pohlavie, rodné číslo a údaj, či jej súd alebo správny orgán uložil zákaz činnosti týkajúci sa prevádzkovania živnosti,

01.10.2007

b) obchodné meno,

01.10.2007

c) predmet podnikania,

01.10.2007

d) identifikačné číslo organizácie (ďalej len „identifikačné číslo"), ak bolo pridelené,

01.10.2007

e) miesto podnikania,

01.10.2007

f) adresy prevádzkarní, ak sú zriadené,

01.10.2007

g) dobu podnikania, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť po dobu určitú,

01.10.2007

h) deň začatia živnosti, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť neskorším dňom ako dňom ohlásenia.

01.10.2007

(3) Slovenská právnická osoba v ohlásení uvedie

01.10.2007

a) obchodné meno, sídlo, právnu formu, ako aj osobné údaje osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom, spôsob, akým budú za právnickú osobu konať,

01.10.2007

b) identifikačné číslo,

01.10.2007

c) predmet podnikania,

01.10.2007

d) adresy prevádzkarní, ak sú zriadené,

01.10.2007

e) dobu podnikania, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť po dobu určitú,

01.10.2007

f) deň začatia živnosti, ak ide o právnickú osobu podľa § 10 ods. 1 a ak zamýšľa prevádzkovať živnosť neskorším dňom ako dňom ohlásenia.

01.10.2007

(4) Fyzické osoby a právnické osoby s výnimkou osôb uvedených v § 11 ods. 8 uvedú v ohlásení aj osobné údaje a rodné číslo osoby ustanovenej za zodpovedného zástupcu.

01.06.2010

(5) Zahraničná osoba v žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení alebo v ohlásení uvedie

01.10.2007

a) identifikačné údaje a ďalšie údaje

01.10.2007

1. ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, akademický titul, dátum narodenia, štátnu príslušnosť, pohlavie, bydlisko mimo územia Slovenskej republiky, adresu pobytu na území Slovenskej republiky, ak má oprávnenie na pobyt podľa osobitného predpisu, a údaj, či jej súd alebo správny orgán uložil zákaz činnosti týkajúci sa prevádzkovania živnosti,

01.10.2007

2. ak ide o právnickú osobu, právnu formu, sídlo, meno, priezvisko, bydlisko mimo územia Slovenskej republiky a adresu pobytu na území Slovenskej republiky, ak má oprávnenie na pobyt podľa osobitného predpisu, osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom, spôsob, akým budú za právnickú osobu konať,

01.10.2007

b) obchodné meno,

01.10.2007

c) predmet podnikania,

01.10.2007

d) identifikačné číslo, ak bolo pridelené,36ca)

01.06.2010

e) označenie a adresu miesta činnosti podniku zahraničnej osoby alebo miesta činnosti organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky,

01.10.2007

f) osobné údaje vedúceho podniku zahraničnej osoby alebo vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby,

01.10.2007

g) adresy prevádzkarní, ak sú zriadené,

01.10.2007

h) dobu podnikania, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť po dobu určitú,

01.10.2007

i) deň začatia živnosti, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť neskorším dňom ako dňom ohlásenia a ak ide o zahraničnú osobu, ktorej živnostenské oprávnenie vzniká ohlásením,

01.10.2007

j) osobné údaje a rodné číslo zodpovedného zástupcu, ak bol ustanovený, s výnimkou osôb uvedených v § 11 ods. 8.

01.06.2010

(6) Fyzická osoba s trvalým pobytom v zahraničí alebo právnická osoba so sídlom v zahraničí uvedie aj svojho splnomocnenca v tuzemsku pre doručovanie.

01.11.2015

(7) Ak fyzická osoba alebo právnická osoba uvádza v ohlásení viacero predmetov podnikania, uvedie na prvom mieste ten predmet podnikania, ktorý považuje za hlavný.

01.11.2015

(8) Zakladatelia alebo iné osoby a orgány uvedené v § 10 ods. 4 uvedú údaje podľa odseku 3 písm. a) až e) a pripoja doklad o tom, že právnická osoba bola založená alebo zriadená.

01.06.2010

§ 45a

01.06.2010

Iné údaje k ohláseniu

01.12.2011

(1) Fyzická osoba a právnická osoba uvedie zároveň s ohlásením živnosti tiež údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, ktorými sú miesto a okres narodenia, meno a priezvisko otca, meno, priezvisko a rodné priezvisko matky, pri zmene mena a zmene priezviska aj pôvodné meno alebo pôvodné priezvisko osôb Slovenskej republiky, na ktoré sa podľa tohto zákona vzťahuje podmienka bezúhonnosti.

01.06.2010

(2) Fyzická osoba, ktorá nie je registrovaná u správcu dane, ktorým je daňový úrad, zároveň s ohlásením živnosti uvedie aj údaje na splnenie registračnej povinnosti a oznamovacej povinnosti vyžadované podľa osobitného zákona.36d) Právnická osoba, ktorá nie je registrovaná u správcu dane, ktorým je daňový úrad, zároveň s ohlásením živnosti môže uviesť aj údaje na splnenie registračnej povinnosti a oznamovacej povinnosti vyžadované podľa osobitného zákona.36d)

01.06.2010

(3) Fyzická osoba, ktorá ešte nie je v systéme povinného zdravotného poistenia prihlásená, zároveň s ohlásením živnosti uvedie tiež údaje vyžadované podľa osobitného zákona36e) na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia.

01.06.2010

(4) Fyzická osoba, ktorá je v systéme povinného zdravotného poistenia prihlásená, zároveň s ohlásením živnosti

01.06.2010

a) uvedie obchodné meno poisťovne, v ktorej je prihlásená,

01.06.2010

b) oznámi zmenu platiteľa poistného, ak jej to vyplýva z osobitného zákona.

01.06.2010

(5) Osoby, ktoré sa povinne zapisujú do obchodného registra,36f) môžu zároveň s ohlásením živnosti uviesť aj údaje a predložiť doklady vyžadované podľa osobitného zákona36g) pre návrh na zápis údajov do obchodného registra.36h)

01.09.2001

§ 46

01.10.2007

(1) Fyzická osoba

01.10.2007

a) preukáže pri ohlasovacej remeselnej živnosti alebo viazanej živnosti odbornú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť jej zodpovedného zástupcu,

01.10.2007

b) preukáže oprávnenie užívať nehnuteľnosť, ktorú uviedla ako miesto podnikania, ak adresa miesta podnikania je odlišná od miesta bydliska; u zahraničnej osoby oprávnenie užívať nehnuteľnosť, ktorú uviedla ako miesto činnosti podniku zahraničnej osoby alebo miesto činnosti organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby,

01.10.2007

c) pripojí vyhlásenie zodpovedného zástupcu o skutočnostiach podľa § 11 ods. 4 a o tom, že nemá súdom alebo správnym orgánom uložený zákaz činnosti týkajúci sa prevádzkovania živnosti,

01.10.2007

d) pripojí súhlas zodpovedného zástupcu s ustanovením do funkcie,

01.06.2010

e) pripojí vyhlásenie o skutočnostiach podľa § 5 ods. 2, § 8 ods. 1, 2 a 5,

01.12.2011

f) pripojí výpis z registra trestov osôb, ktoré nie sú občanmi Slovenskej republiky a na ktoré sa vzťahuje podmienka bezúhonnosti podľa tohto zákona.

01.10.2007

(2) Právnická osoba

01.10.2007

a) preukáže pri ohlasovacej remeselnej živnosti alebo viazanej živnosti odbornú spôsobilosť jej zodpovedného zástupcu alebo preukáže spôsobilosť podľa § 11 ods. 12,

01.10.2007

b) preukáže oprávnenie užívať nehnuteľnosť, ktorú uviedla ako sídlo, okrem právnickej osoby, ktorá sa zapisuje do obchodného registra; u zahraničnej osoby oprávnenie užívať nehnuteľnosť, ktorú uviedla ako miesto činnosti podniku zahraničnej osoby alebo miesto činnosti organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby,

01.10.2007

c) pripojí vyhlásenie zodpovedného zástupcu o skutočnostiach podľa § 11 ods. 4 a o tom, že nemá súdom alebo správnym orgánom uložený zákaz činnosti týkajúci sa prevádzkovania živnosti,

01.10.2007

d) pripojí súhlas zodpovedného zástupcu s ustanovením do funkcie,

01.06.2010

e) pripojí vyhlásenie o skutočnostiach podľa § 5 ods. 2, § 8 ods. 1, 2 a 5,

01.12.2011

f) pripojí výpis z registra trestov osôb, ktoré nie sú občanmi Slovenskej republiky a na ktoré sa vzťahuje podmienka bezúhonnosti podľa tohto zákona.

01.10.2007

(3) Ustanovenia odseku 1 písm. a), c) a d) a odseku 2 písm. a), c) a d) sa nepoužijú v prípade podľa § 11 ods. 8.

01.12.2011

(4) Zahraničná osoba pripojí k ohláseniu výpis z registra trestov osoby, ktorá nie je občanmi Slovenskej republiky, ak ide o vedúceho podniku zahraničnej osoby alebo vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby.

01.12.2011

(5) Pre fyzické osoby, ktoré nie sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky, sa za výpis z registra trestov považuje výpis z registra trestov vydaný príslušným orgánom krajiny, ktorej je fyzická osoba štátnym príslušníkom, alebo krajiny, v ktorej sa fyzická osoba preukázateľne zdržovala v posledných piatich rokoch nepretržite najmenej šesť mesiacov; ak sa taký doklad v uvedených krajinách nevydáva, nahrádza výpis z registra trestov rovnocenná listina vydaná príslušným súdnym orgánom alebo administratívnym orgánom alebo čestné vyhlásenie osvedčené príslušným orgánom krajiny. Výpis z registra trestov nesmie byť pri jeho predložení starší ako tri mesiace a musí byť predložený spolu s úradne overeným prekladom do štátneho jazyka. Ak z výpisu z registra trestov nemožno zistiť charakter odsúdenia za trestný čin, jeho prílohou musí byť aj právoplatný rozsudok s úradne overeným prekladom do štátneho jazyka.

01.09.2001

(6) Ak ohlásenie podáva zákonný zástupca osoby, ktorá nemá plnú spôsobilosť na právne úkony, doloží aj súhlas príslušného súdu (§ 12).

01.09.2001

(7) Náležitosťou ohlásenia živnosti je aj úhrada správneho poplatku podľa osobitného predpisu.

01.06.2010

Vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení

01.10.2007

§ 47

01.12.2011

(1) Ak živnostenský úrad zistí, že ohlásenie má náležitosti podľa § 45, § 45a ods. 1 až 4 a § 46 a podnikateľ spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom, vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení najneskôr do troch pracovných dní odo dňa, keď mu ohlásenie živnosti a výpisy z registra trestov boli doručené.

01.06.2010

(2) Osvedčenie o živnostenskom oprávnení vydané fyzickej osobe obsahuje

01.06.2010

a) osobné údaje podnikateľa,

01.06.2010

b) obchodné meno,

01.06.2010

c) identifikačné číslo,

01.06.2010

d) predmet alebo predmety podnikania,

01.06.2010

e) miesto podnikania,

01.06.2010

f) dobu, na ktorú sa živnostenské oprávnenie vydáva, ak prevádzkovanie živnosti ohlásila na dobu určitú,

01.06.2010

g) deň začatia živnosti, ak v ohlásení uviedla neskorší deň začatia živnosti,

01.06.2010

h) dátum vydania osvedčenia o živnostenskom oprávnení.

01.11.2015

(3) Identifikačné číslo pridelí osobe Štatistický úrad Slovenskej republiky na žiadosť živnostenského úradu podľa osobitného predpisu.36k)

01.11.2015

Poznámka pod čiarou k odkazu 36k znie:

01.06.2010

(4) Osvedčenie o živnostenskom oprávnení vydané právnickej osobe obsahuje

01.06.2010

a) obchodné meno a právnu formu,

01.06.2010

b) sídlo,

01.06.2010

c) identifikačné číslo,

01.06.2010

d) predmet alebo predmety podnikania,

01.06.2010

e) dobu, na ktorú sa živnostenské oprávnenie vydáva, ak prevádzkovanie živnosti ohlásila na dobu určitú,

01.06.2010

f) deň začatia živnosti, ak ide o právnickú osobu podľa § 10 ods. 1 a ak zamýšľa prevádzkovať živnosť neskorším dňom ako dňom ohlásenia,

01.06.2010

g) dátum vydania osvedčenia o živnostenskom oprávnení.

01.06.2010

(5) Osvedčenie o živnostenskom oprávnení vydané zahraničnej osobe obsahuje aj označenie, adresu miesta činnosti podniku zahraničnej osoby alebo miesta činnosti organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky a osobné údaje osoby vedúceho podniku zahraničnej osoby alebo vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby. U zahraničnej fyzickej osoby sa v osvedčení o živnostenskom oprávnení údaj o mieste podnikania neuvádza.

01.06.2010

(6) Ak živnostenský úrad zistí, že ohlásenie nemá náležitosti podľa § 45, 45a a 46 alebo je nezrozumiteľné, vyzve podnikateľa v lehote podľa odseku 1, aby odstránil nedostatky ohlásenia. Vo výzve určí primeranú lehotu na ich odstránenie, najmenej však 15 dní. Ak sú na to závažné dôvody, môže živnostenský úrad na žiadosť podnikateľa predĺžiť lehotu i opakovane. Ak v tejto lehote podnikateľ odstráni závady, postupuje sa podľa odseku 1.

01.10.2007

(7) Ak podnikateľ neodstráni závady v určenej lehote, živnostenský úrad konanie zastaví.

01.06.2010

(8) Ak podanie nie je ohlásením, živnostenský úrad o tom rozhodne v lehote podľa odseku 1.

01.06.2010

(9) Ak živnostenský úrad zistí, že podnikateľ nespĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom, rozhodne, že živnostenské oprávnenie nevzniklo.

01.06.2010

(10) Ak výpis z registra trestov obsahuje záznam o odsúdení za úmyselný trestný čin, živnostenský úrad v pochybnostiach vyzve podnikateľa, aby predložil právoplatný rozsudok o odsúdení. Ak podnikateľ nepredloží rozsudok v určenej lehote, živnostenský úrad konanie zastaví. Lehota na vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení podľa odseku 1 začína plynúť od nasledujúceho dňa po doručení rozsudku. Ak živnostenský úrad zistí, že podnikateľ nespĺňa podmienku bezúhonnosti, rozhodne, že živnostenské oprávnenie nevzniklo.

01.07.1994

§ 49

01.07.1994

Zmeny údajov uvedených v ohlásení

01.07.2004

(1) Podnikateľ je povinný oznámiť príslušnému živnostenskému úradu všetky zmeny a doplnky týkajúce sa údajov a dokladov ustanovených na ohlásenie živnosti a predložiť o nich doklady spôsobom uvedeným v § 46 do 15 dní od vzniku týchto zmien, ak tento zákon neustanovuje inak. Oznámenie nového predmetu podnikania nie je zmenou údajov uvedených v ohlásení, ale novým ohlásením.

