Vyhláška č. 336/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o zákaze dovozu zberového papiera

Čiastka 65/1991
Platnosť od 27.08.1991 do31.12.1991
Účinnosť od 27.08.1991 do31.12.1991
Zrušený 560/1991 Zb.

OBSAH

336

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva zahraničného obchodu

zo 17. júla 1991

o zákaze dovozu zberového papiera

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu podľa § 56 ods. 1 písm. a) zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. a zákona č. 113/1990 Zb. ustanovuje:


§ 1

(1) Dovoz zberového papiera je zakázaný.

(2) Zberovým papierom sa rozumie zberový papier uvedený v § 1 ods. 2 písm. a) vyhlášky Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky č. 118/1971 Zb. o hospodárení so zbernými surovinami v znení vyhlášok č. 109/1974 Zb. a č. 137/1978 Zb. a v § 1 ods. 2 písm. a) vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky č. 12/1972 Zb. o hospodárení so zbernými surovinami v znení vyhlášky č. 110/1974 Zb. a vyhlášky č. 138/1978 Zb.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

v z. Ing. Brabec v. r.

I. námestník