Zákon č. 419/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré predpisy v oblasti zdravotníctva

(v znení č. 272/1994 Z. z.(nepriamo), 277/1994 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 80/1991
Platnosť od 01.11.1991
Účinnosť od 01.01.1995
01.11.1991

419

01.11.1991

ZÁKON

01.11.1991

Slovenskej národnej rady

01.11.1991

z 24. septembra 1991,

01.11.1991

ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré predpisy v oblasti zdravotníctva

01.11.1991

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


01.11.1991

Čl. III

01.11.1991

Zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva sa mení takto:

01.11.1991

§ 8 znie:

01.11.1991

㤠8

01.11.1991

(1) Ak lekár nezistí podmienky pre umelé prerušenie tehotenstva (§ 4 a 5), môže žena do troch dní písomne požiadať o preskúmanie jeho záveru riaditeľa zdravotníckeho zariadenia, ktorý túto žiadosť preskúma najneskoršie do dvoch dní od jej doručenia. Na preskúmanie žiadosti si riaditeľ zdravotníckeho zariadenia prizve dvoch ďalších lekárov z odboru gynekológie a pôrodníctva, prípadne aj lekára z iného odboru. Ak zistí, že podmienky pre umelé prerušenie tehotenstva sú splnené, oznámi žene, v ktorom zdravotníckom zariadení sa umelé prerušenie tehotenstva vykoná.

01.11.1991

(2) Ak riaditeľ zdravotníckeho zariadenia nezistil podmienky pre umelé prerušenie tehotenstva, oznámi žene písomne výsledok preskúmania, ktorý je konečný.“.

01.11.1991

Čl. IV

01.11.1991

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 19/1975 Zb. o sústave zdravotníckych zariadení.


01.11.1991

Čl. V

01.11.1991

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

01.11.1991

Čl. VI

01.11.1991

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásilo s pôsobnosťou pre Slovenskú republiku úplné znenie zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu, ako vyplýva z neskorších zákonov.


01.11.1991

F. Mikloško v. r.

01.11.1991

J. Čarnogurský v. r.