01.06.2010

(2) Na základe oznámenia podľa odseku 1 živnostenský úrad potvrdí podnikateľovi oznámenie zmien a doplnkov, alebo podľa okolností prípadu rozhodne o pozastavení prevádzkovania živnosti, alebo o zrušení živnostenského oprávnenia. Potvrdenie zmien vyznačí na osvedčení o živnostenskom oprávnení.

01.09.2001

(3) Pri premiestnení sídla alebo bydliska je miestne príslušný na postup podľa odseku 2 živnostenský úrad podľa nového sídla alebo bydliska.

01.12.2011

(4) Povinnosť podnikateľa podľa odseku 1 sa nevzťahuje na údaje a doplnky, týkajúce sa údajov a dokladov ustanovených na ohlásenie živnosti, ktoré podnikateľ oznamuje do obchodného registra podľa osobitného zákona.36i)

01.01.1992

HLAVA III

01.01.1992

ZÁNIK ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNENIA

01.09.2001

§ 57

01.09.2001

(1) Živnostenské oprávnenie zaniká

01.09.2001

a) smrťou fyzickej osoby (živnostníka), ak nepokračujú v živnosti dedičia alebo správca dedičstva; oprávnenie však zanikne najneskôr uplynutím lehoty uvedenej v § 13 ods. 5,

01.09.2001

b) zánikom právnickej osoby, ak nejde o prípady podľa § 14 a 15,

01.09.2001

c) uplynutím času, ak živnostenské oprávnenie bolo vydané na určitý čas,

01.10.2007

d) rozhodnutím živnostenského úradu o zrušení živnostenského oprávnenia podľa § 58,

01.09.2001

e) ak to ustanoví osobitný zákon,

01.07.2002

f) uplynutím lehoty povoleného prechodného alebo trvalého pobytu podnikateľa alebo jeho zrušením,

01.10.2013

g) dňom uvedeným v oznámení o ukončení podnikania; to neplatí, ak živnostenský úrad začal konanie o zrušení živnostenského oprávnenia podľa § 58 ods. 1 písm. c) alebo § 58 ods. 2 písm. a) alebo konanie o uložení pokuty podľa tohto zákona.

01.09.2001

(2) Úmrtím fyzickej osoby (živnostníka) nezaniká jeho živnostenské oprávnenie, ak v prevádzkovaní živnosti pokračuje pozostalý manžel za podmienok ustanovených v § 13.

01.06.2010

(3) Ak v oznámení podľa odseku 1 písm. g) nie je uvedený neskorší deň, živnostenské oprávnenie zanikne dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia o ukončení podnikania živnostenskému úradu. Oznámenie o ukončení podnikania možno vziať späť najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu zániku živnostenského oprávnenia.

01.06.2010

(4) Podnikateľ môže oznámiť miestne príslušnému živnostenskému úradu pozastavenie prevádzkovania živnosti. Účinky pozastavenia živnostenského oprávnenia nastávajú dňom doručenia oznámenia o pozastavení prevádzkovania živnosti živnostenskému úradu, alebo ak je v oznámení uvedený neskorší deň, týmto dňom.

01.06.2010

(5) Po pozastavení prevádzkovania živnosti podnikateľ nadobudne živnostenské oprávnenie uplynutím doby pozastavenia prevádzkovania živnosti alebo dňom uvedeným v oznámení o zmene doby pozastavenia prevádzkovania živnosti.

01.06.2010

(6) Pozastavenie živnosti nemôže trvať kratšie ako šesť mesiacov a dlhšie ako tri roky.

01.09.2001

§ 58

01.09.2001

(1) Živnostenský úrad miestne príslušný podľa sídla právnickej osoby alebo bydliska fyzickej osoby zruší živnostenské oprávnenie, ak

01.07.2016

a) podnikateľ už nespĺňa podmienku podľa § 6 ods. 1 písm. b) alebo písm. c) okrem prípadu podľa § 6 ods. 1 písm. b), ak bol ustanovený zodpovedný zástupca; živnostenský úrad môže namiesto zrušenia živnostenského oprávnenia z dôvodu nespĺňania podmienky podľa § 6 ods. 1 písm. c) živnostenské oprávnenie pozastaviť až do času, kým podnikateľ opätovne začne túto podmienku spĺňať,

01.09.2001

b) nastanú prekážky podľa § 8 ods. 1 až 3,

01.08.2013

c) podnikateľ pri prevádzkovaní živnosti poruší podmienky alebo povinnosti určené zákonom ako osobitne závažné,

01.03.2016

d) Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky podá podnet podľa osobitného predpisu,36j)

01.03.2016

e) Slovenská obchodná inšpekcia podá podnet podľa osobitného predpisu.36ja)

01.09.2001

(2) Živnostenský úrad miestne príslušný podľa sídla právnickej osoby alebo bydliska fyzickej osoby môže

01.06.2010

a) z vlastného podnetu alebo iného podnetu živnostenské oprávnenie na jednu živnosť alebo viac živností zrušiť alebo prevádzkovanie živnosti pozastaviť, prípadne pozastaviť prevádzkovanie živnosti v prevádzkarni, ktorá je v jeho územnej pôsobnosti, ak podnikateľ závažným spôsobom porušuje podmienky ustanovené týmto zákonom alebo inými osobitnými predpismi,

01.06.2010

b) z vlastného alebo iného podnetu živnostenské oprávnenie na jednu živnosť alebo viac živností zrušiť, ak podnikateľ nezačal prevádzkovať živnosť v lehote dlhšej ako dva roky od vzniku živnostenského oprávnenia, alebo ak bez pozastavenia prevádzkovania živnosti prestane prevádzkovať živnosť na dobu dlhšiu ako dva roky,

01.06.2010

(3) Ak je prevádzkareň v obvode iného živnostenského úradu, prevádzkovanie živnosti môže pozastaviť živnostenský úrad, v ktorého územnej pôsobnosti sa prevádzkareň nachádza. O pozastavení upovedomí živnostenský úrad, ktorý osvedčenie o živnostenskom oprávnení vydal.

01.08.2013

(4) Osoba, ktorej sa živnostenské oprávnenie zrušilo z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. c) alebo d) alebo v odseku 2 písm. a), môže ohlásiť živnosť najskôr po uplynutí troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia o zrušení živnostenského oprávnenia.

01.01.1992

HLAVA IV

01.01.1992

ŽIVNOSTENSKÝ REGISTER

01.10.2007

§ 60

01.10.2007

Živnostenský register

01.10.2013

(1) Živnostenský register (ďalej len „register“) tvorí súbor týmto zákonom určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra zapisujú okresné úrady prostredníctvom informačného systému živnostenského podnikania, ktorého správcom je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

01.10.2007

(2) Do registra sa zapisujú tieto údaje vrátane ich zmien:

01.10.2007

a) ak ide o fyzickú osobu v postavení podnikateľa, zodpovedného zástupcu s výnimkou podľa § 11 ods. 8, pokračovateľa v živnosti podľa § 13, štatutárneho orgánu, vedúceho podniku zahraničnej osoby, vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby,

01.10.2007

1. postavenie fyzickej osoby; u osoby v postavení štatutárneho orgánu aj spôsob, akým za právnickú osobu koná,

01.10.2007

2. meno a priezvisko,

01.10.2007

3. akademický titul,

01.10.2007

4. rodné priezvisko,

01.10.2007

5. rodné číslo, ak bolo pridelené, inak dátum narodenia,

01.10.2007

6. štátna príslušnosť,

01.10.2007

7. miesto narodenia,

01.10.2007

8. adresa bydliska,

01.10.2007

b) obchodné meno; u právnickej osoby aj právna forma,

01.10.2007

c) identifikačné číslo,

01.10.2007

d) miesto podnikania fyzickej osoby alebo sídlo právnickej osoby,

01.10.2007

e) adresa miesta činnosti podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby,

01.06.2010

f) predmet alebo predmety podnikania,

01.10.2007

g) adresy prevádzkarní, ak sú zriadené,

01.10.2007

h) dátum vzniku živnostenského oprávnenia,

01.10.2007

i) doba, na ktorú sa živnostenské oprávnenie vydáva,

01.10.2007

j) pozastavenie alebo zánik živnostenského oprávnenia,

01.10.2007

k) iné skutočnosti podľa osobitných predpisov,26)

01.10.2007

l) iné údaje podľa § 45a.

01.10.2007

(3) Zápis dátumu vzniku živnostenského oprávnenia, ktorý je totožný s dňom zápisu podnikateľa do obchodného registra, vykoná živnostenský úrad podľa výpisu z obchodného registra, ktorý mu registrový súd elektronickou formou zašle v lehote ustanovenej osobitným predpisom.37b)

01.06.2010

(4) Register sa člení na verejnú časť a neverejnú časť. Neverejnú časť registra tvoria rodné priezvisko, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov a iné údaje poskytnuté podľa osobitných zákonov na účely daňovej registrácie a prihlásenia sa do systému povinného zdravotného poistenia. Údaje zapísané do registra na účely daňovej registrácie, prihlásenia sa do systému povinného zdravotného poistenia a výpisu z registra trestov sa poskytujú iba dotknutým orgánom alebo inštitúciám.

01.06.2010

(5) Údaje zapísané do verejnej časti registra sa zverejňujú bez zbytočného odkladu.

01.10.2013

(6) Ak kontrolóri živnostenského úradu v sídle kraja zistia, že v registri zapísaná prevádzkareň bola zrušená, živnostenský úrad v sídle kraja adresu prevádzkarne v registri vymaže.

01.06.2010

§ 60a

01.06.2010

Výpis z registra a prehľad zapísaných údajov

01.06.2010

(1) Každý má právo vyžadovať od živnostenského úradu výpis z verejnej časti registra. Výpis z verejnej časti registra obsahuje zapísané údaje platné v deň jeho vydania.

01.06.2010

(2) Ak vo verejnej časti registra určitý zápis nie je, živnostenský úrad vydá o tom na požiadanie potvrdenie.

01.06.2010

(3) Ak tento zákon neustanovuje inak, údaje z neverejnej časti registra možno poskytnúť iba fyzickej osobe, ktorej sa údaje týkajú. Takejto osobe živnostenský úrad vydá na požiadanie výpis v rozsahu údajov zapísaných vo verejnej i neverejnej časti registra platných v deň jeho vydania.

01.06.2010

(4) Na požiadanie možno fyzickej osobe, ktorej sa údaje týkajú, vydať prehľad zapísaných údajov obsahujúci informácie o údajoch platných v deň jeho vydania a informácie o zapísaných, ale v deň jeho vydania už neplatných údajoch.

01.10.2007

§ 60b

01.10.2007

Sprístupnenie a zasielanie údajov registra

01.10.2007

(1) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky elektronickou formou diaľkovo umožní prístup k údajom o podnikateľoch zapísaných v registri a ku zmenám týchto údajov

01.01.2016

a) daňovému úradu a Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky,

01.10.2007

b) orgánu štátnej štatistiky,

01.10.2007

c) príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,37c)

01.10.2007

d) orgánu, ktorý vedie centrálny register poistencov povinného zdravotného poistenia,37d)

01.01.2016

e) Sociálnej poisťovni,

01.01.2016

f) zdravotným poisťovniam.

01.10.2007

(2) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky sprístupní Slovenskej živnostenskej komore údaje o podnikateľoch zapísaných v registri v rozsahu verejnej časti registra.

01.10.2007

(3) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zašle alebo sprístupní ďalším orgánom údaje registra za podmienok ustanovených osobitným zákonom. Zaslanie alebo sprístupnenie údajov registra elektronickou formou sa považuje za ich písomné oznámenie.

01.01.2016

(4) Údaje vyžadované na daňovú registráciu alebo na prihlásenie sa do systému verejného zdravotného poistenia podľa osobitných predpisov sú bezodkladne po vzniku živnostenského oprávnenia zasielané informačným systémom živnostenského podnikania v elektronickej podobe do elektronickej podateľne, ktorú prevádzkuje Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, informačnému systému príslušnej zdravotnej poisťovne a do elektronickej schránky37da) príslušnej zdravotnej poisťovne. Do elektronickej podateľne, ktorú prevádzkuje Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, informačnému systému príslušnej zdravotnej poisťovne a do elektronickej schránky37da) príslušnej zdravotnej poisťovne sa bezodkladne zasielajú aj zmeny údajov z registra oznámené podľa § 49.

01.10.2007

(5) Údaje registra určené na zabezpečenie výpisu z registra trestov živnostenský úrad bezodkladne zašle elektronickou formou Registru trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky.

01.10.2007

(6) Podrobnosti o sprístupnení údajov registra a o automatickom zasielaní údajov registra v elektronickej forme upravia zmluvy medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a príslušnými orgánmi štátnej správy alebo príslušnými inštitúciami.

01.10.2007

(7) Na poskytovanie údajov zo živnostenského registra sa nevzťahujú ustanovenia osobitného zákona o sprístupňovaní informácií.37e)

01.09.2001

PIATA ČASŤ

01.09.2001

ŽIVNOSTENSKÁ KONTROLA A POKUTY

01.09.2001

HLAVA I

01.09.2001

ŽIVNOSTENSKÁ KONTROLA

01.09.2001

§ 61

01.10.2013

(1) Živnostenský úrad v sídle kraja vykonáva kontrolu dodržiavania povinností, ktoré pre podnikateľov vyplývajú zo živnostenského zákona a z osobitných predpisov, ak sa vzťahujú na živnostenské podnikanie.

01.09.2001

(2) Na výkon kontrolnej činnosti sa vo veciach neustanovených týmto zákonom primerane vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.38)

01.09.2001

§ 62

01.10.2013

(1) Kontrolnú činnosť podľa § 61 ods. 1 vykonávajú zamestnanci živnostenského úradu v sídle kraja (ďalej len „kontrolór“), ktorí sa pri výkone kontroly preukazujú preukazom kontrolóra.

01.09.2001

(2) Kontrolóri sú oprávnení požadovať preukázanie totožnosti osôb vykonávajúcich činnosti, ktoré sú živnosťou podľa tohto zákona.

01.09.2001

(3) Kontrolóri sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s výkonom kontroly.

01.09.2001

(4) Ak kontrolóri v súvislosti s kontrolou zistia skutočnosti, ktoré môžu ohroziť život, zdravie, bezpečnosť osôb, životné a pracovné prostredie, spíšu o tom záznam, ktorý odovzdajú alebo doručia podnikateľovi a dotknutému orgánu štátnej správy.

01.10.2013

(5) Živnostenský úrad v sídle kraja môže uložiť opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených kontrolórmi pri prevádzkovaní živnosti.

01.09.2001

(6) Podnikateľ a osoba zodpovedná za činnosť prevádzkarne sú povinní poskytovať súčinnosť pri kontrole dodržiavania povinností a podmienok vyplývajúcich z tohto zákona, najmä preukázať kontrolórom svoju totožnosť, umožniť im vstup do prevádzkarní a do priestorov súvisiacich s prevádzkovaním živnosti, poskytnúť im potrebné doklady, informácie a vysvetlenia.

01.09.2001

HLAVA II

01.09.2001

NEOPRÁVNENÉ PODNIKANIE

01.09.2001

§ 63

01.10.2013

Fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá prevádzkuje bez živnostenského oprávnenia činnosť, ktorá je predmetom voľnej živnosti, živnostenský úrad v sídle kraja uloží pokutu až do 1659 eur.

