Nariadenie vlády č. 321/1991 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podmienky a spôsob navrátenia majetkových práv dobrovoľným telovýchovným organizáciám

Čiastka 59/1991
Platnosť od 13.08.1991
Účinnosť od 13.08.1991
13.08.1991

321

13.08.1991

NARIADENIE VLÁDY

13.08.1991

Slovenskej republiky

13.08.1991

z 9. júla 1991,

13.08.1991

ktorým sa ustanovujú podmienky a spôsob navrátenia majetkových práv dobrovoľným telovýchovným organizáciám

13.08.1991

Vláda Slovenskej republiky podľa § 3 zákona č. 173/1990 Zb., ktorým sa zrušuje zákon č. 68/1956 Zb. o organizácii telesnej výchovy a ktorým sa upravujú niektoré ďalšie vzťahy týkajúce sa dobrovoľných telovýchovných organizácií, nariaďuje:


13.08.1991

§ 1

13.08.1991

Úvodné ustanovenie

13.08.1991

Toto nariadenie upravuje podmienky a spôsob navrátenia majetkových práv podľa zákona č. 173/1990 Zb., ktorým sa zrušuje zákon č. 68/1956 Zb. o organizácií telesnej výchovy a ktorým sa upravujú niektoré ďalšie vzťahy týkajúce sa dobrovoľných telovýchovných organizácii, v znení zákona č. 247/1991 Zb.

13.08.1991

§ 2

13.08.1991

Oprávnené organizácie

13.08.1991

Oprávnenými znovu vzniknutými telovýchovnými organizáciami, ktoré existovali ako samostatné právnické osoby k 31. marcu 1948, sú:

13.08.1991

a) Česko-Slovenská obec Sokolská a jej župy, telovýchovné jednoty, kluby a spolky,

13.08.1991

b) Slovenský orol,

13.08.1991

c) Klub slovenských turistov,

13.08.1991

d) ostatné znovu vzniknuté dobrovoľné telovýchovné organizácie.

13.08.1991

§ 3

13.08.1991

Povinné organizácie

13.08.1991

Organizáciami, ktoré sú povinné na území Slovenskej republiky vrátiť majetkové práva, sú právni nástupcovia Česko-Slovenského zväzu telesnej výchovy, a to:

13.08.1991

a) Slovenské združenie telesnej kultúry,

13.08.1991

b) telovýchovné jednoty.

13.08.1991

§ 4

13.08.1991

Majetkové práva

13.08.1991

(1) Majetkovými právami pre účely tohto nariadenia sa rozumejú práva k hnuteľným veciam a nehnuteľným veciam.

13.08.1991

(2) Majetkové práva vyplývajúce z § 1 uplatní oprávnená organizácia u povinnej organizácie.1)

13.08.1991

(3) Majetkové práva sa navracajú znovu vzniknutým oprávneným organizáciám.1)

13.08.1991

§ 5

13.08.1991

Podmienky navrátenia majetkových práv

13.08.1991

(1) Odňaté majetkové práva sa navracajú na základe písomnej žiadosti oprávnenej organizácie predloženej povinnej organizácii v lehote ustanovenej osobitným zákonom.1) K písomnej žiadosti oprávnená organizácia priloží

13.08.1991

a) doklad o registrácii,2)

13.08.1991

b) súpis hnuteľných a nehnuteľných vecí, ako aj majetkových práv, podľa stavu k 31. marcu 1948,

13.08.1991

c) pri nehnuteľnom majetku doklad o vlastníctve k 31. marcu 1948, a to výpis z pozemkovej knihy.

13.08.1991

(2) Majetkové práva k hnuteľným veciam sa navracajú len k jestvujúcim pôvodným veciam. Majetkové práva sa navracajú v stave ku dňu účinnosti tohto nariadenia.

13.08.1991

§ 6

13.08.1991

Spôsob navrátenia majetkových práv

13.08.1991

(1) Povinná organizácia uzavrie s oprávnenou organizáciou do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti na navrátenie majetkových práv dohodu o spôsobe navrátenia majetkových práv.

13.08.1991

(2) Ak povinná organizácia uzavrela zmluvu o vykonaní stavebných prác, rekonštrukcie alebo modernizácie vydávanej nehnuteľnosti, prípadne inú zmluvu týkajúcu sa navrátených majetkových práv, musí byť v dohode o spôsobe navrátenia majetkových práv medzi oprávnenou a povinnou organizáciou obsiahnuté, v akom rozsahu preberá oprávnená organizácia práva a záväzky z tejto zmluvy.

13.08.1991

(3) Pozemok, na ktorom bola zriadená trvalá stavba po 31. marci 1948, zostáva v užívaní organizácie, ktorá zriadila stavbu; na úhradu za užívanie pozemku sa vzťahujú osobitné predpisy.3)

13.08.1991

(4) Stavby, ktoré zásadnou stavebnou úpravou stratili svoj pôvodný stavebno-technický charakter, sa nevydávajú.

13.08.1991

(5) Oprávnená organizácia predloží príslušnému stredisku geodézie a kartografie do 60 dní od uzavretia dohody o spôsobe navrátenia majetkových práv návrh na zápis tohto majetku do evidencie nehnuteľností.4)


13.08.1991

§ 7

13.08.1991

Záverečné ustanovenie

13.08.1991

(1) Povinná organizácia navráti oprávnenej organizácii jej majetkové práva najneskôr do 30 dní od platnosti dohody o spôsobe navrátenia majetkových práv.

13.08.1991

(2) Povinná organizácia zaobchádza s odňatými majetkovými právami so starostlivosťou riadneho hospodára až do navrátenia majetkových práv oprávnenej organizácii.

13.08.1991

§ 8

13.08.1991

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


13.08.1991

J. Čarnogurský v. r.

Poznámky pod čiarou

13.08.1991

1) § 2 zákona č. 173/1990 Zb., ktorým sa zrušuje zákon č. 68/1956 Zb. a ktorým sa upravujú niektoré ďalšie vzťahy týkajúce sa dobrovoľných telovýchovných organizácií, v znení zákona č. 247/1991 Zb.

13.08.1991

2) Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení zákona č. 300/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.

13.08.1991

3) Vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky č. 205/1988 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a o náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení vyhlášky č. 289/1990 Zb. a vyhlášky č. 101/1991 Zb.

13.08.1991

4) Zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností.