Oznámenie č. 449/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dojednania medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Bolívijskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov

Čiastka 85/1991
Platnosť od 14.11.1991
Redakčná poznámka

Dojednanie nadobudlo platnosť 18. septembrom 1991.

449

OZNÁMENIE

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 3. septembra 1991 bolo v Prahe dojednané výmenou nót Dojednanie medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Bolívijskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov. Dojednanie nadobudlo platnosť 18. septembrom 1991.

České znenie česko-slovenskej nóty a preklad bolívijskej nóty sa vyhlasujú súčasne.*)

V Prahe 3. septembra 1991

Excelencia,

za účelom posilnenia srdečných priateľských vzťahov, ktoré existujú medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Bolívijskou republikou, mám tú česť navrhnúť Vašej Excelencii v mene svojej vlády uzavretie Dojednania o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov nasledujúceho znenia:

Článok 1

1. Česko-slovenskí občania, držitelia platného diplomatického alebo služobného pasu, môžu cestovať do Bolívijskej republiky a zdržiavať sa v nej tri mesiace bez víza.

2. Bolívijskí občania, držitelia platného diplomatického, služobného a úradného pasu, môžu cestovať do Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a zdržiavať sa v nej tri mesiace bez víza.

Článok 2

1. Česko-slovenskí občania, členovia diplomatického, administratívneho a technického alebo služobného personálu diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu na území Bolívijskej republiky, oficiálni zástupcovia v medzinárodných vládnych organizáciách majúci sídlo na území Bolívijskej republiky alebo úradníci takejto medzinárodnej organizácie, ako aj členovia česko-slovenských delegácií vysielaní na medzinárodné rokovania na území Bolívijskej republiky, pokiaľ sú držiteľmi platného diplomatického alebo služobného pasu, môžu sa zdržiavať na území Bolívijskej republiky po dobu svojho pridelenia bez víz. Rovnaká úprava platí pre rodinných príslušníkov uvedených česko-slovenských občanov, pokiaľ sú držiteľmi platného diplomatického a služobného pasu.

2. Bolívijskí občania, členovia diplomatického, administratívneho a technického alebo služobného personálu diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, oficiálni zástupcovia v medzinárodných vládnych organizáciách majúci sídlo na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky alebo úradníci takejto medzinárodnej organizácie, ako aj členovia bolívijských delegácií vysielaní na medzinárodné rokovania na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, pokiaľ sú držiteľmi platného diplomatického, služobného a úradného pasu, môžu sa zdržiavať na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky po dobu svojho pridelenia bez víz. Rovnaká úprava platí pre rodinných príslušníkov uvedených bolívijských občanov, pokiaľ sú držiteľmi platného diplomatického, služobného a úradného pasu.

Článok 3

Osoby uvedené v článku 1 a 2 môžu prekračovať štátne hranice na všetkých hraničných priechodoch určených pre medzinárodný cestovný styk.

Článok 4

Týmto Dojednaním nie je dotknuté právo príslušných úradov zmluvných štátov odoprieť vstup alebo pobyt osobám, ktorých prítomnosť na území druhého zmluvného štátu je nežiadúca.

Článok 5

Každý zmluvný štát môže z dôvodu verejného poriadku, bezpečnosti alebo ochrany zdravia úplne alebo sčasti prerušiť vykonávanie tohto Dojednania. Prerušenie a jeho ukončenie sa bez meškania oznámi diplomatickou cestou druhému zmluvnému štátu.

Článok 6

Zmluvné štáty si budú diplomatickou cestou odovzdávať vzory nových alebo pozmenených diplomatických, služobných a úradných pasov, včítane údajov o ich použiteľnosti, a to minimálne tridsať dní pred ich zavedením do praxe.

Článok 7

Toto Dojednanie sa dojednáva na neurčitú dobu. Každý zmluvný štát ho môže vypovedať pri dodržaní lehoty troch mesiacov. Vypovedanie sa druhému zmluvnému štátu oznámi diplomatickou cestou.

Ak návrh obsiahnutý v tejto nóte je prijateľný pre vládu Bolívijskej republiky, táto nóta a nóta vyjadrujúca súhlas Vašej Excelencie budú tvoriť Dojednanie medzi oboma vládami o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov, ktoré nadobudne platnosť pätnásty deň po výmene nót.

Využívam túto príležitosť, aby som Vašu Excelenciu ubezpečil svojou najhlbšou úctou.

Martin Palouš v. r.

Jeho Excelencia
Fernando Messemer Trigo
námestník ministra zahraničných vecí
Bolívijskej republiky

V Prahe 3. septembra 1991

Excelencia:

Mám česť potvrdiť príjem Vašej nóty z 3. septembra 1991 týkajúcej sa Dojednania o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov nasledujúceho znenia:

„Excelencia,

za účelom posilnenia srdečných priateľských vzťahov, ktoré existujú medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Bolívijskou republikou, mám tú česť navrhnúť Vašej Excelencii v mene svojej vlády uzavretie Dojednania o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov nasledujúceho znenia:

Článok 1

1. Česko-slovenskí občania, držitelia platného diplomatického alebo služobného pasu, môžu cestovať do Bolívijskej republiky a zdržiavať sa v nej tri mesiace bez víza.

2. Bolívijskí občania, držitelia platného diplomatického, služobného a úradného pasu, môžu cestovať do Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a zdržiavať sa v nej tri mesiace bez víza.

Článok 2

1. Česko-slovenskí občania, členovia diplomatického, administratívneho a technického alebo služobného personálu diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu na území Bolívijskej republiky, oficiálni zástupcovia v medzinárodných vládnych organizáciách majúci sídlo na území Bolívijskej republiky alebo úradníci takejto medzinárodnej organizácie, ako aj členovia česko-slovenských delegácií vysielaní na medzinárodné rokovania na území Bolívijskej republiky, pokiaľ sú držiteľmi platného diplomatického alebo služobného pasu, môžu sa zdržiavať na území Bolívijskej republiky po dobu svojho pridelenia bez víz. Rovnaká úprava platí pre rodinných príslušníkov uvedených česko-slovenských občanov, pokiaľ sú držiteľmi platného diplomatického a služobného pasu.

2. Bolívijskí občania, členovia diplomatického, administratívneho a technického alebo služobného personálu diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, oficiálni zástupcovia v medzinárodných vládnych organizáciách majúci sídlo na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky alebo úradníci takejto medzinárodnej organizácie, ako aj členovia bolívijských delegácií vysielaní na medzinárodné rokovania na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, pokiaľ sú držiteľmi platného diplomatického, služobného a úradného pasu, môžu sa zdržiavať na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky po dobu svojho pridelenia bez víz. Rovnaká úprava platí pre rodinných príslušníkov uvedených bolívijských občanov, pokiaľ sú držiteľmi platného diplomatického, služobného a úradného pasu.

Článok 3

Osoby uvedené v článku 1 a 2 môžu prekračovať štátne hranice na všetkých hraničných priechodoch určených pre medzinárodný cestovný styk.

Článok 4

Týmto Dojednaním nie je dotknuté právo príslušných úradov zmluvných štátov odoprieť vstup alebo pobyt osobám, ktorých prítomnosť na území druhého zmluvného štátu je nežiadúca.

Článok 5

Každý zmluvný štát môže z dôvodu verejného poriadku, bezpečnosti alebo ochrany zdravia úplne alebo sčasti prerušiť vykonávanie tohto Dojednania. Prerušenie a jeho ukončenie sa bez meškania oznámi diplomatickou cestou druhému zmluvnému štátu.

Článok 6

Zmluvné štáty si budú diplomatickou cestou odovzdávať vzory nových alebo pozmenených diplomatických, služobných a úradných pasov, včítane údajov o ich použiteľnosti, a to minimálne tridsať dní pred ich zavedením do praxe.

Článok 7

Toto Dojednanie sa dojednáva na neurčitú dobu. Každý zmluvný štát ho môže vypovedať pri dodržaní lehoty troch mesiacov. Vypovedanie sa druhému zmluvnému štátu oznámi diplomatickou cestou.

Ak návrh obsiahnutý v tejto nóte je prijateľný pre vládu Bolívijskej republiky, táto nóta a nóta vyjadrujúca súhlas Vašej Excelencie budú tvoriť Dojednanie medzi oboma vládami o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov, ktoré nadobudne platnosť pätnásty deň po výmene nót.

Využívam túto príležitosť, aby som Vašu Excelenciu ubezpečil svojou najhlbšou úctou.“

Mám česť oznámiť, že vláda Bolívijskej republiky súhlasí s návrhom obsiahnutým v nóte Vašej Excelencie a táto odpoveď je časťou Dojednania o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov medzi našimi vládami.

Využívam túto príležitosť, aby som Vašu Excelenciu ubezpečil svojou najhlbšou úctou.

Fernando Messemer Trigo v. r.

Jeho Excelencia
Martin Palouš
námestník ministra zahraničných vecí
Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Praha

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.