01.09.2001

§ 64

01.10.2013

Fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá prevádzkuje bez živnostenského oprávnenia činnosť, ktorá je predmetom remeselnej živnosti alebo viazanej živnosti, živnostenský úrad v sídle kraja uloží pokutu až do 3319 eur.

01.09.2001

HLAVA III

01.09.2001

PORUŠENIE INÝCH USTANOVENÍ ZÁKONA

01.09.2001

§ 65a

01.10.2013

(1) Živnostenský úrad v sídle kraja môže uložiť podnikateľovi pokutu až do 1659 eur, ak podnikateľ

01.06.2010

a) neustanoví v prípadoch, keď je povinný to urobiť, zodpovedného zástupcu pre živnosť (§ 11 ods. 6 až 8),

01.09.2001

b) neohlási zriadenie prevádzkarne živnostenskému úradu,

01.09.2001

c) nedodržiava podmienky podľa § 29 ods. 1; pokutu nemožno uložiť, ak iný orgán začal v rovnakej veci konanie o uloženie pokuty podľa osobitných predpisov.

01.10.2013

(2) Živnostenský úrad v sídle kraja môže uložiť podnikateľovi pokutu až do 663 eur, ak podnikateľ

01.09.2001

a) neohlási živnostenskému úradu, že ustanovil zodpovedného zástupcu, hoci nebol povinný to urobiť (§ 11 ods. 7 prvá veta),

01.09.2001

b) neoznámi ukončenie funkcie zodpovedného zástupcu alebo neoznámi ustanovenie nového zodpovedného zástupcu, alebo neohlási, že zodpovedný zástupca už nemá bydlisko na území Slovenskej republiky v prípadoch, keď je povinný to urobiť (§ 11 ods. 9),

01.06.2010

c) neohlási zmeny údajov obsiahnutých v ohlásení (§ 49 ods. 1),

01.10.2007

d) poruší povinnosť podľa § 30 ods. 5,

01.10.2007

e) neoznámi zrušenie prevádzkarne (§ 17 ods. 6).

01.10.2013

(3) Živnostenský úrad v sídle kraja môže uložiť zodpovednému zástupcovi pokutu až do 663 eur, ak vykonáva funkciu zodpovedného zástupcu vo viacerých prevádzkarňach ako v jednej prevádzkarni (§ 11 ods. 5).

01.09.2001

§ 65b

01.01.2012

(1) Za porušenie povinností ustanovených v § 17 ods. 7, v § 30 ods. 1 a v § 65a ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. c), d) a e) môže kontrolór uložiť podnikateľovi blokovú pokutu do 165 eur, ak je porušenie povinnosti spoľahlivo zistené a podnikateľ je ochotný pokutu zaplatiť.

01.09.2001

(2) Na bloku na uloženie pokuty sa vyznačí údaj o tom, kedy a za aké porušenie povinnosti bola pokuta v blokovom konaní uložená.

01.09.2001

(3) Ak nemôže podnikateľ zaplatiť pokutu na mieste, vydá sa mu blok na pokutu nezaplatenú na mieste s poučením o spôsobe zaplatenia pokuty, o lehote jej zaplatenia a následkoch nezaplatenia pokuty. Prevzatie tohto bloku podnikateľ potvrdí.

01.09.2001

(4) Proti uloženiu blokovej pokuty sa nemožno odvolať.

01.10.2013

(5) Bloky na ukladanie pokút vydáva Ministerstvo financií Slovenskej republiky; príslušný živnostenský úrad v sídle kraja odoberá bloky od daňového úradu.

01.09.2001

§ 65c

01.10.2013

Živnostenský úrad v sídle kraja môže osobe uvedenej v § 62 ods. 6, ktorá marí, ruší alebo inak sťažuje výkon kontroly najmä tým, že odmieta súčinnosť pri výkone kontroly alebo bez závažných dôvodov sa nedostaví na výzvu živnostenského úradu v sídle kraja, uložiť poriadkovú pokutu do 331 eur, a to aj opakovane.

01.09.2001

HLAVA IV

01.09.2001

UKLADANIE POKÚT

01.09.2001

§ 66

01.10.2013

(1) Konanie o uložení pokuty podľa § 63 a 64 môže živnostenský úrad v sídle kraja začať len do jedného roka odo dňa, keď sa o neoprávnenom podnikaní fyzickej osoby a právnickej osoby dozvedel, najneskôr však do piatich rokov od času, keď k porušeniu došlo; ak ide o pokračujúce neoprávnené podnikanie, najneskôr do piatich rokov od času, keď neoprávnené podnikanie ešte trvalo.

01.10.2013

(2) Konanie o uložení pokuty podľa § 65a môže živnostenský úrad v sídle kraja začať do jedného roka odo dňa, keď sa o skutočnosti uvedenej v § 65a dozvedel, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď taká skutočnosť ešte trvala, a ak ide o nesplnenie povinnosti v lehote určenej týmto zákonom, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď uplynula lehota na splnenie povinnosti určenej týmto alebo osobitným zákonom.

01.10.2013

(3) Pri ukladaní pokút živnostenský úrad v sídle kraja prihliada najmä na závažnosť, čas trvania alebo následky protiprávneho konania.

01.09.2001

(4) Pokuty uložené podľa § 63 až 65c sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

01.07.1994

PIATA A ČASŤ

01.07.1994

Živnostenské úrady

01.07.1994

§ 66a

01.07.1994

Štátnu správu v živnostenskom podnikaní vykonávajú

01.10.2013

a) živnostenské úrady, ktorými sú okresné úrady,

01.07.1994

b) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

01.10.2007

§ 66b

01.10.2013

Pôsobnosť okresného úradu

01.10.2013

(1) Okresný úrad vykonáva pôsobnosť živnostenského úradu v prvom stupni, ak § 60 ods. 6, § 61 ods. 1, § 62 ods. 1 a 5, § 63, § 64, § 65a ods. 1 a 2 v úvodných vetách a § 65a ods. 3, § 65b ods. 5, § 65c a § 66 ods. 1 až 3 neustanovujú inak.

01.10.2013

(2) Okresný úrad plní úlohy jednotného kontaktného miesta podľa tohto zákona pre činnosti, ktoré sú

01.06.2010

a) živnosťou,

01.06.2010

b) podnikaním na základe iného ako živnostenského oprávnenia, ak tak ustanovujú osobitné zákony,

01.06.2010

c) poskytovaním služieb podľa osobitného zákona.39)

01.10.2013

(3) Okresný úrad vydáva

01.12.2011

a) osvedčenie o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou,

01.12.2011

b) potvrdenie o tom, že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nie je obmedzené alebo zakázané,

01.01.2015

c) potvrdenie o prijatí oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území Slovenskej republiky,

01.01.2015

d) kópiu dokumentu alebo časti dokumentu podľa osobitného predpisu.39a)

01.06.2010

§ 66ba

01.06.2010

Úlohy jednotného kontaktného miesta

01.06.2010

(1) Jednotné kontaktné miesto poskytuje informácie o

01.06.2010

a) všeobecných a osobitných podmienkach podnikania a o podmienkach poskytovania služieb na území Slovenskej republiky,

01.06.2010

b) postupoch vybavovania náležitostí spojených s možnosťou získania oprávnenia na podnikanie a prístupu k poskytovaniu služieb,

01.06.2010

c) kontaktoch na orgány, ktoré sú podľa osobitných predpisov príslušné na rozhodovanie vo veciach podnikania a poskytovania služieb, a na iné subjekty,41ab) ktoré môžu poskytovateľom služieb alebo príjemcom služieb ponúknuť praktickú pomoc,

01.06.2010

d) možnostiach prístupu k verejnej časti registra s databázami poskytovateľov služieb,

01.06.2010

e) všeobecne dostupných spôsoboch riešenia sporov súvisiacich so vznikom oprávnenia na podnikanie alebo s možnosťou poskytovania služieb a vlastným poskytovaním služieb.

01.06.2010

(2) Poskytovanie informácií nemá charakter právneho poradenstva, informácie majú iba všeobecný a vysvetľujúci charakter. Poskytujú sa v štátnom jazyku bezodkladne po prijatí žiadosti, ktorá môže byť doručená aj elektronickými prostriedkami.

01.06.2010

(3) Jednotné kontaktné miesto prijíma od fyzických osôb alebo právnických osôb uchádzajúcich sa o oprávnenie prevádzkovať živnosť alebo o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského oprávnenia

01.06.2010

a) ohlásenia živnosti podľa tohto zákona,

01.01.2013

b) údaje a doklady vrátane správnych poplatkov, ktoré sú vyžadované podľa osobitných zákonov na účely predloženia žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitných zákonov alebo na účely získania iného dokladu, ktorý sa vyžaduje podľa osobitného predpisu,41aca) najneskôr ku dňu začatia prevádzkovania živnosti alebo inej podnikateľskej činnosti,

01.06.2010

c) údaje potrebné na registráciu a oznámenia daňovníka podľa osobitného predpisu,41ac)

01.06.2010

d) údaje potrebné na prihlásenia sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia,41ad)

01.06.2010

e) údaje a doklady vrátane súdnych poplatkov, vyžadované podľa osobitného zákona na účely zápisu údajov do obchodného registra,41ae)

01.06.2010

f) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.

01.06.2010

(4) Doklady podľa odseku 3 písm. b) a e) možno predložiť

01.06.2010

a) v listinnej podobe, ktoré jednotné kontaktné miesto po uhradení správneho poplatku prevedie do elektronickej podoby, alebo

01.01.2012

b) elektronicky podpísané zaručeným elektronickým podpisom.

01.06.2010

(5) Jednotné kontaktné miesto údaje podľa odseku 3 písm. b) až f) preverí a zapíše do informačného systému jednotných kontaktných miest a zodpovedá za ich správnosť. V pochybnostiach o správnosti údajov podľa odseku 3 sprístupní dokumentáciu príslušnému orgánu. Správcom informačného systému jednotných kontaktných miest je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

01.01.2016

(6) Jednotné kontaktné miesto prijaté údaje a doklady podľa odseku 3 písm. b) a f) zasiela v elektronickej podobe bezodkladne príslušnému orgánu; ak ide o údaje podľa odseku 3 písm. c) a d), tieto zasiela bezodkladne po vzniku živnostenského oprávnenia alebo po získaní informácie o udelení oprávnenia na podnikanie na základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitných zákonov do elektronickej podateľne, ktorú prevádzkuje Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, alebo informačnému systému príslušnej zdravotnej poisťovni, a v prípade podľa odseku 3 písm. e) príslušnému registrovému súdu.

01.06.2010

(7) K zasielaným údajom a dokladom pripojí jednotné kontaktné miesto pridelené identifikačné číslo,36ca) a ak to vyžadujú osobitné zákony, aj výpis z registra trestov alebo informáciu o bezúhonnosti dotknutých fyzických osôb.

01.06.2010

(8) Jednotné kontaktné miesto plní ďalšie úlohy, ak tak ustanovuje osobitný predpis.39)

01.07.1994

§ 66d

01.07.1994

Pôsobnosť Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

01.07.1994

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy pre živnostenské podnikanie

01.07.1994

a) riadi a kontroluje výkon štátnej správy v živnostenskom podnikaní,

01.07.1994

b) spolupracuje s ústrednými orgánmi a s inými právnickými osobami vo veciach živnostenského podnikania a pri zabezpečovaní jednotného uplatňovania právnych predpisov,

01.07.1994

c) zabezpečuje jednotný informačný systém41a) v živnostenskom podnikaní a v rozsahu zodpovedajúcom vecnej pôsobnosti ústredných kontrolných, inšpekčných, dozorných a vyhľadávacích orgánov im na požiadanie poskytuje z tohto zoznamu jednorazové údaje,

01.10.2013

d) zabezpečuje zvyšovanie odbornosti zamestnancov okresných úradov v živnostenskom podnikaní,

01.10.2007

e) rozhoduje o uznaní odbornej praxe podľa § 66h a o uznaní odbornej kvalifikácie podľa § 66m,

01.10.2007

f) spolupracuje so Slovenskou živnostenskou komorou.

01.10.2007

PIATA B časť

01.10.2007

OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE FYZICKÉ OSOBY A PRÁVNICKÉ OSOBY ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EURÓPSKEJ ÚNIE, ŠTÁTOV DOHODY O EURÓPSKOM HOSPODÁRSKOM PRIESTORE A ŠVAJČIARSKEJ KONFEDERÁCIE

01.10.2007

§ 66e

01.10.2007

(1) Na fyzickú osobu, ktorá je štátnym príslušníkom členského štátu Európskej únie41b) alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore42) a Švajčiarskej konfederácie (ďalej len „členský štát"), a na právnickú osobu založenú podľa práva členského štátu, ktorá má sídlo, ústredie alebo hlavné miesto podnikateľskej činnosti na území týchto štátov, sa ustanovenia tohto zákona vzťahujú s odchýlkami uvedenými v tejto časti.

01.01.2018

(2) Na účely tohto zákona sa rozumie

01.01.2018

a) osobou spoločenstva fyzická osoba, ktorá je štátnym príslušníkom členského štátu, alebo právnická osoba založená podľa práva členského štátu, ktorá má sídlo, ústredie alebo hlavné miesto podnikateľskej činnosti na území členského štátu,

01.01.2018

b) manažérom fyzická osoba, ktorá organizuje, vykonáva, kontroluje a zodpovedá za riadiacu, personálnu a finančnú činnosť v regulovanom povolaní ako

01.01.2018

1. manažér podniku alebo manažér organizačnej zložky podniku,

01.01.2018

2. zástupca majiteľa alebo zástupca manažéra podniku, ak je s týmto postavením spojená zodpovednosť rovnocenná zodpovednosti zastupovaného majiteľa alebo manažéra, alebo

01.01.2018

3. zamestnanec v riadiacom postavení s povinnosťami obchodnej povahy alebo technickej povahy a so zodpovednosťou za jedno oddelenie alebo viac oddelení podniku.

01.10.2007

HLAVA I

01.10.2007

Bezúhonnosť

01.10.2007

§ 66f

01.06.2010

(1) Splnenie všeobecnej podmienky prevádzkovania živnosti podľa § 6 ods. 1 písm. c) môže osoba spoločenstva, ktorá nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, preukázať aj výpisom z registra trestov vydaným v domovskom členskom štáte alebo v členskom štáte pôvodu fyzickej osoby, alebo ak sa taký výpis nevydáva, rovnocennou listinou vydanou príslušným súdnym orgánom alebo administratívnym orgánom; ak sa také doklady nevydávajú, alebo ak takýto výpis alebo rovnocennú listinu príslušné orgány v domovskom členskom štáte alebo v členskom štáte pôvodu fyzickej osoby nevydajú do dvoch mesiacov od podania žiadosti, čo osoba musí preukázať čestným vyhlásením vykonaným pred orgánom domovského členského štátu alebo členského štátu pôvodu, ktorý je kompetentný overiť jeho obsah a pravosť podpisu. Doklady nesmú byť pri ich predkladaní staršie ako tri mesiace a musia byť predložené spolu s prekladom do štátneho jazyka.

01.10.2007

(2) Na účely tohto zákona sa rozumie

01.10.2007

a) domovským členským štátom jeden alebo viaceré členské štáty, v ktorom alebo v ktorých štátny príslušník členského štátu získal odbornú kvalifikáciu,

01.10.2007

b) členským štátom pôvodu členský štát, v ktorom mal štátny príslušník členského štátu bydlisko pred príchodom na územie Slovenskej republiky.

01.10.2007

HLAVA II

01.10.2007

Odborná spôsobilosť

01.10.2007

§ 66g

01.06.2010

(1) Odbornú spôsobilosť pre živnosti zaradené v prílohách č. 1 a 2 môže osoba spoločenstva preukázať aj rozhodnutím o uznaní odbornej praxe alebo rozhodnutím o uznaní odbornej kvalifikácie.

01.01.2018

(2) Rozhodnutím o uznaní odbornej praxe alebo rozhodnutím o uznaní odbornej kvalifikácie možno preukázať odbornú spôsobilosť iba pre živnosti zaradené v prílohách č. 1 a 2 do zoznamov I až III.

01.10.2007

§ 66h

01.10.2007

Uznávanie odbornej praxe

01.06.2010

(1) Konanie o uznaní odbornej praxe sa začína dňom doručenia žiadosti o uznanie odbornej praxe na vykonávanie živnosti zaradenej v prílohách č. 1 a 2 do zoznamov I až III Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky. Žiadosť musí byť doložená dokladom o štátnej príslušnosti žiadateľa a osvedčením o charaktere a dĺžke činnosti vydaným príslušným úradom alebo orgánom členského štátu, a ak to tento zákon ustanovuje, aj dokladmi o vzdelaní.42a) Doklady musia byť predložené spolu s úradne overeným prekladom do štátneho jazyka.

01.01.2018

(2) Odbornou praxou na účely tohto zákona sa rozumie skutočné a zákonné vykonávanie príslušnej odbornej činnosti v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas alebo rovnocenné trvanie doby pracovného pomeru uzatvoreného na kratší pracovný čas.

01.01.2018

(3) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky posúdi žiadosť do 30 dní od jej doručenia. Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, vyzve žiadateľa na doplnenie chýbajúcich dokladov alebo odstránenie nedostatkov žiadosti v lehote do 30 dní od doručenia výzvy; to sa nevzťahuje na úhradu správneho poplatku.

01.01.2018

(4) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky po posúdení úplnosti žiadosti a splnenia podmienok podľa § 66i, 66j alebo § 66k rozhodne o uznaní odbornej praxe alebo žiadosť zamietne.

01.01.2018

(5) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky o žiadosti rozhodne do dvoch mesiacov odo dňa doručenia úplnej žiadosti.

01.10.2007

§ 66i

01.10.2007

Odborná spôsobilosť pre živnosti zaradené do zoznamu I

01.06.2010

(1) Odbornú spôsobilosť pre živnosti zaradené do zoznamu I spĺňa osoba spoločenstva, ktorá vykonávala príslušnú činnosť po dobu

01.01.2018

a) šiestich po sebe nasledujúcich rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo v postavení manažéra alebo

01.06.2010

b) troch po sebe nasledujúcich rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo v postavení manažéra, ak súčasne preukáže, že pre príslušnú činnosť získala predchádzajúce najmenej trojročné vzdelanie, alebo

01.06.2010

c) štyroch po sebe nasledujúcich rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo v postavení manažéra, ak súčasne preukáže, že pre príslušnú činnosť získala predchádzajúce najmenej dvojročné vzdelanie, alebo

01.06.2010

d) troch po sebe nasledujúcich rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba, ak súčasne preukáže, že vykonávala príslušnú činnosť v postavení zamestnanca najmenej päť rokov, alebo

01.06.2010

e) piatich po sebe nasledujúcich rokov vo vedúcom postavení, z toho najmenej tri roky vykonávala povinnosti technického charakteru a mala zodpovednosť za najmenej jedno oddelenie podniku, ak súčasne preukáže, že pre príslušnú činnosť získala predchádzajúce najmenej trojročné vzdelanie.

01.10.2007

(2) V prípadoch podľa odseku 1 písm. a) a d) nesmie byť vykonávanie príslušnej činnosti skončené viac ako desať rokov pred podaním žiadosti o živnostenské oprávnenie.

01.10.2007

(3) Ustanovenie odseku 1 písm. e) sa na živnosť Pánske, dámske a detské kaderníctvo neuplatňuje.

01.10.2007

§ 66j

01.10.2007

Odborná spôsobilosť pre živnosti zaradené do zoznamu II

01.06.2010

(1) Odbornú spôsobilosť pre živnosti zaradené do zoznamu II spĺňa osoba spoločenstva, ktorá vykonávala príslušnú činnosť po dobu

01.01.2018

a) piatich po sebe nasledujúcich rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo v postavení manažéra alebo

01.06.2010

b) troch po sebe nasledujúcich rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo v postavení manažéra, ak súčasne preukáže, že pre príslušnú činnosť získala predchádzajúce najmenej trojročné vzdelanie, alebo

01.06.2010

c) štyroch po sebe nasledujúcich rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo v postavení manažéra, ak súčasne preukáže, že pre príslušnú činnosť získala predchádzajúce najmenej dvojročné vzdelanie, alebo

01.01.2018

d) troch po sebe nasledujúcich rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo v postavení manažéra, ak súčasne preukáže, že vykonávala príslušnú činnosť v postavení zamestnanca najmenej päť rokov, alebo

01.06.2010

e) piatich po sebe nasledujúcich rokov v postavení zamestnanca, ak súčasne preukáže, že pre príslušnú činnosť získala predchádzajúce najmenej trojročné vzdelanie, alebo

01.06.2010

f) šiestich po sebe nasledujúcich rokov v postavení zamestnanca, ak súčasne preukáže, že pre príslušnú činnosť získala predchádzajúce najmenej dvojročné vzdelanie.

01.10.2007

(2) V prípadoch podľa odseku 1 písm. a) a d) nesmie byť vykonávanie príslušnej činnosti skončené viac ako desať rokov pred podaním žiadosti o živnostenské oprávnenie.

01.10.2007

§ 66k

01.10.2007

Odborná spôsobilosť pre živnosti zaradené do zoznamu III

01.06.2010

(1) Odbornú spôsobilosť pre živnosti zaradené do zoznamu III spĺňa osoba spoločenstva, ktorá vykonávala príslušnú činnosť po dobu

01.01.2018

a) troch po sebe nasledujúcich rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo v postavení manažéra alebo

01.06.2010

b) dvoch po sebe nasledujúcich rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo v postavení manažéra, ak súčasne preukáže, že pre príslušnú činnosť získala predchádzajúce vzdelanie, alebo

01.06.2010

c) dvoch po sebe nasledujúcich rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo v postavení manažéra, ak súčasne preukáže, že vykonávala príslušnú činnosť v postavení zamestnanca najmenej tri roky, alebo

01.06.2010

d) troch po sebe nasledujúcich rokov v postavení zamestnanca, ak súčasne preukáže, že pre príslušnú činnosť získala predchádzajúce vzdelanie.

01.10.2007

(2) V prípadoch podľa odseku 1 písm. a) a c) nesmie byť vykonávanie príslušnej činnosti skončené viac ako desať rokov pred podaním žiadosti o živnostenské oprávnenie.

01.10.2007

§ 66l

01.10.2007

Predchádzajúce vzdelanie pre príslušnú činnosť podľa § 66i až 66k sa preukazuje

01.10.2007

a) štátom uznaným vysvedčením alebo iným dokladom o predchádzajúcom vzdelaní nadobudnutom v členskom štáte, ktoré príslušná profesijná organizácia posúdila ako platné, alebo

01.10.2007

b) dokladom o úspešnom skončení odbornej prípravy v nečlenskom štáte spolu s dokladmi členského štátu o uznaní odbornej prípravy na účely výkonu príslušnej činnosti a o trojročnej odbornej praxi v príslušnej činnosti na jeho území.

01.10.2007

§ 66m

01.10.2007

Uznávanie odbornej kvalifikácie

01.10.2007

(1) Osoba spoločenstva, ktorá na vykonávanie činnosti zaradenej do zoznamov I až III spĺňa podmienky odbornej spôsobilosti vyžadované na vykonávanie tejto činnosti v inom členskom štáte, tieto podmienky však nezodpovedajú požiadavkám ustanoveným týmto zákonom alebo osobitnými predpismi Slovenskej republiky, môže požiadať Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, aby jej vedomosti a zručnosti doložené diplomami, vysvedčeniami o skúškach alebo inými dokladmi o spôsobilosti vydanými v inom členskom štáte porovnal s požiadavkami vyžadovanými osobitnými predpismi Slovenskej republiky.

01.01.2018

(2) Konanie o uznaní odbornej kvalifikácie sa začína dňom doručenia žiadosti o uznanie odbornej kvalifikácie na vykonávanie živnosti zaradenej v prílohách č. 1 a 2 do zoznamov I až III Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky. Žiadosť musí byť doložená dokladom o štátnej príslušnosti žiadateľa a rozhodnutím o uznaní dokladu o vzdelaní42a) alebo kópiami osvedčení o odbornej spôsobilosti, ktoré umožňujú prístup k predmetnej profesii, a ak to tento zákon ustanovuje, aj dokladmi o odbornej praxi žiadateľa. Doklady musia byť predložené spolu s osvedčeným prekladom do štátneho jazyka.

01.10.2007

(3) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky potvrdí prijatie žiadosti do jedného mesiaca od jej prijatia a v potvrdení informuje žiadateľa o všetkých chýbajúcich dokladoch.

01.01.2018

(4) Žiadosť, ktorá obsahuje iný doklad ako doklad o vzdelaní, predloží Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na vyjadrenie Slovenskej živnostenskej komore, ktorá sa vyjadrí do jedného mesiaca od doručenia žiadosti na účely posúdenia obsahu a rozsahu vzdelávania alebo odbornej prípravy podľa osobitného predpisu.42b)

01.10.2007

(5) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

01.10.2007

a) rozhodne o uznaní odbornej kvalifikácie na vykonávanie živnosti,

01.10.2007

b) preruší konanie do predloženia dokladu o absolvovaní adaptačného obdobia,42c)

01.01.2012

c) zamietne žiadosť.

01.01.2018

(6) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky rozhoduje o žiadosti do dvoch mesiacov odo dňa doručenia úplnej žiadosti.

01.01.2018

(7) Na uznávanie odbornej kvalifikácie sa primerane vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.42d)

01.10.2007

HLAVA III

01.10.2007

Finančná spoľahlivosť a poistenie

01.10.2007

§ 66n

01.10.2007

(1) Splnenie podmienky finančnej spoľahlivosti môže osoba spoločenstva preukázať aj rovnocennými dokladmi vydanými bankami v členskom štáte.

01.10.2007

(2) Splnenie podmienky zákonného poistenia proti rizikám vyplývajúcim z prevádzkovania živnosti môžu osoby spoločenstva preukázať aj rovnocennými dokladmi vydanými poisťovňami iného členského štátu, z ktorých je zrejmé, že vo vzťahu k podmienkam a rozsahu zodpovedá poistenie podmienkam a rozsahu krytia podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike.

01.06.2010

(3) Doklady uvedené v odsekoch 1 a 2 nesmú byť pri ich predkladaní staršie ako tri mesiace a musia byť predložené spolu s prekladom do štátneho jazyka.


01.01.1992

ŠIESTA ČASŤ

01.01.1992

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

01.01.1992

HLAVA I

01.01.1992

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

01.01.1992

§ 67

01.01.1992

Pracovnoprávne vzťahy

01.01.1992

Pracovnoprávne vzťahy medzi podnikateľom a jeho zamestnancami sa spravujú pracovnoprávnymi predpismi.

01.01.1992

§ 69

01.01.1992

Živnostenské spoločenstvá

01.01.1992

(1) Živnostenské spoločenstvo (ďalej len „spoločenstvo“) je združením43) podnikateľov v určitom odbore alebo odboroch živností na vymedzenom území.

01.07.1998

(2) Spoločenstvá chránia a podporujú spoločné záujmy podnikateľov, ktorí sú ich členmi, a prispievajú k riadnemu prevádzkovaniu živností. Podávajú na vyžiadanie alebo z vlastnej iniciatívy Slovenskej živnostenskej komore návrhy, informácie a stanoviská o živnostiach v odbore svojej pôsobnosti.

01.01.1992

§ 70

01.01.1992

Podnikateľ, ktorý pripravuje mládež (učňov) na povolanie, je povinný sa spravovať osobitnými predpismi.44)

01.01.1992

§ 71

01.01.1992

Konanie vo veciach upravených týmto zákonom

01.07.2016

Konanie vo veciach upravených týmto zákonom sa spravuje zákonom o správnom konaní (správny poriadok),45) pokiaľ jednotlivé ustanovenia tohto zákona neustanovujú inak.

01.01.1992

§ 73

01.01.1992

Medzinárodné zmluvy

01.07.1994

Ustanovenia tohto zákona sa nepoužijú, ak ustanovuje niečo iné medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná a ktorá bola uverejnená v Zbierke zákonov.

01.01.1992

HLAVA II

01.01.1992

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

01.01.1992

§ 74

01.01.1992

Zachovanie doterajších oprávnení

01.01.1992

(1) V podnikateľskej činnosti, ktorá je živnosťou podľa tohto zákona, môžu fyzické a právnické osoby pokračovať po dobu jedného roka odo dňa, keď zákon nadobudne účinnosť, na základe oprávnenia na podnikateľskú činnosť alebo podnikateľského oprávnenia, ktoré získali pred jeho účinnosťou. Po uplynutí lehoty tieto oprávnenia zanikajú.

01.01.1992

(2) Fyzické osoby, ktorým uplynutím lehoty podľa odseku 1 zanikne oprávnenie na podnikateľskú činnosť vo voľnej alebo remeselnej živnosti, nadobúdajú súčasne živnostenské oprávnenie na tieto živnosti. Živnostenský list vydá živnostenský úrad v lehote ustanovenej v odseku 1.

01.01.1992

(3) Fyzické osoby, ktoré ku dňu nadobudnutia účinnosti zákona majú oprávnenie na podnikateľskú činnosť vo viazanej alebo koncesovanej živnosti, predložia živnostenskému úradu v lehote 9 mesiacov od účinnosti tohto zákona doklady preukazujúce, že spĺňajú podmienky ustanovené zákonom alebo že ustanovili zodpovedného zástupcu, ktorý spĺňa podmienky. Za tohto predpokladu vydá živnostenský úrad v lehote 60 dní od predloženia dokladov živnostenský list alebo koncesnú listinu.

01.01.1992

(4) Právnické osoby, ktoré majú ku dňu účinnosti zákona podnikateľské oprávnenie na činnosti, ktoré sú živnosťami, predložia živnostenskému úradu v lehote 9 mesiacov od účinnosti tohto zákona doklady preukazujúce, že ustanovili zodpovedného zástupcu, ktorý spĺňa podmienky podľa zákona. Za tohto predpokladu vydá živnostenský úrad v lehote 60 dní od predloženia dokladov živnostenský list alebo koncesnú listinu.

