Oznámenie č. 215/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody o obchodnej a ekonomickej spolupráci medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej republiky a vládou Kórejskej republiky

Čiastka 43/1991
Platnosť od 14.06.1991 do30.04.2004
Zrušený 343/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 12 ods. 1 dňom 2. apríla 1991.

215

OZNÁMENIE

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 26. októbra 1990 bola v Soule podpísaná Dohoda o obchodnej a ekonomickej spolupráci medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej republiky a vládou Kórejskej republiky. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 12 ods. 1 dňom 2. apríla 1991.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Dohoda o obchodnej a ekonomickej spolupráci medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Kórejskej republiky

Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vláda Kórejskej republiky (ďalej nazývané „zmluvné strany“),

vedené prianím podporovať a rozširovať obchodné a ekonomické vzťahy medzi oboma krajinami na základe rovnosti a vzájomnej výhodnosti,

vedomé si výhod, ktoré môžu zmluvným stranám vzniknúť z užšej spolupráce v ekonomickej oblasti,

dospeli k nasledujúcej dohode:

Článok 1

Zmluvné strany vyvinú v rámci svojich právnych predpisov všetko úsilie pre podporu a zabezpečenie dobrých ekonomických vzťahov medzi oboma krajinami.

Článok 2

Zmluvné strany si navzájom poskytnú doložku najvyšších výhod s ohľadom na clá, dane a ostatné poplatky, rovnako ako na colné formality a ostatné záležitosti spojené s vývozom a dovozom tovaru v zhode s podmienkami Všeobecnej dohody o clách a obchode.

Článok 3

Doložka najvyšších výhod, ktorú si zmluvné strany navzájom poskytujú podľa uvedeného článku tejto Dohody, sa nebudú vzťahovať na:

a) Výhody a výnimky, ktoré jedna zo zmluvných strán poskytla alebo v budúcnosti poskytne svojim susedným krajinám za účelom uľahčenia pohraničného styku;

b) Výhody, výsady a výnimky, ktoré poskytla alebo bude poskytovať ktorákoľvek zo zmluvných strán vzhľadom na jej účasť v oblasti voľného obchodu a colnej únie.

Článok 4

Každá zo zmluvných strán bude s výhradou svojich platných právnych predpisov podporovať vzájomnú spoluprácu v oblasti priemyslu, obchodu, financií, poľnohospodárstva, turistiky, dopravy a spoločných operácií na trhoch tretích krajín.

Článok 5

Vzájomná spolupráca v oblastiach uvedených v článku 4 sa bude vykonávať, inter alia, pomocou:

a) výmenou obchodných a technických zastúpení, skupín a delegácií;

b) zakladaním podnikov so zahraničnou majetkovou účasťou;

c) výmenou odborníkov, poradcov a zaškoľovaním pracovníkov;

d) služieb konzultačných servisov;

e) výstav a veľtrhov;

f) akýchkoľvek ďalších foriem spolupráce, ktorú môžu dohodnúť zmluvné strany.

Článok 6

Vývoz a dovoz tovaru medzi oboma krajinami sa bude uskutočňovať na základe kontraktov, ktoré sa budú uzavierať medzi fyzickými a právnickými osobami oboch krajín v súlade s článkami tejto Dohody a so zákonmi a predpismi, ktoré sú platné v krajinách zmluvných strán.

Článok 7

Zmluvné strany, v súlade s právnymi predpismi, ktoré sú platné v ich krajinách, oslobodia nasledujúci tovar od colných poplatkov, daní a ďalších poplatkov počas vývozu a dovozu:

a) vzorky a propagačný materiál bez obchodnej ceny;

b) náradie a nástroje privezené do krajiny za účelom opráv, pokiaľ dôjde k spätnému vývozu tohto tovaru;

c) tovar pre krátkodobé aj dlhodobé veľtrhy a výstavy, pokiaľ dôjde k spätnému vývozu tohto tovaru;

d) špecializované kontejnery a balenie typov používaných v medzinárodnom obchode ako vratné obaly.

Článok 8

Každá zo zmluvných strán bude podnecovať účasť svojich právnických a fyzických osôb na obchodnopropagačných akciách, ako sú veľtrhy, výstavy, špecializované misie a semináre organizované v oboch krajinách v záujme rozvoja vzájomných obchodných vzťahov.

Článok 9

Všetky vzájomné platby z obchodných transakcií podľa tejto Dohody sa budú vykonávať vo voľne zameniteľných menách v súlade s právnymi predpismi v každej jednotlivej krajine.

Článok 10

1. V záujme úspešného vykonávania tejto Dohody zmluvné strany súhlasia s ustanovením Zmiešanej komisie zloženej z reprezentantov oboch krajín.

2. Funkcia Zmiešanej komisie bude zahŕňať najmä:

a) hodnotenie stavu vykonávania tejto Dohody;

b) zisťovanie možnosti zvyšovania a rozširovania obchodných a ekonomických vzťahov medzi oboma krajinami;

c) predkladanie a štúdium návrhov vytvorených za účelom odporúčania ďalších opatrení pre dynamický rozvoj obchodnej a ekonomickej spolupráce zmluvných strán.

3. Zmiešaná komisia sa bude v zásade stretávať raz za rok striedavo v hlavných mestách oboch krajín alebo kdekoľvek, keď dôjde k dohode zmluvných strán.

Článok 11

1. Zmluvné strany budú podporovať rýchle a spravodlivé vyrovnanie obchodných sporov medzi účastníkmi vzájomných obchodných transakcií oboch krajín podľa tejto Dohody.

2. Zmluvné strany budú podporovať partnerov vzájomných obchodných transakcií, aby využívali vo svojich kontraktoch arbitrážnu doložku pre vyriešenie obchodných sporov v súlade s medzinárodne uznávanými arbitrážnymi pravidlami, alebo podľa toho, ako si účastníci transakcie odsúhlasia.

3. Miesto arbitrážnych konaní môže byť v ktorejkoľvek krajine, ktorá je členom Dohovoru o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí, čo budú rešpektovať obe zmluvné strany.

Článok 12

1. Táto Dohoda nadobudne platnosť v deň, keď zmluvné strany navzájom oznámia, že všetky právne požiadavky pre nadobudnutie platnosti boli splnené.

2. Táto Dohoda zostane v platnosti v období 5 rokov a bude pokračovať aj po tom, pokiaľ ktorákoľvek zo zmluvných strán neoznámi druhej zmluvnej strane šesť mesiacov vopred úmysel túto Dohodu ukončiť.

Článok 13

Táto Dohoda môže byť zmenená alebo ukončená vzájomným súhlasom. Zmena alebo ukončenie tejto Dohody nebude mať vplyv na platnosť už uzavretých kontraktov medzi právnickými a fyzickými osobami oboch krajín.

Čo osvedčujúc, podpísali túto Dohodu dole podpísaní, ktorí sú plne splnomocnení svojimi vládami.

Podpísané v Soule 26. októbra 1990 vo dvoch origináloch v českom, kórejskom a anglickom jazyku, pričom všetky texty sú rovnako autentické. V prípade akejkoľvek nezrovnalosti v interpretácii bude rozhodujúci anglický text.

Za vládu

Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky:

Jiří Dienstbier v. r.

Za vládu

Kórejskej republiky:

Choi Ho Gung v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.