01.01.1992

(5) Ak osoby uvedené v odsekoch 3 a 4 živnostenskému úradu doklady nepredložia alebo nimi nepreukážu splnenie podmienok pre prevádzkovanie živnosti, živnostenské oprávnenie im nevznikne. Pri pochybnostiach rozhodne o tom, či sú podmienky prevádzkovania živnosti splnené, živnostenský úrad.

01.01.1992

§ 75

01.01.1992

(1) Žiadosti fyzických osôb o registráciu podnikateľskej činnosti, ktorá je živnosťou, podané podľa doterajších predpisov, o ktorých sa nerozhodlo pred účinnosťou tohto zákona, sa považujú za ohlásenie alebo za žiadosť o koncesiu.

01.01.1992

(2) Žiadosti o oprávnenie, povolenie alebo preukaz spôsobilosti na činnosť, o ktorých sa nerozhodlo pred účinnosťou tohto zákona, sa podľa obsahu považujú za žiadosť o koncesiu alebo za ohlásenie viazanej živnosti. Príslušný orgán štátnej správy ich postúpi živnostenskému úradu a k žiadosti o koncesiu pripojí stanovisko ako podklad na rozhodnutie.

01.01.1992

(3) Fyzické osoby, ktoré získali oprávnenie, povolenie alebo preukaz spôsobilosti a pred účinnosťou tohto zákona nepožiadali o registráciu, pripoja ich k žiadosti o koncesiu alebo k ohláseniu viazanej živnosti. Pri rozhodovaní o koncesii nahrádzajú tieto doklady stanovisko príslušného orgánu štátnej správy.

01.01.1992

§ 76

01.01.1992

Živnosti, ktoré podľa osobitných predpisov môžu prevádzkovať organizácie, sú v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok oprávnené prevádzkovať aj fyzické osoby.

01.01.1992

§ 77

01.01.1992

Oprávnenie na podnikateľskú činnosť a podnikateľské oprávnenia na činnosti, ktoré nie sú živnosťami, zostávajú nedotknuté, pokiaľ osobitný predpis neustanovuje inak.

01.01.1992

§ 79

01.01.1992

Likvidácia majetku pre predlženie

01.01.1992

(1) Prekážkou prevádzkovania živnosti, ktorá vznikla pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní, sa rozumie likvidácia majetku pre predlženie.47)

01.01.1992

(2) Na likvidáciu majetku pre predlženie, ktorá sa vykonala pred 1. januárom 1990, sa neprihliada.

01.06.2010

§ 79a

01.06.2010

Vzťah k všeobecnému predpisu o službách na vnútornom trhu

01.06.2010

Na výkon činnosti, postup podávania žiadostí o osvedčenie a postup na vydávanie osvedčenia a výkon dozoru podľa tohto zákona platia ustanovenia všeobecného predpisu o službách na vnútornom trhu,47a) ak tento zákon neustanovuje inak.

01.01.1992

§ 80

01.01.1992

Zrušovacie ustanovenia

01.01.1992

Ku dňu účinnosti tohto zákona sa zrušuje:

01.01.1992

1. zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení zákona č. 219/1991 Zb., okrem § 12a až 12e,

01.01.1992

2. § 2 dekrétu prezidenta republiky č. 100/1945 Zb. o znárodnení baní a niektorých priemyselných podnikov v znení zákona č. 114/1948 Zb. o znárodnení niektorých ďalších priemyselných a iných podnikov a závodov a o úprave niektorých pomerov znárodnených a národných podnikov,

01.01.1992

3. § 4 zákona č. 114/1948 Zb. o znárodnení niektorých ďalších priemyselných a iných podnikov a závodov a o úprave niektorých pomerov znárodnených a národných podnikov,

01.01.1992

4. § 3 zákona č. 115/1948 Zb. o znárodnení ďalších priemyselných a iných výrobných podnikov a závodov v potravinárskom odbore a o úprave niektorých pomerov znárodnených a národných podnikov tohto odboru v znení zákona č. 108/1950 Zb., ktorým sa menia a dopĺňajú predpisy o znárodnení niektorých podnikov potravinárskeho priemyslu,

01.01.1992

5. § 3 zákona č. 120/1948 Zb. o znárodnení obchodných podnikov s 50 alebo viacerými činnými osobami,

01.01.1992

6. § 1 ods. 2 zákona č. 121/1948 Zb. o znárodnení v stavebníctve v znení zákona č. 58/1951 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o znárodnení v stavebníctve,

01.01.1992

7. § 3 zákona č. 123/1948 Zb. o znárodnení polygrafických podnikov,

01.01.1992

8. § 8 zákona č. 124/1948 Zb. o znárodnení niektorých pohostinských a výčapníckych podnikov a ubytovacích zariadení.

01.07.1994

Prechodné a zrušovacie ustanovenia účinné od 1. júla 1994

01.07.1994

§ 80a

01.07.1994

(1) Živnostenské oprávnenia na činnosti, ktoré sú živnosťami podľa tohto zákona, zostávajú zachované.

01.07.1994

(2) Podnikatelia, ktorí podnikali na základe živnostenského oprávnenia v činnostiach, ktoré prestali byť živnosťami účinnosťou tohto zákona, sa považujú za podnikateľov, ktorí podnikajú na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov48), ak súčasne spĺňajú požiadavky týchto predpisov.

01.07.1994

(3) Podnikatelia, ktorým živnostenské oprávnenie vzniklo pred účinnosťou tohto zákona, upravia svoje právne vzťahy v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 3 a § 11 ods. 1 a ods. 5 až 8 do šiestich mesiacov od účinnosti tohto zákona. V rovnakej lehote zabezpečia splnenie ustanovenia § 17 ods. 3.

01.05.2000

(4) Podnikatelia, ktorým živnostenské oprávnenie na živnosť očná optika vzniklo pred účinnosťou tohto zákona, upravia svoje právne vzťahy v súlade s ustanoveniami tohto zákona do 31. decembra 2000. Splnenie podmienok preukážu živnostenskému úradu.

01.01.2016

§ 80ab

01.01.2016

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016

01.01.2016

(1) Živnostenské oprávnenia na prevádzkovanie vzdelávacích zariadení na prípravu vykonávania špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry získané podľa predpisov účinných do 31. decembra 2015 zostávajú zachované do uplynutia platnosti potvrdenia o akreditácii.

01.01.2016

(2) Živnostenské oprávnenia na vykonávanie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry získané podľa predpisov účinných do 31. decembra 2015 zostávajú zachované do uplynutia platnosti dokladu o získanej odbornej spôsobilosti.

01.01.2018

§ 80ac

01.01.2018

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2018

01.01.2018

Konania o uznaní odbornej praxe a konania o uznaní odbornej kvalifikácie, ktoré sa začali pred 1. januárom 2018, sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2017.

01.01.1998

§ 80b

01.01.1998

Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 1998

01.01.1998

Živnostenské oprávnenia na živnosti v oblasti telesnej kultúry získané do účinnosti tohto zákona zostávajú nedotknuté.

01.07.2001

§ 80ba

01.07.2001

(1) Živnostenské oprávnenie na živnosti v oblasti nakladania s ostatnými odpadmi získané do 30. júna 2001 zostávajú zachované.

01.07.2001

(2) Podnikatelia, ktorým živnostenské oprávnenie na živnosť Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi vzniklo do 30. júna 2001, upravia svoje právne vzťahy v súlade s ustanoveniami tohto zákona a osobitného zákona do 1. júla 2002.

01.12.2001

80bb

01.12.2001

Podnikatelia, ktorým živnostenské oprávnenie na živnosť očná optika vzniklo od 1. septembra 2001 do nadobudnutia účinnosti tohto zákona, upravia si svoje právne vzťahy v súlade s ustanoveniami tohto zákona do 30. apríla 2002. Splnenie podmienok preukážu živnostenskému úradu.

01.11.2003

80bc

01.11.2003

Živnostenské oprávnenia na živnosť geodetické a kartografické činnosti získané do 31. októbra 2003 zostávajú zachované.

01.01.1998

§ 80c

01.07.1994

Zrušujú sa:

01.07.1994

1. zákon Slovenskej národnej rady č. 572/1991 Zb. o štátnej správe v živnostenskom podnikaní,

01.07.1994

2. § 4 zákona č. 46/1971 Zb. o geodézii a kartografii,

01.07.1994

3. § 1 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky č. 50/1983 Zb. o čistení, kontrole a preskúšavaní komínov a spotrebičov palív.

01.09.2001

§ 80d

01.09.2001

Prechodné ustanovenie účinné od 1. septembra 2001

01.09.2001

(1) Živnostenské oprávnenia na činnosti, ktoré sú živnosťami podľa tohto zákona, zostávajú zachované.

01.09.2001

(2) Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré podnikali na základe živnostenského oprávnenia v činnostiach, ktoré prestali byť živnosťami od 1. septembra 2001, považujú sa za podnikateľov, ktorí podnikajú na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, ak súčasne spĺňajú podmienky ustanovené v týchto predpisoch.

01.09.2001

(3) Podnikatelia, ktorým živnostenské oprávnenie vzniklo pred 1. septembrom 2001, upravia svoje právne vzťahy v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 2 do šiestich mesiacov od účinnosti tohto zákona.

01.01.2004

§ 80e

01.01.2004

Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2004

01.01.2004

Živnostenské oprávnenia vydané na podnikanie so zbraňami a strelivom pred 1. januárom 2004 zostávajú zachované.

01.01.2004

§ 80e

01.01.2004

Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2004

01.01.2004

Živnostenské oprávnenia, ktoré umožňujú poskytovanie právnych služieb za odmenu, zanikajú dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona.

01.07.2004

§ 80g

01.07.2004

Týmto zákonom sa preberá právny akt Európskej únie uvedený v prílohe č. 5.

01.01.2005

§ 80h

01.01.2005

Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2005

01.01.2005

Podnikatelia, ktorým živnostenské oprávnenie na živnosť doprava do zdravotníckeho zariadenia alebo zo zdravotníckeho zariadenia alebo iné oprávnenie podľa osobitného predpisu vzniklo pred účinnosťou tohto zákona, upravia svoje právne vzťahy v súlade s ustanoveniami tohto zákona do 30. júna 2005.

01.11.2005

§ 80i

01.11.2005

(1) Živnostenské oprávnenia na prevádzkovanie pohrebísk, prevádzkovanie pohrebných služieb a prevádzkovanie krematórií vzniknuté podľa doterajších predpisov zostávajú zachované.

01.11.2005

(2) Podnikateľ prevádzkujúci pohrebnú službu, pohrebisko alebo krematórium na základe živnostenského oprávnenia vzniknutého pred 1. novembrom 2005 je povinný predložiť živnostenskému úradu osvedčenie o vykonaní kvalifikačnej skúšky najneskôr do 31. októbra 2007.

01.11.2005

(3) Ak podnikateľ prevádzkujúci pohrebnú službu, pohrebisko alebo krematórium v ustanovenej lehote nepredloží požadované doklady podľa odseku 2, jeho živnostenské oprávnenie zaniká 31. októbra 2007.

01.06.2006

§ 80j

01.06.2006

Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vykonávali kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie na základe povolenia vydaného do 31. mája 2006, môžu túto činnosť vykonávať na základe tohto povolenia najneskôr do 31. decembra 2006.

01.06.2007

80k

01.06.2007

Prechodné ustanovenia účinné od 1. júna 2007

01.06.2007

Fyzická osoba a právnická osoba, ktoré nadobudli živnostenské oprávnenie na vykonávanie činnosti bezpečnostného poradcu na vykonávanie školení a skúšok žiadateľov o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu do 31. mája 2007, predložia živnostenskému úradu doklad o odbornej spôsobilosti v lehote 6 mesiacov od účinnosti tohto zákona, inak jej živnostenské oprávnenie zaniká.

01.10.2007

Prechodné a zrušovacie ustanovenia účinné od 1. októbra 2007

01.10.2007

§ 80l

01.10.2007

(1) V podnikateľskej činnosti, ktorá sa stáva od 1. októbra 2007 živnosťou, môžu fyzické osoby a právnické osoby, ktoré oprávnenie na podnikanie získali podľa osobitných predpisov, pokračovať do 30. apríla 2008; po uplynutí tejto lehoty toto oprávnenie zaniká.

01.10.2007

(2) Živnostenské oprávnenia získané do 1. októbra 2007 na činnosti, ktoré sú živnosťami, zostávajú zachované.

01.10.2007

(3) Zahraničné fyzické osoby, ktoré nadobudli živnostenské oprávnenie pred 1. októbrom 2007 a ktoré sa povinne zapisujú do obchodného registra, sú povinné podať návrh na zápis do obchodného registra do 31. decembra 2007, inak ich živnostenské oprávnenie zanikne.

01.10.2007

(4) Skúšobné komisie na vykonávanie kvalifikačných skúšok vymenované krajskými úradmi na návrh Slovenskej živnostenskej komory pred 1. októbrom 2007 zanikajú. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na návrh Slovenskej živnostenskej komory vymenuje nové skúšobné komisie na vykonávanie kvalifikačných skúšok a ich členov.

01.10.2007

§ 80m

01.10.2007

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 322/2001 Z. z. o inšpekčných knihách.

01.01.2008

§ 80n

01.01.2008

Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2008

01.01.2008

(1) Ten, kto vykonával podzemné práce banským spôsobom – razenie štôlní a tunelov, ako aj iných podzemných priestorov s objemom od 250 do 500 m3 na základe živnostenského oprávnenia vydaného do 31. decembra 2007, je povinný predložiť živnostenskému úradu osvedčenie o odbornej spôsobilosti najneskôr do 1. júla 2008.

01.01.2008

(2) Ten, kto nesplní povinnosť podľa odseku 1, je od 1. júla 2008 oprávnený vykonávať podzemné práce banským spôsobom – razenie štôlní a tunelov, ako aj iných podzemných priestorov s objemom maximálne 250 m3.

01.01.2012

§ 80o

01.01.2012

Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2012

01.01.2012

Živnostenské oprávnenia, ktoré získali fyzické osoby a právnické osoby na základe osvedčenia o získanom vzdelaní v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni a osvedčenia o vykonaní kvalifikačnej skúšky pred skúšobnou komisiou získaného do 31. decembra 2011, zostávajú zachované.

01.06.2010

§ 80p

01.06.2010

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2010

01.06.2010

(1) Živnostenské oprávnenia, ktoré umožňovali vykonávanie činnosti ratingových agentúr, v tomto rozsahu dňom 7. júna 2010 zanikajú.

01.06.2010

(2) Právnická osoba, ktorá je na základe živnostenského oprávnenia platného k 6. júnu 2010 držiteľom oprávnenia na vykonávanie činností upravených v osobitnom predpise o ratingových agentúrach,14a) ktoré od 7. júna 2010 už nie sú živnosťou, je oprávnená tieto činnosti vykonávať až do právoplatnosti rozhodnutia o žiadosti tejto právnickej osoby o registráciu podľa osobitného predpisu o ratingových agentúrach,49) ak táto právnická osoba podá žiadosť o registráciu v lehote ustanovenej v osobitnom predpise o ratingových agentúrach.49) Ak právnická osoba nepodá žiadosť o registráciu v lehote ustanovenej v osobitnom predpise o ratingových agentúrach,49) oprávnenie na vykonávanie činností upravených v osobitnom predpise o ratingových agentúrach14a) jej zaniká uplynutím lehoty na podanie žiadosti o registráciu podľa osobitného predpisu o ratingových agentúrach.49)

01.06.2010

(3) Fyzickej osobe, ktorá je na základe živnosti platnej k 6. júnu 2010 držiteľom oprávnenia na vykonávanie činností upravených v osobitnom predpise o ratingových agentúrach,14a) ktoré od 7. júna 2010 už nie sú živnosťou, zaniká dňom 7. septembra 2010 oprávnenie na vykonávanie činností upravených v osobitnom predpise o ratingových agentúrach.14a)

11.06.2010

§ 80r

11.06.2010

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 11. júna 2010

11.06.2010

(1) Živnostenské oprávnenia, ktoré umožňovali poskytovanie spotrebiteľských úverov, v tomto rozsahu dňom 11. júna 2010 zanikajú.

11.06.2010

(2) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je na základe živnostenského oprávnenia platného k 10. júnu 2010 držiteľom oprávnenia na poskytovanie spotrebiteľských úverov upravených v osobitnom predpise o spotrebiteľských úveroch,14b) ktoré od 11. júna 2010 už nie sú živnosťou, je oprávnená tieto činnosti vykonávať až do právoplatnosti rozhodnutia o návrhu tejto osoby na registráciu podľa osobitného predpisu o spotrebiteľských úveroch,50) ak táto osoba podá žiadosť o registráciu v lehote ustanovenej v osobitnom predpise o spotrebiteľských úveroch.50) Ak dotknutá osoba nepodá návrh na registráciu v lehote ustanovenej v osobitnom predpise o spotrebiteľských úveroch,50) oprávnenie na poskytovanie spotrebiteľských úverov upravených v osobitnom predpise o spotrebiteľských úveroch14b) jej zaniká uplynutím lehoty na podanie návrhu na registráciu podľa osobitného predpisu o spotrebiteľských úveroch.50)

01.06.2010

§ 80s

01.06.2010

Prechodné ustanovenia účinné od 1. júna 2010

01.06.2010

(1) Živnostenské listy a koncesné listiny vydané do 31. mája 2010 zostávajú v platnosti.

01.06.2010

(2) Tam, kde sa v osobitných predpisoch používa názov „živnostenský list“ alebo názov „koncesná listina“, rozumie sa tým „osvedčenie o živnostenskom oprávnení“.

01.06.2010

(3) Podnikatelia, u ktorých bolo do 31. mája 2010 rozhodnuté o pozastavení prevádzkovania živnosti, upravia svoje právne vzťahy v súlade s § 57 ods. 6 do troch rokov od účinnosti tohto zákona, inak im uplynutím tejto doby pozastavené živnostenské oprávnenie zanikne.

01.06.2010

(4) V činnostiach vývoj, výroba a predaj zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí, ktoré sa stávajú od 1. júna 2010 živnosťami, môžu fyzické osoby a právnické osoby pokračovať do skončenia platnosti licencie udelenej na tieto činnosti podľa osobitných predpisov, najneskôr do 31. decembra 2010.

01.06.2010

(5) Sprostredkovanie zamestnania za úhradu, ktoré sa stáva od 1. júna 2010 živnosťou, môžu fyzické osoby a právnické osoby, ktoré oprávnenie na túto činnosť získali podľa osobitného predpisu do 31. mája 2010, vykonávať do 31. decembra 2010.

01.06.2010

§ 80t

01.06.2010

V ustanovení § 22 ods. 1 písm. e) účinnom do 31. decembra 2011 sa za slová „vzdelávacej ustanovizni“ vkladajú slová „a dokladom o vykonaní následnej najmenej šesťmesačnej praxe v odbore“ a za slová „skúšobnou komisiou“ sa vkladajú slová „vydaným Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

01.12.2011

§ 80u

01.12.2011

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. decembra 2011

01.12.2011

Osoba, ktorá získala živnostenské oprávnenie na vykonávanie činnosti očnej optiky podľa tohto zákona účinného do 30. novembra 2011, je povinná zosúladiť svoju činnosť s ustanoveniami osobitného predpisu najneskôr do 31. mája 2012.

01.07.2013

§ 80v

01.07.2013

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2013

01.07.2013

Živnostenské oprávnenie vydané do 30. júna 2013 na vykonávanie viazanej živnosti verejné obstarávanie zostávajú v platnosti. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je na základe živnostenského oprávnenia platného k 30. júnu 2013 držiteľom oprávnenia na vykonávanie viazanej živnosti verejné obstarávanie je od 1. júla oprávnená na základe tohto živnostenského oprávnenia vykonávať činnosti vo verejnom obstarávaní v rozsahu voľnej živnosti.

01.02.2014

§ 80w

01.02.2014

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2014

01.02.2014

Živnostenské oprávnenia vydané na predmet podnikania „Výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry - usporiadateľ na športovom podujatí“ zanikajú dňom 1. februára 2014.

01.06.2014

§ 80x

01.06.2014

Prechodné ustanovenie účinné od 1. júna 2014

01.06.2014

Živnostenské oprávnenia v odbore výbušniny, výbušné predmety a munícia vydané podľa doterajších predpisov do 31. mája 2014 zostávajú zachované.

01.08.2014

§ 80y

01.08.2014

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. augusta 2014

01.08.2014

V činnosti odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pri búracích prácach, údržbárskych prácach, opravách a iných činnostiach, ktorá sa stáva od 1. augusta 2014 živnosťou, môžu držitelia oprávnenia na odstraňovanie azbestu a materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pokračovať do získania živnostenského oprávnenia, najneskôr do 31. decembra 2014.

01.08.2015

§ 80z

01.08.2015

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. augusta 2015

01.08.2015

Živnostenské oprávnenia na vykonávanie činnosti havarijného technika vydané podľa doterajších predpisov do 31. júla 2015 platia do 31. decembra 2015.

02.12.2015

80aa

02.12.2015

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia

02.12.2015

Živnostenské oprávnenia na predaj pyrotechnických výrobkov kategórie 2, kategórie 3, kategórie T1 a kategórie P1 vydané podľa doterajších predpisov do 14. decembra 2015 zostávajú zachované.

01.01.1992

§ 81

01.01.1992

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1992.


01.01.1992

Havel v. r.

01.01.1992

Dubček v. r.

01.01.1992

Čalfa v. r.


01.01.2008

Príloha č. 1 k zákonu č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

01.01.2008

REMESELNÉ ŽIVNOSTI

01.01.2018
Por. č.ŽivnosťZoznam
SKUPINA 101 - Výroba kovov a kovových výrobkov
1.
2.
3.
4.
5.
Zámočníctvo
Nástrojárstvo
Kovoobrábanie
Galvanizácia kovov
Smaltovanie
I
I
I
I
I
SKUPINA 103 - Výroba motorových a ostatných dopravných prostriedkov
6.
7.
8.
Opravy pracovných strojov
Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel
Opravy karosérií
I
I
I
SKUPINA 104 - Výroba zdravotníckych výrobkov, presných a optických prístrojov a hodín
9.
10.
11.
Výroba a opravy protetických výrobkov
Výroba a opravy ortopedickej obuvi
Hodinárstvo
I
I
SKUPINA 106 - Výroba a spracovanie kameniva a zemín, keramika
12. Kamenárstvo I
SKUPINA 108 - Výroba potravín a nápojov
13.
14.
15.
16.
Mäsiarstvo
Výroba piva a sladu
Výroba mliečnych výrobkov
Výroba pekárskych a cukrárskych výrobkov
I
I
I
I
SKUPINA 111 - Výroba drevárska, výroba nábytku, hudobných nástrojov a ostatných výrobkov
17.
18.
Stolárstvo
Zlatníctvo a klenotníctvo
I
I
SKUPINA 113 - Stavebníctvo
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Murárstvo
Tesárstvo
Pokrývačstvo
Klampiarstvo
Izolatérstvo
Strechár
Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
Inštalácia a opravy chladiarenských zariadení
Podlahárstvo
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení
I
I
I
I
I
I
I
I
I
29. Kachliarstvo I
SKUPINA 114 - Ostatné
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Pánske, dámske a detské kaderníctvo
Kozmetické služby
Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
Čistenie a kontrola komínov
Manikúra
Pedikúra
I
III
III
III
III
01.06.2010

Príloha č. 2 k zákonu č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

20.05.2016

VIAZANÉ ŽIVNOSTI

01.01.201831.12.2018
Por.
čís.
ŽivnosťPreukaz spôsobilostiPoznámkaZoznam
SKUPINA 201 – Výroba kovov a kovových výrobkov
1. Zlievanie drahých kovov osvedčenie o odbornej spôsobilosti§ 45 zákona č. 94/2013 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) a o zmene niektorých zákonov
SKUPINA 202 – Výroba strojov a prístrojov všeobecná a pre určité hospodárske odvetvia
2.Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení– oprávnenie na činnosť alebo
– osvedčenie na vykonávanie činnosti
§ 15 ods. 1 a 9 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3.Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení oprávnenie na činnosť alebo osvedčenie na vykonávanie činnosti alebo preukaz na vykonávanie činnosti§ 8a ods. 7 zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov
*) len v oblasti pôsobnosti dozoru štátnej banskej správy
4.Vývoj a výroba zbraní alebo streliva– stredné odborné vzdelanie v odbore puškárstvo a dva roky praxe v odbore alebo
– 10 rokov praxe v odbore
I
5.Opravy, úpravy, ničenie, znehodnocovanie alebo výroba rezu zbraní– stredné odborné vzdelanie v odbore puškárstvo a dva roky praxe v odbore alebo
– 10 rokov praxe v odbore
SKUPINA 204 – Výroba zdravotníckych výrobkov, presných a optických prístrojov a hodín
6.Opravy a montáž určených meradiel osvedčenie o skúške § 29 ods. 2 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
7.Overovanie určených meradiel alebo
Úradné meranie
rozhodnutie o autorizácii§ 24 zákona č. 142/2000 Z. z.
8.Očná optika– vyššie odborné vzdelanie na I strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore diplomovaný optometrista alebo

– úplné stredné odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore očný optik a päťročná odborná prax

– súhlasný posudok Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv
§ 33 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov § 118 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
9.Zubná technika– vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore zubná technika alebo
– vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaný zubný technik alebo
– úplné stredné odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v odbore zubná technika
a päťročná odborná prax
§ 33 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z.
SKUPINA 213 – Stavebníctvo
10. Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto staviebvysokoškolské alebo úplné stredoškolské odborné vzdelanie príslušného technického smeru§ 45 ods. 6 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
11.Obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentáciepreukaz o odbornej spôsobilosti§ 2a ods. 5 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
12.Vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajinypotvrdenie o zápise do zoznamu odborne spôsobilých osôb§ 55 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
13.Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien– vysokoškolské vzdelanie stavebného smeru alebo architektonického smeru alebo
– odborné stredoškolské vzdelanie stavebného smeru a 3 roky praxe v odbore
§ 44 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb.
14.Výkon činnosti stavbyvedúceho alebo
Výkon činnosti stavebného dozoru alebo
Energetická certifikácia
– osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti alebo
– osvedčenie o získaní osobitnej odbornej spôsobilosti
§ 31 ods. 2 písm. j) a k) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov
15.Výkon činnosti energetického audítora– Osvedčenie o odbornej spôsobilosti energetického audítora§ 12 ods. 8 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
15a.Poskytovanie energetickej služby s garantovanou úsporou energie – Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na poskytovanie garantovanej energetickej služby alebo osvedčenie o odbornej spôsobilosti energetického audítora§ 19 ods. 3 alebo § 12 ods. 8 zákona č. 321/2014 Z. z.
16.Vykonávanie trhacích prác 1. oprávnenie strelmajstra, vek 21 rokov alebo
2. oprávnenie technického vedúceho odstrelu, vek 24 rokov
§ 32 a 33 zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
17.Uskutočňovanie krajinno-architektonických sadovníckych diel– vysokoškolské vzdelanie záhradníckeho, poľnohospodárskeho alebo lesníckeho smeru, alebo
– odborné stredoškolské vzdelanie záhradníckeho, poľnohospodárskeho alebo lesníckeho smeru a dva roky praxe v odbore
18.Technické osvedčovanie stavebných výrobkovoprávnenie vydávať a zrušovať technické osvedčenia podľa zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov§ 4 ods. 4 zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov
19.Vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti– osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúceho alebo stavebného dozoru alebo
– osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika
§ 6 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko
SKUPINA 214 – Ostatné
20.Prevádzkovanie autoškoly– úplné stredoškolské vzdelanie a najmenej dva roky praxe prevádzkovateľa autoškoly, zodpovedného zástupcu v autoškole alebo inštruktora autoškoly počas troch rokov pred podaním ohlásenia živnosti alebo pred podaním žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení§ 4 zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21.Inštruktor autoškolyinštruktorský preukaz§ 10 zákona č. 93/2005 Z. z.
22.Vykonávanie montáže plynových zariadenírozhodnutie o udelení oprávnenia na montáž plynových zariadení§ 88 ods. 7 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
23.Vyučovanie v odbore cudzích jazykov alebo
Prekladateľské a tlmočnícke služby*)
– dokončené štúdium príslušných jazykov na vysokej škole alebo vysvedčenie o zložení štátnej jazykovej skúšky alebo
– preukázanie aspoň 10-ročného pobytu v štáte s úradným jazykom, ktorý sa má vyučovať, prekladať alebo tlmočiť
*) nevzťahuje sa na výkon činnosti tlmočníkov a prekladateľov podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
24.Vyučovanie v odbore umenia– dokončené štúdium na príslušnej umeleckej škole alebo
– spôsobilosť preukázaná 10-ročnou praktickou činnosťou v odbore
25.Poradenstvo, výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce*)oprávnenie§ 5 ods. 6 zákona č. 51/1988 Zb.
*) len v oblasti pôsobnosti dozoru štátnej banskej správy
26.Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práceoprávnenie§ 27 zákona č. 124/2006 Z. z.
27.Odborné poradenské služby pre uchádzačov a záujemcov o zamestnanie okrem činnosti športového agentavysokoškolské vzdelanie druhého stupňa§ 43 ods. 9 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
28.Sprostredkovanie zamestnania za úhradu okrem činnosti športového agentavysokoškolské vzdelanie najmenej prvého stupňa*)§ 25 zákona č. 5/2004 Z. z.
*)§ 72d zákona č. 5/2004 Z. z.
31.Horská vodcovská činnosť vrátane vedenia a sprevádzania osôb po turistických chodníkoch a trasáchosvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon horskej vodcovskej činnosti vydané Národnou asociáciou horských vodcov Slovenskej republiky§ 2d ods. 2 zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov
31a.Horská sprievodcovská činnosťosvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon horskej sprievodcovskej činnosti vydané Slovenskou asociáciou horských sprievodcov§ 2g ods. 2 zákona č. 544/2002 Z. z. v znení zákona č. 274/2015 Z. z.
32.Vykonávanie odbornej prípravy na úseku ochrany pred požiarmi oprávnenie§ 12 ods. 1 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov
33.Technik požiarnej ochrany alebo
Špecialista požiarnej ochrany
osvedčenie§ 11 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z.
34. Preskúšavanie komínovosvedčenie o odbornej spôsobilosti na odborné preskúšanie komínov§ 3 písm. c) zákona č. 161/1998 Z. z. o Komore kominárov Slovenska a o zmene a doplnení zá­kona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
35.Geodetické a kartografické činnosti– úplné vysokoškolské vzdelanie v odbore geodézie a kartografie a 3 roky praxe v odbore alebo
– úplné stredné geodetické a kartografické vzdelanie a 3 roky praxe v odbore
§ 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov
36.Vyhotovovanie programov starostlivosti o lesyosvedčenie o odbornej spôsobilosti§ 42 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov
37.Činnosť odborného lesného hospodáraosvedčenie o odbornej spôsobilosti§ 47 ods. 4 zákona č. 326/2005 Z. z.
38.Zber, spracúvanie, skladovanie, pestovanie a uvádzanie do obehu reprodukčného materiálu lesných drevínosvedčenie o odbornej spôsobilosti§ 24 zákona č. 217/2004 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
39.Výroba tabakových výrobkov- vysokoškolské vzdelanie v potravinárskom odbore alebo stredné odborné vzdelanie v potravinárskom odbore a najmenej dvojročná prax v odbore výroby tabakových výrobkov§ 3 ods. 1 zákona č. 335/2011 Z. z. o tabakových výrobkoch
40.Projektovanie pozemkových úpravosvedčenie§ 25 ods. 1 a § 25a zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov
41.Klasifikácia jatočne opracovaných tielosvedčenie o odbornej spôsobilosti§ 7 ods. 5 zákona č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení neskorších predpisov
42.Predaj prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkovosvedčenie o odbornej spôsobilosti na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov na trh§ 18 ods. 1 zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení neskorších predpisov
43.Aplikácia prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkovosvedčenie o odbornej spôsobilosti na aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov§ 18a ods. 1 zákona č. 193/2005 Z. z.
44.Inseminácia – vysokoškolské vzdelanie veterinárnej medicíny alebo zootechniky alebo
– osvedčenie o odbornej spôsobilosti
§ 25 ods. 1 písm. d) a § 25 ods. 2 zákona č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
45.Činnosť vykonávaná banským spôsobom*) alebo
Projektovanie a navrhovanie objektov, zariadení a prác, ktoré sú súčasťou banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom alebo
Projektovanie trhacích prác veľkého rozsahu
– osvedčenie o odbornej spôsobilosti§ 5 ods. 3 zákona č. 51/1988 Zb. v znení zákona č. 577/2007 Z. z.
§ 5 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z. z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom
*) v rozsahu § 3 písm. c) až i) zákona č. 51/1988 Zb.
46.Výroba a spracovanie výbušnín vrátane výbušných predmetov, munície alebo vykonávanie výskumu, vývoja alebo pokusnej výroby výbušnín, výbušných predmetov a munícievysokoškolské vzdelanie so zameraním na výrobu výbušnín II. stupňa alebo postgraduálne vzdelanie s vyučovacím predmetom výroba výbušnín a munície v rozsahu najmenej dvoch semestrov alebo štyroch trimestrov alebo s oprávnením o odbornej spôsobilosti pyrotechnika skupiny E§ 31 zákona č. 58/2014 Z. z.I
47.Ničenie a zneškodňovanie výbušnín, výbušných predmetov a munície pri výskume, vývoji, výrobe a spracovaníOprávnenie pyrotechnika skupiny D alebo E§ 35 ods. 6 a 7 zákona č. 58/2014 Z. z.
47aSkúšanie a likvidácia výbušnín a výbušných predmetovOsvedčenie na priame organizovanie a riadenie prác s výbušninami a výbušnými predmetmi alebo pyrotechnické oprávnenie skupiny C, D alebo E§ 31 ods. 3 zákona č. 58/2014 Z. z.
47bSkúšanie, revízia, oprava, delaborácia, likvidácia výbušnín, výbušných predmetov a munícieOsvedčenie na priame organizovanie a riadenie prác s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou alebo pyrotechnické oprávnenie skupiny E§ 31 ods. 5 zákona č. 58/2014 Z. z.
47cSkladovanie výbušnín a výbušných predmetovOsvedčenie o odbornej spôsobilosti na práce s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou alebo pyrotechnické oprávnenie skupiny C, D alebo E§ 31 ods. 1 zákona č. 58/2014 Z. z.
47dSkladovanie výbušnín, výbušných predmetov a munícieOsvedčenie na priame organizovanie a riadenie prác s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou alebo pyrotechnické oprávnenie skupiny E§ 31 ods. 5 zákona č. 58/2014 Z. z.
48.Vykonávanie ohňostrojných prác Oprávnenie odpaľovača ohňostrojov§ 34 ods. 2 zákona č. 58/2014 Z. z.
49.Predaj pyrotechnických výrobkov kategórie F2, kategórie F3, kategórie T1 a kategórie P11. oprávnenie pyrotechnika alebo strelmajstra alebo odpaľovača ohňostrojov,
2. osvedčenie o odbornej spôsobilosti predavača pyrotechnických výrobkov
§ 52 ods. 10 zákona č. 58/2014 Z. z.III
49a.Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pri výrobe a spracovaní, používaní a ničení výbušnín a výbušných predmetovOprávnenie pyrotechnika C § 35 ods. 5 zákona č. 58/2014 Z. z.
49b.Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pri výrobe a spracovaní, používaní a ničení výbušnín, výbušných predmetov a munície Oprávnenie pyrotechnika D Oprávnenie pyrotechnika E§ 35 ods. 6
§ 35 ods. 7 zákona č. 58/2014 Z. z.
49c.Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti
predavača pyrotechnických výrobkov
Oprávnenie odpaľovača ohňostrojov§ 34 zákona č. 58/2014 Z. z.
49d.Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti
odpaľovača ohňostrojov
Oprávnenie odpaľovača ohňostrojov§ 34 zákona č. 58/2014 Z. z.
49e.Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti strelmajstraOprávnenie technického vedúceho odstrelov§ 33 zákona č. 58/2014 Z. z.
49fOdborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti technického vedúceho odstrelov Oprávnenie technického vedúceho odstrelov§ 33 zákona č. 58/2014 Z. z.
49h.Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pyrotechnika BOprávnenie pyrotechnika B Oprávnenie pyrotechnika D Oprávnenie pyrotechnika E§ 35 ods. 4
§ 35 ods. 6
§ 35 ods. 7 zákona č. 58/2014 Z. z.
49i.Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pyrotechnika COprávnenie pyrotechnika C
Oprávnenie pyrotechnika D Oprávnenie pyrotechnika E
§ 35 ods. 5
§ 35 ods. 6
§ 35 ods. 7 zákona č. 58/2014 Z. z.
49j.Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pyrotechnika DOprávnenie pyrotechnika D Oprávnenie pyrotechnika E§ 35 ods. 6

§ 35 ods. 7 zákona č. 58/2014 Z. z.
49k.Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pyrotechnika EOprávnenie pyrotechnika E§ 35 ods. 7 zákona č. 58/2014 Z. z.
49l.Vyhľadávanie nevybuchnutej munícieOprávnenie pyrotechnika D Oprávnenie pyrotechnika E§ 35 ods. 6
§ 35 ods. 7 zákona č. 58/2014 Z. z.
50.Prevádzkovanie cestovnej kancelárie – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a dva roky praxe v odbore alebo
– vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vyššie odborné vzdelanie a tri roky praxe v odbore alebo
– úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a štyri roky praxe v odbore
II
51.Prevádzkovanie cestovnej agentúry – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a jeden rok praxe v odbore alebo
– vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vyššie odborné vzdelanie a dva roky praxe v odbore alebo
– úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a tri roky praxe v odbore
II
52.Sprievodca cestovného ­ruchuosvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu vydané vzdelávacou inštitúciou akreditovanou Ministerstvom školstva Slovenskej republiky§ 14 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
53. Masérske služby– absolvovanie strednej zdravotníckej školy alebo
– absolvovanie masérskeho kurzu zakončeného skúškou, organizovaného inštitúciou akreditovanou príslušným ústredným orgánom štátnej správy alebo
– absolvovanie lekárskej fakulty alebo zdravotníckej univerzity alebo
– absolvovanie vysokej školy telovýchovného smeru
54.Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4 – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a dva roky praxe v odbore alebo
– vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vyššie odborné vzdelanie a tri roky praxe v odbore alebo
– úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a štyri roky praxe v odbore
III
55.Reštaurovanie s výnimkou kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami výtvarného umenia [§ 3 ods. 1 písm. d) desiaty bod] – stredoškolské vzdelanie reštaurátorského zamerania a 3 roky praxe v odbore reštaurovania alebo
– úplné stredné vzdelanie príbuzného odboru a 5 rokov praxe v odbore reštaurovania alebo
– vysokoškolské umelecké vzdelanie reštaurátorského zamerania alebo príbuzného odboru a 1 rok praxe v odbore reštaurovania
I
56.Činnosť vodohospodára– vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore technických vied alebo prírodných vied a najmenej trojročná odborná prax, alebo
– úplné stredné odborné vzdelanie technického smeru a najmenej šesťročná odborná prax, prípadne
– vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa v odbore technických vied alebo prírodných vied a najmenej štvorročná odborná prax
§ 70 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
Odborná prax je prax vodohospodárskeho smeru, chemicko-technologického smeru alebo iného príbuzného smeru
57.Činnosť bezpečnostného poradcu– osvedčenie o odbornej príprave alebo
– osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu
§ 20 ods. 10 zákona č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov § 36 ods. 1 písm. i) zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach
§ 5a ods. 4 zákona č. 338/2000 Z. z.
58.Vykonávanie školení žiadateľov o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcupoverenie§ 5a ods. 5 zákona č. 338/2000 Z. z.
§ 20 ods. 11 zákona č. 168/1996 Z. z.
59.Činnosť autorizovanej osoby– rozhodnutie o autorizácii§ 11 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
§ 15 zákona č. 90/1998 Z. z.
61.Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)– vysokoškolské vzdelanie ekonomického alebo právnického alebo ­stavebného alebo architektonického smeru ­alebo
– úplné stredné vzdelanie s maturitnou skúškou a 5 rokov praxe v odbore
62.Bezpečnostnotechnické služby– oprávnenie alebo
– osvedčenie bezpečnostného technika alebo
– osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika
§ 21, 23, 24 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov
63.Bezpečnostný technikosvedčenie bezpečnostného technika§ 23 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení zákona č. 309/2007 Z. z.
64.Autorizovaný bezpečnostný technikosvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika§ 24 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov
65.Pracovná zdravotná službaoprávnenie§ 30b zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 204/2014 Z. z.
66.Prevádzkovanie verejných vodovodov I. až III. kategórie a prevádzkovanie verejných kanalizácií I. až III. kategórie– osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejného vodovodu I. až III. kategórie alebo
– osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejnej kanalizácie I. až III. kategórie
§ 6 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 230/2005 Z. z.
67.Správa registratúry– úplné stredné vzdelanie a 5 rokov praxe v odbore alebo
– vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore archívnictvo a pomocné historické vedy alebo v príbuznom študijnom odbore
§ 23 ods. 2 písm. b) zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých ­zákonov v znení neskorších predpisov
68.Odborné poradenstvo v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostrediaosvedčenie na poskytovanie odborného poradenstva v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania§ 5 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
71. – kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie

– hodnotenie vplyvov na verejné zdravie

– hodnotenie zdravotných rizík zo životného prostredia

– odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov životného prostredia a pracovného prostredia

– prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie
osvedčenie o odbornej spôsobilosti § 15 ods. 1 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z.§ 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z.

§ 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z.

§ 15 ods. 1 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z.


§ 15 ods. 3 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z.
76.Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom– vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického alebo prírodovedného smeru a najmenej tri roky praxe v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom alebo
– vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa iného ako technického alebo prírodovedného smeru, alebo úplné stredné odborné vzdelanie v odbore vzdelávania s technickým zameraním a najmenej päť rokov praxe v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom, alebo
– úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie v odbore vzdelávania s iným ako technickým zameraním a najmenej osem rokov praxe v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
– do praxe sa nezapočítavajú roky praxe počas štúdia
§ 25 ods. 9 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov o odpadoch v znení neskorších predpisov
77.Posudzovanie vplyvov na životné prostredieosvedčenie o odbornej spôsobilosti§ 61 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
78.Oprávnené merania emisií, všeobecných podmienok prevádzkovania, alebo technických požiadaviek na stacionárnych zdrojoch ovzdušia
Oprávnené merania parametrov kvality ovzdušia
Oprávnené kaliberácie automatizovaných meracích systémov emisií, alebo kvality ovzdušia
Oprávnené skúšky automatizovaných meracích systémov emisií, alebo kvality ovzdušia
Oprávnené inšpekcie zhody automatizovaných meracích systémov emisií, alebo kvality ovzdušia
osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti na odborné činnosti v členení podľa § 20 ods. 1 zákona č. 137/2010 Z. z.§ 20 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší
79.Pravidelná kontrola vykurovacích systémov, pravidelná kontrola klimatizačných systémovosvedčenie§ 7 ods. 5 zákona č. 314/2012 Z. z. o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
80.Prevádzkovanie pohrebiska alebo
Prevádzkovanie pohrebnej
služby alebo
Prevádzkovanie krematória
osvedčenie o odbornej spôsobilosti§ 16 ods. 15 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonovIII
81.Prevádzkovanie
balzamovania a konzervácie
osvedčenie o odbornej spôsobilosti§ 16 ods. 10 zákona č. 355/2007 Z. z.
82.Zmenárne devízová licencia§ 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
83.Zasielateľstvo– stredoškolské vzdelanie a najmenej 2 roky praxe v odbore alebo
– vysokoškolské vzdelanie a najmenej jednoročná prax v odbore
II
84.Prevádzkovanie závodného hasičského útvaruoprávnenie na zriaďovanie a prevádzkovanie závodného hasičského útvaru§ 17 ods. 1 písm. n) zákona č. 314/2001 Z. z.
85.Organizovanie dobrovoľných dražieb– vysokoškolské vzdelanie a 3 roky praxe alebo
– úplné stredné vzdelanie a 8 rokov praxe
§ 6 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov“.
86.Vykonávanie kvalifikačného kurzu žiadateľov o preukaz odbornej
spôsobilosti vodcu malého plavidla
poverenie§ 31 ods. 4 zákona č. 338/2000 Z. z. v znení zákona č. 556/2010 Z. z.
87.Vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany obyvateľstva

Vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva§ 18a ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 395/2011 Z. z.
88.Vzdelávacia činnosť na úseku civilnej ochrany obyvateľstvaOsvedčenie o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva§ 18a ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 395/2011 Z. z.
89.Servis a údržba chladiacich a klimatizačných zariadení a tepelných čerpadiel s obsahom kontrolovanej látky
Servis, údržba a revízie protipožiarnych systémov a hasiacich prístrojov s obsahom kontrolovanej látky
Kontrola úniku kontrolovaných látok zo zariadení
Prevádzkovanie zariadenia na recykláciu kontrolovaných látok alebo na regeneráciu kontrolovaných látok
Zhodnotenie kontrolovaných látok a odber kontrolovaných látok vrátane plnenia tlakových nádob na plyny s obsahom kontrolovanej látky
Zneškodňovanie kontrolovaných látok vrátane podnikania v oblasti nakladania s odpadmi s obsahom kontrolovanej látky Uvádzanie kontrolovaných látok na trh
certifikát o odbornej spôsobilosti§ 5 ods. 1 zákona č. 321/2012 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
90.Činnosť odborníka v oblasti prepravy nebezpečného tovaruOsvedčenie o osobitných znalostiach § 5b ods. 2 zákona č. 338/2000 Z. z. v znení zákona č. 35/2014 Z. z.
91.Vykonávanie školení žiadateľov o vydanie osvedčenia o osobitných znalostiachPoverenie§ 5b ods. 3 zákona č. 338/2000 Z. z. v znení zákona č. 35/2014 Z. z.
92.Dohľad nad pracovnými podmienkami– vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore verejné zdravotníctvo§ 30aa ods. 2 písm. c) a d), § 63d ods. 6 a 7 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 289/2017 Z. z.
– vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore verejné zdravotníctvo
– diplomovaný asistent hygieny a epidemiológie
– asistent hygienickej služby
– iný zdravotnícky pracovník so špecializáciou v špecializačnom odbore hygiena pracovných podmienok podľa predpisov účinných do 30. júna 2010
– iný zdravotnícky pracovník so špecializáciou v špecializačnom odbore hygiena životného a pracovného prostredia podľa predpisov účinných do 28. marca 2002
93.Odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pri búracích prácach, údržbárskych prácach, opravách a iných činnostiachOprávnenie na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb§ 41 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 204/2014 Z. z.
94.Inštalácia, servis, údržba, oprava alebo vyraďovanie zariadení
s obsahom fluórovaných skleníkových plynov Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov zo zariadení
Zhodnotenie fluórovaných skleníkových plynov
Zneškodňovanie fluórovaných skleníkových plynov vrátane podnikania v oblasti nakladania s odpadmi s obsahom fluórovaných skleníkových plynov
Uvádzanie fluórovaných skleníkových plynov na trh
Osvedčenie o odborných znalostiach§ 6 ods. 12 zákona č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
01.10.2007

Príloha č. 4 k zákonu č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

01.10.2007

Činnosti, ktoré môžu vykonávať iba osoby s osobitnou odbornou spôsobilosťou

01.10.2007

A. Externe (u zákazníka) vykonávané činnosti

01.10.2007

Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo

01.10.2007

Inštalácia a opravy chladiacich zariadení

01.10.2007

Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení

01.10.2007

B. Činnosti vykonávané v prevádzkarni alebo externe (u zákazníka)

01.10.2007

Pánske, dámske a detské kaderníctvo

01.10.2007

Kozmetické služby

01.10.2007

Pedikúra

01.10.2007

Sprievodca cestovného ruchu

01.10.2007

Masérske služby

01.10.2007

Príloha č. 5 k zákonu č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

01.10.2007

Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie

01.10.2007

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. EÚ L 255, 30. 9. 2005).

01.10.2007

2. Smernica Rady 2006/100/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu osôb (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).

01.06.2010

3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 376, 27. 12. 2006).

01.01.2018

4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/55/EÚ z 20. novembra 2013, ktorou sa mení smernica 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu (nariadenie o IMI) (Ú. v. EÚ L 354, 28. 12. 2013).

Poznámky pod čiarou

01.01.1992

1) § 1 a 2 zákona č. 222/1946 Zb. o pošte (poštový zákon).
§ 1 ods. 1 a § 3 zákona č. 63/1950 Zb. o úprave hospodárenia s tabakom, soľou a liehom a o zrušení štátnych finančných monopolov.
§ 1 ods. 1 dekrétu prezidenta republiky č. 50/1945 Zb. o opatreniach v oblasti filmu.

01.01.1992

2) Zákon č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch.
Zákon č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon) v znení zákona č. 89/1990 Zb. (úplné znenie č. 247/1990 Zb.)

01.10.2007

2a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1994 Z. z. o psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov v znení zákona č. 578/2004 Z. z.
Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.01.1992

3) § 25 ods. 1 zákona č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 239/1991 Zb.
Zákon ČNR č. 240/1991 Zb. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat.
Zákon SNR č. 110/1972 Zb. o plemenitbe hospodárskych zvierat v znení zákona SNR č. 256/1991 Zb.

01.01.1992

4) Zákon ČNR č. 128/1990 Zb. o advokácii.
Zákon SNR č. 132/1990 Zb. o advokácii.

01.07.1994

5a) Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok).

01.01.1992

6) Zákon č. 237/1991 Zb. o patentových zástupcoch.

01.12.1995

6a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov.

01.01.1992

7) Zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch.

01.12.2009

8) Zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

01.01.2010

8a) Zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.01.1992

9) § 11 a § 13 ods. 1 až 4 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní.

01.09.2004

9a) Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov.

01.01.2005

9b) § 4, 4a a 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.

01.01.2005

9d) Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.01.1996

10) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov.

01.08.2011

11) Zákon č. 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.10.2015

11a) Zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.01.2016

11b) § 4 a 6 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.12.2009

12) Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov.

01.12.2009

12a) § 81 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.12.2009

12b) § 63 zákona č. 492/2009 Z. z.

01.12.2009

12c) § 2 ods. 3 zákona č. 492/2009 Z. z.

01.12.2009

12d) § 45 ods. 1 a 3, § 47, § 52 ods. 2, § 53, § 54 ods. 1 a § 55 zákona č. 492/2009 Z. z.

01.12.2009

12f) § 2 písm. i), k) a l) a § 6 a 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov.

01.12.2009

13) Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.12.2009

14) Napríklad zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov, zákon č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.06.2010

14a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach (Ú. v. EÚ L 302, 17. 11. 2009).

11.06.2010

14b) Zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.10.2007

15) Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.07.1994

16) § 2 a § 3 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb.

01.04.2008

17) § 5 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov.

01.01.2001

18) Zákon č. 61/1952 Zb. o námornej plavbe v znení zákona č. 42/1980 Zb.
Nariadenie ministra dopravy č. 75/1953 Zb., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o námornej plavbe.
Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.10.1996

19) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

01.10.2007

20) Zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.

01.01.1992

21) § 62 ods. 2 zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva ČR č. 284/1990 Zb. o správnej výrobnej praxi, riadení akosti humánnych liečiv a prostriedkov zdravotníckej a obalovej techniky.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 386/1990 Zb. o správnej výrobnej praxi, riadení akosti humánnych liečiv a prostriedkov zdravotníckej a obalovej techniky.
Zákon č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 239/1991 Zb.
Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy ČSR č. 86/1989 Zb. o povoľovaní overovania, výroby, dovozu a uvádzania do obehu, používaní a kontrole veterinárnych liečiv a prípravkov.
Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy SSR č. 188/1989 Zb. o povoľovaní výroby, dovozu, overovania a uvádzania do obehu, používaní a kontrole veterinárnych liečiv a prípravkov.

01.01.1992

22) § 34 a 35 nariadenia vlády ČSR č. 192/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu v znení nariadenia vlády ČR č. 182/1990 Zb.
§ 34 a 35 nariadenia vlády SSR č. 206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu v znení nariadenia vlády SR č. 232/1990 Zb.

18.08.2005

22a) Zákon č. 331/2005 Z. z. o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.09.2002

23a) § 6, 7 a 21 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.

01.07.1994

23b) Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch.

01.07.1994

23c) Zákon Slovenskej národnej rady č. 52/1988 Zb. o geologických prácach a o Slovenskom geologickom úrade v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 497/1991 Zb.

01.11.2015

23d) § 5 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.01.2006

23e) Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti).

01.07.1998

23f) Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.12.2011

23fa) § 3 zákona č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

01.09.2001

23g) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 58/1997 Z. z.

01.07.2004

23ha) Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2004 Z. z.

01.01.2016

23i) § 141 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon.

01.09.2001

23j) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

01.03.2005

23k) § 39 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.03.2005

23l) § 57 zákona č. 725/2004 Z. z.

01.09.2001

23m) § 11 ods. 3 zákona č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 148/1994 Z. z.

01.09.2001

23n) § 7 ods. 1 zákona č. 76/1998 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

01.03.2005

23pb) § 29 zákona č. 725/2004 Z. z.

01.03.2005

23pc) § 30 zákona č. 725/2004 Z. z.

01.03.2005

23pd) § 31 zákona č. 725/2004 Z. z.

01.03.2005

23pe) § 32 zákona č. 725/2004 Z. z.

01.03.2005

23pf) § 33 zákona č. 725/2004 Z. z.

01.03.2005

23pg) § 74 zákona č. 725/2004 Z. z.

01.03.2005

23ph) § 88 zákona č. 725/2004 Z. z.

01.07.2005

23q) Zákon č. 8 /2005 Z. z. o správcoch a zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.09.2001

23r) Zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení zákona č. 219/1991 Zb.

01.09.2001

24) Napríklad § 73 ods. 4 a 5 a § 75 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. v znení zákona č. 231/1992 Zb., § 7 ods. 1 zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe, § 23 ods. 2 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 48 ods. 6 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. o nadáciách v znení zákona č. 147/1997 Z. z.

01.10.2007

24a) § 3 a 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

01.10.2007

24b) § 36 až 39 zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.09.2001

24e) § 69 a 70 Trestného zákona v znení neskorších predpisov.

01.06.2014

24f) Napríklad § 25 ods. 2 č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.01.1992

25) Zákon č. 498/1990 Zb. o utečencoch.

01.10.2007

26) Napríklad zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.01.1992

27) § 5 zákona č. 328/1991 Zb.

01.01.1992

28) Zákon ČNR č. 200/1990 Zb. o priestupkoch.
Zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona SNR č. 524/1990 Zb.

01.06.2010

28a) § 21 Obchodného zákonníka.

01.10.2007

28aa) § 2a zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2006 Z. z.

01.10.2007

28ab) Zákon č. 48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.09.2001

28b) § 3 vyhlášky Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky č. 74/1996 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových technických zariadení a o odbornej spôsobilosti.

01.09.2001

29a) Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

01.09.2001

29b) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 400/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky v znení zákona č. 142/2000 Z. z.

01.07.2002

31) § 9 ods. 1 a 2 a § 25 ods. 1 a 7 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.

01.10.2007

31a) Zákon č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.10.2007

31b) Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.01.2012

31c) Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.09.2001

32) Napríklad zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov, § 20 až 24 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 79/1997 Z. z. o opatreniach na predchádzanie prenosným ochoreniam v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 54/2000 Z. z.

01.09.2001

33) § 7 ods. 3 Obchodného zákonníka.
§ 14 zákona č. 634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

01.01.1992

34) Zákon č. 505/1990 Zb. o metrológii.

01.09.2001

36) § 11 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva ČSR č. 91/1984 Zb. o opatreniach proti prenosným chorobám v znení vyhlášky č. 204/1984 Zb.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 79/1997 Z. z. v znení vyhlášky č. 54/2000 Z. z.

01.09.2001

36c) Zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.

01.10.2007

36ca) § 27 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.

01.06.2010

36d) § 31 ods. 1 a 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

01.06.2010

36e) Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.06.2010

36f) § 27 ods. 2 Obchodného zákonníka.

01.06.2010

36g) § 6 ods. 1 písm. b) a c) a § 6 ods. 2 zákona č. 530/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.06.2010

36h) § 5, § 5b a nasl. a § 15d ods. 3 zákona č. 530/2003 Z. z. v znení zákona č. 136/2010 Z. z.

01.12.2011

36i) Zákon č. 530/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.08.2013

36j) § 23 ods. 7 zákona č. 218/2013 o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.03.2016

36ja) § 108e ods. 6 zákona č. 725/2004 Z. z. v znení zákona č. 412/2015 Z. z.

01.11.2015

36k) § 9 ods. 3 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.09.2001

37) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov.

01.07.2002

37a) § 62 zákona č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách).

01.10.2007

37b) § 10 ods. 4 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.10.2007

37c) Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.10.2007

37d) § 20 ods. 1 písm. e) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 353/2005 Z. z.

01.01.2016

37da) § 11 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti ogánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).

01.10.2007

37e) Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

01.09.2001

38) Druhá časť a tretia časť zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.

01.01.2015

39) § 2 písm. a) zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 23c ods. 5 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov..

01.01.2015

39a) § 23c zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.01.1992

40) § 118 Trestného zákona.

01.07.1994

41a) § 5 zákona č. 256/1992 Zb. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

01.06.2010

41ab) Napríklad zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 126/1998 Z. z. o Slovenskej živnostenskej komore a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.06.2010

41ac) § 31 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

01.01.2013

41aca) Napríklad § 5a a 13a zákona č. 15/2005 Z. z. v znení zákona č. 447/2012 Z. z.

01.06.2010

41ad) § 6 ods. 1, § 8 ods. 1, § 23 ods. 1 písm. a) a b) a ods. 8 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.06.2010

41ae) § 15d ods. 3 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 136/2010 Z. z.

01.07.2004

41b) Zmluva medzi Belgickým kráľovstvom, Dánskym kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Helénskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Írskom, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Portugalskou republikou, Fínskou republikou, Švédskym kráľovstvom, Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska (členskými štátmi Európskej únie) a Českou republikou, Estónskou republikou, Cyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litovskou republikou, Maďarskou republikou, Maltskou republikou, Poľskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii.

01.07.2004

41ba) § 2 písm. k) zákona č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

01.07.2004

41bb) § 2 písm. j) zákona č. 477/2002 Z. z.

01.09.2001

41c) § 7 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka.

01.10.2007

42) Dohoda o účasti Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky v Európskom hospodárskom priestore.

01.10.2007

42a) Zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií.

01.01.2018

42b) § 26 zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 276/2017 Z. z.

01.10.2007

42c) § 19 a 20 zákona č. 293/2007 Z. z.

01.10.2007

42d) Napríklad § 42 ods. 5 a 6 a § 47 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch, § 25 zákona č. 217/2004 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 545/2004 Z. z.

01.01.2018

42d) Zákon č. 422/2015 Z. z. v znení zákona č. 276/2017 Z. z.

01.01.1992

43) Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení zákona č. 300/1990 Zb.

01.01.1992

44) Zákon č. 29/1984 Zb. v znení zákona č. 171/1990 Zb. a zákona č. 522/1990 Zb.

01.01.1992

45) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

01.07.2004

46) § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 477/2002 Z. z.

01.01.1992

47) § 352 až 354 Občianskeho súdneho poriadku č. 99/1963 Zb.

01.06.2010

47a) § 3 až 8 a § 10 až 16 zákona č. 136/2010 Z. z.

01.07.1994

48) § 2 ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka.

11.06.2010

49) Čl. 14 až 20, 22 a 40 nariadenia (ES) č. 1060/2009.

11.06.2010

50) § 20 a § 26 ods. 3 a 4 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.